Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κανονισμός αδειών πρατηρίων 21/11/2010

Κανονισμός αδειών πρατηρίων 21/11/2010

Διαφήμιση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Αθήνα,07/09/ 2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | Α.Π:. Δ2/16570

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΤΡ/ΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση :Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας :101 92 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο :210/6969405
FAX :210/6969404

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: « Κανονισμός Αδειών».

Έχοντας υπόψη της διατάξεις:

 1. Του άρθρου 29Α παρ. 2 εδ. 2 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ. 137/Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ.Α/154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ. Α/38).
 2. Του Π.Δ. 381/1989 για τον Οργανισμό του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (νυν Ανάπτυξης) (ΦΕΚ.168/Α/1989)
 3. Του Π.Δ. 27/96 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ. 19/Α/12.2.96), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
 4. Του Ν. 2362//95 (ΦΕΚ. Α/247) «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
 5. Των άρθρων 4 (παρ.2) και 14 του Ν. 3054/02 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 230/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ. 95/Α/20.4.05).
 6. Την γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) με αριθ. πρωτ. Ο-11136/24-8-05.

Το γεγονός ότι οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Θεσπίζεται «Κανονισμός Αδειών», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 14 του Ν.3054/2002, το κείμενο του οποίου έχει ως εξής:

Τμήμα Ι
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του Κανονισμού αυτού εφαρμόζονται για τη χορήγηση άδειας άσκησης δραστηριότητας πετρελαιοειδών προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3054/2002, με εξαίρεση (α) τη χορήγηση αδειών λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή υγραερίου κίνησης και (β) την ανανέωση των αδειών που περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν. 3054/2002.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3054/2002.

Τμήμα ΙΙ
Διαδικαστικές Διατάξεις

Κεφάλαιο Α’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Άρθρο 3
Τύπος και περιεχόμενο αίτησης

 1. Άδεια κατά τις διατάξεις του Ν. 3054/2002 χορηγείται κατόπιν υποβολής αιτήσεως από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή προμηθευτικούς συνεταιρισμούς, όπως προβλέπεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 9 του Ν. 3054/2002.
 2. Η αίτηση για χορήγηση Άδειας υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, στην αρμόδια κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002 αρχή (Αδειοδοτούσα Αρχή), σύμφωνα με το Έντυπο Αίτησης που καθορίζεται στο παράρτημα 1 του παρόντος Κανονισμού. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που προβλέπονται στο αντίστοιχο παράρτημα.
 3. Η Αδειοδοτούσα Αρχή καταχωρίζει άμεσα την αίτηση στο Μητρώο Αιτήσεων το οποίο τηρεί.
 4. Η αίτηση για χορήγηση Άδειας μπορεί να υποβάλλεται και πριν από την χορήγηση άλλων αδειών και εγκρίσεων που τυχόν απαιτούνται, εκτός εάν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού η υποβολή τους αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χορήγηση της άδειας.
 5. Η αίτηση για χορήγηση άδειας διύλισης ή μεταφοράς με αγωγό υποβάλλεται πριν από την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών και εγκαταστάσεων για την άσκηση της αντίστοιχης δραστηριότητας. Ο αιτών δεν επιτρέπεται να προχωρήσει στην κατασκευή των ανωτέρω υποδομών και εγκαταστάσεων πριν τη χορήγηση της άδειας, ακόμα και εάν έχει λάβει άλλες απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται.

Άρθρο 4
Περαιτέρω πληροφορίες

 1. Η αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού θεωρείται πλήρης, εκτός εάν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αίτησης η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητήσει από τον αιτούντα την παροχή περαιτέρω πληροφοριών, τάσσοντας για το σκοπό αυτό προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
 2. Εάν ο αιτών δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις περαιτέρω πληροφορίες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να απορρίψει την αίτηση, χωρίς περαιτέρω αιτιολογία.

Άρθρο 5
Δημοσιοποίηση αιτήσεων

 1. Εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κατάθεση της αίτησης για χορήγηση Άδειας, ο αιτών δημοσιεύει σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδεται στην Αθήνα και πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.Δ. 3757/1957 (ΦΕΚ Α΄ 184) όπως ισχύει και σε μία οικονομική εφημερίδα που πληροί τους όρους της διάταξης του άρθρου 26, παράγραφος 2 του κ. ν. 2190/1920 (α) περίληψη της αίτησης, η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλα τα στοιχεία του Παραρτήματος 1 και (β) ανακοίνωση σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων ενώπιον της Αδειοδοτούσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση. Η σχετική αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης από την αρμόδια υπηρεσία.
 2. Ως προς τις άδειες που χορηγούνται με απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η μία τουλάχιστον δημοσίευση γίνεται σε μία εφημερίδα που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του νομού.
 3. Η Αδειοδοτούσα Αρχή φροντίζει ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί, κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος, να λαμβάνει γνώση σχετικά µε την αίτηση, τα συνημμένα έγγραφα και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του αιτούντος, αποφασίζει ποια στοιχεία ή έγγραφα θεωρούνται εμπιστευτικά και αποκλείει την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε αυτά.

Άρθρο 6
Ενστάσεις

 1. Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή ενστάσεις αναφορικά με την αίτηση, εντός της προθεσμίας που ορίζεται με τη δημοσίευση κατά το άρθρο 5 του Κανονισμού αυτού.
 2. Αδειοδοτούσα Αρχή κοινοποιεί στον αιτούντα αντίγραφο των ενστάσεων που υποβλήθηκαν. Ο αιτών την άδεια δικαιούται να καταθέσει στην Αδειοδοτούσα Αρχή, εντός πέντε (5) ημερών αφότου έλαβε γνώση των ενστάσεων, υπόμνημα με τις απόψεις του.
 3. Οι ενστάσεις, καθώς και τα σχετικά υπομνήματα που υποβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων και δεν δικαιολογούν καθυστέρηση της διαδικασίας χορήγησης άδειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 7
Χρόνος και κριτήρια απόφασης

Εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η Αδειοδοτούσα Αρχή αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 και αποφασίζει επί των αιτήσεων.

Άρθρο 8
Κοινοποίηση και δημοσιοποίηση αποφάσεων

 1. Η απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής κοινοποιείται στον αιτούντα. Οι σχετικές αποφάσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υποβάλλονται και στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
 2. Η απόφαση με την οποία χορηγείται άδεια δημοσιεύεται με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής, με δαπάνη που βαρύνει τον φορέα δραστηριότητας, σε μία ημερήσια εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδεται στην Αθήνα ή στην πρωτεύουσα του νομού, όταν η Αδειοδοτούσα Αρχή είναι Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
 3. Με τη δημοσίευση παρέχεται ενημέρωση για τη δυνατότητα, τη διαδικασία και την προθεσμία άσκησης διοικητικής προσφυγής κατά της πράξης χορήγησης της άδειας.
 4. Η άδεια ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της από την Αδειοδοτούσα Αρχή.

Άρθρο 9
Μητρώα Αδειών

 1. Κάθε Αδειοδοτούσα Αρχή τηρεί Μητρώο Αδειών, στο οποίο καταχωρίζονται οι Άδειες που χορηγεί. Στο Μητρώο Αδειών που τηρείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Διαχείρισης Πετρελαιοειδών του Υπουργείου Ανάπτυξης καταχωρίζονται και οι Άδειες που χορηγούνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
 2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης τηρεί και ηλεκτρονικό Μητρώο Αδειών, το οποίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Άρθρο 10
Διαδικασία άσκησης διοικητικής προσφυγής

 1. Κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των αιτήσεων ασκείται προσφυγή από οποιονδήποτε δικαιολογεί έννομο συμφέρον ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση ή την δημοσίευση κατά το άρθρο 8 παράγραφος 2 εδάφιο α’ του Κανονισμού αυτού.
 2. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης εντός της προθεσμίας του άρθρου 7, προσφυγή δύναται να ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας που τίθεται κατά το άρθρο 7 του Κανονισμού αυτού.

Άρθρο 11
Απόφαση επί διοικητικής προσφυγής

Ο Υπουργός Ανάπτυξης αποφασίζει επί των διοικητικών προσφυγών εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της, εξετάζοντας τόσο τη νομιμότητα της πράξης, όσο και την ουσία της υπόθεσης. Για το σκοπό αυτό δύναται να καλεί τον προσφεύγοντα και σε προφορική ακρόαση. Όταν ο προσφεύγων δεν είναι ο αιτών την άδεια, πριν από την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής καλείται και ο αιτών σε ακρόαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ

Άρθρο 12
Τροποποίηση Αδειών

 1. Η Άδεια τροποποιείται με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής κατόπιν αιτήσεως του κατόχου της Άδειας και μόνο για τις περιπτώσεις τροποποίησης (α) της επωνυμίας ή (β) της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων, βάσει των οποίων του έχει χορηγηθεί η Άδεια.
 2. Περίληψη της αίτησης τροποποίησης δημοσιοποιείται από τον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού αυτού.
 3. Ενστάσεις κατά της αίτησης τροποποίησης υποβάλλονται κατά το άρθρο 6 του Κανονισμού αυτού.
 4. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης τροποποίησης, η Αδειοδοτούσα Αρχή αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 14 του Ν. 3054/2002 και αποφασίζει επί αυτών.
 5. Πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σε κάθε περίπτωση αλλαγής στοιχείων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η Άδεια, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τη γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία της Αδειοδοτούσας Αρχής. Μετά από ακρόαση του κατόχου της Άδειας, η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να προβεί σε αυτεπάγγελτη τροποποίηση Άδειας, όταν διαπιστώνεται ότι έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα στοιχεία με βάση τα οποία χορηγήθηκε η Άδεια και ιδίως σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης μετοχικής σύνθεσης εταιρείας ή αλλαγής της σύνθεσης κοινοπραξίας ή συνεταιρισμού.

Άρθρο 13
Ανανέωση αδειών

Ανανέωση άδειας χορηγείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή κατόπιν υποβολής αιτήσεως από τον κάτοχο της άδειας. Η αίτηση για ανανέωση υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την λήξη ισχύος της Άδειας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα έντυπα και στοιχεία:

 1. Άδεια Διύλισης: έγγραφα και στοιχεία των παρ. 1,2,3,8 και 9 του Παραρτήματος 2.
 2. Άδεια Εμπορίας: έγγραφα και στοιχεία των παρ. 1,2,3,4,5 και 9 του Παραρτήματος 3.
 3. Άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης: έγγραφα και στοιχεία του Παραρτήματος 4, εξαιρουμένου του στοιχείου της παρ. 7.
 4. Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου: έγγραφα και στοιχεία του Παραρτήματος 5, εξαιρουμένου του στοιχείου της παρ. 6.
 5. Άδεια για την απευθείας Προμήθεια Πετρελαιοειδών από τα Διυλιστήρια ή από Εισαγωγή: έγγραφα και στοιχεία του Παραρτήματος 6, εξαιρουμένου του στοιχείου της παρ. 7.
 6. Άδεια Μεταφοράς με Αγωγό: έγγραφα και στοιχεία των παρ. 1,2,7 και 8 του Παραρτήματος 7.
 7. Άδεια Εμφιάλωσης Υγραερίων: έγγραφα και στοιχεία του Παραρτήματος 8, εξαιρουμένου του στοιχείου της παρ. 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΥΛΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 14
Πεδίο εφαρμογής και διαδικασία

 1. Οι εταιρείες διύλισης που λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 3054/2002 και στις οποίες σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 1 Ν. 3054/2002 έχει χορηγηθεί άδεια διύλισης εκ του νόμου, οφείλουν εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του Κανονισμού αυτού να υποβάλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης αίτηση σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος 1 του παρόντος, συνυποβάλλοντας τα έγγραφα και στοιχεία υπό 1, 2, 3 και 8 του Παραρτήματος 2, για την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης, περί του νομίμου της λειτουργίας τους.
 2. Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο Υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 παρ. 2 του Κανονισμού αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Άρθρο 15
Διαδικασία ανάκλησης αδειών

 1. Άδεια που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού δύναται να ανακληθεί σε περίπτωση σοβαρής ή καθ’ υποτροπή παράβασης των διατάξεων του Ν. 3054/2002 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και ιδίως του Κανονισμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 Ν. 3054/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95Α’).
 2. Πριν από την ανάκληση της άδειας, η Αδειοδοτούσα Αρχή, μετά από ακρόαση του κατόχου της Άδειας, εκδίδει και κοινοποιεί προς αυτόν αιτιολογημένη πράξη διαπίστωσης παράβασης. Στην πράξη αυτή περιγράφεται η παράβαση και εφόσον νοείται άρση και θεραπεία της παράβασης τίθεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών, εντός της οποίας ο κάτοχος Άδειας οφείλει να άρει την παράβαση και τις συνέπειές της, και να συμμορφωθεί προς τις νόμιμες υποχρεώσεις του.
 3. Μετά από ακρόαση του κατόχου Άδειας, η Αδειοδοτούσα Αρχή δύναται να ανακαλεί την Άδεια όταν διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η Άδεια και ιδίως όταν επέρχονται αλλαγές στα στοιχεία βάσει των οποίων του έχει χορηγηθεί η Άδεια, καθώς και σε περίπτωση κατά την οποία ο κάτοχος της Άδειας παύει οριστικά την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η Άδεια ή κηρύσσεται σε πτώχευση ή τίθεται σε εκκαθάριση ή σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

Τμήμα ΙΙΙ
Δομή και Περιεχόμενο αδειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ

Άρθρο 16
Δομή αδειών

Κάθε άδεια που χορηγείται κατά τις διατάξεις του παρόντος περιλαμβάνει:

 1. Τα τυπικά στοιχεία, όπως ορίζεται κατά τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3054/2002, για κάθε κατηγορία Άδειας και τη γεωγραφική περιοχή άσκησης της δραστηριότητας, όπου απαιτείται κατά το νόμο.
 2. Τους γενικούς όρους, που καθορίζονται κατά τη διάταξη του άρθρου 18 του Κανονισμού αυτού.
 3. Τους ειδικούς όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που καθορίζονται για κάθε κατηγορία άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 έως και 25 του παρόντος Κανονισμού.
 4. Τυχόν πρόσθετους ειδικούς όρους και υποχρεώσεις, που κρίνονται αναγκαίοι και επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 3054/2002 και αποσκοπούν στη διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών δημόσιας ωφέλειας και την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ή προβλημάτων, καθώς και λοιπούς πρόσθετους ειδικούς όρους και υποχρεώσεις που κρίνονται αναγκαίοι και επιβάλλονται για ορισμένη άδεια με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3054/2002.

Άρθρο 17
Χρόνος ισχύος

Ο χρόνος ισχύος της άδειας καθορίζεται ως εξής:

 1. Άδεια Διύλισης: σαράντα (40) έτη.
 2. Άδεια Εμπορίας: δέκα (10) έτη.
 3. Άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης: τέσσερα (4) έτη.
 4. Άδεια Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου: τέσσερα (4) έτη.
 5. Άδεια Προμήθειας Πετρελαιοειδών Απευθείας από τα Διυλιστήρια ή από Εισαγωγή: τέσσερα (4) έτη.
 6. Άδεια Μεταφοράς Με Αγωγό: σαράντα (40) έτη.
 7. Άδεια Εμφιάλωσης Υγραερίων: οκτώ (8) έτη.

Άρθρο 18
Γενικοί όροι

 1. Υποχρέωση σεβασμού κανονιστικού πλαισίου
  Καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της Άδειας, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει:
  i. Να τηρεί τις διατάξεις του Ν. 3054/2002, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95), και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού.
  ii. Να τηρεί τους όρους της άδειας που του χορηγείται και κάθε περαιτέρω κανόνα δικαίου που διέπει τη δραστηριότητά του και ιδίως τους κανόνες ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος και να διαθέτει διαρκώς τις άδειες που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητάς του.
  iii. Να ασκεί τις δραστηριότητές του κατά τρόπο σύμφωνο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ανταγωνισμού.
  iv. Να τηρεί (α) λειτουργικά αποθέματα και (β) αποθέματα ασφαλείας σε Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας, εφόσον υπέχει τέτοιας υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 12 του Ν. 3054/2002 αντίστοιχα και στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας.
  v. Να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 Ν. 3054/2002.
  vi. Να τηρεί κάθε υποχρέωση που του επιβάλλεται με τη θέση σε εφαρμογή του Σχεδίου Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης καθώς και με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με την εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 3054/2002.
 2. Υποχρέωση καταβολής τελών
  Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να καταβάλλει εμπροθέσμως και σύμφωνα με το νόμο τα τέλη που του αναλογούν σύμφωνα με το νόμο.
 3. Τήρηση λογαριασμών και Βιβλίου Διακίνησης Πετρελαίου
  Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3054/2002, σχετικά με την τήρηση λογαριασμών και Βιβλίου Διακίνησης Πετρελαίου.
 4. Υποχρέωση παροχής και γνωστοποίησης στοιχείων
  Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει:

       i. Να παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην κατά περίπτωση Αδειοδοτούσα Αρχή τα έγγραφα και τα στοιχεία που του ζητούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
  ii. Να παρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης στοιχεία σχετικά με την άσκηση της δραστηριότητάς του, όπως διύλιση, παραγωγή, εισαγωγές, παραλαβές, παραδόσεις, εμπορία, αποθήκευση, διακίνηση, στατιστικά στοιχεία οικονομικών όρων κλπ. αργού πετρελαίου, ημικατεργασμένων και πετρελαιοειδών προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.3054/2002.
  iii. Να παρέχει αμέσως τα οικονομικά, λογιστικά, τεχνικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του Ν. 3054/2002, όπως ισχύει.
  iv. Να γνωστοποιεί άμεσα στην Αδειοδοτούσα Αρχή οποιαδήποτε αλλαγή επέρχεται στην άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η άδεια, ή κάθε άλλο στοιχείο, βάσει του οποίου του χορηγήθηκε η άδεια.
  v. Όταν ο κάτοχος της Άδειας είναι εταιρεία ή κοινοπραξία ή συνεταιρισμός, οφείλει να γνωστοποιεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή κάθε αλλαγή στη σύνθεσή της. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει στην περίπτωση εταιρειών που είναι εισηγμένες σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο αξιών.
  vi. Όταν ο κάτοχος της Άδειας είναι εταιρεία ή κοινοπραξία ή συνεταιρισμός, οφείλει να γνωστοποιεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή κάθε αλλαγή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, των νομίμων εκπροσώπων ή των διαχειριστών αυτών και να προσκομίζει τα σχετικά πιστοποιητικά, όπως αυτά καθορίζονται στα παραρτήματα του Κανονισμού αυτού.

 5. Διεξαγωγή ελέγχων
  Ανά πάσα στιγμή, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να επιτρέπει στα αρμόδια όργανα να διεξάγουν ελέγχους και ιδίως επιτόπιους ελέγχους των εγκαταστάσεων και ελέγχους των βιβλίων, στοιχείων και λογαριασμών του κατόχου Άδειας, συμπεριλαμβανομένου του Βιβλίου Διακίνησης Πετρελαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19
Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί Άδειας Διύλισης

 1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων και υποδομών που απαιτούνται κατά το νόμο για την άσκηση της δραστηριότητας διύλισης, συμπεριλαμβανομένων όλων των αδειών οι οποίες απαιτούνται για τη νόμιμη λειτουργία τους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο επισυνάπτεται στην άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την Αδειοδοτούσα Αρχή για την πρόοδο των έργων που αναφέρονται στην Άδεια και τη λήψη των απαραίτητων αδειών, με την υποβολή σχετικής έκθεσης ανά τρίμηνο από την ημερομηνία χορήγησης της Άδειας μέχρι τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Στην έκθεση αυτή θα περιλαμβάνονται σύντομη περιγραφή των εργασιών, το εκτιμούμενο υπόλοιπο ποσοστό (σε αξία και χρόνο) για την αποπεράτωση του έργου, τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην υλοποίησή του και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση από τα προβλεπόμενα στην Άδεια, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, εφ’ όσον κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές και μη δικαιολογημένες αποκλίσεις και γενικότερα διαπιστώνει αδυναμία υλοποιήσεως του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα και τα λοιπά στοιχεία της Άδειας, καλεί τον αδειοδοτούμενο να παράσχει σχετικές διευκρινίσεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία εμπρόθεσμης πραγματοποιήσεως του έργου για την οποία αποκλειστικός υπαίτιος είναι ο κάτοχος της άδειας, η άδεια μπορεί να ανακαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κανονισμού αυτού.
 2. Καθ’ όλον το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η Άδεια, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει:
  α. Να διαθέτει κατάλληλους για την αποθήκευση αργού πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων αποθηκευτικούς χώρους, σε σχέση με τους οποίους έχουν εκδοθεί και ισχύουν οι αναγκαίες για τη νόμιμη λειτουργία τους άδειες. Οι αποθηκευτικοί χώροι θα πρέπει να είναι ιδιόκτητοι ή μισθωμένοι ή να έχουν παραχωρηθεί κατ’ αποκλειστική χρήση.
  β. Να επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων στις Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας τις οποίες διαθέτει, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3054/2002 και του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση δικαιολογημένης άρνησης πρόσβασης.
  γ. Να εμφανίζει διακριτά στους λογαριασμούς του το αντάλλαγμα από τις υπηρεσίες που προσφέρει σε τρίτους για (i) πρόσβαση σε αποθηκευτικούς χώρους και (ii) ανάθεση της τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας.
  δ. Να αναγράφει στα παραστατικά παράδοσης τον αριθμό της άδειας του Ν. 3054/2002 του παραλήπτη, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η παράδοση γίνεται σε Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές ή τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Άρθρο 20
Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί Άδειας Εμπορίας πετρελαιοειδών

 1. Καθ’ όλον το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η Άδεια, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει:
  α. Να διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους για την αποθήκευση Πετρελαιοειδών Προϊόντων, για τους οποίους έχουν εκδοθεί και ισχύουν οι αναγκαίες για τη νόμιμη λειτουργία τους άδειες και οι οποίοι έχουν την ελάχιστη χωρητικότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3054/2002.
  β. Να επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων στις Αποθήκες Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας τις οποίες διαθέτει, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 3054/2002 και του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση δικαιολογημένης άρνησης πρόσβασης.
  γ. Να εμφανίζει διακριτά στους λογαριασμούς του τα έσοδα ή έξοδα από τα ανταλλάγματα για την παροχή προς τρίτους ή από τρίτους αντίστοιχα, των υπηρεσιών: (i) πρόσβασης σε αποθηκευτικούς χώρους και (ii) ανάθεσης της τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας.
  δ. Να αναγράφει στα παραστατικά διακίνησης που εκδίδει τον αριθμό της Άδειάς του και τον αριθμό της Άδειας του Ν. 3054/2002 της επιχείρησης προς την οποία πρόκειται να γίνει η παράδοση, εφόσον δεν πρόκειται για Τελικό Καταναλωτή, τις Ένοπλες Δυνάμεις ή κατάστημα λιανικής εμπορίας εμφιαλωμένου υγραερίου ή/και φωτιστικού πετρελαίου.
  ε. Εφόσον τα προϊόντα δεν παραδίδονται σε Τελικό Καταναλωτή, στις Ένοπλες Δυνάμεις ή σε κατάστημα λιανικής εμπορίας εμφιαλωμένου υγραερίου ή/και φωτιστικού πετρελαίου, να αναγράφει στα παραστατικά διακίνησης που εκδίδει τον αριθμό της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προς την οποία γίνεται η παράδοση.
  στ. Να γνωστοποιεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή κάθε μεταβολή σχετικά με τη διαθεσιμότητα ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η Άδεια.
  ζ. Να γνωστοποιεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή εντός της προθεσμίας που τίθεται από αυτή τα στοιχεία των πρατηρίων υγρών καυσίμων με τα οποία έχει συνάψει σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας και φέρουν το σήμα του.
 2. Ο κάτοχος Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Γ δεν επιτρέπεται να εφοδιάζει με προϊόν τις εγκαταστάσεις κατόχων άδειας εμφιάλωσης υγραερίων, εφόσον το προϊόν δεν προορίζεται να εμφιαλωθεί αποκλειστικά για λογαριασμό του.

Άρθρο 21

Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης

 1. Καθ’ όλον το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η Άδεια, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει:
  α. Να διαθέτει αποκλειστικά:
  i. Πετρέλαιο Θέρμανσης (gas-oil, diesel-oil που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρα εσωτερικής καύσης) και φωτιστικό πετρέλαιο σε Τελικούς Καταναλωτές με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.
  ii. Φωτιστικό πετρέλαιο σε καταστήματα λιανικής πώλησης τα οποία στο πλαίσιο της σχετικής άδειας λειτουργίας που κατέχουν μπορούν να διαθέτουν το συγκεκριμένο προϊόν σε τελικούς καταναλωτές.

  β. Να προμηθεύεται τα ανωτέρω προϊόντα από κατόχους Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α του Ν. 3054/2002, καταθέτοντας για το σκοπό αυτό αντίγραφο της άδειάς του στην προμηθεύτρια εταιρεία εμπορίας.
  γ. Να αναγράφει στα σχετικά παραστατικά πώλησης που θα εκδίδει τον αριθμό της άδειάς του και, σε περίπτωση παράδοσης φωτιστικού πετρελαίου σε κατάστημα λιανικής πώλησης, τον αριθμό της άδειας λειτουργίας του.
  δ. Να μην διαθέτει πετρέλαιο θέρμανσης και φωτιστικό πετρέλαιο σε άλλους κατόχους άδειας του Ν. 3054/2002.
  ε. Να διαθέτει μία τουλάχιστον εγκατάσταση με αποθηκευτικούς χώρους χωρητικότητας τουλάχιστον 200 κυβικών μέτρων.
  στ. Να γνωστοποιεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή κάθε μεταβολή σχετικά με τη διαθεσιμότητα ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η Άδεια.

 2. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της Άδειας είναι επίσης κάτοχος άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων υποχρεούται να ασκεί τη δραστηριότητα του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης εκτός του χώρου των δεξαμενών του πρατηρίου και κατά τρόπο ώστε να μην έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του πρατηρίου.

Άρθρο 22
Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί της Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

Καθ’ όλον το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η Άδεια, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει:

 1. Να διαθέτει αποκλειστικά υγραέριο, εμφιαλωμένο σε φιάλες εταιρειών κατόχων άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ, σε:
  i. Τελικούς Καταναλωτές
  ii. Καταστήματα λιανικής πώλησης τα οποία στο πλαίσιο της σχετικής άδειας που κατέχουν μπορούν να διαθέτουν εμφιαλωμένο υγραέριο σε Τελικούς Καταναλωτές.
 2. Να προμηθεύεται εμφιαλωμένο υγραέριο μόνον από κατόχους Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Γ του Ν. 3054/2002 καταθέτοντας για το σκοπό αυτό αντίγραφο της Άδειάς του στην προμηθεύτρια εταιρεία εμπορίας.
 3. Να αναγράφει στα σχετικά παραστατικά πώλησης που θα εκδίδει τον αριθμό της Άδειάς του.
 4. Να μην διαθέτει εμφιαλωμένο υγραέριο σε άλλους κατόχους άδειας του Ν. 3054/2002.
 5. Να πληροί τις προϋποθέσεις της Υ.Α. Δ3/14858/1993 και του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α’ 68), εφόσον διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους.
 6. Να γνωστοποιεί στην Αδειοδοτούσα Αρχή κάθε μεταβολή σχετικά με τη διαθεσιμότητα ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων για την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία χορηγήθηκε η Άδεια.

Άρθρο 23
Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί της Άδειας για Απευθείας Προμήθεια από τα Διυλιστήρια ή από Εισαγωγή

Καθ’ όλον το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η Άδεια, ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει:

 1. Να προμηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγή για τον εφοδιασμό αποκλειστικά των μελών της κοινοπραξίας ή του προμηθευτικού συνεταιρισμού και μόνον εφόσον κανένα από τα μέλη του δεν προμηθεύεται, με βάση αποκλειστική σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας Εμπορίας και δεν φέρει το Σήμα του κατόχου αυτού.
 2. Να χρησιμοποιεί για την αποθήκευση των προϊόντων που προμηθεύεται αποκλειστικά τους αποθηκευτικούς χώρους των μελών της κοινοπραξίας ή του προμηθευτικού συνεταιρισμού, όπως αυτοί περιγράφονται στις αντίστοιχες άδειες λειτουργίας των πρατηρίων και αναφέρονται στην άδειά του.
 3. Να προσκομίζει στην Αδειοδοτούσα Αρχή εντός της προθεσμίας που τίθεται από αυτή κατάσταση με τις συμβάσεις μίσθωσης βυτιοφόρων Δ.Χ. ή Ι.Χ. εταιρειών Εμπορίας, για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών από διυλιστήριο ή εγκατάσταση εισαγωγής στους αποθηκευτικούς χώρους των μελών της κοινοπραξίας ή του προμηθευτικού συνεταιρισμού.
 4. Να μεριμνά ώστε στα σχετικά παραστατικά διακίνησης των προϊόντων από διυλιστήριο ή εγκατάσταση εισαγωγής προς τους αποθηκευτικούς χώρους των μελών της κοινοπραξίας ή του προμηθευτικού συνεταιρισμού να αναγράφεται ο αριθμός της Άδειάς του καθώς και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας των πρατηρίων για τα οποία προορίζονται τα προϊόντα.
 5. Να μην διαθέτει Ι.Χ. βυτιοφόρα οχήματα πέραν αυτών που διαθέτουν τα μέλη της κοινοπραξίας ή του προμηθευτικού συνεταιρισμού, όπως αυτά αναφέρονται στην άδειά του.
 6. Να τηρεί κατά περίπτωση λογαριασμούς ή λογιστικά βιβλία καθώς και Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου χωριστά από τα μέλη της κοινοπραξίας ή του προμηθευτικού συνεταιρισμού.

Άρθρο 24
Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί της Άδειας Μεταφοράς με Αγωγό

 1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων και υποδομών που απαιτούνται κατά το νόμο για την άσκηση της δραστηριότητας μεταφοράς αργού πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων με αγωγό, συμπεριλαμβανομένων όλων των αδειών οι οποίες απαιτούνται για τη νόμιμη λειτουργία τους, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο επισυνάπτεται στην άδεια και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής και οφείλει να ενημερώνει εγγράφως την Αδειοδοτούσα Αρχή για την πρόοδο των έργων που αναφέρονται στην Άδεια και τη λήψη των απαραίτητων αδειών, με την υποβολή σχετικής έκθεσης ανά τρίμηνο από την ημερομηνία χορήγησης της Άδειας μέχρι τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας. Στην έκθεση αυτή θα περιλαμβάνονται σύντομη περιγραφή των εργασιών, το εκτιμούμενο υπόλοιπο ποσοστό (σε αξία και χρόνο) για την αποπεράτωση του έργου, τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην υλοποίησή του και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκλιση από τα προβλεπόμενα στην Άδεια, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, εφ’ όσον κρίνει ότι υπάρχουν σοβαρές και μη δικαιολογημένες αποκλίσεις και γενικότερα διαπιστώνει αδυναμία υλοποιήσεως του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα και τα λοιπά στοιχεία της Άδειας, καλεί τον αδειοδοτούμενο να παράσχει σχετικές διευκρινίσεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία εμπρόθεσμης πραγματοποιήσεως του έργου για την οποία αποκλειστικός υπαίτιος είναι ο κάτοχος της άδειας, η άδεια μπορεί να ανακαλείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κανονισμού αυτού.
 2. Καθ’ όλον το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η Άδεια, ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει:
  α. Να μην ασκεί εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων, εκτός εάν κατέχει τη σχετική προς τούτο άδεια
  β. Να επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων στον αγωγό, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3054/2002, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση δικαιολογημένης άρνησης πρόσβασης.
  γ. Να μην προβαίνει σε διακρίσεις υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, των μετόχων ή των θυγατρικών τους ή υπέρ άλλων επιχειρήσεων ή οποιουδήποτε τρίτου με τον οποίον έχει συμβατική σχέση, όσον αφορά στο αντάλλαγμα και στους λοιπούς όρους πρόσβασης στον αγωγό.
  δ. Να μην θέτει ως προϋπόθεση για την πρόσβαση στον αγωγό την ύπαρξη ή τη σύναψη σύμβασης για την παροχή άλλων υπηρεσιών με τον κάτοχο άδειας που αιτείται την πρόσβαση.

Άρθρο 25
Ειδικοί όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί της Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων

Καθ’ όλον το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία χορηγείται η Άδεια, ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει:

 1. Να εμφιαλώνει υγραέριο στις εγκαταστάσεις του αποκλειστικά και μόνο για λογαριασμό κατόχων Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Γ του Ν. 3054/2002 με τους οποίους έχει συνάψει για το σκοπό αυτό έγγραφη σύμβαση συνεργασίας, καθώς και για λογαριασμό του, εφόσον ο ίδιος είναι κάτοχος Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Γ.
 2. Να παραλαμβάνει στις εγκαταστάσεις του χύμα υγραέριο και επαναπληρούμενες φιάλες ιδιοκτησίας των κατόχων άδειας εμπορίας με τους οποίους συμβάλλεται.
 3. Να τηρεί ειδικά θεωρημένο βιβλίο διακινούμενων φιαλών από το οποίο να προκύπτει η κυριότητα και ο αριθμός των φιαλών που παραδίδονται στο εμφιαλωτήριο προς επαναπλήρωση.
 4. Να προσκομίζει στην Αδειοδοτούσα Αρχή εντός της προθεσμίας που τίθεται από αυτή, τις συμβάσεις τις οποίες έχει συνάψει με κατόχους άδειας εμπορίας, θεωρημένες από την οικεία Δ.Ο.Υ.
 5. Να μην διακινεί, εμπορεύεται ή διαθέτει κατ’ οποιονδήποτε τρόπο υγραέριο χύμα ή εμφιαλωμένο για λογαριασμό του ή για λογαριασμό άλλων κατόχων άδειας του Ν. 3054/2002 ή τρίτων και να μην έχει στην κυριότητά του φιάλες, εκτός εάν ο ίδιος είναι κάτοχος Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Γ.

Τμήμα ΙV
Βιβλίο διακίνησης πετρελαίου

Άρθρο 26

 1. Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να τηρεί ειδικό Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου το οποίο περιέχει αναλυτικές καταστάσεις χωριστά κατά προϊόν των ποσοτήτων των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινεί και σε σχέση με τις οποίες πραγματοποίησε εμπορικές πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3054/2002.
 2. Το Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου πρέπει να περιέχει, τουλάχιστον, τα εξής:
  i. Διακινούμενες ποσότητες με αναφορά στον όγκο και τη θερμοκρασία.
  ii. Ημερομηνίες και ώρες διακίνησης.
  iii. Εγκαταστάσεις από και προς τις οποίες διενεργείται η διακίνηση και αριθμούς αδειών των εν λόγω εγκαταστάσεων, εφόσον η παράδοση δεν γίνεται απευθείας σε Τελικούς Καταναλωτές, στις Ειδικές Δυνάμεις ή σε καταστήματα λιανικής εμπορίας εμφιαλωμένου υγραερίου ή/και φωτιστικού πετρελαίου.
  iv. Αριθμούς παραστατικών διακίνησης.
 3. Όλες οι παραπάνω ενδείξεις συμπληρώνονται κατά τη φόρτωση.
 4. Το Βιβλίο Διακίνησης Πετρελαίου δύναται να τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που τηρείται χειρόγραφα, το Βιβλίο Διακίνησης θεωρείται υποχρεωτικά με επιμέλεια του κατόχου Άδειας είτε από την αρμόδια υπηρεσία της Αδειοδοτούσας Αρχής, είτε από τις υπηρεσίες που προβλέπουν τα άρθρα 386 και 430γ της Αγορανομικής Διάταξης 14/1989.

Τμήμα V
Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις

Άρθρο 27
Μεταπωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης

 1. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού αυτού, οι κάτοχοι άδειας μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
 2. Πέραν των στοιχείων και δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με το Παράρτημα 4 του Κανονισμού αυτού, με την αίτηση συνυποβάλλεται αντίγραφο της άδειας μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης την οποία κατέχει ο αιτών.
 3. Τα στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων τα οποία απαιτούνται για τη χορήγηση της Άδειας σύμφωνα με το στοιχείο υπ΄ αριθμόν 3 του Παραρτήματος 4 του Κανονισμού αυτού, συνυποβάλλονται με την αίτηση μόνον εφόσον ο αιτών διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους, χωρίς περιορισμό σχετικά με την απαιτούμενη ελάχιστη χωρητικότητα αυτών.

Άρθρο 28
Αποθηκευτικοί χώροι Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης

 1. Οι κάτοχοι Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ως προς την ελάχιστη χωρητικότητα των απαιτούμενων για την άσκηση της δραστηριότητάς τους αποθηκευτικών χώρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω:
  i. Κάτοχοι Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης οι οποίοι διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους με χωρητικότητα μικρότερη των 200 κυβικών μέτρων ανά εγκατάσταση, οφείλουν να αυξήσουν τη χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων σε τουλάχιστον 200 κυβικά μέτρα ανά εγκατάσταση έως τις 31.12.2006 και να υποβάλλουν τη σχετική άδεια λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων στην Αδειοδοτούσα Αρχή εντός δέκα (10) ημερών από τη χορήγηση αυτής.
  ii. Κάτοχοι Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης οι οποίοι δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, οφείλουν να εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων με ελάχιστη χωρητικότητα 200 κυβικών μέτρων ανά εγκατάσταση έως τις 31.12.2007 και να υποβάλλουν τη σχετική άδεια λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων στην Αδειοδοτούσα Αρχή εντός δέκα (10) ημερών από τη χορήγηση αυτής.
 2. Έως τη λήξη της προθεσμίας που τίθεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο ii του άρθρου αυτού, οι κάτοχοι Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους μπορούν να προμηθεύονται τα προϊόντα που εμπορεύονται από άλλους κατόχους άδειας που διαθέτουν τέτοιους χώρους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 6 του Ν. 3054/2002 και του άρθρου 422 της Α.Δ. 14/89, όπως ισχύει.

Άρθρο 29
Αγωγοί Μεταφοράς Πετρελαίου και Πετρελαιοειδών Προϊόντων

Εντός τριάντα (30) ημερών από τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού αυτού, τα πρόσωπα που διαθέτουν αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας, οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Μεταφοράς με Αγωγό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού, συνυποβάλλοντας με την αίτηση τα στοιχεία που καθορίζονται στα μέρη Α και Γ του Παραρτήματος 7 καθώς και αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του αγωγού.

Άρθρο 30
Τελικές Διατάξεις

 1. Οι όροι που διέπουν τη δραστηριότητα των κατόχων άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 έως και 25 του Κανονισμού αυτού ισχύουν και σε σχέση με τη δραστηριότητα κατόχων άδειας που εκδόθηκε πριν από τη θέση σε ισχύ του Ν. 3054/2002 και εξακολουθούν να ισχύουν σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου αυτού, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 6 περίπτωση Γ(β) η τήρηση των οποίων γίνεται σταδιακά σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 23 του Ν. 3054/2002.
 2. Οι όροι που διέπουν τη δραστηριότητα των κατόχων άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 έως και 25 του Κανονισμού αυτού ισχύουν και σε σχέση με τη δραστηριότητα κατόχων άδειας που εκδόθηκε μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 3054/2002 σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του νόμου αυτού.
 3. Η καταδίκη, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, φυσικών προσώπων που είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπροσωπούν εταιρεία που αιτείται χορήγηση Άδειας του Ν.3054/2002, για οικονομικό έγκλημα (ιδίως λαθρεμπορία, νοθεία, απάτη, αισχροκέρδεια, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, υπεξαίρεση, εκβίαση, δωροδοκία), αποτελεί επαρκή αιτιολογία για τη μη χορήγηση Άδειας στον αιτούντα.
 4. Από την ισχύ της παρούσης καταργούνται οι αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Δ2/24050/20-11-97 (ΦΕΚ 1069/Β/4-12-97) και Δ2/34611/17-12-85 (ΦΕΚ 767/Β/20-12-85).
 5. Επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής τα παραρτήματα από 1-8.
 6. Η ισχύς των διατάξεων της απόφασης και των παραρτημάτων της αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός

Γ. ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Παράρτημα 1

Έντυπο αίτησης για χορήγηση άδειας

 1. Κατηγορία άδειας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
 2. Πλήρες όνομα του αιτούντος ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, η επωνυμία του.
 3. Διεύθυνση του αιτούντος ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, της έδρας του ή των κεντρικών του γραφείων.
 4. Όνομα και πλήρης ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση του προσώπου που ορίζει ο αιτών ως αποδέκτη ή αντίκλητο για την παραλαβή των εγγράφων που θα κοινοποιούνται στον αιτούντα στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας.
 5. Αριθμό φορολογικού μητρώου του αιτούντος.
 6. Αναλυτικά στοιχεία κάθε άλλης άδειας του Ν.3054/2002 την οποία κατέχει ο αιτών (ιδίως κατηγορία άδειας, ημερομηνία έκδοσης και αριθμό μητρώου αυτής) ή για την οποία έχει υποβληθεί ή υποβάλλεται αίτηση.

Παράρτημα 2

Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας Διύλισης

ΜΕΡΟΣ Α

 1. Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά στη δραστηριότητά του εντός Ελλάδας.
 2. (α) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού.
  (β) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. και εκπροσώπησης).
  (γ) ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε μεταγενέστερης αύξησης, και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Νομαρχίας.
  (δ) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων, εφόσον αυτά υφίστανται.
 3. (α) Αντίγραφα ποινικών μητρώων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, εκδοθέντα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  (β) Πιστοποιητικό του αιτούντος περί μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, μη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό.
  (γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος.

ΜΕΡΟΣ Β

 1. Χρονοδιάγραμμα αδειοδοτικής διαδικασίας, κατασκευής, εκτέλεσης δοκιμών και αναμενόμενης έναρξης εμπορικής λειτουργίας του διυλιστηρίου.
 2. Μελέτη σκοπιμότητας που περιλαμβάνει τουλάχιστον:
  (α) Λεπτομερή τεχνική περιγραφή του έργου κατά την κατασκευή και λειτουργία αυτού.
  (β) Την αναμενόμενη τεχνική διάρκεια ζωής του έργου.
  (γ) Εκτιμώμενο προγραμματισμό λειτουργίας του διυλιστηρίου, ιδίως σε σχέση με την εξασφάλιση προμήθειας αργού πετρελαίου, την παραγωγή πετρελαιοειδών προϊόντων ανά κατηγορία και είδος προϊόντος καθώς και την παραγωγή λιπαντικών ή άλλων προϊόντων.
  (δ) Προτεινόμενη θέση των εγκαταστάσεων διύλισης και των αποθηκευτικών χώρων του διυλιστηρίου καθώς και των εγκαταστάσεων εφοδιασμού του διυλιστηρίου με αργό πετρέλαιο και διακίνησης των παραγόμενων πετρελαιοειδών προϊόντων συνοδευόμενα από:
  (i) Χάρτες και σχεδιαγράμματα που επαρκούν για τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης των ανωτέρω εγκαταστάσεων.
  (ii) Στοιχεία που να τεκμηριώνουν την διαθεσιμότητα κατάλληλης έκτασης για την κατασκευή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
  (ε) Προσδοκώμενη αγορά για την πώληση των παραγόμενων προϊόντων.
  (στ) Προκαταρκτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του διυλιστηρίου.
  (ζ) Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων ασφαλείας
  (η) Εκτίμηση του κόστους επένδυσης.
  (θ) Εκτιμώμενο κόστος παραγωγής πετρελαιοειδών ή άλλων προϊόντων.
 3. Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου του αιτούντος στο οποίο αφορά η αίτηση, για τα επόμενα δέκα χρόνια, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:
  (α) Προτεινόμενη δομή του κεφαλαίου για την κατασκευή των εγκαταστάσεων και προβλεπόμενος τρόπος και πηγές χρηματοδότησης του έργου.
  (β) Ετήσιες προβλέψεις κόστους λειτουργίας, ταξινομημένου σε σταθερό και μεταβλητό κόστος, και εσόδων από πωλήσεις, με αναφορά των παραδοχών στις οποίες βασίζονται τα παρεχόμενα στοιχεία.
  (γ) Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός για το έργο που θα παρέχει την προβλεπόμενη ταμειακή ροή αναλυμένη στις κύριες κατηγορίες εισροών και εκροών κατά τη διάρκεια είτε:
  (i) της περιόδου χρηματοδοτήσεως, είτε
  (ii) της τεχνικής διάρκειας ζωής του έργου, εάν είναι μακρύτερη.
  (δ) Αναλυτικά στοιχεία για τις σημαντικού ύψους αναμενόμενες μεταγενέστερες εκροές κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένων και εκροών για την αποξήλωση των εγκαταστάσεων και την αποκατάσταση του εδάφους.
 4. Σχεδιασμός για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3054/2002, καθώς και σχετικά με τους όρους πρόσβασης τρίτων στους αποθηκευτικούς χώρους του αιτούντος υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν. 3054/2002.

ΜΕΡΟΣ Γ

 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.
 2. Παράβολο Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.

Παράρτημα 3

Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας Εμπορίας

ΜΕΡΟΣ Α

 1. Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά στη δραστηριότητά του εντός Ελλάδας.
 2. (α) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού.
  (β) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. και εκπροσώπησης).
  (γ) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων, εφόσον αυτά υφίστανται.
 3. (α) Αντίγραφα ποινικών μητρώων των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, εκδοθέντα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  (β) Πιστοποιητικό του αιτούντος περί μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, μη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό.
  (γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος.
 4. ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε μεταγενέστερης αύξησης, και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Νομαρχίας..

ΜΕΡΟΣ Β

 1. Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων για τη χορήγηση της άδειας αποθηκευτικών χώρων:
  (α) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων και σε περίπτωση μισθωμένων ή παραχωρηθέντων κατ’ αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς επίσης αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου/ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ.
 2. Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων:
  (α) Αναλυτική κατάσταση των ιδιόκτητων βυτιοφόρων οχημάτων ή πλωτών μέσων που διαθέτει ο αιτών, στην οποία θα αναγράφεται η χωρητικότητα κάθε μέσου, τα πετρελαιοειδή προϊόντα τα οποία επιτρέπεται να μεταφέρονται με αυτά και ο αριθμός κυκλοφορίας ή νηολογίου κατά περίπτωση, με επισυναπτόμενα επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών αδειών κυκλοφορίας.
 3. Σε περίπτωση αιτήσεων για άδεια εμπορίας κατηγορίας Γ, εφόσον η αίτηση αφορά στην εμπορία υγραερίου σε φιάλες, απόσπασμα μητρώου παγίων ή ισοζύγιο αναλυτικών καθολικών της εταιρείας ή τιμολόγιο αγοράς, από τα οποία να προκύπτει η κατοχή από τον αιτούνται τουλάχιστον 50.000 επαναπληρούμενων φιαλών.
 4. Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου του αιτούντος στο οποίο αφορά η αίτηση, για τα επόμενα πέντε χρόνια, η οποία τουλάχιστον περιλαμβάνει:
  (α) Τις προβλεπόμενες πωλήσεις πετρελαιοειδών προϊόντων ανά είδος προϊόντος και ανά γεωγραφική περιοχή της χώρας καθώς και τις προβλεπόμενες εξαγωγές.
  (β) Ετήσιες προβλέψεις κόστους λειτουργίας, ταξινομημένου σε σταθερό και μεταβλητό κόστος, και εσόδων από πωλήσεις, με αναφορά των παραδοχών στις οποίες βασίζονται τα παρεχόμενα στοιχεία.
  (γ) Συνοπτικός χρηματοοικονομικός προγραμματισμός για το έργο που θα παρέχει την προβλεπόμενη ταμειακή ροή αναλυμένη στις κύριες κατηγορίες εισροών και εκροών.
  (δ) Αναλυτικά στοιχεία για τις σημαντικού ύψους προβλεπόμενες επενδύσεις του αιτούντος.
  (ε) Προτεινόμενη δομή του κεφαλαίου και προβλεπόμενος τρόπος και πηγές χρηματοδότησης των επενδύσεων.

ΜΕΡΟΣ Γ

 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.
 2. Παράβολο Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.

Παράρτημα 4

Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης

 1. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος ή μεταβολής για τους ήδη επαγγελματίες από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης:
  (α) Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών.
  (β) Αντίγραφα της αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και των τυχόν τροποποιήσεών της, επικυρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία της καταχωρήσεώς τους στο οικεία Βιβλία Εταιρειών.
  (γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμοδίου Γραμματέα Πρωτοδικών για τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία Βιβλία Εταιρειών.
  (δ) Προκειμένου για ΕΠΕ, ΦΕΚ, στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις των παραπάνω υπό (β) αναφερομένων εγγράφων.
  Γ. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανώνυμη εταιρεία:
  (α) η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά στη δραστηριότητά του εντός Ελλάδας.
  (β) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού.
  (γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. και εκπροσώπησης).
  (δ) ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε μεταγενέστερης αύξησης, και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Νομαρχίας.
  (ε) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων, εφόσον αυτά υφίστανται.
 2. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο:
  (α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, εκδοθέν εντός των προηγουμένων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  (β) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
  Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο:
  (α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, εκδοθέντα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  (β) Πιστοποιητικό του αιτούντος περί μη πτωχεύσεως, μη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, μη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό.
  (γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος.
 3. Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων για τη χορήγηση της άδειας αποθηκευτικών χώρων, η ελάχιστη χωρητικότητα των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 κυβικά μέτρα ανά εγκατάσταση:
  (α) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων και σε περίπτωση μισθωμένων ή παραχωρηθέντων κατ’ αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς επίσης αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου/ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ.
 4. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου.
 5. Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων αναλυτική κατάσταση των ιδιόκτητων Φ.Ι.Χ. μεταφοράς υγρών καυσίμων, εφόσον διαθέτει ο αιτών, στην οποία επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους.
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.
 7. Παράβολο Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.

Παράρτημα 5

Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου

 1. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος ή μεταβολής για τους ήδη επαγγελματίες από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης:
  (α) Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά στη δραστηριότητά του εντός Ελλάδας.
  (β) Αντίγραφα της αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και των τυχόν τροποποιήσεών της, επικυρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία της καταχωρήσεώς τους στο οικεία Βιβλία Εταιρειών.
  (γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμοδίου Γραμματέα Πρωτοδικών για τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία Βιβλία Εταιρειών.
  (δ) Προκειμένου για ΕΠΕ, ΦΕΚ, στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις των παραπάνω υπό (β) αναφερομένων εγγράφων.
  Γ. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανώνυμη εταιρεία:
  (α) η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά στη δραστηριότητά του εντός Ελλάδας.
  (β) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού.
  (γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. και εκπροσώπησης).
  (δ) ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε μεταγενέστερης αύξησης, και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Νομαρχίας.
  (ε) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, εφόσον υφίστανται, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων.
 2. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο:
  (α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, εκδοθέν εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  (β) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
  Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο:
  (α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, εκδοθέντα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  (β) Πιστοποιητικό του αιτούντος περί μη πτωχεύσεως, μη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, μη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό.        (γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος.
 3. Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα αποθηκευτικών χώρων, εφόσον υφίστανται:
  (α) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων, καθώς και στοιχεία σχετικά με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων ασφαλούς λειτουργίας αυτών σύμφωνα με την Υ.Α. Δ3/14858/1993, και του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α’ 68). Σε περίπτωση μισθωμένων ή παραχωρηθέντων κατ’ αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς επίσης αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή συμβολαίου/ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ.
 4. Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων αναλυτική κατάσταση των ιδιόκτητων ή μισθωμένων μεταφορικών μέσων, εφόσον διαθέτει ο αιτών, στην οποία επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας του.
 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.
 6. Παράβολο Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.

Παράρτημα 6

Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας για την Απευθείας Προμήθεια Πετρελαιοειδών από τα Διυλιστήρια ή από Εισαγωγή

 1. Κοινοπρακτικό συμφωνητικό ή συστατικά έγγραφα προμηθευτικού συνεταιρισμού.
 2. Για κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων/υγραερίου κίνησης – μέλος της κοινοπραξίας ή του προμηθευτικού συνεταιρισμού:
  (α) Άδεια λειτουργίας.
  (β) Αναλυτική κατάσταση των ιδιόκτητων Φ.Ι.Χ. που διαθέτει.
 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου του εκπροσώπου της κοινοπραξίας ή του προμηθευτικού συνεταιρισμού, εκδοθέν εντός των προηγουμένων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 4. Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων για την μεταφορά των προϊόντων από διυλιστήριο ή σημείο εισαγωγής στους αποθηκευτικούς χώρους των μελών της κοινοπραξίας ή του προμηθευτικού συνεταιρισμού:
  (α) Συμβάσεις μίσθωσης με Φ.Δ.Χ. ή Ι.Χ. εταιρειών Εμπορίας, τις οποίες διαθέτει ο αιτών.
 5. Σχεδιασμός για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3054/2002, σε περίπτωση που ο αιτών προβεί σε εισαγωγή πετρελαιοειδών προϊόντων.
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.
 7. Παράβολο Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.

Παράρτημα 7

Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας Μεταφοράς με Αγωγό

ΜΕΡΟΣ Α

 1. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης :
  (α) η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά στη δραστηριότητά του εντός Ελλάδας.
  (β) Αντίγραφα της αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και των τυχόν τροποποιήσεών της, επικυρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία της καταχωρήσεώς τους στο οικεία Βιβλία Εταιρειών.
  (γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμοδίου Γραμματέα Πρωτοδικών για τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία Βιβλία Εταιρειών.
  (δ) Προκειμένου για ΕΠΕ, ΦΕΚ, στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις των παραπάνω υπό (β) αναφερομένων εγγράφων.
  Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανώνυμη εταιρεία:
  (α) η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά στη δραστηριότητά του εντός Ελλάδας.
  (β) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού.
  (γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. και εκπροσώπησης).
  (δ) ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε μεταγενέστερης αύξησης, και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Νομαρχίας.
  (ε) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων, εφόσον αυτά υφίστανται.
 2. (α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, εκδοθέντα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  (β) Πιστοποιητικό του αιτούντος περί μη πτωχεύσεως, μη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, μη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό.
  (γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος.

ΜΕΡΟΣ Β

 1. Χρονοδιάγραμμα αδειοδοτικής διαδικασίας, κατασκευής, εκτέλεσης δοκιμών και αναμενόμενης έναρξης εμπορικής λειτουργίας του αγωγού.
 2. Μελέτη σκοπιμότητας που περιλαμβάνει τουλάχιστον:
  (α) Λεπτομερή τεχνική περιγραφή του έργου κατά την κατασκευή και λειτουργία αυτού.
  (β) Την αναμενόμενη τεχνική διάρκεια ζωής του έργου.
  (γ) Εκτιμώμενο προγραμματισμό λειτουργίας του αγωγού, ιδίως σε σχέση με τη μεταφερόμενη ποσότητα αργού πετρελαίου ή πετρελαιοειδών προϊόντων ανά κατηγορία καθώς και τη μεταφορά προϊόντων για λογαριασμό του ή εκ μέρους τρίτων.
  (δ) Προτεινόμενη χάραξη του αγωγού μεταφοράς συνοδευόμενη από:
  (i) Χάρτες και σχεδιαγράμματα που επαρκούν για τον προσδιορισμό της ακριβούς θέσης των ανωτέρω εγκαταστάσεων.
  (ii) Στοιχεία που να τεκμηριώνουν την διαθεσιμότητα κατάλληλης έκτασης για την κατασκευή και ασφαλή λειτουργία του αγωγού ή το σχεδιασμό του αιτούντα σχετικά με το πρόγραμμα απαλλοτριώσεων που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου.
  (ε) Προκαταρκτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του αγωγού.
  (στ) Περιγραφή των προτεινόμενων μέτρων ασφαλείας
  (ζ) Κατά προσέγγιση εκτίμηση του κόστους επένδυσης.
  (η) Εκτιμώμενο κόστος λειτουργίας και συντήρησης του αγωγού.
 3. Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου του αιτούντος στο οποίο αφορά η αίτηση, για τα επόμενα δέκα χρόνια, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:
  (α) Προτεινόμενη δομή του κεφαλαίου για την κατασκευή των εγκαταστάσεων και προβλεπόμενος τρόπος και πηγές χρηματοδότησης του έργου.
  (β) Ετήσιες προβλέψεις κόστους λειτουργίας, ταξινομημένου σε σταθερό και μεταβλητό κόστος, και εσόδων από μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων, με αναφορά των παραδοχών στις οποίες βασίζονται τα παρεχόμενα στοιχεία και με διάκριση μεταξύ των εσόδων από μεταφορά για λογαριασμό του ή εκ μέρους τρίτων.
  (γ) Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός για το έργο που θα παρέχει την προβλεπόμενη ταμειακή ροή αναλυμένη στις κύριες κατηγορίες εισροών και εκροών κατά τη διάρκεια είτε:
  (i) της περιόδου χρηματοδοτήσεως, είτε
  (ii) της τεχνικής διάρκειας ζωής του έργου, εάν είναι μακρύτερη.
  (δ) Αναλυτικά στοιχεία για τις σημαντικού ύψους αναμενόμενες μεταγενέστερες εκροές κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένων και εκροών για την αντικατάσταση του εξοπλισμού ή την αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά την παύση άσκησης της δραστηριότητας.
 4. Σχεδιασμός σχετικά με τους όρους πρόσβασης τρίτων στον αγωγό μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3054/2002.

ΜΕΡΟΣ Γ

 1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.
 2. Παράβολο Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.

Παράρτημα 8

Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων

 1. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος ή μεταβολής για τους ήδη επαγγελματίες από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης:
  (α) Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά στη δραστηριότητά του εντός Ελλάδας.
  (β) Αντίγραφα της αρχικής εταιρικής σύμβασης (καταστατικού) και των τυχόν τροποποιήσεών της, επικυρωμένα από τον αρμόδιο Γραμματέα Πρωτοδικών, ο οποίος θα βεβαιώνει τον αριθμό και τη χρονολογία της καταχωρήσεώς τους στο οικεία Βιβλία Εταιρειών.
  (γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό του αρμοδίου Γραμματέα Πρωτοδικών για τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα οικεία Βιβλία Εταιρειών.
  (δ) Προκειμένου για ΕΠΕ, ΦΕΚ, στα οποία δημοσιεύθηκαν περιλήψεις των παραπάνω υπό (β) αναφερομένων εγγράφων.
  Γ. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι ανώνυμη εταιρεία:
  (α) η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος και οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες ή ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά στη δραστηριότητά του εντός Ελλάδας.
  (β) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος θεωρημένο από την αρμόδια αρχή και ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού.
  (γ) Εκπροσώπηση της εταιρείας (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. και εκπροσώπησης).
  (δ) ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε μεταγενέστερης αύξησης, και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Νομαρχίας.
  (ε) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων, εφόσον αυτά υφίστανται.
 2. Α. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο:
  (α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, εκδοθέν εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  (β) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως.
  Β. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο:
  (α) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, εκδοθέντα εντός των προηγούμενων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  (β) Πιστοποιητικό του αιτούντος περί μη πτωχεύσεως, μη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση, μη υποβολής σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό.
  (γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αιτούντος.
 3. Άδεια λειτουργίας του εμφιαλωτηρίου υγραερίων.
 4. Τυχόν συμβάσεις τις οποίες έχει συνάψει ο αιτών με κατόχους Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Γ του Ν.3054/2002 έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θεωρημένες από την οικεία ΔΟΥ.
 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.
 6. Παράβολο Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων