Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Περί δειγματοληψίας καυσίμου

Περί δειγματοληψίας καυσίμου

Διαφήμιση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΕΙΣ:
ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΠΟΤΩΝ
ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΧΝ.ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΘΗΝΑ 02-07-2009
Αριθμ. Πρωτοκ.: Α2 –3391

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7

ΘΕΜΑ: «Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως Αγορανομικών
Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009»

Άρθρο 322
Λήψη δείγματος από δεξαμενές εγκαταστάσεων εταιρειών ή διυλιστηρίων

 1. Σε κάθε πλήρωση δεξαμενής καυσίμων που τελεί υπό καθεστώς ειδικού κρατικού ελέγχου και βρίσκεται σε εγκαταστάσεις χρήσης εταιριών εμπορίας υγρών καυσίμων, πριν από τη σφράγιση της δεξαμενής από τα εντεταλμένα κρατικά όργανα, λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα του καυσίμου της δεξαμενής κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες περί δειγματοληψίας υγρών καυσίμων διατάξεις του Α.Χ.Σ παρουσία των εντεταλμένων κρατικών οργάνων. Η δειγματοληψία είναι υποχρεωτική για τη βενζίνη σούπερ, την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ είναι δυνητική για τα υπόλοιπα είδη καυσίμων.
 2. Κάθε δείγμα τοποθετείται σε δοχείο που σφραγίζεται με ειδική σφραγίδα του άρθρου 288 και αριθμείται με ειδικό αριθμό. Η σφραγίδα φέρει το σήμα της εταιρίας. Το δείγμα φυλάσσεται με μέριμνα και ευθύνη των εταιριών επί τρίμηνο τουλάχιστον σε ειδικό προς τούτο διατιθέμενο χώρο στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.
 3. Στο δοχείο του δείγματος προσαρτάται σταθερή πινακίδα ασφαλισμένη ομοίως με την παραπάνω σφραγίδα στην οποία αναγράφονται:
  α. Ο κωδικός αριθμός της δεξαμενής από όπου λήφθηκε και ο ειδικός αριθμός του αντίστοιχου δείγματος.
  β. Η ημερομηνία και η ακριβής ώρα πλήρωσης της δεξαμενής και λήψης του δείγματος.
  γ. Το είδος του καυσίμου από το οποίο προέρχεται το δείγμα.
  δ. Η ποσότητα του φορτίου της δεξαμενής.

  Σε κάθε φόρτωση βυτιοφόρου από τις δεξαμενές καυσίμων, στα κατά νόμο εκδιδόμενα παραστατικά στοιχεία, αναγράφεται απαραιτήτως και ο κωδικός ταυτοποίησης του δείγματος του φορτίου, που περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τον κωδικό της δεξαμενής.

 4. Η υποχρέωση λήψης δείγματος και διατήρησής του κατά τη διαδικασία της παραγρ. 1 ισχύει και στην περίπτωση δεξαμενών των διυλιστηρίων, από τις οποίες γίνεται φόρτωση απευθείας σε βυτιοφόρα σε σημείο φόρτωσης εντός των διυλιστηρίων. Ο κωδικός του αντίστοιχου δείγματος του φορτίου της δεξαμενής των διυλιστηρίων, από όπου φορτώθηκε το βυτιοφόρο, γνωστοποιείται στην εταιρία η οποία υποχρεούται να τον αναγράφει στα εκδιδόμενα απ’ αυτήν παραστατικά στοιχεία.
 5. Στη σταθερή πινακίδα του δοχείου κάθε δείγματος συνυπογράφουν οι κρατικοί υπάλληλοι και ο εκπρόσωπος της εταιρίας ή του διυλιστηρίου που παρέστησαν στη δειγματοληψία.
 6. Εφόσον δείγμα καυσίμου βρεθεί μη κανονικό, η εταιρεία εμπορίας μπορεί να προσκομίσει το δείγμα αυτό προς συνεξέταση με το κατά έφεση δείγμα σε συνδυασμό με το δείγμα του βυτιοφόρου. Εάν το δείγμα προέρχεται από φορτίο που λήφθηκε με απευθείας φόρτωση από τα διυλιστήρια, ενημερώνονται παραχρήμα από την εταιρία τα διυλιστήρια.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

 1. Μη τήρηση του τύπου και της ποιότητας των πε­τρελαιοειδών προϊόντων.
  Κυρώσεις.
  8.1 Όταν τα δείγματα καυσίμων, που λαμβάνονται από τα ΚΕΔΑΚ κατά τους επιτόπιους ελέγχους αυτών, προκύπτουν από τον επίσημο φυσικοχημικό έλεγχο του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) μη κανονικά, σύμ­φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ανω­τάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.), λόγω ανάμειξής τους με άλλα προϊόντα ή ουσίες, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επι­βάλλονται χρηματικά πρόστιμα ως εξής:
  Πίνακας 8.1α: Είδος Προϊόντων – Ποσοστό Ανάμειξης – Πρόστιμο

  Είδος ελεγχομένου προϊόντος

  Ανάμειξη με άλλο προϊόν:

  Ποσοστό Ανάμειξης (%) κατ’ όγκον

  Πρόστιμο σε ευρώ (ΕΥΡΩ)

  A. Πετρέλαιο κίνησης ή

  α. Πετρέλαιο θέρμανσης

  Μέχρι και 0,50%

  15.000 ΕΥΡΩ

  Φωτιστικό πετρέλαιο

  ή Κηροζίνη θέρμανσης

  Άνω του 0,50% έως και 4,00%

  Άνω των 15.000 ΕΥΡΩ έως και 42.407 ΕΥΡΩ (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.1)

   

   

  Άνω του 4,00%

  Ανώτατο Όριο 234.322 ΕΥΡΩ

  (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.2)

   

  β. Πετρέλαιο ναυτιλίας

  Μέχρι και 0,50%

  30.000 ΕΥΡΩ

   

  ή πετρέλαιο παράνομης διακίνησης (πετρέλαιο που έχει υποστεί κατεργασία καταστροφής χρώματος και ιχνηθέτη, λαθραίας εισαγωγής κ.λπ.)

  Άνω του 0,50% έως και 4,00%

  Άνω των 30.000 ΕΥΡΩ έως και 84.814 ΕΥΡΩ (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.3)

   

  Άνω του 4,00%

  Ανώτατο Όριο 613.589 ΕΥΡΩ

  (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.4)

  Β.Πετρέλαιο θέρμανσης

  α. Πετρέλαιο ναυτιλίας

  Μέχρι και 2,00%

  20.000 ΕΥΡΩ

  ή Κηροζίνη θέρμανσης

   

  Άνω του 2,00%

  έως και 10,00%

  Άνω των 20.000 ΕΥΡΩ έως και 64.682 ΕΥΡΩ (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.5)

   

   

  Άνω του 10,00%

  Ανώτατο Όριο

  429.723 ΕΥΡΩ

  (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.6)

   

  β. Πετρέλαιο παράνομης

  Μέχρι και 2,00%

  40.000 ΕΥΡΩ

   

  διακίνησης (πετρέλαιο που έχει υποστεί κατεργασία καταστροφής χρώματος και ιχνηθέτη, λαθραίας εισαγωγής κ.λπ.)

  Άνω του 2,00% έως και 10,00%

  Άνω των 40.000 ΕΥΡΩ έως και 117.246 ΕΥΡΩ (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.7)

   

  Άνω του 10,00%

  Ανώτατο Όριο

  685.419 ΕΥΡΩ

  (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.8)

  Γ. Βενζίνη οποιουδήποτε

  α. Βενζίνη άλλου τύπου

  Μέχρι και 2,00%

  15.000 ΕΥΡΩ

  τύπου της αγοράς (αμόλυβδη βενζίνη 95RON, αμόλυβδη βενζίνη 98 RON και 100 RON, βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου [LRP])

  της αγοράς

  Άνω του 2,00% έως και 10,00%

  Άνω των 15.000 ΕΥΡΩ έως και 25.038 ΕΥΡΩ (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.9)

   

  Άνω του 10,00%

  Ανώτατο Όριο

  159.243 ΕΥΡΩ

  (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.10)

  β. Βενζίνη παράνομης

  Μέχρι και 1,50%        25.000 ΕΥΡΩ

   

  διακίνησης

  Άνω του 1,50%

  έως και 10,00%

  Άνω των 25.000 έως και 53.093 ΕΥΡΩ

  (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.11)

  Άνω του 10,00%

  Ανώτατο Όριο 304.850 ΕΥΡΩ

  (βλπ παράρτημα Α, πίνακας Α.12)

   

  Η κλιμάκωση των προστίμων και ο τρόπος υπολογισμού αυτών κατά περίπτωση παρατίθενται στο Παράρτημα Α.

   

  Πίνακας 8.1β: Είδος Προϊόντων – Ανάμειξη με άλλο προϊόν – Πρόστιμο

   

  Είδος ελεγχόμενου προϊόντος

  Ανάμειξη με άλλο προϊόν:

  Πρόστιμο σε ευρώ (ΕΥΡΩ) (ανάλογα ιδίως με τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτή και το βαθμό υπαιτιότητας )

  A. Πετρέλαιο κίνησης ή

  α. Νερό                          5.000-100.000 ΕΥΡΩ

  Φωτιστικό πετρέλαιο

  Β. Πετρέλαιο θέρμανσης ή Κηροζίνη θέρμανσης

  Γ. Βενζίνη οποιουδήποτε τύπου της αγοράς (αμόλυβδη βενζίνη 95 RON, αμόλυβδη βενζίνη 98 RON και 100RON, βενζίνη με υποκατάστατο μολύβδου [LRP])

  β. Ελαφρύτερα πετρελαϊκά κλάσματα ή διαλύτες, πλην των  περιπτώσεων που ρητώς αναφέρονται στον πίνακα 8.1α.

  100.000-500.000 ΕΥΡΩ

  γ. Βαρύτερα κλάσματα (π.χ λάδια κ.λ.π) ή άλλα προϊόντα  ή ουσίες  μη ρητά αναφερόμενα στις περιπτώσεις του πίνακα

  8.1α και 8.1β

  30.000-200.000 ΕΥΡΩ

 1. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει μη κανονι­κότητα του τύπου και της ποιότητας των προϊόντων με τα στοιχεία Α, Β, Γ που αναφέρονται στους ανωτέρω πίνακες λόγω ανάμειξής τους με συνδυασμό προϊόντων ή ουσιών από τα προαναφερόμενα στους πίνακες 8.1α και 8.1β τότε:

  Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλ­λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε προϊόν ανάμειξης, υπολογιζόμενο βάσει των προαναφερομένων. Το συνολικό ύψος του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 750.000 ΕΥΡΩ.

 2. Σε περίπτωση που προκύψει μη κανονικότητα του τύπου και της ποιότητας των προϊόντων με τα στοι­χεία Α, Β, Γ, και η γνωμάτευση του Γ.Χ.Κ. δεν προσδι­ορίζει προϊόν και ποσοστό ανάμειξης, αλλά αναφέρει τα στοιχεία απόκλισης του καυσίμου από τις επίσημες προδιαγραφές του Κράτους, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα­τικής Αλλαγής, επιβάλλεται πρόστιμο από 5.000 έως και 150.000 ΕΥΡΩ, με κριτήρια, ιδίως, με τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν και το βαθμό υπαιτιότητας του παραβάτη.
 3. Σε περίπτωση που προκύψει μη κανονικότητα του τύπου και της ποιότητας άλλων υγρών καυσίμων που διακινούνται στην αγορά όπως, κηροζίνης αεροπλάνων, πετρελαίου ναυτιλίας, μαζούτ, αυτούσιων βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεωσίμων καυσίμων, μιγμάτων βιοκαυσίμων με προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου με περιεκτικότητα σε βιοκαύσιμα πέραν του ορίου που κα­θορίζεται στις αποφάσεις του Α.Χ.Σ., με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται πρόστιμο από 40.000 έως και 150.000 ΕΥΡΩ, με κριτήρια, ιδίως, με τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν και το βαθμό υπαιτιότητας του παραβάτη.

  8.2. i. Τα εκάστοτε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα των ανωτέρω περιπτώσεων, προσαυξάνονται κατά 100% όταν οι εγκαταστάσεις, από τις οποίες λαμβάνονται τα δείγματα, είναι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακί­νησης Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή μονάδες παραγωγής βιοκαυσίμων.
      ii. Τα εκάστοτε επιβαλλόμενα χρηματικά πρόστιμα των ανωτέρω περιπτώσεων, προσαυξάνονται κατά 200% όταν οι εγκαταστάσεις, από τις οποίες λαμβάνονται τα δείγματα, είναι εγκαταστάσεις Εταιρειών Διύλισης.
       iii. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει, λόγω προσαύξησης του προστίμου, ποσό που υπερβαίνει τα 1.500.000 ΕΥΡΩ, τότε επιβάλλεται το ανώτατο χρηματικό πρόστιμο των 1.500.000 ΕΥΡΩ.

  8.3 Σε περίπτωση που η παράβαση κρίνεται σοβαρή, με αιτιολογημένη απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής μπορεί επί πλέον να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και να διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.

  Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.

  Η ανωτέρω απόφαση κοινοποιείται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

  8.4 Τα ΚΕΔΑΚ μπορούν, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται επί τόπου, να προβαίνουν σε προσω­ρινή σφράγιση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών προϊόντων στις οποίες διεξάγουν έλεγχο, όταν από την παράβαση δημιουργείται κίνδυνος για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 της Απόφασης του Υπουρ­γού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07 (ΦΕΚ 1345B’) καθώς και στο άρθρο 2 της παρούσας.

  8.5 Στην περίπτωση που οι έλεγχοι για την ποιότητα των πετρελαιοειδών προϊόντων πραγματοποιούνται σε βυτιοφόρα οχήματα και προκύψουν σοβαρές ενδείξεις επικινδυνότητας του αποθηκευμένου ή διακινουμένου προϊόντος, τότε ακολουθείται η διαδικασία της δειγμα­τοληψίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-07-07 (ΦΕΚ 1345B’). Στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας γίνεται μνεία κάθε σταδίου της διαδικασίας που ακολουθείται, ιδίως αποσφράγιση διαμερίσματος ή τμήματος βυτι­οφόρου, λήψη δείγματος και επανασφράγιση από το κλιμάκιο. Περαιτέρω ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 2 «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» της παρούσας.

  8.6 Τα ΚΕΔΑΚ μπορούν κατά τους επιτόπιους ελέγ­χους τους να λαμβάνουν δείγματα από αυτόματα μη­χανήματα πώλησης υγρών καυσίμων. Τα δείγματα αυτά ελέγχονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και επιβάλλονται κυρώσεις κατά τα προβλεπόμενα στην πα­ρούσα παράγραφο. Για τη δειγματοληψία ακολουθείται η διαδικασία της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με αριθ. ΔΕΔΑΚ/15930/25-7-2007, πλην των προβλέψε­ων για την υπογραφή από τον ελεγχόμενο και για το δείγμα που παραδίδεται στον ελεγχόμενο. Στην περί­πτωση αυτή, όπου απαιτείται βεβαίωση του σημείου εγκατάστασης καθώς και υπογραφή ελεγχομένου, και δεν παρίσταται ο ελεγχόμενος ή προστηθείς του, υπο­γράφει ο Επικεφαλής του κλιμακίου, και δεν λαμβάνεται δείγμα πρατηριούχου. Η βεβαίωση του σημείου εγκα­τάστασης αποδεικνύεται και από την απόδειξη αγοράς του καυσίμου.

  8.7 Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου:
                     i. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλ­λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής τα χρηματικά πρόστιμα διπλασιάζονται.
  Στις περιπτώσεις που ο διπλασιασμός του χρημα­τικού προστίμου υπερβαίνει το ποσό των 1.500.000 ΕΥΡΩ, τότε επιβάλλεται το ανώτατο χρηματικό πρόστιμο των 1.500.000 ΕΥΡΩ.
                     ii. α) Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Περι­βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τηρηθεί­σης της νόμιμης διαδικασίας, διατάσσεται η προσωρινή σφράγιση της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα από μία (1) εβδομάδα έως και έξι (6) μήνες. Για τον καθορισμό της διάρκειας, λαμβάνονται υπόψη ιδίως, η συχνότη­τα και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτή και ο βαθμός υπαιτιότητας του παραβάτη.

  Η προαναφερόμενη σφράγιση λαμβάνει χώρα σύμφω­να με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ B της πα­ρούσας και διενεργείται από ΚΕΔΑΚ, που συγκροτείται προς τούτο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

                        β) Με αιτιολογημένη απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής μπορεί να αφαιρείται προσωρινά ή οριστικά η σχετική άδεια και να διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης με προσωρινή ή οριστική σφράγισή της αντίστοιχα, η οποία διενεργείται με τη συνδρομή της δικαστικής αρχής.

  Αν το ίδιο πρόσωπο έχει περισσότερες από μία άδειες, η ανάκληση της μίας από αυτές, για τους παραπάνω λόγους, συνιστά λόγο ανάκλησης και των άλλων.

  Η απόφαση της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της λειτουργίας της εγκατάστασης κοινοποιείται στο Συνή­γορο του Καταναλωτή, στη Γενική Γραμματεία Κατανα­λωτή και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, για την ενημέρωση των καταναλωτών με κατάλληλα μέσα.

  8.8 Μετά την επιβεβαίωση από το Γ.Χ.Κ. της μη κανο­νικότητας της ποιότητας των πετρελαιοειδών προϊό­ντων, και την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, η ΔΕΔΑΚ κοινοποιεί το σχετικό φάκελο:
  [icon type=”icon-dot”] Στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
  [icon type=”icon-dot”] Στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
  [icon type=”icon-dot”] Στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) του Υπουρ­γείου Οικονομικών.
  [icon type=”icon-dot”] Στην Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενι­κής Γραμματείας Καταναλωτή

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων