Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ωράριο και κυρώσεις μη τήρησης αυτού 28/3/2011

Ωράριο και κυρώσεις μη τήρησης αυτού 28/3/2011

Διαφήμιση

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ Ν.3054 ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 3419 /2005 ΑΡΘΡΟ 28
ΝΟΜΟΣ 3419/2005 – ΦΕΚ 297/Α’/6.12.2005
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Αρθρο 28
Το άρθρο 22 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α’) επαναδιατυπώνεται ως εξής:

 1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο του ωραρίου της ημερήσιας και νυκτερινής λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, ανεξάρτητα από το χώρο στον οποίο βρίσκονται (υπαίθριο ή ημιυπαίθριο χώρο ή στεγασμένο χώρο στάθμευσης και εξυπηρέτησης αυτοκινήτων) οι εγκαταστάσεις τους.
 2. Η λειτουργία των πρατηρίων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο είναι ελεύθερη καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου της ημερήσιας λειτουργίας, κατά τις εργάσιμες ημέρες.
 3. Με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Νομάρχη καθορίζονται:
  α. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία λειτουργούν εκ περιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες, υποχρεωτικώς, για όσο χρόνο ορίζεται στη σχετική απόφαση, εντός του γενικού πλαισίου του ωραρίου της νυκτερινής λειτουργίας που καθορίζεται κατά την παράγραφο 1.
  Τα ανωτέρω πρατήρια δεν μπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 10% και μεγαλύτερο του 20% του συνόλου των πρατηρίων του οικείου νομού.
  β. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία λειτουργούν υποχρεωτικώς, εκ περιτροπής, κατά τις Κυριακές και αργίες, για όσο χρόνο ορίζεται στη σχετική απόφαση, εντός του γενικού πλαισίου του ωραρίου της ημερήσιας λειτουργίας που καθορίζεται κατά την παράγραφο 1.
  Τα ανωτέρω πρατήρια δεν μπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 25% και μεγαλύτερο του 50% του συνόλου των πρατηρίων του οικείου νομού.
  γ. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, τα οποία λειτουργούν υποχρεωτικώς, εκ περιτροπής, κατά τις Κυριακές και αργίες, για όσο χρόνο ορίζεται στη σχετική απόφαση, εντός του γενικού πλαισίου του ωραρίου της νυκτερινής λειτουργίας που καθορίζεται κατά την παράγραφο 1. Τα ανωτέρω πρατήρια δεν μπορεί να αντιστοιχούν σε ποσοστό μικρότερο του 25% και μεγαλύτερο του 50% του συνόλου των πρατηρίων του οικείου νομού.

  Η διάρκεια λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, όπως καθορίζεται στις περιπτώσεις α’ και γ’, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ωρών από τη λήξη του ωραρίου της ημερήσιας λειτουργίας.

 4. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων που αναφέρονται στην περίπτωση α’ της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται σύμφωνα με πίνακες που καταρτίζονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, δύο (2) φορές το χρόνο και ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της θερινής και χειμερινής περιόδου, αντίστοιχα, μετά από γνώμη των οικείων αντιπροσωπευτικών ενώσεων βενζινοπωλών ή, αν αυτές ελλείπουν, της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος.
  Τα πρατήρια υγρών καυσίμων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 3, καθορίζονται μετά από γνώμη της οικείας αντιπροσωπευτικής ένωσης βενζινοπωλών ή, αν αυτή ελλείπει, της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος.
  Η γνώμη που αναφέρεται στα προηγούμενα εδάφια υποβάλλεται στον αρμόδιο Νομάρχη δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή εκ μέρους του σχετικής πρόσκλησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο Νομάρχης προβαίνει στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων χωρίς τη γνώμη των ανωτέρω φορέων.
 5. Τα πρατήρια υγρών καυσίμων που βρίσκονται στους αυτοκινητόδρομους, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’), καθώς και τα πρατήρια που βρίσκονται σε όλα τα νησιά της χώρας, εκτός από την Εύβοια, την Κρήτη, την Κω, τη Ρόδο, την Κέρκυρα, τη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο και τη Σαλαμίνα, μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα, καθ’ όλες τις ημέρες, εργάσιμες, Κυριακές και αργίες, χωρίς τους περιορισμούς των ωραρίων ημερήσιας και νυκτερινής λειτουργίας.
  Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αποκλειστικά και: α) για τη διάθεση υγραερίου από πρατήρια πώλησης υγραερίου, μικτά ή αμιγή, κατά την έννοια των διατάξεων του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α’), όπως ισχύει, μόνο για την κίνηση οδικών οχημάτων και β) για τα πρατήρια υγρών καυσίμων που λειτουργούν στις μαρίνες, μόνο για τον ανεφοδιασμό αλιευτικών, τουριστικών και σκαφών αναψυχής και στους χώρους αερολιμένων, μόνο για τον ανεφοδιασμό των αεροσκαφών.
 6. Απαγορεύεται η λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων, των οποίων η λειτουργία δεν προβλέπεται από τις αποφάσεις των οικείων Νομαρχών, που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3. Τα πρατήρια αυτά παραμένουν υποχρεωτικά κλειστά.
 7. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και τις αποφάσεις των Νομαρχών που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α’), καθώς και στις κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος νόμου.

ΥΑ Δ19/Φ11/οικ13098/1156 ΦΕΚ 1039/Β/ 7.7.2010
Κατηγορίες παραβάσεων του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230Α’), όρια προστίμου ανά κατηγορία και άλλα σχετικά ζη­τήματα. – Σφράγιση εγκαταστάσεων.

 1. Μη τήρηση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

  Κυρώσεις

  Σε περίπτωση μη τήρησης του εκάστοτε ισχύοντος ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, με εξαίρεση τα πρατήρια πώλησης με αυτόματα μηχα­νήματα, επιβάλλεται στους παραβάτες, με απόφαση του οικείου Νομάρχη πρόστιμο από 15.000 ΕΥΡΩ έως 20.000 ΕΥΡΩ. Το ως άνω πρόστιμο βεβαιώνεται από την αρμόδια υπη­ρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ από τη ΔΟΥ του νομού όπου εδρεύει το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο επιβάλλεται.

Το Νέο Ωράριο των Πρατηρίων

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Μαΐου ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου θερινού ωραρίου λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και των συναρμοδίων Υπουργείων (συνημμένο ΦΕΚ Β΄ 539/2005).

Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 1ης Μαΐου έως και 30 Σεπτεμβρίου (θερινό ωράριο), το ωράριο ημερήσιας λειτουργίας ορίζεται από τις 6.00 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Με το νέο ωράριο διευρύνονται οι ώρες λειτουργίας κατά μιάμιση ώρα.

Για την περίοδο 1 Οκτωβρίου έως και 30 Απριλίου (χειμερινό ωράριο), το ωράριο ημερήσιας λειτουργίας που θα ισχύσει θα είναι διευρυμένο κατά 1 ώρα, δηλαδή από τις 6 το πρωί έως τις 9.00 το βράδυ.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει αποστείλει προς όλους του Νομάρχες, με κοινοποίηση στους Περιφερειάρχες της χώρας, σχετική εγκύκλιο για την ακριβή εφαρμογή του νέου ωραρίου, την οποία και σας επισυνάπτουμε.

Επισημαίνονται:
Σύμφωνα με τη παρ. 2 του Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ Α΄ 95/20.4.2005), όποιος παραβαίνει τις διατάξεις της ΚΥΑ υπόκειται σε κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α), (εφαρμοζόμενης της διαδικασίας του αυτοφώρου) και επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17.

Οι Νομάρχες υποχρεούνται με αποφάσεις τους να καταρτίσουν πίνακες πρατηρίων υγρών καυσίμων, που θα λειτουργούν πέραν του ωραρίου ημερήσιας λειτουργίας, τις Κυριακές και τις αργίες, ποσοστού από 10% έως 20% επί του συνόλου των πρατηρίων που λειτουργούν στα όρια του νομού, κατά την κρίση τους, σε συνεννόηση με τους κατά τόπους συλλόγους των πρατηριούχων.

Όπως προβλέπεται από το Ν.3335/2005 (ΦΕΚ 95Α’) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων -Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως προβλέπεται ρητώς από το Ν.3335/2005 τα πρατήρια υγρών καυσίμων, που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω σχετικές αποφάσεις, παραμένουν υποχρεωτικά κλειστά, κατά το διάστημα πέραν του ωραρίου ημερήσιας λειτουργίας, κατά τις Κυριακές και τις αργίες.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων