Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Σημαντική αλλαγή σχετικά με την προθεσμία άσκησης προσφυγών για φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις.

Σημαντική αλλαγή σχετικά με την προθεσμία άσκησης προσφυγών για φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις.

Διαφήμιση

Με τον ν. 4079/2012 με τίτλο “Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011,4046/2012,4051/2012 και 4071/2012», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών”, θεσπίστηκε μια σημαντική αλλαγή σχετικά με την προθεσμία άσκησης προσφυγών για φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στην παράγραφο 2α’ του άρθρου πέμπτου του κεφαλαίου Β΄ του ανωτέρω ν. 4079/2012, ορίζονται τα εξής:

2.α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του ν. 2717/1999 (Α’ 97) προστίθενται λέξεις ως εξής:

«και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει τριάντα (30) ημερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

β. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής καταλαμβάνουν πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

Ολόκληρο το άρθρο 66 του ν. 2717/1999 μετά την ανωτέρω προσθήκη, έχει ως ακολούθως:

« Άρθρο 66 – Προθεσμία

1. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε Προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει:

Α. Σε περίπτωση ρητής πράξης:

α) Για εκείνους τους οποίους αφορά:

i. από την κατά νόμο επίδοσή της σε αυτούς, ή
ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως
πλήρη γνώση του περιεχομένου της.

β) Για τους τρίτους:

i. από τη δημοσίευσή της, αν δεν προβλέπεται από το νόμο άλλος
ειδικότερος τρόπος γνωστοποίησής της, ή
ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως
πλήρη γνώση του περιεχομένου της.

Β. Σε περίπτωση παράλειψης, από τη συντέλεσή της.

2. Ειδικώς, στις Περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 64, η Προθεσμία είναι ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση ή την κατά νόμο δημοσίευση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης και στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές εν γένει τριάντα (30) ημερών που αρχίζει όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

3. Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί και πριν από την επίδοση της πράξης.

4. Αν, κατά τη διάρκεια της Προθεσμίας, αποβιώσει ο νομιμοποιούμενος χωρίς να έχει ασκήσει προσφυγή, αυτή είναι δυνατόν να ασκηθεί, από τους κάθε είδους γενικούς ή ειδικούς διαδόχους του, εφόσον έχουν έννομο συμφέρον, μέσα σε νέα ισόχρονη Προθεσμία, η οποία και αρχίζει από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση της πράξης ή από τότε που τυχόν αυτή τους κοινοποιήθηκε ή από τότε που τυχόν αυτή τους κοινοποιήθηκε ή από τότε που αποδεδειγμένως αντιλήφθηκαν τη συντέλεση της παράλειψης. Αν εκκρεμεί η αποδοχή της κληρονομίας, η Προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την αποδοχή.

5. Οι διατάξεις της πρώτη περιόδου της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση που έπαυσε να υπάρχει το νομικό πρόσωπο.

6. Αν ο νομιμοποιούμενος προς άσκηση προσφυγής διαμένει στην αλλοδαπή, οι αντίστοιχες Προθεσμίες ορίζονται σε ενενήντα (90) ημέρες.».

Συνεπώς, από τα παραπάνω συνάγεται ότι, για πράξεις που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μετά τη δημοσίευση του ν.4079/2012, η προθεσμία άσκησης προσφυγών για φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις είναι πλέον τριάντα (30) και όχι εξήντα (60) ημέρες.

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TaxHeaven

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων