Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ 2017 ΚΑΥΣΙΜΑ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΠΠΥ 2017 ΚΑΥΣΙΜΑ

Διαφήμιση

Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κανόνες αγοράς

91354/2017
Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)

 

Aριθμ. 91354

(ΦΕΚ Β’ 2983/30-8-2017)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Το ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173 Α’ 2013) και ιδίως τα άρθρα 4 και 22 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει.

2) Το ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α’ 2014).

3) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4)Το π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185 Α’2014) «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

5) Το π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113 Α’ 2015) «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του κόμματος του «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) ως Πρωθυπουργού».

6) Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α’ 2016) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείων … και Δικτύων».

7) Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’ 2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8) Το κεφάλαιο ΙΒ’ του ν. 4072/2012, «Σήμα Ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών».

9) Το υπ΄ αριθμ. 6912/21-9-2012 έγγραφο της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10) Την ανάγκη τροποποίησης των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), για την ορθή νομοθέτηση και την εξυπηρέτηση των εμπόρων και των καταναλωτών.

11) Τα αποτελέσματα της από 12-04-2017 έως και 24-04-2017, δημόσιας διαβούλευσης για τη βελτίωση των διατάξεων της υπουργικής απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

12) Τις επισημάνσεις καθ’ ύλην αρμόδιων δημοσίων υπηρεσιών καθώς και συλλογικών φορέων της αγοράς.

13) Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

 

 

Άρθρο 82
Απαιτήσεις για την ορθή λειτουργία οργάνων μέτρησης, πλην των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, κατά τη χρήση τους

1. Τα μη συμμορφούμενα όργανα μέτρησης της παρ. 1, του άρθρου 81, πλην των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τις χρήσεις της εν λόγω παραγράφου.

2. Τα όργανα μέτρησης της παρ. 1 του άρθρου 81, πλην των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, που είναι ήδη σε χρήση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι:
α. Λειτουργούν εντός των μέγιστων ανεκτών ορίων σφάλματος όπως περιγράφεται στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1417/2016 (Β’ 1230) ή στην υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (Β’ 1231).
β. Συμμορφώνονται με τους όρους έγκρισής τους καθώς και τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Οδηγιών ή μετρολογικών συστάσεων, όπου προβλέπεται.
γ. Εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για την αποτροπή τυχαίας ή σκόπιμης αλλοίωσης των μετρολογικών χαρακτηριστικών τους.
δ. Πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμου ελέγχου τους, ήτοι παρέχονται τα μέσα για την επιβεβαίωση της γνησιότητας του λογισμικού καθώς και των εξαρτημάτων που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομένα.
ε. Εξασφαλίζεται η ορθή μετρολογική λειτουργία του λογισμικού και όλων των εξαρτημάτων που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομένα.
Τυχόν ευρισκόμενα όργανα σε χρήση, μη συμμορφούμενα κατά τα ανωτέρω, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, δεσμεύονται ανά χείρας των κατόχων τους, με την επιφύλαξη της παρ. 19 του άρθρου 81.

3. Για τα όργανα μέτρησης της παρ. 1 του άρθρου 81, εξαιρουμένων των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, επιβάλλονται στον εκμεταλλευτή/χρήστη του οργάνου:
α. Εάν δεν φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση ή η σήμανση είναι ελλιπής ή ακατάλληλη επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά τύπο οργάνου και τα όργανα δεσμεύονται προσωρινά ανά χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες, άλλως δεσμεύονται οριστικά.
β. Εάν η σήμανση είναι παραπλανητική, πλαστή ή παραποιημένη, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) ανά όργανο και τα όργανα δεσμεύονται μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες, άλλως δεσμεύονται οριστικά.

4. Σε περιπτώσεις τροποποίησης οργάνων μέτρησης σε χρήση ή/και στο λογισμικό αυτών, εξαιρουμένων των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, κατά τρόπο που μπορεί να επηρεάσει τη συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλεται στο χρήστη/ εκμεταλλευτή διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά όργανο, πέραν των ειδικότερων κυρώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) και τα όργανα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους.

5. Σε χρήστη, εκμεταλλευτή ή τρίτο ο οποίος παρεμποδίζει τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο, ή αρνείται τη συνεργασία με την αρμόδια αρχή, ή αρνείται να χορηγήσει άνευ αντιτίμου, δείγμα οργάνου κατά την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4177/2013 (Α’173), πλέον των ποινικών κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 (Α’173) επιβάλλεται και το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 7Β του άρθρου 117.

6. Για τα όργανα μέτρησης της παρ. 1 του άρθρου 81, εξαιρουμένων των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, για τα οποία προβλέπονται οι υποχρεώσεις των παραγράφων 2β, 3β και 4 του άρθρου 81, επιβάλλονται στον εκμεταλλευτή/χρήστη του οργάνου:
α. Εάν δεν συμμορφώνονται με την έγκριση κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία Μετρολογίας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) ανά όργανο και τα όργανα δεσμεύονται ανά χείρας των κατόχων τους, μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.
β. Εάν δεν έχει εκδοθεί η ως άνω έγκριση κυκλοφορίας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά όργανο και τα όργανα δεσμεύονται ανά χείρας των κατόχων τους.

7. Εάν τα όργανα μέτρησης για τα οποία προβλέπονται οι υποχρεώσεις των παρ. 3β και 4 του άρθρου 81, εξαιρουμένων των συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων, εκτρέπονται από τα επιτρεπόμενα όρια σφάλματος, επιβάλλεται στον χρήστη διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά όργανο. Σε κάθε περίπτωση τα όργανα δεσμεύονται ανά χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ακριβείας τους.

8. Για τη διενέργεια των συναλλαγών της παραγράφου 1α του άρθρου 81 απαιτείται η χρήση μη αυτόματου οργάνου ζύγισης που πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά όργανο και τα όργανα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους.

9. Τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης για τις χρήσεις i, ii και vi, της παρ. 1α, του άρθρου 81, τοποθετούνται σε εμφανές σημείο, σε θέση τέτοια, ώστε ο συναλλασσόμενος να μπορεί να παρακολουθεί τη ζύγιση και να έχει οπτική επαφή, για αρκετό χρόνο, με την ένδειξη του βάρους, την ένδειξη της τιμής ανά χιλιόγραμμο και την τελική τιμή του ζυγιζόμενου προϊόντος. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά όργανο.

10. Για όλα τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης τα οποία υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια σφάλματος, της παραγράφου 2α, επιβάλλονται στον εκμεταλλευτή/ χρήστη τα κάτωθι διοικητικά πρόστιμα:
α. Για 1 έως 3 υποδιαιρέσεις ελέγχου, πέραν των μέγιστων επιτρεπόμενων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά όργανο.
β. Για 4 έως 7 υποδιαιρέσεις ελέγχου, πέραν των μέγιστων επιτρεπόμενων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά όργανο.
γ. Για 8 υποδιαιρέσεις έλεγχου και πάνω, πέραν των μέγιστων επιτρεπόμενων, δύο χιλιάδες (2.000€) ανά όργανο. Ειδικά στις περιπτώσεις μη αυτομάτων οργάνων ζύγισης που χρησιμοποιούνται για αγοραπωλησία χρυσού ή άλλων πολύτιμων μετάλλων ή λίθων, τα ως άνω πρόστιμα τριπλασιάζονται.

11. Όταν δεσμευμένα όργανα, παρά τη δέσμευσή τους, χρησιμοποιηθούν, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή/χρήστη διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά όργανο.

Άρθρο 83
Συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης (LPG) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

1. Οι ρυθμίσεις της παρούσας αφορούν τα συστήματα μέτρησης ποσότητας καυσίμων που βρίσκονται επί σταθερών σημείων ή βυτιοφόρων αυτοκινήτων και υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο.

2. Τα συστήματα της ως άνω παραγράφου 1 πρέπει να φέρουν επ’ αυτών, σε εμφανές σημείο, την πινακίδα που προβλέπεται από το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία Μετρολογίας (Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης).

3. Τα συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης αποτελούνται απαραιτήτως από:

α. Ογκομετρητή

β. ΕνδείκτηΚαταγραφικό

γ. Αεροδιαχωριστή (με ελεύθερη τη δίοδο του αέρα) που να μην επιτρέπει σε καμία περίπτωση τη διέλευση αέρα μέσα από το μετρητή καυσίμου).

δ. Αθροιστή καταγραφής του συνολικού όγκου καυσίμων (totalizer)

4. Ειδικά οι ογκομετρητές βυτιοφόρων που χρησιμοποιούνται για τη διανομή Πετρελαίου για Θέρμανση σε τελικούς καταναλωτές, φέρουν υποχρεωτικά σύστημα μέτρησης του παρεχόμενου όγκου, με τις απαιτήσεις της ως άνω παραγράφου 3 α, β και γ.

5. Το ανεκτό όριο σφάλματος των ογκομετρητών υγρών καυσίμων (βενζινών, πετρελαίων) καθορίζεται σε ± 0,5%, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/32/ΕE, όπως ενσωματώθηκε με την υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β/2016) και κάθε φορά ισχύει.

6. Το ανεκτό όριο σφάλματος μετρητών υγραερίου για τροχοφόρα, καθορίζεται σε ± 1,0 %, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2014/32/ΕE, όπως ενσωματώθηκε με την υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β/2016) και κάθε φορά ισχύει.

7. Για συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου που:
α. Δεν φέρουν σε εμφανές σημείο, επί της εξωτερικής επιφάνειας αυτών σήμανση (πινακίδα που αναγράφεται ο κατασκευαστής, ο τύπος και το μοντέλο του οργάνου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, ο αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ ή ο αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία Μετρολογίας (Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης) ή η σήμανση είναι ελλιπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά όργανο στον πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, οι οποίοι και υποχρεούνται να μεριμνήσουν, αμελλητί, για την αποκατάσταση της σήμανσης.

Στην περίπτωση που η σήμανση είναι παραπλανητική, πλαστή ή παραποιημένη επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000) ανά όργανο στον πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, τα όργανα τίθενται εκτός λειτουργίας και δεσμεύονται μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες. β. Δεν διαθέτουν έγκριση τύπου ΕΚ ή έγκριση κυκλοφορίας από την Υπηρεσία της Μετρολογίας (Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά μετρητή στον οικονομικό φορέα (κατασκευαστή, εισαγωγέα, αντιπρόσωπο, διανομέα ή όποιον διέθεσε τα όργανα στην αγορά). Τα συστήματα τίθενται εκτός λειτουργίας και δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες
οι διορθωτικές ενέργειες.
γ. Διαπιστωθεί ότι ο αθροιστής καταγραφής του συνολικού όγκου καυσίμων (totalizer), όπου προβλέπεται, είναι απενεργοποιημένος ή έχει τεθεί εκτός λειτουργίας επιβάλλεται στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά ογκομετρητή και το όργανο δεσμεύεται μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

8. Για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ως άνω παραγράφου 3 επιβάλλεται στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο κατά περίπτωση, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά σύστημα και τα συστήματα τίθενται εκτός λειτουργίας και δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

9. Αποκλίσεις από τα ανεκτά όρια σφάλματος και ειδικότερες μη συμμορφώσεις των αντλιών υγρών καυσίμων και των διανομέων υγραερίου επισύρουν τις κυρώσεις του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 4177/2013.

Άρθρο 84
Σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων αντλιών και συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων

1. Οι αντλίες και τα συστήματα μέτρησης υγρών καυσίμων, οι διανομείς (dispensers) υγραερίου (LPG), πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), τα οποία είναι εγκατεστημένα σε κάθε πρατήριο καυσίμων ή εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και τα συστήματα μέτρησης των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων και υγραερίου, έχουν σφραγισμένα τα κρίσιμα μετρολογικά σημεία τους (μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές διατάξεις ρύθμισης της ποσότητας και λοιπά σημεία που δεν σχετίζονται άμεσα με τη ρύθμιση της παρεχόμενης ποσότητας). Η σφράγιση γίνεται κατά τον τρόπο που προβλέπεται από το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνοδευτικών πιστοποιητικών αξιολόγησης αυτού, ή την Έγκριση Κυκλοφορίας από την υπηρεσία Μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και σύμφωνα με την Οδηγία 2014/32/ΕΕ (MID) και τις συστάσεις των οργανισμών μετρολογίας Welmec και OIML, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 85 της παρούσας. Ειδικά για τα βυτιοφόρα που διαθέτουν μετρητή και χρησιμοποιούνται α) για μεταφορά και διανομή υγρών καυσίμων, πλέον των βυτιοφόρων του άρθρου 106, καθώς και β) για μεταφορά και διανομή υγραερίου, δίνεται προθεσμία για τη σφράγιση των συστημάτων μέτρησης έως την 15-11-2018.

2. Η ως άνω σφράγιση διενεργείται αποκλειστικά από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 88 της παρούσας.

3. Σε περίπτωση μη ορθής, ή πλημμελούς σφράγισης, ή σφράγισης με άλλες από τις προβλεπόμενες ή καταγεγραμμένες στο σχετικό Δελτίο σφραγίδες, την ευθύνη φέρουν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 88.

4. Σε περίπτωση μη σφράγισης ή παραβίασης της σφράγισης, ή σφράγισης από άλλο, μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο, ευθύνη φέρει ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου/εγκατάστασης ή του βυτιοφόρου, κατά περίπτωση.

5. Η σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης της ποσότητας των ως άνω συστημάτων γίνεται αφού ρυθμιστούν στο 0,0 %.

6. Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 88, κάθε φορά που προβαίνουν σε έλεγχο ή ρύθμιση ή σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων, υποχρεούνται να παραδίδουν, στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου/εγκατάστασης, ή του βυτιοφόρου, «Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης», στο οποίο συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα πεδία του άρθρου 88 παρ. 5.

7. Οι ως άνω εκμεταλλευτές υποχρεούνται να φυλάσσουν στο πρατήριο/εγκατάστασή τους, ή στο βυτιοφόρο τους, αντίστοιχα, τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης τουλάχιστον για 2 χρόνια και σε κάθε περίπτωση, για όσο διάστημα υπάρχουν οι αναγεγραμμένες, επί του Δελτίου, σφραγίδες σε χρήση.

8. Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία υποχρεούνται να διατηρούν αντίγραφο του Δελτίου στο αρχείο τους τουλάχιστον για 2 χρόνια.

9. Τα ως άνω Δελτία επιδεικνύονται στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

10. Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων της ως άνω παραγράφου 3, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά επηρεαζόμενο μετρητή, στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο του άρθρου 88.

11. Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων των ως άνω παραγράφων 4, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά επηρεαζόμενο μετρητή στους ως άνω εκμεταλλευτές.

12. Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων της ως άνω παραγράφου 6, πλέον των κυρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 88, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

13. Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων των ως άνω παραγράφων 7 και 8 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) στους ως άνω υπόχρεους.

14. Για μη επίδειξη ή απόκρυψη ή παραποίηση ή ψευδή παράθεση Δελτίων επιβάλλονται, πλέον των ποινικών κυρώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4177/2013, τα διοικητικά πρόστιμα της παραγράφου 7 του άρθρου 117 της παρούσας.

15. Ειδικά για τις ήδη εγκατεστημένες αντλίες και συστήματα μέτρησης υγρών καυσίμων, πεπιεσμένου φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (CNG) και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), δίδεται προθεσμία έως την 15/11/2018, προκειμένου οι εκμεταλλευτές των πρατηρίων/εγκαταστάσεων ή των βυτιοφόρων να μεριμνήσουν για τη διενέργεια τυχόν συμπληρωματικής σφράγισης, εφόσον για τις υλοποιηθείσες έως τώρα σφραγίσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπλέον απαιτήσεις του άρθρου 85.

Άρθρο 85
Σημεία Σφράγισης οργάνων μέτρησης ποσότητας καυσίμων

Τα κρίσιμα μετρολογικά σημεία των οργάνων και συστημάτων, που σφραγίζονται προκειμένου να προστατεύονται από παρεμβάσεις που ενδέχεται να αλλοιώνουν τα αποτελέσματα μέτρησης ή τα χαρακτηριστικά του οργάνου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οδηγού 10.6 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας / Welmec, είναι τα εξής:

 

α/α

Περιγραφή Εξαρτήματος

Διασφάλιση για:

1

Διάταξη μηχανικής ρύθμισης

Μη εξουσιοδοτημένη ρύθμιση

2

Διάταξη ηλεκτρονικής ρύθμισης, διόρθωσης ή μετατροπής

Μη εξουσιοδοτημένη ρύθμιση

3

Πινακίδαες με την επωνυμία / τύπο του οργάνου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του

Αφαίρεση

4

Αεροδιαχωριστής

Άνοιγμα – αφαίρεση

5

Αισθητήρας μετρητή (ογκομετρητής)

Ανοιγμα – αφαίρεση

6

Όλες οι μηχανικές συνδέσεις μεταξύ του αισθητήρα του μετρητή (ογκομετρητή) και του παλμοδότη ή την μηχανική διάταξη ένδειξης

Άνοιγμα – αφαίρεση

7

Παλμοδότης

Άνοιγμα – αφαίρεση

8

Όλες οι συνδέσεις μεταξύ του παλμοδότη και του υπολογιστή

Αφαίρεση

9

Αλλα τυχόν συνδεδεμένα όργανα μέτρησης

Αφαίρεση

10

Όλες οι συνδέσεις μεταξύ άλλου συνδεδεμένου οργάνου μέτρησης και της διάταξης υπολογισμού και ένδειξης

Αφαίρεση

11

Το υλικό (hardware) του ηλεκτρονικού υπολογιστή του οργάνου/συστήματος μέτρησης

Αφαίρεση

12

Ενδείκτης Ηλεκτρονικής Συσκευής (display)

Αφαίρεση

13

Λογισμικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή του οργάνου/συστήματος μέτρησης

Αλλαγή – Ρύθμιση -Διαμόρφωση

14

Αθροιστές ποσότητας ή / και τιμής (totalizers)

Άνοιγμα – αφαίρεση

 

Ειδικά για τους διανομείς υγραερίου, επιπλέον:

 

15

Ρύθμιση της διάταξης διατήρησης πίεσης (π.χ. διαφορική βαλβίδα)

Ανοιγμα – αφαίρεση -τροποποίηση

16

Διάταξη διατήρησης πίεσης (π.χ. διαφορική βαλβίδα) ως προς την καταδολίευση

Ανοιγμα – αφαίρεση -τροποποίηση

17

Οι βαλβίδες στην γραμμή επιστροφής ατμού

Ανοιγμα – αφαίρεση -τροποποίηση

 

Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία διασφαλίζουν τη σφράγιση των ανωτέρω κρίσιμων μετρολογικά σημείων, με κάθε πρόσφορο τρόπο, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4177/2013, ακόμα κι αν αυτή δεν έχει προβλεφθεί από τον κατασκευαστή του οργάνου, ή/και από το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ, ή την Εθνική Έγκριση κυκλοφορίας του οργάνου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις απαιτήσεις ασφαλείας.

Άρθρο 86
Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου

1. Σε κάθε πρατήριο/εγκατάσταση υγρών καυσίμων, ή υγραερίου, ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, ή μικτό πρατήριο ή βυτιοφόρο και με ευθύνη του εκμεταλλευτή του πρατηρίου/εγκατάστασης ή βυτιοφόρου, πρέπει να υπάρχει για κάθε τύπο/μοντέλο εγκατεστημένης αντλίας, ή συστήματος μέτρησης ή διανομέα (dispenser), φάκελος που θα περιέχει: Α. Για τις αντλίες, συστήματα μέτρησης ή διανομείς, που δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις της Οδηγίας MID, όπως ενσωματώθηκε με την υπουργικά απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β/2016) όπως ισχύει, αλλά διαθέτουν εθνική έγκριση κυκλοφορίας, καθώς και για τους διανομείς πεπιεσμένου φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, την εθνική έγκριση, συνοδευόμενη από το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή, όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης των κρίσιμα
μετρολογικά σημείων, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο.
Β. Για τις αντλίες, συστήματα μέτρησης ή διανομείς, που υπόκεινται στις ρυθμίσεις της Οδηγίας MID, όπως ενσωματώθηκε με την ΥΑ οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β/2016) όπως ισχύει, το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ στο οποίο φαίνονται, σε τεχνικό διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης της αντλίας, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Annex F ή την Έγκριση του Συστήματος Ποιότητας του κατασκευαστή Annex D, κατά περίπτωση, καθώς και τη Δήλωση Συμμόρφωσης CE.
Γ. Τα Δελτία Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης της παραγράφου 6 του άρθρου 8
4. Σε περίπτωση αντικατάστασης των σφραγίδων, για οποιοδήποτε λόγο, ο φάκελος θα ενημερώνεται αναλόγως, με νέο Δελτίο Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης.
Δ. Οδηγίες για την προβολή επί του ενδείκτη (display), των μη μηδενιζόμενων αθροιστών, καθώς και των κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού, όπου προβλέπεται, των εγκατεστημένων αντλιών ή διανομέων ή συστημάτων μέτρησης. Η ως άνω απαίτηση τίθεται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας.
Ε. Κατάλογος των κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού, όπου προβλέπεται, των εγκατεστημένων αντλιών ή διανομέων ή συστημάτων μέτρησης, με σαφή αναφορά στην πηγή προέλευσης των κωδικών (π.χ. Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, εγχειρίδιο λειτουργίας, πιστοποιητικά αξιολόγησης κ.λπ.). Η ως άνω απαίτηση τίθεται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας.

2. Η μη συμμόρφωση με την ως άνω παρ. 1 επισύρει πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) ανά περίπτωση αυτής και ανά είδος αντλίας ή διανομέα ή συστήματος μέτρησης στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου/εγκατάστασης ή βυτιοφόρου. Το συνολικό πρόστιμο για παραβάσεις της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

Άρθρο 87
Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου, ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» Δέσμευση

1. Ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου/εγκατάστασης ή βυτιοφόρου οφείλει να ελέγχει τα όργανα/συστήματα μέτρησης που βρίσκονται σε χρήση και να επιβεβαιώνει ότι το σφάλμα μέτρησης κάθε αντλίας, μετρητή ή διανομέα (dispenser) βρίσκεται εντός των ανεκτών ορίων σφάλματος, ότι οι σφραγίδες των άρθρων 84 και 85 είναι σε καλή κατάσταση και ότι είναι διαθέσιμα τα σχετικά Δελτία. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να θέσει τα ως άνω όργανα/συστήματα μέτρησης αμέσως εκτός λειτουργίας, αναρτώντας εμφανώς επί αυτών πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ» μέχρις ότου επισκευαστούν, ρυθμιστούν και επανασφραγιστούν.

2. Εφόσον διαπιστωθεί για τους ογκομετρητές υγρών καυσίμων ελλιπής μέτρηση μεγαλύτερη από 0,5% έως και 1,0%, για τους διανομείς υγραερίου ελλιπής μέτρηση μεγαλύτερη από 1,0% έως και 2,0%, και για τους λοιπούς διανομείς καυσίμων έως και το διπλάσιο του νόμιμου ορίου τους, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το όργανο τίθεται από τον εκμεταλλευτή του πρατηρίου/ εγκατάστασης ή βυτιοφόρου αμέσως εκτός λειτουργίας, ο οποίος και αναρτά εμφανώς επί του οργάνου πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ», μέχρις ότου το όργανο επισκευαστεί, ρυθμιστεί και επανασφραγιστεί, αμελλητί. Μετά την αποκατάσταση της συμμόρφωσης, το σχετικό Δελτίο του εξουσιοδοτημένου συνεργείου αποστέλλεται αμελλητί στην ελέγχουσα υπηρεσία, άλλως το όργανο δεσμεύεται από αυτή.

3. Εφόσον διαπιστωθεί, για τους ογκομετρητές υγρών καυσίμων ελλιπής μέτρηση πλέον του 1,0%, για τους διανομείς υγραερίου ελλιπής μέτρηση πλέον του 2%, για τους λοιπούς διανομείς καυσίμων πλέον του διπλασίου του νόμιμου ορίου τους, ή ύπαρξη παράνομων παρεμβάσεων, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα της αντλίας ή του διανομέα ή του μετρητή δεσμεύεται από τους ελεγκτές, με κατάλληλη σφράγιση, με σκοπό την αποφυγή της χρησιμοποίησής του και της οποιασδήποτε πρόσβασης σε αυτό, μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την αποδεδειγμένη αποκατάσταση της συμμόρφωσής του.

4. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η οποιαδήποτε σφράγιση των άρθρων 84 και 85 δεν έχει γίνει κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, ή δεν επιβεβαιώνεται κατά τον έλεγχο η γνησιότητα του λογισμικού, καθώς και των κρίσιμων μετρολογικά εξαρτημάτων (ενδεικτικά: cpu, παλμοδότης, μετρητής), πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα της αντλίας ή του διανομέα ή του μετρητή ή εξαρτήματος αυτού, δεσμεύεται από τους ελεγκτές, με κατάλληλη σφράγιση, με σκοπό την αποφυγή της χρησιμοποίησής του και της οποιασδήποτε πρόσβασης σε αυτό, μέχρις ότου διενεργηθεί περαιτέρω εργαστηριακός έλεγχος ή γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την αποδεδειγμένη αποκατάσταση της συμμόρφωσής του.

5. Σε χρήστη, εκμεταλλευτή ή τρίτο ο οποίος παρεμποδίζει τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο, ή αρνείται τη συνεργασία με την αρμόδια αρχή, ή αρνείται να χορηγήσει άνευ αντιτίμου, δείγμα οργάνου κατά την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4177/2013 (Α’173), πλέον των ποινικών κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 (Α’ 173) επιβάλλεται και το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 7Β του άρθρου 117. Όταν ο έλεγχος χρειαστεί να διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, τα ελεγχόμενα συστήματα μέτρησης δεσμεύονται από τους ελεγκτές, με κατάλληλη σφράγιση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή της χρησιμοποίησής τους και η οποιασδήποτε πρόσβαση ή παρέμβαση σε αυτά, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.

6. Για την αποδέσμευση απαιτείται η παρουσία των υπαλλήλων της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, του εκμεταλλευτή του οργάνου καθώς και εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 88 και συντάσσεται πρωτόκολλο αποδέσμευσης που συνυπογράφεται από τους δύο πρώτους εκ των παραπάνω. Μετά την αποκατάσταση της συμμόρφωσης, το σχετικό Δελτίο του εξουσιοδοτημένου συνεργείου αποστέλλεται αμελλητί στην ελεγκτική αρχή, άλλως το όργανο επαναδεσμεύεται.

7. Για παραβίαση της ως άνω σφράγισης της ελεγκτικής αρχής, πλέον των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για παραβίαση σφραγίδας δημόσιας αρχής, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου/εγκατάστασης ή βυτιοφόρου πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά επηρεαζόμενο μετρητή.

8. Εάν τα παραπάνω όργανα/συστήματα, παρά τη δέσμευση, χρησιμοποιηθούν, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου/εγκατάστασης ή βυτιοφόρου πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά επηρεαζόμενο μετρητή.

Άρθρο 88
Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο ρύθμιση και σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων αντλιών και συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων

1. Ως εξουσιοδοτημένο συνεργείο ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 84.

2. Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται από τα ως άνω συνεργεία είναι μιας χρήσης, από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν τα διακριτικά (λογότυπο, επωνυμία, ή σήμα) του συνεργείου, μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τον αριθμό εξουσιοδότησης του συνεργείου.

3. Τα συνεργεία της παραγράφου 1 εξουσιοδοτούνται από την υπηρεσία Μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Αίτηση.

β. Πιστοποιητικό ISO σειράς 9000 στο εν λόγω πεδίο, ή εφόσον δεν διατίθεται το παραπάνω πιστοποιητικό, στοιχεία που να αποδεικνύουν την τεχνική επάρκεια και την κατ’ ελάχιστον εξάμηνη εμπειρία στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

γ. Κατάλογο του τεχνικού προσωπικού με αποδεικτικά στοιχεία της τεχνικής επάρκειάς του (τίτλοι σπουδών και αποδεδειγμένη εμπειρία από προηγούμενες συμβάσεις). δ. Εγχειρίδια διαδικασιών ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης των διατάξεων ρύθμισης της ποσότητας, σύμφωνα με τα οποία η σφράγιση θα γίνεται στο 0,0 % καθώς και σφράγισης των λοιπών κρίσιμων μετρολογικά σημείων που δεν σχετίζονται άμεσα με τη ρύθμιση της ποσότητας, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 84 και 85 της
παρούσας.

ε. Κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού μέτρησης (λιτρόμετρο τουλάχιστον των 20 L για τις αντλίες υγρών καυσίμων, λιτρόμετρα τουλάχιστον των 100 L για τους ογκομετρητές βυτιοφόρων, λιτρόμετρα/φιάλες ή μετρητές ροής υγραερίου, διατάξεις ζύγισης, μετρητές ροής όγκου, μετρητές ροής μάζας κλπ), διακριβωμένα από διαπιστευμένο κατά ISO 17025, ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο (π.χ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας) και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης αυτού.
Ο εξοπλισμός ελέγχου προβλέπεται να επαναδιακριβώνεται κατ’ελάχιστον, στα εξής διαστήματα, εκτός εάν προβλέπεται από τον κατασκευαστή του οργάνου ελέγχου συντομότερο διάστημα επαναδιακρίβωσης:

i. Λιτρόμετρα υγρών και λιτρόμετρα/Φιάλες υγραερίου: κάθε τρία χρόνια, με την προϋπόθεση ότι το γεωμετρικό τους σχήμα παραμένει αναλλοίωτο και δεν έχει συμβεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, άλλως τίθενται εκτός χρήσης μέχρι την επαναδιακρίβωσή τους.

ii. Μετρητές ροής όγκου: κάθε ένα χρόνο

iii. Μετρητές ροής μάζας (τ. coriolis): κάθε δύο χρόνια

iv. Ζυγοί: κάθε δύο χρόνια
Η ως άνω απαίτηση για τη συχνότητα διακρίβωσης του εξοπλισμού τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
στ. Δείγμα και έγχρωμη φωτογραφία σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή της σφραγίδας της παραγράφου

2. ζ. Το λογότυπο, επωνυμία ή σήμα που θα φέρει η σφραγίδα της παραγράφου 2.

η. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, ότι το συνεργείο γνωρίζει τα σημεία σφράγισης των άρθρων 84 και 85 της παρούσας.

4. Κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η υπηρεσία Μετρολογίας εκδίδει απόφαση Εξουσιοδότησης και χορηγεί αριθμό εξουσιοδότησης, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται τόσο στη σφραγίδα του συνεργείου όσο και στο Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης.

5. Το Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης αναγράφει στο επάνω μέρος του την επωνυμία, το λογότυπο ή το σήμα του συνεργείου καθώς και τον αριθμό εξουσιοδότησης της παραγράφου 4, καθώς και αύξοντα αριθμό και περιέχει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:

α. Ημερομηνία

β. Το σειριακό αριθμό της αντλίας ή του διανομέα ή του ογκομετρητή του βυτιοφόρου που ελέγχθηκε.

γ. Τους αριθμούς σφραγίδων που τοποθετήθηκαν στα κρίσιμα μετρολογικά σημεία των άρθρων 84 και 85 της παρούσας, καθώς και τους αριθμούς σφραγίδων που απομακρύνθηκαν.

δ. Ότι η σφράγιση στα σημεία ρύθμισης της ποσότητας έγινε στο 0,0%.

ε. Ότι ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα των εξαρτημάτων ή λογισμικού, που σφραγίστηκαν.

στ. Το σειριακό αριθμό του οργάνου ελέγχου που χρησιμοποίησε και την ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσής του. ζ. Τους σειριακούς αριθμούς των εξαρτημάτων μετρολογικής σημασίας που τοποθετούνται και τους αντίστοιχους σειριακούς αριθμούς των εξαρτημάτων που απομακρύνονται, σε περίπτωση αντικατάστασης, όταν αυτοί είναι διαθέσιμοι. Στην περίπτωση αντικατάστασης του ηλεκτρονικού μη μηδενιζόμενου αθροιστή (totalizer), καταγράφεται επίσης η ένδειξη του προηγούμενου και
η ένδειξη του νέου.

η. Το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, καθώς και το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του υπευθύνου του πρατηρίου ή της εγκατάστασης ή του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου.

6. Η οποιαδήποτε, διαπιστούμενη από τα ελεγκτικά όργανα μη συμμόρφωση προς τα οριζόμενα ανωτέρω, πέραν της επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, κοινοποιείται και στην εξουσιοδοτούσα αρχή για τις δικές της ενέργειες.

7. Σε περίπτωση σφράγισης χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση επιβάλλεται, σε όποιον διενήργησε τη σφράγιση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

8. Για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω, εκτός τυχόν διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική άρση της εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση επανάληψης της μη συμμόρφωσης εντός τριετίας επιβάλλεται οριστική άρση της εξουσιοδότησης.

Άρθρο 89
Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου στις μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών

1. Οι ογκομετρητές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου των υποκείμενων σε δασμούς και λοιπούς φόρους υγρών καυσίμων, καθώς και των υγραερίων κ.τ.λ., οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, που εποπτεύονται και ελέγχονται από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, υπόκεινται σε ελέγχους που πραγματοποιούνται από συνεργεία ή επιτροπές, που συγκροτούνται από το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό τη διαπίστωση της ακρίβειας της μέτρησης, της καλής λειτουργίας τους και των λοιπών νόμιμων απαιτήσεων.

2. Στην περίπτωση υγραερίων, όπου η τιμολόγηση γίνεται κατά μάζα (βάρος), για τον έμμεσο προσδιορισμό του βάρους χρησιμοποιείται η σχέση: βάρος=όγκος x πυκνότητα. Σε όλα τα παραστατικά στοιχεία αποστολής, παράδοσης και πληρωμής του εμπορεύματος αναγράφεται η πυκνότητα καθώς και η θερμοκρασία που αντιστοιχεί σε αυτή την πυκνότητα.

3. Τα ανεκτά όρια σφάλματος των ογκομετρητών της παραγράφου 1 προβλέπονται από την Οδηγία 2014/32/ ΕΕ, όπως ενσωματώθηκε με την υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β/2016).

Άρθρο 93
Περιοδικός και έκτακτος έλεγχος οργάνων μέτρησης

1. Τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης για τις χρήσεις της παρ. 1α του άρθρου 81, τα συστήματα μέτρησης υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης (LPG) για τις χρήσεις της παρ. 1β του άρθρου 81 και τα όργανα μέτρησης των άρθρων 90 & 91 υπόκεινται σε έλεγχο της συμμόρφωσης και της νόμιμης και καλής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της χρήσης τους:
α. ετησίως (Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών), από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης, σύμφωνα με το Π.Δ. 524/78 (ΦΕΚ 112/Α/78) όπως ισχύει, συνοδευομένης από της επικόλλησης του σχετικού σήματος και β. εκτάκτως, τόσο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης, όσο και από υπαλλήλους του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Ειδικά όσον αφορά τον Περιοδικό Έλεγχο των συστημάτων μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση καυσίμων, ο έλεγχος συντονίζεται και εποπτεύεται από τη Δ/νση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης.

3. Τα προβλεπόμενα τέλη για τον Περιοδικό Έλεγχο Μέτρων και Σταθμών (κοινή υπουργική απόφαση Φ2670/2007, ΦΕΚ 295/Β/2007, όπως ισχύει) βαρύνουν τους εκμεταλλευτές των οργάνων.

4. Ειδικές διατάξεις περί ελέγχου οργάνων μέτρησης κατισχύουν των ανωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 11.1
ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Άρθρο 94
Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) (πρατήρια)

1. Ανάρτηση σήματος από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης (AUTOGAS) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

Α. Κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας α) υγρών καυσίμων ή/και β) υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών (AUTOGAS) ή/και γ) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), εφόσον διατηρεί σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας με κάτοχο άδειας εμπορίας, υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο του πρατηρίου του το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας, άλλως κατά περίπτωση, το εμπορικό του σήμα του ή του συνεταιρισμού ή της κοινοπραξίας της οποίας είναι μέλος.

Β. Κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας που δεν διατηρεί σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας με κάτοχο άδειας εμπορίας είτε για τα υγρά καύσιμα, είτε για το υγραέριο κίνησης (AUTOGAS) είτε για το πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG), απαγορεύεται να έχει τοποθετήσει σε οποιοδήποτε σημείο του πρατηρίου του εμπορικά σήματα κατόχων άδειας εμπορίας με τα οποία διαφημίζεται, διά μέσου του πρατηρίου αυτού, η διάθεση εκείνων των προϊόντων, για τα οποία δεν διατηρεί σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας. Επίσης απαγορεύεται να φέρει στις αντλίες του διακριτικά σήματα κατόχων άδειας εμπορίας για τα αντίστοιχα προϊόντα.

Γ. Εφόσον κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας που δεν διατηρεί σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας με κάτοχο άδειας εμπορίας για υγρά καύσιμα φέρει στο πρατήριό του πινακίδες σήμανσης που διαφημίζουν άλλα, εκτός καυσίμων είδη εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών (π.χ. λιπαντικά), οι πινακίδες αυτές θα είναι εμφανώς μικρότερων διαστάσεων από την πινακίδα του εμπορικού σήματος, θα απέχουν τουλάχιστον τρία (3) μέτρα από αυτήν και σε αυτές θα αναγράφεται ευκρινώς το διατιθέμενο είδος.

Δ. Για πρατήρια υγρών καυσίμων που διαθέτουν και υγραέριο κίνησης (AUTOGAS):

α. Εάν ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας διατηρεί σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας με κάτοχο άδειας εμπορίας για υγρά καύσιμα, ενώ για το υγραέριο κίνησης (AUTOGAS) δεν έχει αποκλειστικό προμηθευτή, πρέπει να αναρτά σε εμφανές σημείο του πρατηρίου του το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας με τον οποίο διατηρεί σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας για τα υγρά καύσιμα, ενώ για το υγραέριο κίνησης θα αναρτά κατά περίπτωση το εμπορικό του σήμα ή το σήμα του συνεταιρισμού ή της κοινοπραξίας της οποίας είναι μέλος, στο σχετικό σημείο της πινακίδας τιμών λιανικής πώλησης.

β. Εάν ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας δεν διατηρεί σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας για τα υγρά καύσιμα ενώ προμηθεύεται το υγραέριο κίνησης (AUTOGAS) αποκλειστικά από συγκεκριμένο κάτοχο άδειας εμπορίας, πρέπει να αναρτά για τα υγρά καύσιμα κατά περίπτωση το εμπορικό του σήμα ή το σήμα του συνεταιρισμού ή της κοινοπραξίας της οποία είναι μέλος, ενώ για το υγραέριο κίνησης θα αναρτά το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας με τον οποίο έχει αποκλειστική συνεργασία στο σχετικό σημείο της πινακίδας λιανικής πώλησης.

γ. Εάν ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας διατηρεί σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας με κάτοχο άδειας εμπορίας για τα υγρά καύσιμα και σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας με άλλο κάτοχο άδειας εμπορίας για το υγραέριο κίνησης (AUTOGAS), πρέπει να αναρτά το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας από τον οποίο προμηθεύεται τα υγρά καύσιμα, ενώ για το υγραέριο κίνησης θα αναρτά το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας από τον οποίο προμηθεύεται το υγραέριο κίνησης (AUTOGAS), στο σχετικό σημείο της πινακίδας τιμών λιανικής πώλησης.

2. Τήρηση πινακίδων λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) από κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας:

Α. Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 1Α και οι κάτοχοι άδειας λιανικής πώλησης πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υποχρεούνται να αναρτούν στο πρατήριό τους πινακίδα με τις τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων που διαθέτουν, ανά μονάδα μέτρησης. Οι ίδιες τιμές πώλησης ανά είδος καυσίμου πρέπει να αναρτώνται και στις αντίστοιχες αντλίες.
Τα είδη των καυσίμων που θα εμφανίζονται στην προαναφερόμενη πινακίδα μπορούν να αναγράφονται, κατά επιλογή του κατόχου άδειας λιανικής εμπορίας, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας επιλέγει ελεύθερα σε ποια γλώσσα, μόνο ελληνική ή μόνο αγγλική, θα αναγράφει τα είδη των καυσίμων στην πινακίδα.

Β. Η αναγραφή των ειδών των καυσίμων στην αναρτημένη πινακίδα, ακολουθεί υποχρεωτικά μία εκ των παρακάτω οριζόμενων σειρών, απαγορευμένης της διαφοροποίησής της για οποιονδήποτε λόγο.

1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ή Unleaded 95

2. ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ ή Super LRP

3. S. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ή S. Unleaded 100

4. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel

5. Υγραέριο κίνησης ή AUTOGAS

6. Πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG)

7. Πετρέλαιο για θέρμανση ή εναλλακτικά

1. Βενζίνες με αύξουσα σειρά αριθμού οκτανίων, ο οποίος και θα αναγράφεται

2. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel με ιδιαίτερη εμπορική ονομασία ή με αύξουσα σειρά κετανίων

3. Υγραέριο Κίνησης ή AUTOGAS

4. Πεπιεσμένο φυσικό αέριο

5. Πετρέλαιο για θέρμανση

Πρατήρια που δεν διαθέτουν όλα τα παραπάνω είδη καυσίμων θα πρέπει να αναγράφουν υποχρεωτικά στην αναρτημένη πινακίδα λιανικής πώλησης, μόνο τα είδη που διαθέτουν με την παραπάνω σειρά.

Γ. Στην περίπτωση που τα πρατήρια διαθέτουν πετρέλαιο για θέρμανση με παράδοση στο χώρο του καταναλωτή, υποχρεούνται να αναρτούν σε διαφορετική πινακίδα την τιμή λιανικής πώλησης. Αν η τιμή συναρτάται από την παραδιδόμενη ποσότητα, τότε αναγράφεται, ως εξής:

1. Για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα.

2. Για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα.

3. Για παραδόσεις από 1.000 λίτρα και άνω.

3. Τοποθέτηση πινακίδας τιμών λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης (AUTOGAS) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).
Η πινακίδα με τις τιμές λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης (AUTOGAS) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), πρέπει να είναι φωτεινή (αυτοφωτιζόμενη), άμεσα ορατή από τους διερχόμενους οδηγούς τουλάχιστον από απόσταση 50 μέτρων, τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου, ακριβώς κάτω ή παράπλευρα του εταιρικού σήματος του κατόχου άδειας εμπορίας ή του εμπορικού σήματος του κατόχου άδειας λιανικής εμπορίας ή του συνεταιρισμού ή της κοινοπραξίας της οποίας είναι μέλος .
Τα αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών λιανικής πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου.

Η ύπαρξη περισσοτέρων της μιας πινακίδων με τιμές λιανικής πώλησης δεν συνιστά παράβαση.

4. Τρόπος αναγραφής λιανικών τιμών πώλησης

Α. Η τιμή λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων αναγράφεται σε ευρώ, υπό μορφή δεκαδικού αριθμού με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (π.χ. 0,795 ή 1,032).

Β. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση επί των λιανικών τιμών πώλησης, ως πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων, θα γνωστοποιείται από ανεξάρτητη πινακίδα με αναλυτική περιγραφή της παροχής.

Γ. Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων που διαθέτουν υγρά καύσιμα προϊόντα διύλισης πετρελαίου αναμεμειγμένα με βιοκαύσιμα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% κατ’ όγκο, υποχρεούνται, όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου (στις αντλίες και στις πινακίδες τιμών) να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής τα εξής:

α. Σε περίπτωση πετρελαίου κίνησης αναμεμειγμένου με βιοντίζελ, την ένδειξη «Β», ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ’ όγκο του καυσίμου σε βιοντίζελ, π.χ. Β20 για περιεκτικότητα 20% κατ’ όγκο.

β. Σε περίπτωση βενζίνης αναμεμειγμένης με βιοαιθανόλη, την ένδειξη «Ε», ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ’όγκο του καυσίμου σε βιοαιθανόλη, π.χ. Ε20 για περιεκτικότητα 20% κ.ο.

Δ. Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που διαθέτουν αυτούσια βιοκαύσιμα σε τελικούς καταναλωτές υποχρεούνται, όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου, να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής, την ένδειξη «Β100», στην περίπτωση πώλησης αυτούσιου βιοντίζελ, και την ένδειξη «Ε100», σε περίπτωση πώλησης αυτούσιας βιοαιθανόλης.

Ε. Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων που διαθέτουν υγρά καύσιμα προϊόντα διύλισης πετρελαίου αναμεμειγμένα με βιοκαύσιμα σε ποσοστό έως και 10% κατ’όγκο, υποχρεούνται, όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου (στις αντλίες και στις πινακίδες τιμών) να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής τα εξής:

α. Σε περίπτωση πετρελαίου κίνησης αναμεμειγμένου με βιοντίζελ σε ποσοστό πάνω από 7% έως και 10% κατ’ όγκο, την ένδειξη «Β10». Εναλλακτικά, την ένδειξη «Β», ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ’ όγκο του καυσίμου σε βιοντίζελ, π.χ. Β8 για περιεκτικότητα 8% κατ’ όγκο.

β. Σε περίπτωση βενζίνης η οποία είναι αναμεμιγμένη με βιοαιθανόλη σε ποσοστό πάνω από 5% έως και 10% κατ’ όγκο, την ένδειξη «Ε10». Εναλλακτικά, την ένδειξη
«Ε», ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ’όγκο του καυσίμου σε βιοντίζελ, π.χ. Ε8 για περιεκτικότητα 8% κατ’ όγκο.

ΣΤ. Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες διατίθενται στον τελικό καταναλωτή υγρά καύσιμα προϊόντα διύλισης πετρελαίου αναμεμιγμένα με βιοκαύσιμα, πρέπει να αναγράφεται με ευδιάκριτο τρόπο σε εμφανές σημείο της αντλίας από την οποία παρέχεται το συγκεκριμένο προϊόν η ακόλουθη ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν ενδείκνυται για όλους τους τύπους οχημάτων. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή του εγχειρίδιου οδηγιών του αυτοκινήτου».

Ζ. Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες διατίθενται στον τελικό καταναλωτή υγρά καύσιμα με μεταλλικά πρόσθετα, πρέπει να αναγράφεται με ευδιάκριτο τρόπο σε εμφανές σημείο της αντλίας η ακόλουθη ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιέχει μεταλλικά πρόσθετα».
Οι ανωτέρω σημάνσεις, τα σήματα οπτικής αναγνώρισης και οι ενδείξεις γενικά να είναι ανεξίτηλα.

5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, ήτοι:

α. Για παράβαση των υποπαραγράφων 1Α και 1Β, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

β. Για παράβαση της υποπαραγράφου 1Γ, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€).

γ. Για παράβαση της υποπαραγράφου 1Δ, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).

Β. Για παραάβαση της παραγράφου 2, ήτοι:

α. Για παράβαση των υποπαραγράφων 2Α και 2Β, χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου.

β. Για μη αναγραφή της τιμής κάποιου από τα πωλούμενα είδη καυσίμων ούτε στην πινακίδα ούτε στην αντλία, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου.

γ. Για παράβαση της υποπαραγράφου 2Γ, χίλια ευρώ (1.000€).

δ. Για παράβαση της παραγράφου 3 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€).

Γ. Για παράβαση της παραγράφου 4, ήτοι:

α. Για μη σωστή αναγραφή των ενδείξεων/τιμών βάσει των προβλεπομένων στις υποπαραγράφους 4Α, 4Γ, 4Δ, 4Ε, 4ΣΤ και 4Ζ, χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου.

β. Για έλλειψη ενδείξεων βάσει των προβλεπομένων στις υποπαραγράφους 4Γ, 4Δ, 4Ε, 4ΣΤ και 4Ζ, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου,.

γ. Για μη τήρηση των προβλεπομένων από την υποπαράγραφο 4Β, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11.2
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

Α. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 95
Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων

1. Πρατήρια υγρών καυσίμων που διαθέτουν στην κατανάλωση υγρά καύσιμα με τροποποιημένες σε σχέση με τις ελάχιστες επιβαλλόμενες βάσει νομοθεσίας προδιαγραφές, υποχρεούνται να διαθέτουν παράλληλα οπωσδήποτε και το αντίστοιχο καύσιμο με τις ελάχιστες προδιαγραφές.

2. Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η διάθεση πετρελαίου για θέρμανση ή και πετρελαίου ναυτιλίας (αυτούσιο ή σε ανάμειξη) ως πετρέλαιο κίνησης.

3. Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση φέρουν την ευθύνη για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύονται. Όσοι εξ αυτών δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, ευθύνονται, από κοινού με τον εκάστοτε προμηθευτή τους για την ποιότητα, τη διακίνηση και παράδοση στους τελικούς καταναλωτές.

4. Δεν επιτρέπεται η διάθεση ναυτιλιακών καυσίμων (που απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης) τα οποία βρίσκονται σε χώρους σε κατάσταση ΤΡΑΝΖΙΤ, από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή από κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση.

5. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) ανά είδος καυσίμου.

Β. Για παράβαση της παραγράφου 2, δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€).

Γ. Για παράβαση της παραγράφου 4, είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€).

Άρθρο 96
Παράδοση υγρών καυσίμων σε σφραγισμένα διαμερίσματα

1. Η παράδοση υγρών καυσίμων στους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων γίνεται υποχρεωτικά μέσω σφραγισμένων διαμερισμάτων των βυτιοφόρων, με τα οποία γίνεται η διακίνηση αυτών.

2. Η σφράγιση των παραπάνω διαμερισμάτων θα γίνεται κατά τη φόρτωση του βυτιοφόρου, με ευθύνη του κυρίου του προϊόντος εφόσον πρόκειται για διακίνηση από τους κατόχους άδεις εμπορίας πετρελαιοειδών και με ευθύνη των συναλλασσομένων σε κάθε άλλη περίπτωση, με ειδικές σφραγίδες, ώστε να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου. Τα σημεία σφράγισης είναι τα στόμια πλήρωσης των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, οι ανθρωποθυρίδες και οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής.

3. Για τη σφράγιση χρησιμοποιούνται σφραγίδες μιας χρήσεως, εντελώς διακριτές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών και των δειγμάτων καυσίμων, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Α. Υλικό κατασκευής εξ’ ολοκλήρου από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων.

Β. Έμβλημα ή σήμα ή επιγραφή του κυρίου του προϊόντος.

Γ. Κωδικό: κάθε σφραγίδα θα είναι ανεξίτηλα αριθμημένη με έναν εξαψήφιο τουλάχιστον αριθμό.

Δ. Λειτουργία: κάθε σφραγίδα θα είναι κατασκευασμένη ώστε η αποσφράγισή της να γίνεται μόνο με καταστροφή της (μίας χρήσεως) ώστε να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο.

4. Για τις παραπάνω σφραγίσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν και διατάξεις σφράγισης άλλης τεχνολογίας, που εξασφαλίζουν ισοδύναμο αποτέλεσμα.

5. Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας υποχρεούνται, προ της παραλαβής των υγρών καυσίμων, να ελέγχουν το απαραβίαστο και τους αριθμούς των σφραγίδων των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, που αντιστοιχεί στην παραγγελία τους ως και την ποσότητα του καυσίμου που περιέχεται στα διαμερίσματα αυτά, διά του μετρικού κανόνα (βέργας) του βυτιοφόρου.

6. Οι προμηθευτές πετρελαιοειδών υποχρεούνται να παραδίδουν υγρά καύσιμα στους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας σε όγκο (λίτρα) θερμοκρασίας περιβάλλοντος, να χρεώνουν δε αυτά με αναγωγή του όγκου τους σε θερμοκρασία 15 οC.

7. Η παραπάνω αναγωγή θα γίνεται με βάση τη θερμοκρασία φόρτωσης του καυσίμου στα διυλιστήρια ή στις εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

8. Στα συνοδευτικά παραστατικά μεταφοράς που εκδίδονται, (δελτία αποστολής, τιμολόγια) πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Η εγκατάσταση και η ώρα φόρτωσης.

Β. Η θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση, σε βαθμούς οC.

Γ. Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα στη θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση.

Δ. Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα που έχουν αναχθεί σε θερμοκρασία 15 οC.

Ε. Η πυκνότητα του καυσίμου σε θερμοκρασία 15 οC.

ΣΤ. Οι αριθμοί των σφραγίδων που χρησιμοποιήθηκαν στο βυτίο.

9. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση των παραγράφων 1, 2, 3 και 6, χίλια ευρώ (1.000€) ανά διαμέρισμα.

Β. Για παράβαση της παραγράφου 8, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό.

Άρθρο 97
Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων

1. Τα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων υποχρεούνται να τηρούν καθημερινά δελτίο διαδρομής που υπογράφεται από τον κύριο του προϊόντος και τον οδηγό του βυτιοφόρου πριν από την αναχώρησή του από το σημείο φόρτωσης. Στο δελτίο διαδρομής αναγράφονται λεπτομερώς τα ονοματεπώνυμα ή οι επωνυμίες των πελατών για τους οποίους προορίζονται τα καύσιμα κατά σειρά προτεραιότητας, με τις ακριβείς διευθύνσεις τους, το είδος του καυσίμου και τις ποσότητες που πρόκειται να παραδοθούν. Αλλαγή σειράς προτεραιότητας επιτρέπεται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον αυτό αιτιολογείται εγγράφως στο δελτίο διαδρομής.

2. Μετά από κάθε παράδοση, αναγράφεται στο δελτίο διαδρομής η ώρα αναχώρησης του βυτιοφόρου και η ποσότητα που παραδόθηκε. Τα στοιχεία αυτά υπογράφονται από τον πελάτη.

3. Τα στοιχεία του δελτίου διαδρομής πρέπει να αντιστοιχούν με εκείνα που αναγράφονται στα τηρούμενα από τον οδηγό του βυτιοφόρου νόμιμα παραστατικά στοιχεία. Τα βυτιοφόρα Δ.Χ. δεν υποχρεούνται να συμπληρώνουν στο δελτίο διαδρομής τα στοιχεία που εμφαίνονται στη φορτωτική.
Απαγορεύεται η παράδοση σε πελάτη φορτίου που δεν αναγράφεται στο δελτίο διαδρομής ή στην φορτωτική.

4. Παράδοση φορτίου από τον οδηγό του βυτιοφόρου σε πελάτη που δεν αναγράφεται εξ αρχής στο δελτίο διαδρομής, επιτρέπεται μόνον εφόσον ο πελάτης ανήκει στο δίκτυο διακίνησης της ίδιας της εταιρείας στην οποία ανήκει το καύσιμο και φέρει το εμπορικό της σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει περίπτωση δηλουμένης αιτιολογημένης αδυναμίας παραλαβής από τον αρχικό παραλήπτη και εφόσον πρόκειται για σφραγισμένα και μόνον διαμερίσματα, άλλως θα πρέπει το φορτίο να επιστρέφεται στο αρχικό σημείο φόρτωσης.

5. Τα σχετικά στοιχεία του νέου παραλήπτη συμπληρώνονται από τον οδηγό του βυτιοφόρου στο δελτίο διαδρομής, με έγγραφη αιτιολόγηση του λόγου που επέβαλε την αλλαγή, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων της κείμενης νομοθεσίας του Υπ. Οικονομικών όπως ισχύει.

6. Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

Άρθρο 98
Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων

1. Όλα ανεξαιρέτως τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων, για τη μέτρηση του όγκου των μεταφερόμενων καυσίμων, πρέπει να διαθέτουν και να διατηρούν επ’ αυτών, πρωτόκολλο ογκομέτρησης και ογκομετρικό πίνακα όλων των δεξαμενών τους, καθώς επίσης και μετρικούς κανόνες (βέργες) μέτρησης, διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.

2. Οι μετρικοί κανόνες φέρουν μία ή περισσότερες βαθμονομημένες κλίμακες, για κάθε ένα από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου αυτοκινήτου, τον αριθμό του διαμερίσματος, στο οποίο αντιστοιχεί η κάθε κλίμακα, καθώς επίσης και τον αριθμό του βυτιοφόρου, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση της βέργας.

3. Για παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

4. Ειδικότερες διατάξεις περί ογκομέτρησης δεξαμενών βυτιοφόρων κατισχύουν των ανωτέρω.

Β. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 99
Σχηματισμός δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων

Στη διακίνηση υγρών καυσίμων σχηματίζεται υποχρεωτικά, σε κάθε συναλλαγή, δείγμα από αυτά, κατά τη διαδικασία των επομένων άρθρων.

Άρθρο 100
Σχηματισμός δειγμάτων από δεξαμενές υγρών καυσίμων στις εγκαταστάσεις εταιρειών ή διυλιστηρίων

1. Σε κάθε πλήρωση δεξαμενής καυσίμων που τελεί υπό καθεστώς ειδικού κρατικού ελέγχου και βρίσκεται σε εγκαταστάσεις χρήσης εταιρειών εμπορίας υγρών καυσίμων, πριν από τη σφράγιση της δεξαμενής από τα εντεταλμένα κρατικά όργανα, λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα του καυσίμου της δεξαμενής κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες περί δειγματοληψίας υγρών καυσίμων διατάξεις του Α.Χ.Σ παρουσία των εντεταλμένων κρατικών οργάνων. Η δειγματοληψία είναι υποχρεωτική για τις βενζίνες και το πετρέλαιο (κίνησης και για θέρμανση).

2. Κάθε δείγμα τοποθετείται σε δοχείο που σφραγίζεται με ειδική σφραγίδα του άρθρου 96 και αριθμείται με ειδικό αριθμό. Η σφραγίδα φέρει το σήμα της εταιρείας που λειτουργεί την εγκατάσταση. Το δείγμα φυλάσσεται με μέριμνα και ευθύνη της εταιρείας επί τρίμηνο τουλάχιστον σε ειδικό προς τούτο διατιθέμενο χώρο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

3. Στο δοχείο του δείγματος προσαρτάται σταθερή πινακίδα ασφαλισμένη ομοίως με την παραπάνω σφραγίδα στην οποία αναγράφονται:

Α. Ο κωδικός αριθμός της δεξαμενής από όπου λήφθηκε και ο ειδικός αριθμός του αντίστοιχου δείγματος.

Β. Η ημερομηνία και η ακριβής ώρα πλήρωσης της δεξαμενής και λήψης του δείγματος.

Γ. Το είδος του καυσίμου από το οποίο προέρχεται το δείγμα.

Δ. Η ποσότητα του φορτίου της δεξαμενής.
Σε κάθε φόρτωση βυτιοφόρου από τις δεξαμενές καυσίμων, στα κατά νόμο εκδιδόμενα παραστατικά στοιχεία, αναγράφεται απαραιτήτως και ο κωδικός ταυτοποίησης του δείγματος του φορτίου, που περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τον κωδικό της δεξαμενής.

4. Η υποχρέωση λήψης δείγματος και διατήρησής του κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1, ισχύει και στην περίπτωση δεξαμενών των διυλιστηρίων, από τις οποίες γίνεται φόρτωση απευθείας σε βυτιοφόρα σε σημείο φόρτωσης εντός των διυλιστηρίων. Ο κωδικός του αντίστοιχου δείγματος του φορτίου της δεξαμενής των διυλιστηρίων, από όπου φορτώθηκε το βυτιοφόρο, γνωστοποιείται στην εταιρεία η οποία υποχρεούται να τον αναγράφει στα εκδιδόμενα απ’ αυτήν παραστατικά στοιχεία.

5. Στη σταθερή πινακίδα του δοχείου κάθε δείγματος συνυπογράφουν οι κρατικοί υπάλληλοι και ο εκπρόσωπος της εταιρείας ή του διυλιστηρίου που παρέστησαν στη δειγματοληψία.

6. Εφόσον δείγμα καυσίμου βρεθεί μη κανονικό, η εταιρεία εμπορίας μπορεί να προσκομίσει το δείγμα αυτό προς συνεξέταση με το κατά έφεση δείγμα σε συνδυασμό με το δείγμα του βυτιοφόρου. Εάν το δείγμα προέρχεται από φορτίο που λήφθηκε με απευθείας φόρτωση από τα διυλιστήρια, ενημερώνονται αμελλητί από την εταιρεία τα διυλιστήρια.

Άρθρο 101
Διαδικασία σχηματισμού δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων

1. Κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων, με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 99, λαμβάνεται δείγμα εις διπλούν από την ποσότητα που παραδίδεται κάθε φορά και τοποθετείται σε δοχείο ανάλογης χωρητικότητας (από λευκοσίδηρο ή από άλλο υλικό κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα), σφραγίζεται με σφραγίδες των ενδιαφερομένων μερών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται απόλυτα το περιεχόμενό του και φυλάσσεται από τους συναλλασσόμενους μέχρι να εξαντληθεί η ποσότητα καυσίμου από το οποίο έχει ληφθεί.

2. Το σχηματιζόμενο δείγμα πρέπει να έχει τις παρακάτω ενδείξεις :

Α. Τα στοιχεία των συναλλασσομένων

Β. Το είδος καυσίμου

Γ. Την ποσότητα του καυσίμου

Δ. Τον αριθμό του τιμολογίου πώλησης του καυσίμου εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιο, διαφορετικά τον αριθμό του δελτίου αποστολής του καυσίμου

Ε. Την ημερομηνία δειγματοληψίας

ΣΤ. Την ονομασία ή τον τίτλο της επιχείρησης στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο μεταφοράς του καυσίμου

Ζ. Τον αριθμό κυκλοφορίας του βυτιοφόρου και το όνομα του οδηγού

Η. Τον αριθμό της σφραγίδας του διαμερίσματος του βυτιοφόρου

Θ. Κάθε άλλη ένδειξη που οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν σκόπιμο να προσθέσουν

3. Στα παραστατικά στοιχεία διακίνησης του καυσίμου (δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο) πρέπει να αναγράφονται:

Α. Οι αριθμοί των παραδιδόμενων σφραγίδων για τη σφράγιση των δειγμάτων βυτιοφόρου.

Β. Ο αριθμός λειτουργίας πρατηρίου ή του μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης

Γ. Η πυκνότητα του παραδιδόμενου καυσίμου.
Η παράδοση των δειγμάτων πιστοποιείται ενυπογράφως επί του παραστατικού στοιχείου και από τα δύο μέρη.

4. Στους παραβάτες επιβάλλονται πρόστιμα ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) ανά είδος καυσίμου.

Β. Για παράβαση της παραγράφου 2, χίλια ευρώ (1.000€) ανά σχηματιζόμενο δείγμα για μη ύπαρξη ενδείξεων δείγματος και επτακόσια ευρώ (€700) ανά σχηματιζόμενο δείγμα για ελλιπείς ενδείξεις δείγματος.

Γ. Για έλλειψη στοιχείων από τα παραστατικά στοιχεία πώλησης, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό στοιχείο.

Άρθρο 102
Έλεγχος ποιότητας καυσίμου

1. Κατά τις δειγματοληψίες που διενεργούν οι Ελεγκτικές Αρχές σε υγρά καύσιμα στους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας, ο ελεγχόμενος πρέπει να παραδίδει στην Αρχή που διενεργεί τη δειγματοληψία το δείγμα που σχηματίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 99 και αντιστοιχεί στην ποσότητα του καυσίμου που δειγματίζεται.

2. Η Αρχή που διεξάγει την δειγματοληψία αναρτά στο δείγμα που της παραδόθηκε από το πρατήριο πινακίδα με την ένδειξη «Δείγμα καυσίμου άρθρου 99 ΔΙΕΠΠΥ αντίστοιχο προς τον αριθμό… δείγμα…» (αναγράφεται ο αριθμός του δείγματος και το είδος του καυσίμου που δειγματίσθηκε από την Αρχή).

3. Το δείγμα αυτό διαβιβάζεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους μαζί με το δείγμα καυσίμου που λαμβάνεται από την Ελεγκτική Αρχή και προς το οποίο αντιστοιχεί και θα εξετάζεται παράλληλα με το δείγμα που προορίζεται για την κατά έφεση εξέταση.

4. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν παραδίδουν στην Αρχή τα δείγματα της παραγράφου 1, αυτό σημειώνεται ειδικά στο Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας.

5. Στους παραβάτες της παραγράφου 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ.

Άρθρο 103
Τρόπος δειγματοληψίας υγρών καυσίμων

1. Κατά τις δειγματοληψίες που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (κοινή υπουργική απόφαση 54/2015 (ΦΕΚ 462/Β/2015) όπως ισχύει), λαμβάνεται δείγμα εις διπλούν, ένα για την Α΄ εξέταση και ένα για τη Β΄ εξέταση, καθώς επίσης παραλαμβάνεται το δείγμα του άρθρου 99, τα οποία αποστέλλονται μετά των σχετικών πρωτοκόλλων στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

2. Ο τύπος (π.χ. πλαστική, μεταλλική κ.τ.λ.) το χρώμα και οι αριθμοί των σφραγίδων των δειγμάτων καθώς και ο αριθμός της σφραγίδας του δείγματος του άρθρου 99, σημειώνονται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία, δίδεται στον κάτοχο του δείγματος.

3. Κατά τις δειγματοληψίες των υγρών καυσίμων ο κάτοχος του δείγματος θα δηλώνει εγγράφως στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας αν επιθυμεί ή όχι την κατ’ έφεση εξέταση του δεύτερου δείγματος, σε καταφατική δε περίπτωση να αναγράφει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο ή το fax του ιδιώτη χημικού, που επιθυμεί να παρίσταται κατά την επανεξέταση ή ότι δεν επιθυμεί την παρουσία ιδιώτη χημικού.

4. Οι προμηθεύτριες εταιρείες, οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας και οι μεταφορείς υγρών καυσίμων μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να αναγράφουν στα συνοδεύοντα τα καύσιμα παραστατικά ότι σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος, επιθυμούν την κατ’έφεση εξέταση του εν λόγω δείγματος παρουσία ή μη ιδιώτη χημικού εκπροσώπου τους, του οποίου θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου ή fax. Επίσης πρέπει να δηλώνουν αν επιθυμούν στην κατ’έφεση εξέταση να εξετάζεται και το αντίστοιχο δεύτερο δείγμα του άρθρου 99.

5. Oι δειγματίζουσες Αρχές θα παραδίδουν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών το αργότερο τα λαμβανόμενα υπ’ αυτών δείγματα στις πλησιέστερες Χημικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4177/2013.

6. Αν από την εξέταση προκύψει ότι το δείγμα είναι κανονικό, κοινοποιούνται αμέσως από τη Χημική Υπηρεσία τα αποτελέσματα στη Δειγματίσασα Αρχή. Αν το δείγμα είναι μη κανονικό ειδοποιούνται αμέσως από τη Χημική Υπηρεσία οι ιδιώτες χημικοί των ενδιαφερομένων, ήτοι: του κατόχου άδειας λιανικής εμπορίας, του μεταφορέως και της Εταιρείας, προκειμένου να ορίζεται ημερομηνία επανεξέτασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και προβαίνει η Χημική Υπηρεσία παρουσία τους στην αποσφράγιση και την κατ’έφεση εξέταση του δεύτερου δείγματος, καθώς και του δείγματος του άρθρου 99.
Αν στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ή στα συνοδεύοντα τα καύσιμα παραστατικά ζητείται έφεση χωρίς να ορίζεται ιδιώτης χημικός, η επανεξέταση γίνεται αμέσως χωρίς να παρίστανται ιδιώτες χημικοί, ενώ αν οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ρητά, ότι δεν επιθυμούν την κατ’ έφεση εξέταση ή αν στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ή στα συνοδεύοντα τα καύσιμα παραστατικά δεν γίνεται κανένας λόγος εκ μέρους των ενδιαφερόμενων για επανεξέταση, η Χημική Υπηρεσία προβαίνει αυτεπαγγέλτως, στην επανεξέταση του Β΄ δείγματος και του δείγματος του άρθρου 99.

7. Για τη διαπίστωση της τυχόν νοθείας του πετρελαίου κινήσεως με πετρέλαιο θερμάνσεως ή και πετρέλαιο ναυτιλίας, ή νοθείας βενζίνης υψηλού αριθμού οκτανίων με άλλη χαμηλότερου αριθμού οκτανίων, όταν υπάρχει σοβαρή υπόνοια ότι το καύσιμο είναι νοθευμένο, ακολουθείται από τα ελεγκτικά ή άλλα αρμόδια όργανα η εξής διαδικασία:
Α. Λαμβάνεται δείγμα εις απλούν, το οποίο εξετάζεται επί τόπου για τη συμφωνία των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του πετρελαίου κίνησης του δείγματος με αυτά που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις Α.Χ.Σ. Β. Στην περίπτωση θετικής ενδείξεως νοθείας, η δεξαμενή στην οποία ευρίσκεται το προϊόν σφραγίζεται
ώστε να εξασφαλιστεί η μη διάθεσή του στην κατανάλωση και η επίμαχη ποσότητα δεσμεύεται. Πριν τη σφράγιση, λαμβάνεται δείγμα εις διπλούν από την δεσμευθείσα ποσότητα καυσίμου σύμφωνα με την ανωτέρω α’περίπτωση και διαβιβάζεται άμεσα, ταυτόχρονα με το δείγμα του άρθρου 99, εφόσον η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε κάτοχο άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προς εξέταση με την παρατήρηση στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας για την κατεπείγουσα εξέτασή του.
Το καύσιμο, εφόσον βρεθεί νοθευμένο, ύστερα από την εξέταση που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, προωθείται, με μέριμνα και δαπάνη του κυρίου του προϊόντος υπό τον έλεγχο των αρμόδιων Αρχών, για επανεπεξεργασία στο Διυλιστήριο ή για καταστροφή ως επικίνδυνο απόβλητο.

Γ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Άρθρο 104
Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση

1. Κάθε ποσότητα πετρελαίου για θέρμανση που διακινείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (διακινητές) για εμπορία, με οποιοδήποτε τρόπο, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα φορολογικά/τελωνειακά παραστατικά στοιχεία.

2. Ως διακινητής νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου είναι αναγεγραμμένα επί των φορολογικών παραστατικών διακίνησης.

3. Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του πετρελαίου για θέρμανση, δεν έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, τότε εκδίδεται, από το διακινητή, υποχρεωτικά κατά την έναρξη του δρομολογίου, «Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση» στο οποίο αναγράφονται:
Α.Τα στοιχεία του διακινητή (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ)
Β. Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης του δρομολογίου
Γ. Ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου
Δ. Το όνομα του οδηγού
Ε. Η συνολική φορτωθείσα ποσότητα
ΣΤ. Ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου από το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση.
Ζ. Οι αριθμοί καθεμίας από τις εκδοθείσες «Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής» ή «Τιμολόγια/Δελτία Αποστολής», που αφορούν τις παραγγελίες που διακινούνται στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.
Το άθροισμα των ποσοτήτων που αναγράφονται στις εκδοθείσες Αποδείξεις λιανικής/Δελτία αποστολής» ή στα «Τιμολόγια/Δελτία αποστολής» πρέπει να ισούται με τη φορτωθείσα, στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, ποσότητα Πετρελαίου για Θέρμανση.

4. Τα στοιχεία της παραγράφου 3 συμπληρώνονται κατά την έναρξη του δρομολογίου. Την πρωτότυπη σελίδα του Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση έχει μαζί του ο οδηγός και συνοδεύει τη διακίνηση των συγκεκριμένων παραγγελιών που αναγράφονται σ’ αυτό, ενώ το στέλεχος παραμένει στο χώρο έκδοσης των τιμολογίων, με ευθύνη του διακινητή.

5. Μετά το τέλος κάθε διανομής, ο οδηγός παραδίδει το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση, στο διακινητή, ο οποίος το διατηρεί για δύο έτη.

6. Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του Πετρελαίου για Θέρμανση, έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, τότε δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση. Σύμφωνα με την παρ. IV.7 της ΠΟΛ.1161/26.6.2013 (ΑΔΑ ΒΛ46Η-Ε9Ρ), στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου από το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών, η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής.

7. Το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση είναι τουλάχιστον διπλότυπο και αριθμημένο με συνεχή αρίθμηση, ανά διετία και δεν απαιτείται θεώρησή του.

8. Η ποσότητα του πετρελαίου για θέρμανση, που υπάρχει κάθε φορά στις δεξαμενές των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής, πρέπει να είναι ίση με την ποσότητα που είχε φορτωθεί και αναγράφεται στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής ή που προκύπτει από το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση, μειωμένη κατά τις ποσότητες που παραδόθηκαν μέχρι τη στιγμή του ελέγχου. Τα παραπάνω αποδεικνύονται από τα παραστατικά στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν το πετρέλαιο για θέρμανση κατά τη διακίνησή του.

9. Όταν δεν έχει εκδοθεί «Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση» ενώ προβλέπεται, ή όταν το Δελτίο αυτό είναι μη συμπληρωμένο ως προς όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της παρ. 3, ή αλλοιωμένο, ή διορθωμένο ή παραποιημένο, επιβάλλεται στο διακινητή διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), το δε βυτίο επιστρέφει συνοδευόμενο στο χώρο φόρτωσης προκειμένου να επαναληφθεί η διακίνησή του πετρελαίου θέρμανσης με τα νόμιμα παραστατικά.

10. Όταν στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής δεν αναγράφεται ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου από το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης εισροών εκροών επιβάλλεται στο διακινητή διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).

11. Όταν διαπιστώνεται διαφορά (έλλειμμα ή περίσσευμα) μεταξύ της μετρούμενης κατά τον έλεγχο ποσότητας και της αρχικά φορτωθείσας ποσότητας ελαττωμένης κατά την, μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, τυχόν παραδοθείσα ποσότητα, επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο δεκαπλάσιο της αξίας της ποσότητας του πετρελαίου για θέρμανση που δεν δικαιολογείται από τα παραστατικά. Για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης ανά λίτρο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά διακίνησης της ίδιας μέρας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η τιμή πώλησης ανά λίτρο την ημέρα διαπίστωσης της παράβασης λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης ανά λίτρο, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α., της τελευταίας πώλησης. Για τον υπολογισμό της ποσότητας, επί της οποίας θα επιβληθεί το πρόστιμο, λαμβάνεται υπ’ όψη ανοχή 0,5% επί της αρχικά φορτωθείσας ποσότητας.

Άρθρο 105
Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση

1. Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, ή όποιο άλλο έγκυρο φορολογικό παραστατικό συνοδεύει την παράδοση πετρελαίου για θέρμανση με βυτιοφόρα αυτοκίνητα σε τελικούς καταναλωτές, πρέπει να περιέχουν ευκρινώς τα κάτωθι:

Α. Στοιχεία διακινητή

Β. Ημερομηνία

Γ. Αριθμό κυκλοφορίας βυτιοφόρου

Δ. Ονοματεπώνυμο οδηγού

Ε. Ονοματεπώνυμο του παραλήπτη

ΣΤ. Ποσότητα καυσίμου

Ζ. Ώρα παράδοσης

Η. Ύψος (σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης του πετρελαίου για θέρμανση στη δεξαμενή του παραλήπτη, πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου για θέρμανση, ανεξαρτήτως του σχήματος ή του υλικού κατασκευής της δεξαμενής.

Θ. Υπογραφή του οδηγού και του παραλήπτη

2. Τα στοιχεία Ζ έως Θ συμπληρώνονται με την ολοκλήρωση της παράδοσης του πετρελαίου για θέρμανση.

3. Σε περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσης των παραστατικών στοιχείων επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά παραστατικό.

Άρθρο 106
Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανση

1. ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Οι σωληνώσεις όδευσης του πετρελαίου για θέρμανση επί των βυτιοφόρων αυτοκινήτων διανομής πετρελαίου για θέρμανση, εξαιρουμένων των βυτιοφόρων με ένα διαμέρισμα και εξαιρουμένων των βυτιοφόρων με βενζινοκίνητες αντλίες, κατασκευάζονται σύμφωνα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Σχ.1)
Καθένα εκ των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, συνδέεται μέσω μοναδιαίου αποκλειστικού σωλήνα φέροντος διακόπτη Δ(χ), με το συλλέκτη (κλαρίνο) (Σ).
Ο συλλέκτης (Σ), συνδέεται απευθείας με την αντλία. Ο συλλέκτης φέρει επίσης άκρο σύνδεσης με τον ατμοσφαιρικό αέρα, που φράσσεται από το διακόπτη (Γ).
Η αντλία συνδέεται στην είσοδό της με την έξοδο από το συλλέκτη και στην έξοδό της με την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Β).
Η τρίοδος (Β) συνδέεται στην είσοδο της (1) με την έξοδο της αντλίας, στην έξοδο (2) με την είσοδο του συστήματος αεροδιαχωριστή-μετρητή και στην έξοδο (3) με τον παρακαμπτήριο σωλήνα.
Στην έξοδο από τον μετρητή και πριν την προσαρμογή του εύκαμπτου σωλήνα 1,5 ιντσών, συνδέεται ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος, με απλή διακλάδωση. Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώμα-
τος, έχει ως ακολούθως:
α. Παράδοση μέσω μετρητή
– Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπτών Δχ (εκ των διαμερισμάτων) ανοικτός.
– Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός.
– Η τρίοδος βαλβίδα Β στη θέση 1-2. β. Άδειασμα σωληνώσεως
– Όλοι οι διακόπτες των διαμερισμάτων Δχ, κλειστοί.
– Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) ανοικτός.
– Η τρίοδος βαλβίδα Β στη θέση 1-3.
Το καύσιμο (και στη συνέχεια ο αέρας), οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω της τριόδου βαλβίδας Β, οδεύει στην έξοδο προς τον πελάτη, παρακάμπτοντας τον αεροδιαχωριστήμετρητή και αδειάζοντας έτσι όλο το περιεχόμενο της σωλήνωσης, στον πελάτη.
Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (Σχ. 2)
Καθένα εκ των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, συνδέεται μέσω μοναδιαίου αποκλειστικού σωλήνα φέροντος διακόπτη Δ(χ), με το συλλέκτη (κλαρίνο) (Σ). Ο συλλέκτης (Σ), συνδέεται με την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Α). Στο τμήμα σύνδεσης μεταξύ συλλέκτη και τριόδου (Α), συνδέεται με διακλάδωση το δεύτερο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης. Ο συλλέκτης φέρει επίσης άκρο σύνδεσης με τον ατμοσφαιρικό αέρα, που φράσσεται από το διακόπτη (Γ).
Η τρίοδος βαλβίδα (Α) συνδέεται στην είσοδο (1) με τον συλλέκτη, στην είσοδο (3) με το πρώτο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης και στην έξοδο (2) με την αντλία. Η αντλία συνδέεται στην είσοδό της με την έξοδο (2) της τριόδου (Α) και στην έξοδό της με την είσοδο (1) της τριόδου (Βα).
Η τρίοδος (Βα) συνδέεται στην είσοδό της (1) με την έξοδο της αντλίας, στην έξοδο (2) με το δεύτερο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης και στην έξοδο (3) με την είσοδο (1) της τριόδου (Ββ).
Η τρίοδος (Ββ) συνδέεται στην είσοδο (1) με την έξοδο (3) της τριόδου (Βα), στην έξοδο (2) με την είσοδο του συστήματος αεροδιαχωριστή-μετρητή και στην έξοδο (3) με τον παρακαμπτήριο σωλήνα αδειάσματος.
Στην έξοδο από τον μετρητή και πριν την προσαρμογή του εύκαμπτου σωλήνα 1,5 ιντσών, συνδέεται ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος, με απλή διακλάδωση. Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος, έχει ως ακολούθως:
α. Παράδοση μέσω μετρητή
– Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπτών Δχ (εκ των διαμερισμάτων) ανοικτός
– Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός
– Η τρίοδος βαλβίδα Α, στη θέση 1-2
– Η τρίοδος βαλβίδα Βα στη θέση 1-3
– Η τρίοδος βαλβίδα Ββ στη θέση 1-2
Το καύσιμο από το διαμέρισμα(τα) οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί μέσω της τριόδου Α, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω των τριόδων Βα και Ββ, οδεύει στον αεροδιαχωριστή-μετρητή και από εκεί, στην έξοδο προς τον πελάτη.
β. Άδειασμα σωληνώσεως
– Όλοι οι διακόπτες των διαμερισμάτων Δχ, κλειστοί.
– Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) ανοικτός.
– Η τρίοδος βαλβίδα Α, στη θέση 1-2
– Η τρίοδος βαλβίδα Βα στη θέση 1-3
– Η τρίοδος βαλβίδα Ββ στη θέση 1-3.
Το καύσιμο (και στη συνέχεια ο αέρας), οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί μέσω της τριόδου Α, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω των τριόδων Βα και Ββ, οδεύει στην έξοδο προς τον πελάτη, παρακάμπτοντας τον αεροδιαχωριστή-μετρητή και αδειάζοντας έτσι όλο το περιεχόμενο της σωλήνωσης, στον πελάτη.
γ. Αναρρόφηση από δεξαμενή του πελάτη
– Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπτών Δχ (εκ των διαμερισμάτων) ανοικτός.
– Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός
– Η τρίοδος βαλβίδα Α, στη θέση 2-3
– Η τρίοδος βαλβίδα Βα, στη θέση 1-2
– Η τρίοδος βαλβίδα Ββ σε αδιάφορη θέση.
Το καύσιμο αναρροφάται από το σωλήνα αναρρόφησης και μέσω της τριόδου βαλβίδας Α εισέρχεται στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω της τριόδου βαλβίδας Βα, αποστέλλεται πίσω στο συλλέκτη και από εκεί σε κάποιο(α) διαμέρισμα(τα). Κατά τη λειτουργία αυτή, όλες οι οδεύσεις προς αεροδιαχωριστή-μετρητή ή σωλήνα αδειάσματος, είναι κλειστές.
Γ. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΕΡΑ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΤΥΠΟΥΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Α και Β (Σχ. 3)
1. Προκειμένου να αδειάσει το καύσιμο της σωλήνωσης που βρίσκεται μετά το μετρητή, στις περιπτώσεις που η έναρξη παράδοσης καυσίμου πραγματοποιείται με εύκαμπτη σωλήνωση παράδοσης κενή από καύσιμο και αφού έχει ολοκληρωθεί η παράδοση καυσίμου στη δεξαμενή του πελάτη, μπορεί, εναλλακτικά του τρόπου που περιγράφεται στις ως άνω περιπτώσεις σωληνώσεων Α και Β, να χρησιμοποιηθεί εξωτερική πηγή αέρα, με τη συνδεσμολογία του Σχ. 3:
Μετά την έξοδο του μετρητή τοποθετείται διακόπτης αδειάσματος (Δα) και ανεπίστροφη βαλβίδα (ΑΒ). Στην συνέχεια τοποθετείται αναμονή σύνδεσης με εξωτερική πηγή αέρα (Ε).
Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος για το άδειασμα σωληνώσεως, έχει ως ακολούθως:
– Διακόπτης αδειάσματος (Δα) κλειστός
– Σύνδεση εξωτερικής πηγής αέρα στην αναμονή Ε
Ο πεπιεσμένος αέρας εισέρχεται στην σωλήνωση μέσω της αναμονής Ε και λόγω του κλειστού διακόπτη Δα αλλά και της ανεπίστροφης βαλβίδας ΑΒ, οδηγεί υποχρεωτικά το καύσιμο που βρίσκεται μετά τον μετρητή, στον πελάτη.
2. Η εγκατάσταση του ως άνω συστήματος αδειάσματος σωληνώσεως με χρήση εξωτερικής πηγής αέρα, πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τους κάτωθι περιορισμούς:
– Ο συλλέκτης Σ δεν πρέπει να φέρει άκρο σύνδεσης με τον ατμοσφαιρικό αέρα και συνεπώς ούτε διακόπτη Γ.
– Δεν πρέπει να υπάρχει τρίοδος βαλβίδα (Β στο σχέδιο 1 ή Ββ στο σχέδιο 2) καθώς και ούτε παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος (σωλήνωση κίτρινου χρώματος).
– Η τοποθέτηση της αναμονή σύνδεσης με εξωτερική πηγή αέρα (Ε) γίνεται όσον το δυνατό πιο κοντά στον μετρητή και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 40 εκατοστών από αυτόν.
– Η σύνδεση της εξωτερικής πηγής αέρα στην αναμονή Ε δεν είναι μόνιμη και επιτρέπεται μόνο κατά το στάδιο του αδειάσματος της σωλήνωσης.

2. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ
Kαι για τα δύο Συστήματα Σωληνώσεων Α και Β της παρ. 1, εφόσον η φόρτωση γίνεται από τον πυθμένα, οι αντίστοιχες βαλβίδες φόρτωσης (ΑPJ Couplings) τοποθετούνται είτε στο συλλέκτη, είτε στην είσοδο του κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά.

3. ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
Στην έξοδο από το μετρητή και μετά τη διακλάδωση με τον παρακαμπτήριο σωλήνα αδειάσματος, θα υπάρχει αναμονή για τη σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα παράδοσης προς τη δεξαμενή του πελάτη, διατομής 1,5 ιντσών υποχρεωτικά. Στο πρώτο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης, που συνδέεται στην είσοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Α), θα υπάρχει αναμονή για τη σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης από τη δεξαμενή του πελάτη, διατομής 2,5 ιντσών υποχρεωτικά.
Όλα τα υπόλοιπα τμήματα των σωληνώσεων, μπορούν να έχουν οποιαδήποτε κατάλληλη διατομή.

4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Τα μέρη των σωληνώσεων, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν το χρωματισμό που σημειώνεται στα υπομνήματα των Σχ.1 και Σχ.2, ήτοι: Α.(Σχ.1):
α. Τα μέρη των σωλήνων από τα διαμερίσματα προς το συλλέκτη (Σ), το σώμα του συλλέκτη (Σ) και ο σωλήνας από το συλλέκτη (Σ) μέχρι την είσοδο της αντλίας, θα είναι χρώματος μπλε ανοικτού.
β. Τα μέρη των σωλήνων από την έξοδο της αντλίας μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Β) και από την έξοδο (2) αυτής προς το σύστημα αεροδιαχωριστήμετρητή και μέχρι την αναμονή (διατομής 1,5 ιντσών) σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα παράδοσης, θα είναι χρώματος κόκκινου έντονου. Του ιδίου χρώματος, μπορούν να είναι τα σώματα του αεροδιαχωριστή και του μετρητή.
γ. Ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος που συνδέει την έξοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Β) με τη διακλάδωση του κεντρικού σωλήνα παροχής μετά την έξοδο από τον μετρητή, θα είναι χρώματος κίτρινου έντονου. Β.(Σχ.2):
α. Τα μέρη των σωλήνων από τα διαμερίσματα προς το συλλέκτη (Σ), το σώμα του συλλέκτη (Σ) και ο σωλήνας από το συλλέκτη (Σ) μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου (Α) και από την έξοδο (2) της τριόδου (Α) μέχρι την είσοδο της αντλίας, θα είναι χρώματος μπλε ανοικτού.
β. Τα μέρη των σωλήνων από την έξοδο της αντλίας μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου (Βα), από την έξοδο (3) της τριόδου (Βα) μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου (Ββ) και από την έξοδο (2) αυτής προς το σύστημα αεροδιαχωριστή-μετρητή και μέχρι την αναμονή (διατομής 1, 5 ιντσών) σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα παράδοσης, θα είναι χρώματος κόκκινου έντονου. Του ιδίου χρώματος, μπορούν να είναι τα σώματα του αεροδιαχωριστή και του μετρητή.
γ. Ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος που συνδέει την έξοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Ββ) με τη διακλάδωση του κεντρικού σωλήνα παροχής μετά την έξοδο από το μετρητή, θα είναι χρώματος κίτρινου έντονου. δ. Ο σωλήνας αναρρόφησης (1ο τμήμα), από το ελεύθερο άκρο αυτού (αναμονή 2, 5 ιντσών) μέχρι την είσοδο
(3) της τριόδου (Α) καθώς επίσης και το τμήμα αυτού (2ο τμήμα) από την έξοδο (2) της τριόδου βαλβίδας (Βα) μέχρι τη διακλάδωση με το τμήμα της σωλήνωσης μετά το συλλέκτη (Σ), θα είναι χρώματος πράσινου.
Σημειώνεται, ότι όλες οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι εμφανείς και ευκόλως ορατές από τα πλευρικά τμήματα του βυτιοφόρου οχήματος, ώστε ο έλεγχός τους να είναι ευχερής και απρόσκοπτος.

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η κατασκευή των σωληνώσεων σύμφωνα με την παραπάνω αναλυτική περιγραφή, θα πρέπει για κάθε μεμονωμένο βυτιοφόρο όχημα, να πιστοποιηθεί από διπλωματούχο/πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, με την έκδοση «Πιστοποιητικού Σωληνώσεων». Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, σχεδιάγραμμα και έγχρωμες φωτογραφίες των σωληνώσεων για την ταυτοποίηση της εκάστοτε κατασκευής, καθώς και Δήλωση Συμμόρφωσης με την παρούσα διάταξη. Το «Πιστοποιητικό Σωληνώσεων» θα βρίσκεται επί του βυτιοφόρου και θα επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές, σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο. Οποιαδήποτε μεταβολή της κατασκευής θα συνοδεύεται από ανάλογα επικαιροποιημένο πιστοποιητικό.

6. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Επισυνάπτονται στο παρόν άρθρο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, σχεδιαγράμματα υποχρεωτικών σωληνώσεων:
Σχ.1 «κύκλωμα καυσίμου σε βυτιοφόρα πετρελαίου για θέρμανση χωρίς σύστημα αναρρόφησης».
Σχ. 2 «κύκλωμα καυσίμου σε βυτιοφόρα πετρελαίου για θέρμανση με σύστημα αναρρόφησης»
Σχ. 3 «Προαιρετικό σύστημα αδειάσματος σωληνώσεως με χρήση εξωτερικής πηγής αέρα».

Στην περίπτωση βυτιοφόρων για διανομή πετρελαίου για θέρμανση των οποίων οι σωληνώσεις δεν συμμορφώνονται με τις ως άνω απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένου και του αεροδιαχωριστή με καλυμμένη τη δίοδο του αέρα ή που επιτρέπει τη διέλευση αέρα μέσα από το μετρητή καυσίμου) επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €). Για το διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης απαγορεύεται η διακίνηση με το συγκεκριμένο βυτιοφόρο. Ο διακινητής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη μη συμμόρφωση και να θέσει το βυτιοφόρο στη διάθεση των αρχών για επανέλεγχο, άλλως το πρόστιμο διπλασιάζεται.

8. Όταν δεν διατίθεται το πιστοποιητικό σωληνώσεων της ως άνω παραγράφου 5, επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€).

ΕΝΟΤΗΤΑ 11.3 ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Άρθρο 107
Υποχρεώσεις διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου

1. Η πώληση χύμα υγραερίου επιτρέπεται με την προϋπόθεση της τήρησης των κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, αποκλειστικά και μόνο από τους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίου που έχουν λάβει την άδεια εμπορίας σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6, 7 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, είτε απευθείας, ή μέσω τρίτων (της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002), ή από τους κατόχους άδειας λειτουργίας πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών.

2. Απαγορεύεται στους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίου να πωλούν υγραέριο χύμα σε εμφιαλωτήρια.

3. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών, επιτρέπεται να πωλούν υγραέριο κίνησης μέσω αντλιών αποκλειστικά σε οχήματα, τα οποία το χρησιμοποιούν νόμιμα ως καύσιμο. Απαγορεύεται η εμφιάλωση υγραερίου για οικιακή ή εμπορική (βιομηχανική χρήση) από τα πρατήρια υγραερίου.

4. Η πώληση εμφιαλωμένου υγραερίου σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει, επιτρέπεται να διενεργείται:

Α. από κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίου, είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτων (Χονδρική Πώληση),

Β. από κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων (υγρών καυσίμων – υγραερίων) (Λιανική Πώληση),

Γ. από κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Χονδρική και Λιανική Πώληση),

Δ. από καταστήματα λιανικής πώλησης, τα οποία μπορούν να διαθέτουν εμφιαλωμένο υγραέριο στους καταναλωτές, το οποίο προμηθεύονται είτε από τις εταιρείες που κατέχουν την ειδική άδεια εμπορίας κατηγορίας Γ ή τους τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό των εταιρειών, είτε από τους κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

5. Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίου της παραγράφου 4 υποχρεούνται να εφοδιάζουν ανελλιπώς και επαρκώς:

Α. τους καταναλωτές υγραερίου ολόκληρης της χώρας με υγραέριο, είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτων και

Β. τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες με χύμα ή εμφιαλωμένο υγραέριο ανάλογα με τις ανάγκες τους.

6. Η εμφιάλωση υγραερίων επιτρέπεται μόνο από κατόχους άδειας εμφιάλωσης, οι οποίοι επιτρέπεται να διενεργούν εμφιαλώσεις μόνο για τους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίων και να γεμίζουν επαναπληρούμενες φιάλες αποκλειστικά και μόνο ιδιοκτησίας των κατόχων άδειας εμπορίας υγραερίων, με τους οποίους συμβάλλονται. Για το σκοπό της εμφιάλωσης οι κάτοχοι άδειας εμπορίας υγραερίων εφοδιάζουν με υγραέρια και φιάλες ιδιοκτησίας τους, τους κατόχους άδειας εμφιάλωσης υγραερίων με τους οποίους συμβάλλονται και έχουν αποκλειστικά το δικαίωμα και την ευθύνη της ασφαλούς διακίνησης προς τους τελικούς πωλητές.

7. Απαγορεύεται στους κατόχους Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων να κατέχουν στο χώρο του εμφιαλωτηρίου τους, φιάλες υγραερίου κενές ή πλήρεις, που δεν ανήκουν σε κατόχους Άδειας Εμπορίας Υγραερίων, με τους οποίους έχουν συμβληθεί για την εμφιάλωση του προϊόντος τους.

8. Οι περιέκτες αερίου που προορίζονται για υγραέριο πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της απόφασης ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002), και του Καν. 1272/2008/ ΕΚ Παράρτημα I – παράγραφος 1.3.2.

9. Αναφορικά με την τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγραερίου, ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στο άρθρο 97.

10. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση των παραγράφων 1, 5, 8 πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

Β. Για παράβαση των παραγράφων 2, 3, 7, δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€).

Γ. Για παράβαση των παραγράφων 4, 6, δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€), με ταυτόχρονη ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής.

Άρθρο 108
Απαιτήσεις για τις επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου

1. Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας υγραερίων διασφαλίζουν, για κάθε επαναπληρούμενη φιάλη υγραερίου, ότι:

Α. Αναγράφονται με τρόπο ευδιάκριτο, ανεξίτηλο και ανεπίδεκτο επέμβασης οι παρακάτω ενδείξεις:
α. Το ονομαστικό βάρος του περιεχομένου.
β. Το αρχικό απόβαρο της φιάλης.
γ. Η εμπορική επωνυμία και το εμπορικό σήμα του κατόχου Άδειας Εμπορίας υγραερίων, που τις διακινεί.
δ. Η ημερομηνία κατασκευής της.
ε. Η ένδειξη επαναπιστοποίησης της φιάλης.
ζ. Μοναδικός σειριακός αριθμός.

Β. Επί του σώματος της φιάλης πρέπει να αναγράφεται με τρόπο ευδιάκριτο το εκάστοτε απόβαρο της φιάλης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το βάρος των εξαρτημάτων αυτής.

Γ. Διασφαλίζεται με κατάλληλο τρόπο (π.χ. συρρικνωτικό ασφαλείας, σφραγίδα μιας χρήσης) το απαραβίαστο της φιάλης.

2. Φιάλες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παραγράφου 1, δεσμεύονται από τις αρμόδιες αρχές στα χέρια του κατόχου τους

3. Στην περίπτωση επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου οι οποίες δεν φέρουν τις προβλεπόμενες ενδείξεις επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά φιάλη στην εταιρεία εμπορίας και οι φιάλες δεσμεύονται από τις αρμόδιες αρχές. Εάν τα στοιχεία της εταιρείας εμπορίας δεν αναγράφονται επί της φιάλης ή εάν δεν προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά, το πρόστιμο επιβάλλεται στο λιανοπωλητή.

4. Στους παραβάτες της παραγράφου 1 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για ελλιπείς ενδείξεις, πεντακόσια ευρώ (500€).

Β. Για μη ύπαρξη ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€).

Γ. Για μη διασφάλιση του απαραβίαστου της φιάλης, χίλια ευρώ (1.000€) ανά φιάλη στον λιανοπωλητή.

Δ. Για παραποίηση ενδείξεων, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

5. Επιπλέον των ανωτέρω προστίμων, φιάλες που δεν τηρούν τις προδιαγραφές της παραγράφου 1, δεσμεύονται από τις αρμόδιες αρχές στα χέρια των κατόχων τους.

Άρθρο 109
Ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου

1. Το μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα του καθαρού βάρους περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου, καθορίζεται όπως στον πίνακα 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 8.

2. Ελλιποβαρείς φιάλες δεσμεύονται μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να αποτρέπεται η οποιαδήποτε παρέμβαση στο περιεχόμενο αυτών.

3. Για οποιαδήποτε παρέμβαση σε δεσμευθείσες φιάλες από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά φιάλη.

4. Για ελλιποβάρεια μεταξύ του μέγιστου ανεκτού αρνητικού σφάλματος και του διπλασίου του μέγιστου ανεκτού αρνητικού σφάλματος επιβάλλεται στην εταιρεία εμπορίας πρόστιμο ανά φιάλη όπως στον κατωτέρω Πίνακα. Εάν τα στοιχεία της εταιρείας εμπορίας δεν αναγράφονται επί της φιάλης ή εάν δεν προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά, το πρόστιμο επιβάλλεται στο λιανοπωλητή.
 

Αριθμός φιαλών

Πρόστιμο σε ευρώ (€)

1-5

Τρεις χιλιάδες (3.000)

6-10

Έξι χιλιάδες (6.000)

11-20

Εννέα χιλιάδες (9.000)

>21

Δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)

 

 1. Για ελλιποβάρεια μεγαλύτερη του διπλασίου του μέγιστου ανεκτού αρνητικού σφάλματος τα πρόστιμα της παραγράφου 4 διπλασιάζονται.

  Άρθρο 110
  Εγγυήσεις φιαλών υγραερίου

  1. Οι καταναλωτές που για πρώτη φορά χρησιμοποιούν επαναπληρούμενη φιάλη υγραερίου, δηλαδή δεν έχουν άδεια φιάλη για ανταλλαγή, καταβάλλουν υποχρεωτικά στις εταιρείες εμπορίας υγραερίου, απ’ ευθείας ή μέσω των κατόχων άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με τις οποίες αυτές συνεργάζονται, χρηματικό ποσό που αντιπροσωπεύει ποσό έως του 90% της αξίας κτήσης της επαναπληρούμενης φιάλης, ως εγγύηση.

  2. Κατά την είσπραξη της εγγύησης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1, αποδίδεται στον καταναλωτή ειδικό αποδεικτικό έντυπο που εκδίδεται από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίου, επί του οποίου απαραίτητα αναγράφεται η αιτία της είσπραξης και το εισπραττόμενο ποσό.

  3. Οι Εταιρείες Εμπορίας Υγραερίου ή/και οι κάτοχοι Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου, που συνεργάζονται με αυτές, υποχρεούνται να προμηθεύουν με εμφιαλωμένο υγραέριο, χωρίς να εισπράττουν διαφορά εγγύησης για τη φιάλη, τους καταναλωτές που για την προμήθεια πλήρους φιάλης επιστρέφουν άδεια, για την οποία έχουν καταβάλει ήδη εγγύηση, σύμφωνα με την παρ. 1.

  4. Ο καταναλωτής που επιστρέφει άδεια φιάλη υγραερίου χωρίς να επιθυμεί να προμηθευτεί νέα, προκειμένου να εισπράξει την εγγύηση που έχει καταβάλει, πρέπει απαραίτητα να προσκομίσει το αποδεικτικό στοιχείο καταβολής της εγγύησης.

  5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

  Α. Για μη έκδοση ειδικού εντύπου είσπραξης εγγύησης, βάσει της παραγράφου 2, χίλια ευρώ (1.000€) ανά φιάλη.

  Β. Για είσπραξη διαφοράς εγγύησης για τη φιάλη από τους καταναλωτές που έχουν ήδη καταβάλλει εγγύηση, βάσει της παραγράφου 3, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€)
  ανά φιάλη.

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων