Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ξεκινούν οι αιτήσεις – Οι επιλέξιμες δαπάνες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ξεκινούν οι αιτήσεις – Οι επιλέξιμες δαπάνες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διαφήμιση
Χρηματοδοτούνται από κατασκευή e-shop και συμβουλευτική έως εξοπλισμός γραφείου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)

Ξεκινά από αύριο Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου, η υποβολή αιτήσεων στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» με προϋπολογισμό ύψους 300 εκατ. ευρώ, στα πλαίσια ενίσχυσης επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αποτελώντας μέρος της δέσμης κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η Δράση «Προηγμένου Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ» εστιάζει σε επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ώστε να βελτιώσουν την παραγωγική διαδικασία και τη λειτουργική τους ευελιξία, αναβαθμίζοντας, τελικά, την ανταγωνιστικότητα τους και τη θέση τους στις διεθνείς αγορές.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ app.opske.gr).

Σε ποιους απευθύνεται

 
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:
 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 • Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα της Πρόσκλησης.
 • Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο σχετικό Παράρτημα της Πρόσκλησης.
 • Να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας Πρόσκλησης.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ) , και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει. Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.
 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού ή/ και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων όπου είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

Τι χρηματοδοτείται

 • Δαπάνες Λογισμικού: Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop και mobile εφαρμογών, Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης, Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών διοίκησης, Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων.
 • Δαπάνες Εξοπλισμού: Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο, Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου, Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής και τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

Προϋπολογισμός

150.000.000€ (33.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση, 117.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες)

workenter.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων