Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Παράταση ισχύς παρεκκλίσεων από την ADR σε εθνικό επίπεδο έως 30.06.2021- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

Παράταση ισχύς παρεκκλίσεων από την ADR σε εθνικό επίπεδο έως 30.06.2021- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

Διαφήμιση

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Αριθ. Πρωτ.: οικ.Γ2/51521/2655, Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/4303. Με τη νέα απόφαση το πεδίο εφαρμογής της παρέκκλισης RO-bi-EL-1 περιορίζετε μόνο σε βυτιοφόρα οχήματα μικτής μάζας κάτω των 4t που χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης (UN 1202), τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1991 και 31ης Δεκεμβρίου 2002 εάν έχουν πάχος κελύφους κάτω των 3 mm, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ακόμη και καθορίζετε νέα ημερομηνία λήξης η 30η Ιουνίου 2021.

26.06.2019 – Γνωστοποίηση απόφασης παρεκκλίσεων από την ADR σε εθνικό επίπεδο
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Αριθ. Πρωτ.: οικ.Γ2/51521/2655, Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (EE) 20194303. Με τη νέα απόφαση το πεδίο εφαρμογής της παρέκκλισης RO-bi-EL-1 περιορίζετε μόνο σε βυτιοφόρα οχήματα μικτής μάζας κάτω των 4t που χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης (UN 1202), τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1991 και 31ης Δεκεμβρίου 2002 εάν έχουν πάχος κελύφους κάτω των 3 mm, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ακόμη και καθορίζετε νέα ημερομηνία λήξης η 30η Ιουνίου 2021.

19.12.2018 – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 4913/Β/2018, δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 109034 υπουργική απόφαση τροποποίησης της υ.α. 91354/2017 “Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προΐόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)” και συγκεκριμένα εφιστούμε την προσοχή σας στο αναθεωρημένο άρθρο 106 στο οποίο έχει περιληφθεί νέα παράγραφος (Γ) με προαιρετικό σύστημα αδειάσματος σωληνώσεως με χρήση εξωτερικής πηγής αέρα.

03.07.2018 – Γνωστοποίηση απόφασης παρεκκλίσεων από την ADR σε εθνικό επίπεδο
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Αριθ. Πρωτ.: οικ.Γ2/51125/1796, Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/936, L 165 02.07.2018 (σελ.19-20). Με τη νέα απόφαση το πεδίο εφαρμογής της παρέκκλισης RO-bi-EL-1 περιορίζετε μόνο σε βυτιοφόρα οχήματα μικτής μάζας κάτω των 4t που χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης (UN 1202), τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1991 και 31ης Δεκεμβρίου 2002 εάν έχουν πάχος κελύφους κάτω των 3 mm, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ακόμη και καθορίζετε νέα ημερομηνία λήξης η 30η Ιουνίου 2019. Τα οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της νέας απόφασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν πέραν της 30.06.2018.

03.10.2017 – Κοινοποίηση ΚΥΑ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων – εναρμόνιση Οδηγίας 2016/2309/ΕΕ (ADR 2017 – RID 2017)
Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 2915/Β’/2017 δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση Γ5/22039/2825 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ και (ΕΕ) 2016/2309 της Επιτροπής» (ΑΔΑ: ΩΞΦΗ465ΧΘΞ-ΞΙ8). Η εν λόγω απόφαση είναι αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και μπορεί να προσπελαστεί ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: www.yme.gr→Οδική Κυκλοφορία και Ασφάλεια → 01.12 Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) →12.01 Νομοθεσία – Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας με Οδηγίες Ε.Ε.

20.04.2017 – Γνωστοποίηση απόφασης παρεκκλίσεων από την ADR σε εθνικό επίπεδο
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Αριθ. Πρωτ.: οικ.Γ2/28161/3498, Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2017/695, L 101 13.04.2017 (σελ.59). Με τη νέα απόφαση το πεδίο εφαρμογής της παρέκκλισης RO-bi-EL-1 περιορίζετε μόνο σε βυτιοφόρα οχήματα μικτής μάζας κάτω των 4t που χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης (UN 1202), τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1991 και 31ης Δεκεμβρίου 2002 εάν έχουν πάχος κελύφους κάτω των 3 mm, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ακόμη και καθορίζετε νέα ημερομηνία λήξης η 30η Ιουνίου 2018. Τα οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της νέας απόφασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν πέραν της 30.06.2018.

25.08.2016 – ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ADR ΣΤΑ 90 km/h
Σύμφωνα με την κυα Γ1/53715/6487 (ΦΕΚ 2626/Β/2016) ΑΑ:72Τ14653ΟΞ-ΘΒΨ, με την οποία καταργείται η παρ.2 του άρθρου 3 της κυα 39622/3313/1992 (ΦΕΚ Β΄ 639) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο πρώτο της κυα 39184/2034/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1336). Σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συσκευή περιορισμού ταχύτητας σε οχήματα ADR, ισχύ έχει το 9.2.5 του Παραρτήματος I της κυα 20655/2897 (ΦΕΚ 1495/Β’/2015) (ADR 2015), σύμφωνα με το οποίο η συσκευή ρυθμίζεται ώστε η ταχύτητα να μην μπορεί να υπερβεί τα 90 km/h, λαμβάνοντας υπόψιν την τεχνολογική ανοχή της συσκευής.

09.05.2016 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ADR ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/629, L 106 22.4.2016 (για την Ελλάδα: σελ. 49-50). Η παρέκκλιση RO–bi–EL–1 «Παρέκκλιση από τις απαιτήσεις ασφαλείας για τις μόνιμες δεξαμενές (βυτιοφόρα οχήματα), που έχουν ταξινομηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2001, για τοπικές μεταφορές μικρών ποσοτήτων ορισμένων κατηγοριών επικίνδυνων εμπορευμάτων», παρατείνεται για ένα έτος, ήτοι έως 30.6.2017. Πιο συγκεκριμένα, τα βυτιοφόρα οχήματα μάζας κάτω των 4 τόνων που χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές μόνον πετρελαίου θέρμανσης (UN 1202), τα οποία έχουν ταξινομηθεί πριν από 31 Δεκεμβρίου του 2002, έαν έχουν πάχος κέλυφους κάτω των 3mm, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν έως 30.6.2017 μόνον εφόσον τροποποιηθούν σύμφωνα με τη παράγραφο περιθωρίου 211.127 (5)β4 (6.8.2.1.20). Εγκύκλιος Υπ. Μεταφορών Γ2/ 30042/3420.

07.08.2015 – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO /IEC 17020:2012
Έγκριση – Ανανέωση της διαπίστευσης του φορέα μας από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. με Αριθμό Πιστοποιητικού 765-3 (αναλυτικότερα τα επιμέρους πεδία διαπίστευσης (ΕΠΕΔ) στην ενότητα Διαπιστεύσεις.

03.08.2015 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ADR ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Παρατείνετε έως 30.06.2016, η ισχύς των παρεκκλίσεων από την ADR σε εθνικό επίπεδο. Στο παράρτημα Ι.3 του άρθρου 8 της ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 20655/2897 (ΦΕΚ 1495/B/2015), ενσωματώνεται για λόγους πληρότητας το τμήμα της εκτελεστικής απόφασης ΕΕ 2015/974 που αφορά στην εφαρμογή παρεκκλίσεων από την ADR για τη χώρα μας.

16.12.2014 – ΝΕΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ
Επέκταση – έγκριση δραστηριοποίησης του φορέα μας για Περιοδικούς Ελέγχους επαναπληρούμενων Απλών Δοχείων Πίεσης όγκου μεγαλύτερου ή ίσου από 450 lt, Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Φ.23/72847/290 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Κάντε κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο: ΑΔΑ: ΩΨΡΒΦ-3Υ9, (σελίδα 3, παράγραφος 2.2), για να διαβάσετε την απόφαση.

08.10.2014 – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Δεν υφίσταται υποχρέωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και κυκλοφορίας με πινακίδα αριθμού κυκλοφορίας, για τα μηχανήματα έργου τα οποία εμπίπτουν στην ειδικότητα 2 (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων, σύμφωνα με την 1032/166/05.03.2013 (Β’ 519) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης), όπως ηλεκτροκίνητα ή μηχανοκίνητα ανυψωτικά περονοφόρα, εφόσον δεν προορίζονται για κυκλοφορία, αλλά αποκλειστικά για χρήση εντός εγκατάστασης. Πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο ΦΕΚ 225/Α/08.10.2014, (σελ. 7, Άρθρο 16, παρ. 2), για να διαβάσετε την συγκεκριμένη απόφαση.

01.08.2014 – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οι σωληνώσεις όδευσης του πετρελαίου για θέρμανση επί των βυτιοφόρων αυτοκινήτων διανομής πετρελαίου για θέρμανση, εξαιρουμένων των βυτιοφόρων με ένα διαμέρισμα και εξαιρουμένων των βυτιοφόρων με βενζινοκίνητες αντλίες, κατασκευάζονται σύμφωνα με τους τρόπους που περιγράφονται στο ΦΕΚ 2090/Β/31.07.2014, (Άρθρο 127, σελίδες 106 έως 111), Υπουργική Απόφαση: Α2-718 28.07.2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

08.10.2013 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ABS ΣΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS σε βυτιοφόρα οχήματα με υδραυλικό ή μεικτό σύστημα πέδησης μικτού βάρους μέχρι 8 τόνων. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο ΑΔΑ: ΒΛΛΡ1-Γ50 για να διαβάσετε την ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών.

25.07.2013 – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ GPS ΣΕ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1818/Β’/25.07.2013 η κ.υ.α. οικ. 30376/3284/24.07.2013 “Τροποποίηση της κ.υ.α. οικ. 48941/3564/16.11.2012 – Τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προιόντων (ΦΕΚ 3052/Β). Πατήστε στο παρακάτω σύνδεσμο για το ΦΕΚ 1818/Β’/25.07.2013

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων