Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Περί Υγραερίου Ν.4199 άρθρο 115

Περί Υγραερίου Ν.4199 άρθρο 115

Διαφήμιση

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4199

Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
(ΦΕΚ Α’ 216/11-10-2013)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4199 Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Αρθρο 115. Τροποποίηση του ν. 4070/2012, του ν. 3710/2008, του ν. 2773/1999 και του π.δ. 595/1984
Περί υγραερίου

 1. Η παρ. 8 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) αντικαθίσταται ως εξής:
  «8. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του π.δ. 118/2006 (Α’119) εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εγκατάστασης δεξαμενών υγρών καυσίμων, αλλά και στις περιπτώσεις προσθήκης ή μετατόπισης αντλιών και διανομέων υγραερίου, καθώς και στις περιπτώσεις εγκατάστασης, μετατόπισης, αντικατάστασης στην ίδια θέση ή προσθήκης δεξαμενών υγραερίου κίνησης σε λειτουργούντα πρατήρια αμιγώς αερίου ή μικτά πρατήρια υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων και σε σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες υγρών και αερίων καυσίμων, τα οποία χωροθετούνται τόσο σε εντός όσο και σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές με τήρηση της διαδικασίας της παρ. 4 του άρθρου 26 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218).»
 2. Η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «β. Από το πλησιέστερο σημείο του άκρου αυτοκινητόδρομου ή εθνικού δρόμου δέκα (10) μέτρα στις περιπτώσεις χωροθέτησης ενός μικτού ή αμιγώς πρατηρίου υγραερίου είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή είτε μέσα σε περιοχή που ορίζεται από την παράγραφο α του άρθρου 2 του παρόντος. Η υπόψη εξωτερική απόσταση ασφαλείας μετράται από το πλησιέστερο άκρο της κύριας Εθνικής οδού ή αυτοκινητοδρόμου και όχι του άκρου της παράπλευρης οδού (service road – S.R.) αυτών.»
 3. Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «δ. Από κατοικίες, αυτοτελή κτίρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, είκοσι (20) μέτρα, μετρούμενη από το πλησιέστερο σημείο των παραπάνω κτιρίων, στις περιπτώσεις χωροθέτησης του μικτού ή αμιγώς πρατηρίου υγραερίου είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή είτε μέσα σε περιοχή που ορίζεται από την παράγραφο α του άρθρου 2 του παρόντος.»
 4. Η παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Μία (1) ή δύο (2), είτε συνδεδεμένες μεταξύ τους, είτε ανεξάρτητες, υπόγειες ή επιχωματωμένες, δεξαμενές αποθήκευσης και παροχής υγραερίου συνολικής χωρητικότητας εκάστης όχι μικρότερης των δύο (2) κυβικών μέτρων και μέχρι εξήντα (60) κυβικών μέτρων συνολικά».
 5. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
  «Μέχρι τρεις (3) το πολύ συσκευές (μονές, διπλές, τριπλές ή τετραπλές) διανομής υγραερίου».
 6. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α’216), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), μικτών ή αμιγών, σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων εφόσον, για μεν τα πρατήρια υγραερίου (LPG), αμιγή ή μικτά, η συνολική χωρητικότητα της δεξαμενής ή των δεξαμενών υγραερίου (LPG) είναι μέχρι 18 m3 και τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας των άρθρων 4 και 5, καθώς και οι λοιποί όροι του π.δ. 595/1984 (Α’218), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, για δε τα πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), μικτά ή αμιγή, τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας του άρθρου 19, καθώς και οι λοιποί όροι της υπ’ αριθμ. οικ. 5063/184/2000 υ.α. (Β’155), όπως ισχύει.»
 7. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α’ 216), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «2.α. Για μικτά ή αμιγή πρατήρια υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) που λειτουργούν σε περιοχές εντός σχεδίου, όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία τους, μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται η κυκλοφοριακή σύνδεσή τους, σύμφωνα με τους όρους του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303), όπως ισχύει, χωρίς έγκριση άλλης αρχής.»
  β. Για την ίδρυση και λειτουργία νέων μικτών ή αμιγών πρατηρίων υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα σχεδιαγράμματα κυκλοφοριακής σύνδεσής τους, όπως αυτά καθορίζονται από το π.δ. 1224/1981 (Α’303) ή το β.δ. 465/1970 (Α’150), όπως ισχύουν.
  γ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (Α’46) αντικαθίσταται ως εξής:
  «Πρατήρια υγρών καυσίμων που μετατρέπονται σε μικτά πρατήρια, είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) υπό τους όρους, κατά περίπτωση, του υπ’ αριθμ. π.δ. 595/1984 (Α’218) και της υπ’ αριθμ. οικ. 5063/184/2000 υ.α. (Β’155), όπως ισχύουν, διατηρούν τον υπάρχοντα κόμβο σύνδεσής τους. Η άδεια λειτουργίας των πρατηρίων αυτών επεκτείνεται με την έγκριση των αναγκαίων προσθηκών και τροποποιήσεων και ανανεώνεται ως άδεια μικτού πρατηρίου είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), χρονικής ισχύος δέκα (10) ετών.»
 8. Η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 2773/1999 (Α’286), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. α) Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντηρίων αυτοκινήτων κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και πρατηρίων πάσης φύσεως καυσίμων, εξαιρούμενων των πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και των μικτών πρατηρίων είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.
  β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και των μικτών πρατηρίων είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων