Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Καταβολή χρεών στο Δημόσιο χωρίς επιβαρύνσεις από 20 μέχρι και 27 Μαρτίου 2015

Καταβολή χρεών στο Δημόσιο χωρίς επιβαρύνσεις από 20 μέχρι και 27 Μαρτίου 2015

Διαφήμιση

Από 20 έως και 27 Μαρτίου 2015 είναι δυνατή η καταβολή οποιουδήποτε βασικού ποσού οφειλής (μη ρυθμισμένου) με απαλλαγή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό.

Δείτε Σχετικό δελτίο τύπου ΓΓΔΕ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων