Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη- ΠΟΛ 1136

Σχετικά με τα ληξιπρόθεσμα χρέη- ΠΟΛ 1136

Διαφήμιση

ΠΟΛ.1136/7.10.2010

Κοινοποίηση διατάξεων ν.3888/2010 (Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών)

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1) ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
Τμήματα : Α,Β,ΣΤ

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Tηλέφωνο: 210 3635963, 3635480, 3636872
FAX: 210 3635077

2) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ 19Η ΤΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τμήμα Δ’
Τηλ : 210 6987458-439

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΟΛ 1136

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων ν.3888/2010

α)ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών
β)περί συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων και
γ)παράτασης του χρόνου παραγραφής των βεβαιωμένων χρεών.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις: α) του άρθρου 14 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, β) της παρ. 2 του άρθρου 15 περί συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων και γ) της παρ. 4 του άρθρου 15 περί παράτασης του χρόνου παραγραφής βεβαιωμένων χρεών του νόμου 3888/2010 (ΦΕΚ Α΄175, 30/09/2010) «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Α. Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών

Με τις διατάξεις του άρθρου 14 ρυθμίζονται τα ληξιπρόθεσμα, μέχρι τις 30.09.2010, χρέη προς το Δημόσιο που έχουν βεβαιωθεί με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Τελωνεία του Κράτους. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη λόγω της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας πολλών επιχειρήσεων να ανταποκριθούν άμεσα στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της ρύθμισης βοηθούν τους συνεπείς οφειλέτες να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους σε λίγες ή πολλές δόσεις, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητά τους, ταυτόχρονα όμως με τους λοιπούς όρους που τίθενται τους αποτρέπουν να δημιουργήσουν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ή να μην υποβάλλουν τρέχουσες φορολογικές δηλώσεις που από τον νόμο έχουν υποχρέωση.

Για να χορηγηθεί κίνητρο εξόφλησης και στα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν βεβαιωθεί από το έτος 2007 και μετά, τα οποία επιβαρύνονται με χαμηλό ποσοστό προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, οπότε η απαλλαγή που θα χορηγηθεί στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής θα είναι σε ποσό πολύ ελάχιστη σε σύγκριση με το σύνολο της οφειλής, συγκριτικά με τα χρέη που έχουν βεβαιωθεί προγενέστερα, παρέχεται η δυνατότητα της έκπτωσης μέρους των πρόσθετων φόρων ή πρόσθετων τελών (φορολογικών προσαυξήσεων), το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με το έτος της βεβαίωσης, με έναρξη 10% για το έτος 2007 και κατάληξη το έτος 2010 με έκπτωση 40%. Αντίθετα όσα χρέη έχουν βεβαιωθεί από το έτος 2006 και προγενέστερα, όπου οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής είναι σημαντικές και το ποσό της απαλλαγής αυτών, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης, αρκετά υψηλό, δεν χορηγείται έκπτωση στις φορολογικές προσαυξήσεις.

Επίσης η ρύθμιση είναι αρκετά ευέλικτη ώστε ο οφειλέτης που αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης του νέου προγράμματος που επέλεξε, να μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε ρύθμιση με περισσότερες δόσεις, οπότε και στην περίπτωση αυτή θα δικαιούται απαλλαγή για τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το υπόλοιπο ποσό το οποίο εντάσσεται στη ρύθμιση της νέας επιλογής του.

Στην αντίθετη περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ενταχθεί σε ρύθμιση με πολλές μηνιαίες δόσεις και αποκτήσει κατά τη διάρκειά της ταμειακή ευχέρεια, μπορεί με αίτησή του να ζητήσει την υπαγωγή του σε ρύθμιση με λιγότερες μηνιαίες δόσεις, οπότε θα τύχει μεγαλύτερου ποσοστού απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής για το ποσό που εντάσσεται στη νέα ρύθμιση. Εάν επιλέξει την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής του από οποιαδήποτε ρύθμιση τότε απαλλάσσεται κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης που τελικά διαμορφώνεται.

Μια άλλη ευελιξία της ρύθμισης είναι η δυνατότητα του οφειλέτη που για οποιοδήποτε λόγο δεν εντάχθηκε στη ρύθμιση μέχρι τις 29.10.2010 να ενταχθεί μεταγενέστερα, εφόσον καταβάλλει τις δόσεις των οποίων θα έχει παρέλθει η προθεσμία καταβολής τους μαζί με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και να τύχει των ευεργετημάτων της ρύθμισης, αλλά και η δυνατότητα που παρέχεται στον οφειλέτη ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο απολέσει τη ρύθμιση, να ενταχθεί εκ νέου σε όμοια ή διαφορετική ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 14.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της δυνατότητας επιλογής άλλου προγράμματος ρύθμισης, ανάλογα με την ευχέρεια του οφειλέτη, η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης αλλά και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της όλης διαδικασίας καθορίζονται με την 1130277/ΕΞ/2010/0016/05.10.2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση που του παρέχεται με την τελευταία παράγραφο του άρθρου 14 του ν. 3888/2010, η οποία και σας κοινοποιείται με την παρούσα εγκύκλιο.

Σημειώνεται ότι από 01.10.2010 και για χρονικό διάστημα δύο ετών αναστέλλεται η αρμοδιότητα των οργάνων του άρθρου 14 του ν.2648/1998, όπως ισχύει, (Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. και Τελωνείου, αρμόδια επιτροπή Δ.Ο.Υ. και Τελωνείου και επιτροπή άρθρου 15 ν.2648/1998) να χορηγούν διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής και επανεξέτασης αυτών για χρέη που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30.09.2010.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ :

1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

Στη ρύθμιση, υπάγονται οι παρακάτω οφειλές :

α. Υποχρεωτικά όλες όσες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, μέχρι τις 30.09.2010.

Ειδικά για τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στα Τελωνεία:

 • αυτές αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών
 • οφειλές για τις οποίες είχε χορηγηθεί αναστολή πληρωμής (πίστωση) με τις διατάξεις του τελωνειακού κώδικα και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.
 • οφειλές που αφορούν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας
 • το 30% το οποίο είναι απαιτητό με την κατάθεση προσφυγής κατά καταλογιστικής πράξης σύμφωνα με το άρθρο 150 του τελωνειακού κώδικα.

Η ρύθμιση των ανωτέρω οφειλών πραγματοποιείται υπό τον όρο ότι η προηγούμενη καταβολή τους δεν αποτελεί προϋπόθεση για χορήγηση άδειας παράδοσης ή εξαγωγής εμπορευμάτων, καταβολή ΕΦΚ με κατάθεση ΔΕΦΚ ή για τη διενέργεια ορισμένης πράξης (καταβολή 50% για την άσκηση προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 31 του τελωνειακού κώδικα).

β. Επιπλέον μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση, εφόσον το επιθυμεί ο οφειλέτης και το δηλώσει στην αίτησή του

 • Οι οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.
 • Το εναπομένον ποσό οφειλών που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α) ή σε άλλη νομοθετική ρύθμιση, οι όροι των οποίων τηρούνται κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
 • Οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30.09.2010 και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

γ. Επίσης υπάγονται στη ρύθμιση εφόσον ζητηθεί:

 • Oι οφειλές προσώπων που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή τους, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ευθύνη για το συνολικό ποσό βεβαίωσης (συγκεκριμένης εγγραφής). Διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις των καταλογιστικών πράξεων (Τελωνείων) με υπόχρεα πρόσωπα πέραν του ενός, οι οφειλές μπορούν να ρυθμισθούν από τους υπόχρεους – ο καθένας να ρυθμίσει , εφόσον το επιθυμεί, το σύνολο των οφειλών που αφορούν την προσωπική του υποχρέωση – , υπό την αίρεση ότι η αλληλέγγυα υποχρέωσή του δεν παύει μέχρι την αποπληρωμή των οφειλών από τους λοιπούς οφειλέτες ή αυτούς τους ίδιους.
 • Οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής μερίδας.
 • Οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του.

δ. Για οφειλές, που από ειδικό νόμο παρέχεται το δικαίωμα άλλης νομοθετικής ρύθμισης, μπορεί να ζητηθεί από τον οφειλέτη η εξαίρεσή τους σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής. Στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζονται οι δόσεις της παρούσας ρύθμισης.

2. Οφειλές που δεν υπάγονται στη ρύθμιση

Πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον οφειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής (μέρος συγκεκριμένης εγγραφής) δεν δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής.

3. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση

α. Υποβολή αίτησης του ενδιαφερομένου έως και τις 29 Οκτωβρίου 2010 στη Δ.Ο.Υ ή στο Τελωνείο που είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.
β. Καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή της εφάπαξ πληρωμής την ημέρα υποβολής της αίτησης, με εξαίρεση την περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης πρόσθετων φόρων ή τελών οπότε η εφάπαξ εξόφληση πρέπει να γίνει εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
γ. Δυνατότητα υποβολής αίτησης και υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση και μετά τις 29.10.2010, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλλει αθροιστικά όλες τις μηνιαίες δόσεις από την προθεσμία λήξης της πρώτης δόσης (29.10.10) μέχρι την ημερομηνία αίτησής του για υπαγωγή σ’ αυτήν. Στην περίπτωση αυτή για το εναπομείναν ποσό που καταβάλλεται κανονικά χορηγείται το ποσοστό έκπτωσης των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αντιστοιχεί στο πρόγραμμα ρύθμισης όπως αυτό διαμορφώνεται με το άθροισμα των δόσεων.

4. Ευεργετήματα του οφειλέτη

α. Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις {από δύο (2) έως σαράντα πέντε (45)}.
β.  Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης που επιλέγεται από τον οφειλέτη και έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους ή πρόσθετα τέλη που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή από το έτος 2007 και μετά.

Συγκεκριμένα, οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται :

α. εφάπαξ, με απαλλαγή ποσοστού 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και

 • δέκα τοις εκατό (10%) των πρόσθετων φόρων και πρόσθετων τελών που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή, εφόσον η ταμειακή βεβαίωση έγινε εντός του 2007,
 • είκοσι τοις εκατό (20%) των πρόσθετων φόρων και πρόσθετων τελών που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή, εφόσον η ταμειακή βεβαίωση έγινε εντός εντός του 2008,
 • τριάντα τοις εκατό (30%) των πρόσθετων φόρων και πρόσθετων τελών που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή, εφόσον η ταμειακή βεβαίωση έγινε εντός του 2009,
 • σαράντα τοις εκατό (40%) των πρόσθετων φόρων και πρόσθετων τελών που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή, εφόσον η ταμειακή βεβαίωση έγινε εντός του 2010,

β. από δύο (2) μέχρι τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό δόσης τα τριακόσια (300) ευρώ,

γ. από τέσσερις (4) μέχρι δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό δόσης τα πεντακόσια (500) ευρώ,

δ. από δεκατρείς (13) μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό δόσης τα πεντακόσια (500) ευρώ,

ε. από είκοσι πέντε (25) μέχρι τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό δόσης τα χίλια (1.000) ευρώ,

στ. από τριάντα επτά (37) μέχρι σαράντα πέντε (45) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό δόσης τα χίλια (1.000) ευρώ.

Ως προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, για την εφαρμογή των απαλλαγών των περιπτώσεων β έως στ, λογίζονται, σε κάθε περίπτωση, οι αναλογούσες προσαυξήσεις της υπό ρύθμιση βασικής οφειλής, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της ρύθμισης. Οι υπόλοιπες δόσεις μετά την αφαίρεση του ποσού της απαλλαγής επιβαρύνονται με τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις.

5. Απώλεια της ρύθμισης

Απώλεια της ρύθμισης και των ευεργετημάτων αυτής επέρχεται όταν ο οφειλέτης :

α. ανάλογα με το πρόγραμμα ρύθμισης που έχει επιλέξει

 • στην περίπτωση που έχει επιλέξει την καταβολή σε δύο ή τρεις μηνιαίες δόσεις δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός
 • στην περίπτωση που έχει επιλέξει την καταβολή σε τέσσερις έως δώδεκα μηνιαίες δόσεις δεν καταβάλει εμπρόθεσμα δύο δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών
 • στην περίπτωση που έχει επιλέξει την καταβολή σε περισσότερες των δώδεκα μηνιαίων δόσεων δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τρεις δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

β. δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας καθ΄ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των χρεών του και μέχρι την εξόφλησή τους
γ. δεν είναι ενήμερος για χρέη που βεβαιώνονται από τις 30.09.2010 και μετά και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών
δ. απολέσει διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που του έχει χορηγηθεί για χρέη που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30.09.2010. Δεν θεωρείται απώλεια η υπαγωγή των χρεών αυτών στην παρούσα ρύθμιση.
ε. απολέσει διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που θα του χορηγηθεί για χρέη που θα βεβαιωθούν μετά τις 30.09.2010
στ. δεν είναι ενήμερος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, για χρέη που βεβαιώθηκαν μέχρι 30.09.2010 και τα οποία δεν ζήτησε να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση.

6. Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης

α. Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο εφόσον είναι ενήμερος και σε τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές και συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 ν. 1882/1990, όπως ισχύει σήμερα. Το αποδεικτικό ενημερότητας θα είναι μηνιαίας διάρκειας και θα χορηγείται ως εξής :

 • για τις ρυθμίσεις μέχρι 3 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή μίας δόσης τουλάχιστον.
 • για τις ρυθμίσεις από 4 έως 12 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή μίας δόσης που έπεται της ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και συνολικά όχι λιγότερες των τριών δόσεων.
 • για τις ρυθμίσεις από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή δύο δόσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και συνολικά όχι λιγότερες των τεσσάρων δόσεων.
 •  για τις ρυθμίσεις από 25 έως 45 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή τριών δόσεων που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και συνολικά όχι λιγότερες των έξι δόσεων.

Παραδείγματα.

1. Οφειλέτης που έχει υπαχθεί στις 29.10.10 σε πρόγραμμα 12 δόσεων, έχει καταβάλει όλες τις δόσεις μέχρι και τη δόση του Φεβρουαρίου 2011 και προσέρχεται στις 10 Μαρτίου 2011 και αιτείται αποδεικτικό ενημερότητας, αυτό θα του χορηγηθεί εφόσον καταβάλλει και την δόση του Μαρτίου και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησής του. 
2. Οφειλέτης που έχει βεβαιωμένα χρέη μέχρι και 30.09.2010 (μη υπαχθέντα σε ρύθμιση ή διευκόλυνση που του χορηγήθηκε πριν τις 30.09.2010) και προσέρχεται στις 8 Φεβρουαρίου 2011 και αιτείται αποδεικτικό ενημερότητας τότε προκειμένου για την χορήγησή του, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις, θα πρέπει πρώτιστα να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3888/2010. Εάν επιλέξει πρόγραμμα 45 δόσεων, τότε θα πρέπει να:

 • καταβάλει αθροιστικά τις δόσεις από τον Οκτώβριο του 2010 μέχρι και τον Φεβρουάριο 2011 (5 δόσεις)
 • καταβάλει, για την χορήγηση του αποδεικτικού, και άλλες τρεις δόσεις (Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου)

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που χορηγηθεί αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση του συνόλου της οφειλής, το οποίο και θα εξοφλήσει το σύνολο της υπαχθείσας σε ρύθμιση οφειλής, ο οφειλέτης θα τύχει των απαλλαγών που αντιστοιχούν στο πρόγραμμα ρύθμισης στο οποίο είχε υπαχθεί και βάση του οποίου εκδόθηκε το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας.

Επισημαίνεται ότι η Δ.Ο.Υ. όταν υπαγάγεται οφειλέτης σε πρόγραμμα ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3888/2010 υποχρεωτικά προβαίνει σε δέσμευση του αποδεικτικού ενημερότητας το οποίο χορηγείται μόνο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του υποχρέου, εφόσον είναι βεβαιωμένη η οφειλή του στη Δ.Ο.Υ. αυτή. Αν η οφειλή είναι βεβαιωμένη σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή σε Τελωνείο ειδοποιείται με έγγραφο η αρμόδια για τη φορολογία Δ.Ο.Υ. ότι έχει υπαχθεί ο οφειλέτης στις ανωτέρω διατάξεις, ώστε να γίνει δέσμευση του αποδεικτικού ενημερότητας. Το αποδεικτικό θα χορηγείται κατόπιν έγγραφης επικοινωνίας (μέσω τηλεομοιοτυπίας) της άλλης Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η διαδικασία αυτή θα τηρείται μέχρι να υποστηριχθεί μηχανογραφικά από το TAXIS.

β. Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 20 ν. 2648/1998, όπως ισχύουν

 • Αν πρόκειται για αίτημα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ μπορεί να αρνηθεί τη χορήγησή του, εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δημοσίου, ή να ορίζει ποσοστό παρακράτησης μέρους ή του συνόλου του εισπραττόμενου τιμήματος.
 • -Αν πρόκειται για είσπραξη χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτου, μπορεί να παρακρατηθεί μέρος ή το σύνολο της απαίτησης που θα εισπραχθεί το οποίο ορίζεται κατά την κρίση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..

7. Μέτρα

Στον οφειλέτη που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση δεν λαμβάνονται σε βάρος του τα παρακάτω μέτρα:

 • Της ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 ν.1882/1990), όπως ισχύει.
 • Της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων ή επιχειρήσεων (άρθρο 22 ν.2523/1997).
  Εφόσον έχουν ήδη ληφθεί σε βάρος των οφειλετών που υπάγονται στη ρύθμιση τα πιο πάνω μέτρα αναστέλλονται.
 • Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού), εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη.
 • Δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές θα καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση.

Η συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση δεν εμποδίζει το Δημόσιο προς διασφάλιση της οφειλής να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισμένο.
Σημειώνεται ότι, αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

8. Αναστολή παραγραφής

Η παραγραφή των χρεών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της αναστολής.

9. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης

α. Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης καταβάλλεται η πρώτη δόση της ρύθμισης, ή πραγματοποιείται η εφάπαξ εξόφληση χωρίς να απαιτείται καταβολή παραβόλου. 
β. Εξαιρετικά οι απαλλαγές της εφάπαξ εξόφλησης από πρόσθετους φόρους και πρόσθετα τέλη που χορηγούνται με την εφάπαξ εξόφληση ισχύουν αν η εξόφληση διενεργηθεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 29.10.2010.
γ. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Νοεμβρίου 2010. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. 
δ. Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης της ρύθμισης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση της δόσης αυτής (κεφάλαιο πλέον προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής) κατά πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σημειώνεται ότι το ποσοστό αυτό επιβάλλεται πλέον του ποσοστού εκπρόθεσμης καταβολής καθώς ενέχει στοιχεία κύρωσης για τη μη συμμόρφωση του οφειλέτη προς τις διατάξεις του νόμου.
ε. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, του παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.

Παράδειγμα I: αν κάποιος οφειλέτης έχει ρυθμίσει τις οφειλές του σε 45 μηνιαίες δόσεις (με απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 50%) και αποφασίσει την εξόφληση μέσα στην προθεσμία της 11ης δόσης, τότε το ποσοστό απαλλαγής που του παρέχεται επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής του υπολοίπου χρέους (που εξοφλείται εφάπαξ) ανέρχεται σε ποσοστό 90% και όχι σε 50%.

Παράδειγμα II: αν κάποιος οφειλέτης δεν έχει ενταχθεί στη ρύθμιση και ζητήσει να ενταχθεί το Μάιο του 2011 τα προγράμματα που μπορεί να επιλέξει είναι όσα περιλαμβάνουν από 8 μηνιαίες δόσεις και άνω, δεδομένου μαζί με την πρώτη δόση (δόση Μαϊου) πρέπει να καταβάλει αθροιστικά και όλες τις δόσεις των οπίων έχει παρέλθει η προθεσμία καταβολής (δόσεις Οκτωβρίου 2010 έως και Απριλίου 2011).

στ.Στην περίπτωση που ο οφειλέτης απολέσει την παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθεί εκ νέου με την προϋπόθεση ότι με την κατάθεση της νέας αίτησης για επανένταξη καταβάλλει αναδρομικά τον αριθμό των μηνιαίων δόσεων από την προθεσμία της πρώτης δόσης (29.10.10) μέχρι την ημερομηνία της νέας αίτησης.
ζ. Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης της ίδιας παραγράφου με διαφορετικό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης.

Παράδειγμα: αν κάποιος οφειλέτης έχει ρυθμίσει τις οφειλές του σε 20 μηνιαίες δόσεις (με απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 80%) και αποφασίσει κατά την προθεσμία της 11ης δόσης να υπαχθεί σε πρόγραμμα 45 δόσεων, τότε το ποσοστό απαλλαγής που του παρέχεται επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής του υπολοίπου χρέους ανέρχεται σε ποσοστό 50% και όχι σε 90%.

η. Ο οφειλέτης που έχει ζητήσει την υπαγωγή του σε ρύθμιση με δόσεις και καταβάλει την πρώτη δόση αλλά μέσα στην προθεσμία της εφάπαξ εξόφλησης (29.10.10) καταβάλει και όλες τις υπόλοιπες δόσεις δικαιούται απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 100%. Εάν η οφειλή εξοφληθεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης (ημερομηνία αίτησης έως και 29.10.10) δικαιούται και έκπτωση των τυχόν πρόσθετων φόρων και τελών όπως ορίζεται στην περίπτωση α της παρ. 1 του ως άνω άρθρου.

10. I) Αναστολή παροχής διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τα άρθρα 13-21 ν. 2648/98, όπως ισχύουν

Επισημαίνεται ότι για χρονικό διάστημα δύο ετών (από 01.10.2010 εως και 30.09.2012) δεν επιτρέπεται η χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής σύμφωνα και με τα άρθρα 13 έως και 21 του ν. 2648/1998 από τα όργανα του άρθρου 14 του ιδίου νόμου, για χρέη που βεβαιώθηκαν ταμειακά μέχρι τις 30.09.2010. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστέλλεται η αρμοδιότητα των οργάνων του άρθρου 14 του ν. 2648/1998 (Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. και Τελωνείου, αρμόδια επιτροπή Δ.Ο.Υ. και Τελωνείου και επιτροπή άρθρου 15 ν.2648/1998) να χορηγούν διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής και επανεξέτασης αυτών για χρέη που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30.09.2010.

Για χρέη που βεβαιώνονται ταμειακά μετά τις 30.09.2010 ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998, και ως εκ τούτου τα ανωτέρω όργανα δύνανται να χορηγούν διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, μόνο όμως για τα χρέη αυτά.

10.II) Απαλλαγές – διαγραφές σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 4 και 82 του ν.δ. 356/1974, όπως ισχύουν

Αναφορικά με αιτήματα απαλλαγής οφειλής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, λόγω μη γνώσης της οφειλής (παρ. 4, άρθρου 6ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει) ή τη διαγραφή οφειλής προς το Δημόσιο, λόγω οικονομικής αδυναμίας (άρθρο 82 ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε.) επισημαίνεται ότι, συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία των αρμοδίων κατά περίπτωση οργάνων (Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., ή Υπουργός Οικονομικών) για όλα τα βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη που υφίσταται δυνατότητα απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής μερικά ή ολικά, ή διαγραφής μερικά ή ολικά βάσει των ανωτέρω διατάξεων πριν και μετά τις 30/09/2010, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3888/2010).

11. Διαδικασία διαγραφής των πρόσθετων φόρων και των πρόσθετων τελών που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή :

Με την υποβολή της αίτησης (μέχρι τις 29.10.2010 ) για εφάπαξ εξόφληση, με την οποία ο οφειλέτης ζητά και έκπτωση πρόσθετων φόρων ή τελών, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, το δικαστικό τμήμα σε συνεργασία με το τμήμα εσόδων, συντάσσει υπηρεσιακό σημείωμα αυθημερόν προς το αρμόδιο για τη βεβαίωση τμήμα της ίδιας Δ.Ο.Υ. ή αποστέλλει το ίδιο υπηρεσιακό σημείωμα με τηλεομοιοτυπία εφόσον πρόκειται για άλλη Υπηρεσία, για τον προσδιορισμό του ποσού των πρόσθετων φόρων ή τελών σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 14. Το αρμόδιο τμήμα ή Υπηρεσία υποχρεούται να απαντήσει αυθημερόν ή το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας για το ακριβές ποσό του πρόσθετου φόρου ή τέλους που έχει βεβαιωθεί με το συγκεκριμένο χρηματικό κατάλογο και για το οποίο ζητείται η εφάπαξ πληρωμή. Το δικαστικό τμήμα ειδοποιεί άμεσα τον υπόχρεο για την καταβολή και εφόσον εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πραγματοποιηθεί η εφάπαξ εξόφληση τότε το τμήμα εσόδων συντάσσει ατομικό φύλλο έκπτωσης είτε μεμονωμένο είτε συγκεντρωτικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 107 του π.δ. 16/1989 και προβαίνει σε οίκοθεν διαγραφή του ποσοστού των πρόσθετων φόρων και τελών για τα οποία έχει χορηγηθεί η έκπτωση.

Β. Συμψηφισμός αμοιβαίων απαιτήσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.3888/2010, σε συμψηφισμό αντιτάσσεται και απαίτηση βεβαιωμένη ακόμη και αν δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη. Επομένως συμψηφίζονται χωρίς δήλωση του οφειλέτη όχι μόνο τα ληξιπρόθεσμα χρέη (άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε.), τα χρέη που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή (παρ. 5 άρθρου 67 ν.3842/2010), αλλά και όλα τα χρέη που έχουν βεβαιωθεί ταμειακά και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα (παρ. 2 άρθρου 15 ν3888/2010).

 • Η ρύθμιση οφειλών στην οποία υπάγεται οφειλέτης λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν επηρεάζει το συμψηφισμό απαίτησης του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, το δε ποσό της απαίτησης αυτής συμψηφίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου ολόκληρο και μέχρι το μέρος που καλύπτει την οφειλή.
 • Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ερευνάται και να εξακριβώνεται η συγκεκριμένη ημερομηνία απόσβεσης των αμοιβαίων απαιτήσεων από το χρόνο που αυτές συνυπήρξαν, δεδομένου ότι λόγω της ενέργειας της απόσβεσης που δρα αναδρομικά και μέχρι του χρονικού σημείου που οι αμοιβαίες απαιτήσεις συναντήθηκαν, η οφειλή δεν επιβαρύνεται με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Γ. Παράταση του χρόνου παραγραφής των βεβαιωμένων χρεών

Με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 15 του ν.3888/2010, παρατείνεται μέχρι 31.12.2012 η παραγραφή των πάσης φύσεως βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία χρεών που παραγράφονται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (30.09.2010) και μέχρι 31.12.2012.

Υπενθυμίζεται ότι, με τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 είχε παραταθεί μέχρι 31.12.2011 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα Τελωνεία του Κράτους χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους που παραγράφονταν εντός των ετών 2009 και 2010.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Γενικός Γραμματέας
Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
Δ. Γεωργακόπουλος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων