Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΠΟΛ.1139/12.10.2010 Μη επιβολή προστίμου για τη μη έκδοση αποδείξεων λιανικής

ΠΟΛ.1139/12.10.2010 Μη επιβολή προστίμου για τη μη έκδοση αποδείξεων λιανικής

Διαφήμιση

ΠΟΛ.1139/12.10.2010

Μη επιβολή προστίμου για τη μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώληαης από πρατηριούχους υγρών καυσίμων για την πώληση πετρελαίου κίνησης και βενζίνης για το χρονικό διάστημα από 1.4.2010 έως και 30.4.2010

Αθήνα, 12 – 10 -2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ0ΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο: 210 3610065
FAX: 210 3615052

ΠΟΛ 1139

ΘΕΜΑ: Μη επιβολή προστίμου για τη μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης από πρατηριούχους υγρών καυσίμων για την πώληση πετρελαίου κίνησης και βενζίνης για το χρονικό διάστημα από 1.4.2010 έως και 30.4.2010. Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Με την παράγραφο 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1036/31.3.2010 (ΦΕΚ 519/Β’), η οποία τροποποίησε την παράγραφο 1 της Α.Υ Ο. ΠΟΛ.1023/11.3.2010 (ΦΕΚ 319/Β’), ορίζεται ότι από 1.5.2010 εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ., μεταξύ άλλων και ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.
  2. Με την παράγραφο 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1023/11.3.2010 (ΦΕΚ 319/Β’), ορίζεται ότι από 1.4.2010 και εφεξής ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου κίνησης εκδίδει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν. 1809/1988, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).
  3. Από τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω προκύπει ότι ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου κίνησης εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων από 1.5.2010 και κατά συνέπεια από την ως άνω ημερομηνία αρχίζει και λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών τους.
  4. Ενόψει των προαναφερομένων, και δεδομένου ότι η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους εν λόγω επιτηδευματίες για τη πώληση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης για το χρονικό διάστημα από 1.4.2010 έως και 30.4.2010 δεν επηρεάζει το ύψος του φορολογητέου εισοδήματός τους, καθώς και το ύψος του αποδιδόμενου Φ.Π.Α., αφού για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι παραπάνω φορολογίες προσδιορίζονται τεκμαρτά και κατά συνέπεια δεν υφίσταται ζήτημα απόκρυψης φορολογητέας ύλης, αλλά και για λόγους χρηστής διοίκησης και για την ομαλή μετάβαση των παραπάνω επιτηδευματιών από τον εξωλογιστικό προσδιορισμό των κερδών τους στο λογιστικό, γίνεται δεκτό για το παραπάνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 1.4.2010 έως και 30.4.2010, να μην επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 για την μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου κίνησης από τους εν λόγω επιτηδευματίες, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους από τις φορολογικές αρχές και εφόσον οι υποθέσεις αυτές εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ., δηλαδή, είτε δεν έχουν εκδοθεί από τους προϊσταμένους των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών οι σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμου, είτε έχουν εκδοθεί οι σχετικές Α.Ε.Π. αλλά π.χ. δεν έχει γίνει κοινοποίησή τους, εκκρεμεί αίτημα συμβιβασμού, προσφυγή κ.λ.π.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων