Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Νέα παράταση περαίωσης ΠΟΛ.1175/29.11.2010

Νέα παράταση περαίωσης ΠΟΛ.1175/29.11.2010

Διαφήμιση

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜA B΄

Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. :210 3375203, 3375204, 3375063
FAX :210 3375416

ΠΟΛ 1175

Θέμα: Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 των άρθρων 11 και 12, καθώς και των περιπτώσεων β’ , ι΄ και ια΄ του άρθρου 13 του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α΄).
2. Τις αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1137/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ.1631Β΄), ΠΟΛ.1138/11.10.2010(Φ.Ε.Κ.1631Β΄) και ΠΟΛ.1156/15.11.2010(Φ.Ε.Κ.1795Β΄), καθώς και τις αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1162/18.11.2010 (Φ.Ε.Κ.1824Β΄) και ΠΟΛ.1169/24.11.2010. 
3. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. 1725 Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεσηαρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι προθεσμίες που προβλέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις παρατείνονται αντίστοιχα ως εξής:

α. της παραγράφου 4 της απόφασης ΠΟΛ.1137/11.10.2010, όπως ισχύει, για την αποδοχή από τους επιτηδευματίες των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτωνπου εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), μέχρι την 28.12.2010 ,
β. του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 της απόφασης ΠΟΛ.1156/15.11.2010 για την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ., μέχριτην 13.12.2010,
γ. του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 της απόφασης ΠΟΛ.1156/15.11.2010 για την αποδοχή των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων που εκδίδονταικαι διορθώνονται από τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 28.12.2010,
δ. των παραγράφων 1 και 6 της απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010, όπως ισχύουν, για την υποβολή αίτησης επίλυσης των διαφορών εκκρεμώνυποθέσεων, μέχρι την 17.12.2010,
ε. της παραγράφου 7 της απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010, όπως ισχύει, για την υποβολή ειδικού σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μηνόμιμων φορολογικών στοιχείων, μέχρι την 17.12.2010 .

2. Η επίλυση της διαφοράς επί υποθέσεων του άρθρου 11 του ν.3888/2010 για τις οποίες οι σχετικές αιτήσεις κατά τις παραγράφους 1 και 6 της απόφασηςΠΟΛ.1138/11.10.2010 υποβλήθηκαν μέχρι 29.11.2010 πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 17.12.2010. Προκειμένου για αιτήσεις που υποβάλλονταιστο πλαίσιο της παράτασης που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της προηγούμενης παραγράφου 1, η επίλυση της διαφοράςπραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 της απόφασης ΠΟΛ.1138/11.10.2010.

3. Επιτηδευματίες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της απόφασηςΠΟΛ.1156/15.11.2010, το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του άρθρου 9 του ν.3888/2010 ή έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει παραληφθεί από αυτούς, μπορούν ναυποβάλλουν αίτηση μέχρι την 13.12.2010 στην κατά τα ανωτέρω αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την έκδοσή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια πιο πάνωαπόφαση. Για την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων με βάση τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω ή με βάση αιτήσεις που τυχόνέχουν ήδη υποβληθεί ισχύει η ίδια προθεσμία που ορίζεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων