Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ξεκινάνε επιδοτήσεις για 8.000 φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Ξεκινάνε επιδοτήσεις για 8.000 φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Διαφήμιση

Η προκήρυξη για το πρόγραμμα «Φορτίζω Παντού» δημοσιεύθηκε σε ΔΕΚ και οι αιτήσεις ξεκινούν από 11 Μαϊου.

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «ΦΟΡΤΙΖΩ ΠΑΝΤΟΥ» για την εγκατάσταση 8.000 σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε όλη τη χώρα, όπως είχε προαναγγείλει το ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε σε σχετικό ΦΕΚ, η δράση στοχεύει στην παροχή οικονομικών κινήτρων για την εγκατάσταση φορτιστών σε χώρους, όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους και λιμάνια, με σκοπό τις ασφαλείς και βιώσιμες μεταφορές.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα από του ΠΔΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με συνολικό προϋπολογισμό τα 79,8 εκατ. ευρώ, ο οποίος κατανέμεται ως εξής:

  • Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων: 29,9 εκατ. ευρώ
  • Λοιποί δημοσίως προσβάσιμοι χώροι: 49,8 εκατ. ευρώ

Μέσω του προγράμματος θα επιδοτηθούν έως και σε ποσοστό 70% ιδιωτικοί φορείς μεταξύ των οποίων πρατήρια καυσίμων, σούπερ μάρκετ ή εμπορικά κέντρα ώστε να εγκαταστήσουν σημεία ταχείας και υπερταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

Η δαπάνη του προγράμματος για τα έτη 2022 – 2024 ανέρχεται σε 79.790.000 ευρώ και για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 15.958.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του προγράμματος, αντικείμενο είναι η παροχή οικονομικών κινήτρων για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης Η/Ο, που τροφοδοτούνται από ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από Α.Π.Ε., σε βασικές αστικές και περιαστικές τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος (όπως αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους, λιμένες και χώρους στάθμευσης), με σκοπό την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 11 Μαΐου στην πλατφόρμα https://fortizopantou.gov.gr μέσω της οποίας θα γίνεται και η διενέργεια των ελέγχων και η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για κάθε πληροφορία σχετικά με τη δράση.

Το πρόγραμμα προβλέπει και δειγματοληπτικό έλεγχο για την εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων που αναγράφονται στα αντίγραφα εγγράφων που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, σε τουλάχιστον 5% των αντιγράφων που υποβλήθηκαν.

Οι επιλέξιμοι για λήψη ενίσχυσης σταθμοί φόρτισης Η/Ο διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, βάσει του χώρου εγκατάστασής τους: Στους δημοσίως προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης Η/Ο σε χώρους αρμοδιότητας των δήμων που περιλαμβάνονται σε Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.), και στους δημοσίως προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης Η/Ο εκτός Σ.Φ.Η.Ο.

Η δεύτερη κατηγορία διαχωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες σε όσους βρίσκονται σε αυτοκινητοδρόμους ή γενικότερα επί των αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και συγκεκριμένα σε δημοσίως προσβάσιμους χώρους στάσης ή στάθμευσης κατά μήκος της οδού, εντός λιμενικής ζώνης, εντός αερολιμένα, εντός σιδηροδρομικού σταθμού και σε δημοσίως προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης σε άλλους χώρους.

Οι χώροι αυτοί μπορούν να είναι:

  • υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας»,
  • υφιστάμενοι ή υπό αδειοδότηση ή υπό παραχώρηση χώροι στάσης και στάθμευσης εντός ζώνης τουριστικών λιμένων,
  • υφιστάμενοι ή υπό αδειοδότηση στεγασμένοι και υπαίθριοι σταθμοί οχημάτων,
  • υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχημάτων
  • δημόσια ή ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
  • χώροι στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων με δημόσια πρόσβαση

Οι αιτήσεις υπαγωγής στη δράση υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επίσημης διαδικτυακής πύλης της δράσης (https://fortizopantou. gov.gr). Δεδομένου ότι ο προυπολογισμός είναι συγκεκριμένος ανά Περιφέρεια και ανά κατηγορία, οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης κατά χρονική προτεραιότητα (first come – first served), και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων.

Νews247.gr

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων