Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΠΟΛ 1005Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων – διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών

ΠΟΛ 1005Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων – διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών

Διαφήμιση

ΠΟΛ.1005/4.1.2011
Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β΄/18.7.2003) «Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων – διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών»

Αθήνα, 4/1/2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δημ. Σταθάς
Τηλέφωνο : 210-3610030
210-3375206
FΑΧ : 210-3615052

ΠΟΛ 1005

ΘEMA: «Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β΄/18.7.2003) «Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων – διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών»»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄).
  2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α΄).
  3. Την αριθμ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».
  4. Τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. 1069392/725/0015/ΠΟΛ.1094/22.7.2003 (ΦΕΚ 1093 Β΄/ 5.8.2003) «Υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για την εμπορία πετρελαίου – Συμπλήρωση και κωδικοποίηση των Α.Υ.Ο.Ο. 1084982/616/0015/ΠΟΛ.1241/22.10.2002 (ΦΕΚ 1386 Β΄) και 1099834/859/0015/ΠΟΛ.1272/12.12.2002 (ΦΕΚ 1585 Β΄)» και Α.Υ.Ο.Ο. 1089736/963/0015/ΠΟΛ.1110/8.10.2003 (ΦΕΚ 1531 Β΄) «Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο. 1069392/725/0015/ΠΟΛ.1094/22.7.2003 (ΦΕΚ 1093/Β΄)».
  5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ.1092/11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β΄/18.7.2003) «Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων – διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών».
  6. Τις διατάξεις των Α.Υ.Ο.Ο. 5007927/1853/Α0034/10.3.2009 (ΦΕΚ 606 Β΄) «Καθορισμός μέγιστου ποσοστού απόκλισης όγκου στα αποθέματα φορολογημένου πετρελαίου (DIESEL) θέρμανσης που οφείλεται στις μεταβολές θερμοκρασίας και διατίθενται από τους επιτηδευματίες του Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. στους τελικούς καταναλωτές» και του Π.Δ. 434/2.10.1993 (ΦΕΚ 183 Α΄) με τις οποίες καθορίζονται ποσοστά απομείωσης (φύρας) των πετρελαιοειδών προϊόντων, μικρότερα του 1%.
  7. Την ανάγκη αξιολόγησης από το φορολογικό έλεγχο, όπως και στις λοιπές περιπτώσεις, των αποδεκτών αποκλίσεων (φύρας) των αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και δεδομένα.
  8. Ότι, με την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Η Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ.1092/11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β΄) «Φορολογική αναγνώριση ποσοτικών αποκλίσεων – διαδικασία φορολογικού ελέγχου αποθεμάτων των πρατηρίων καυσίμων για τις πωλήσεις πετρελαίου μέσω αντλιών» ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων