Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Σχετικά με τις πινακίδες των πρατηρίων

Σχετικά με τις πινακίδες των πρατηρίων

Διαφήμιση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 61067/2010

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα Πληροφορίες : Π. Στεργίου Τηλέφωνο : 213-1364702
FAX : 213-1364824

Εγκύκλιος 16
Τους δήμους της χώρας

ΘΕΜΑ: Διαφημιστικές πινακίδες και επιγραφές στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στους σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων
ΣΧΕΤ.:

 1. Η υπ΄αριθμ. 32/2006 εγκύκλιός μας
 2. Η Αγορανομική Διάταξη 7/2009 (ΦΕΚ 1388 Β), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 1813/2010 (ΦΕΚ 975 Β) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
 3. Ο ν. 3710/2008 (ΦΕΚ 216 Α)

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο μας, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 32/2006 εγκυκλίου μας και ενόψει των ανωτέρω β) και γ) σχετικών διατάξεων, που θεσπίστηκαν κατόπιν της έκδοσης αυτής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 82 της υπ΄αριθμ. 7/2009 αγορανομικής διάταξης (Α.Δ.) και το άρθρο 10, παρ. 6 του ν. 3710/2008, οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων καθώς και οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων υποχρεούνται να διαθέτουν πινακίδα, επί της οποίας αναγράφεται το σήμα της εταιρείας πετρελαιοειδών με την οποία έχει συναφθεί σύμβαση συνεργασίας καθώς και οι τιμές πώλησης κάθε είδους καυσίμου ανά λίτρο. Όπως αναφέρεται στην υπ΄αριθμ. 32/2006 εγκύκλιό μας και προβλέπεται ρητά από την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008, οι υποχρεωτικές πινακίδες των πρατηρίων υγρών καυσίμων δεν είναι διαφημιστικές, υπό την έννοια ότι δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής για αυτές τέλους διαφήμισης και δεν απαιτείται για την τοποθέτησή τους η άδεια που προβλέπεται από το άρθρο 5 του ν. 2946/2001.
Οι εν λόγω πινακίδες, αποσκοπώντας στην προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών, τοποθετούνται σε περίοπτη θέση του πρατηρίου ή σταθμού αυτοκινήτων, οι τιμές λιανικής πώλησης αναγράφονται ακριβώς κάτω ή παράπλευρα του εταιρικού σήματος, φωτίζονται κατά τις νυκτερινές ώρες και τα αναγραφόμενα επ΄αυτών ψηφία των τιμών πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστών, άνευ καθορισμού μέγιστων διαστάσεων από τις υφιστάμενες διατάξεις.

Περαιτέρω, με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 β του άρθρου 82 της Α.Δ. 7/2009 ορίζεται ότι:
 «οποιαδήποτε πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων θα γνωστοποιείται με ανεξάρτητη πινακίδα, με περιγραφή της παροχής χωρίς αποτίμηση». Κατά συνέπεια, όταν παρατηρείται ότι γίνεται παράλληλη χρήση του χώρου επί των υποχρεωτικών πινακίδων για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων ή άλλων στοιχείων, πρόκειται για ενέργεια μη σύννομη που ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα που προβλέπονται από την υπ΄ αριθμ. ΥΑ Α3 1814/2010 (Β 975) «Επιβολή κυρώσεων – προστίμων για παραβάσεις άρθ. 82, ΑΔ 7/09».

Τυχόν άλλες πινακίδες πέραν των προαναφερόμενων πινακίδων σήματος/τιμών, που τοποθετούνται είτε εντός του πρατηρίου/σταθμού είτε επί του πεζοδρομίου με σκοπό την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων είναι διαφημιστικές, υπόκεινται στο τέλος διαφήμισης κατά το άρθρο 5 του ν. 1900/1990 (125 Α) και για την τοποθέτησή τους απαιτείται η έκδοση της προβλεπόμενης, από το άρθρο 5 του ν. 2946/2001, άδειας.

Συναφώς διευκρινίζεται ότι δε συνιστά διαφήμιση η απλή παρουσίαση ενός προϊόντος που διακινεί ή μιας υπηρεσίας που παρέχει το πρατήριο (π.χ. απλή αναγραφή λογότυπου λιπαντικών – ή της λέξης «πλυντήριο», «mini market», κτλ), όταν δεν συνοδεύεται από κάποιο σχετικό διαφημιστικό μήνυμα ( άρθρο 9, παρ.1 του ν. 2251/1994 και υπ΄αριθμ. 225/1999 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ). Εν προκειμένω, το παραπάνω αποτελεί επιγραφή κατά το άρθρο 6 του ν. 2946/2001 και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 38110/2002 (ΦΕΚ 1255 Β). Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι αν με αυτή την επιγραφή προβάλλεται είδος σε έκταση δυσανάλογη συγκριτικά με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, πρόκειται για διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης. (ΣτΕ 2393/1999, 2181/1999).

Οι πινακίδες με το σήμα της συμβεβλημένης εταιρίας πετρελαιοειδών και τις τιμές των καυσίμων δύνανται να τοποθετούνται είτε εντός του χώρου του πρατηρίου είτε επί του πεζοδρομίου, παράλληλα ή κάθετα προς τον άξονα της οδού (δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Για την τοποθέτηση της πινακίδας αυτής επί του πεζοδρομίου απαιτείται άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τον οικείο δήμο/κοινότητα και η καταβολή από τον ιδιοκτήτη/κάτοχο του πρατηρίου του σχετικού τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 6 του ν. 1080/1980. Η περίπτωση αυτή (δηλαδή η τοποθέτηση της πινακίδας σήματος/τιμών επί του κοινόχρηστου χώρου) δύναται να διερευνάται από το δήμο κατά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας απότμησης του πεζοδρομίου και του υποβιβασμού της στάθμης του, που απαιτείται για τη διαμόρφωση της εισόδου και της εξόδου του πρατηρίου (άρθρου 29, παρ. 2 του π.δ. 118/2006).

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν σχετικά οι αρμόδιες διευθύνσεις σας (η Υπηρεσία Εσόδων και η Δημοτική Αστυνομία), προς εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών.
Το παρόν μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα http://sites.diavgeia.gov.gr/ypes, είτε συμπληρώνοντας το πλαίσιο «Αναζήτηση» με τον ΑΔΑ, είτε στη θεματική ενότητα «Υπαίθρια Διαφήμιση».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. Ντόλιος

Εσωτερική Διανομή:

 1. Γραφείο Υφυπουργού
 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 3. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Τοπ. Αυτοδιοίκησης
 4. Δ/νσή μας – Τμήμα Φορολογικό

Κοινοποίηση:

 1. ΚΕΔΚΕ
  Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8
  Τ.Κ. 10678 Αθήνα
 2. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
     1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
     2. Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων
         Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ 101 91, Παπάγου
 3. Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας
  Λόντου 8 – Τ.Κ. 10671 Αθήνα
 4. Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
  Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου
  Πλ. Κάνιγγος – Τ.Κ. 10181 Αθήνα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων