Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Συμβουλές προς πρατηριούχους :Αλλαγές στην φορολογία εισοδημάτων 2013-14

Συμβουλές προς πρατηριούχους :Αλλαγές στην φορολογία εισοδημάτων 2013-14

Διαφήμιση

images 56

 

Κυριότερες παρατηρήσεις επι αλλαγών φορολογίας εισοδημάτων χρήσεων 2013 ΚΑΙ 2014 όπως ισχύουν σήμερα μετά την ισχύ των Ν.4051/12, Ν.4110/13 και του Νέου Ν.4172/13

Χρήση 2013
Φορολογία εισοδήματος

 

Α. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Μέχρι εισόδημα 50.000 26%
 • Υπερβάλλον 33%

Α1. Νέες εμπορικές επιχειρήσεις ή νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες με έναρξη την 1/1/2013 και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας μέχρι εισόδημα 10.000 13%.

Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ) από ακίνητα και κινητές αξίες

 • Εισόδημα μέχρι 12.000 10%
 • Υπερβάλλον 33%

Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό Φόρο 1,5%. Εάν η επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει τα τριακόσια (300) m2 ο συμπληρωματικός Φόρος αυξάνεται σε 3%. Επίσης αυξάνεται σε 3% εάν πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση.

Γ. ΧΡΗΣΗ 2014

 • Επέρχεται μεταβολή για το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτου
 • Εισόδημα μέχρι 12.000 Φόρος 11%
 • Υπερβάλλον Φόρος 33%

Καταργείται όμως ο συμπληρωματικός Φόρος 1,5% που προβλέπεται σήμερα για τα ενοίκια από κατοικίες, και 3% για τα ενοίκια από επαγγελματικά ακίνητα και για κατοικίες άνω των 300 τ.μ.

ΧΡΗΣΗ 2013

Το μέτρο υποχρεωτικής συλλογής αποδείξεων αξίας μέχρι του 25% του Εισοδήματος ισχύει ΜΟΝΟ για τους μισθωτούς και συνταξιούχους , ενώ προβλέπεται ποινή Φόρων 22% για όσους δεν συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες αποδείξεις η επί της διαφοράς εάν συγκεντρώσουν λιγότερες .Το όριο είναι 10.500 αξία αποδείξεων .

Συνεπώς για τους λοιπούς επιτηδευματίες δεν ισχύει η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων γιατί φορολογούνται από το πρώτο ΕΥΡΩ .

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί γίνονται αποδεκτές ΜΟΝΟ εφ’ όσον έχουν περιληφθεί στην ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ.

Προσωπικές εταιρείες

Ο.Ε. , Ε.Ε. ,Κοινωνίες Αστικού Δικαίου που ασκούν επιχείρηση η επάγγελμα, Αστικές ή μη Κερδοσκοπικές, εταιρείες , συμμετοχικές ή αφανείς καθώς και κοινοπραξίες φορολογούνται με την κατωτέρων κλίμακα

 • Εισόδημα μέχρι 50.000 26%
 • Εισόδημα Υπερβάλλον 33%

Όταν οι ως άνω υπόχρεοι τηρούν ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ βιβλία ο φόρος είναι 26% για όλο το ύψος του Εισοδήματος.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΕ ,ΙΚΕ, ΑΕ

Για νομικά Πρόσωπα του Άρθρου 100 παράγραφος 1 ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 26% στο συνολικό φορολογητέο Εισόδημα τους. Στα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί η οι ημεδαπές ΕΠΕ , ΙΚΕ η Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά ενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 10% με την διαφορά ότι τα διανεμόμενα κέρδη θα πρέπει να εγκριθούν από Γενικές συνελεύσεις από την 1/1/2014 και μετά.

ΧΡΗΣΗ 2013

Βασικές αλλαγές στις αποσβέσεις

Σύμφωνα με τον Ν.4110/2013 αλλάζουν τα ποσοστά των αποσβέσεων του πραγματοποιούνται από την διαχειριστική χρήση 2013 και μετά. Η Διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική , ενεργούνται πλέον με την μέθοδο σταθερής απόσβεσης επί ενσωμάτου ή άυλου λειτουργικού στοιχείου που αποκτάται από την οικονομική μονάδα και έχει διάρκεια ζωής περιορισμένη, αλλά μεγαλύτερη του ενός έτους.

Οι κλάδοι που αναφέρονται οι αποσβέσεις είναι πέντε (5)

 1. Εδαφικές Εκτάσεις 0%
 2. Κτιριακές εγκαταστάσεις γενικώς , κατασκευές, εξοπλισμός και ειδικά οχήματα φορτοεκφόρτωσης 4%
 3. Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού) μέσα μεταφοράς ατόμων, άυλα στοιχεία δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης και λοιπά πάγια στοιχεία 10%
 4. Εξοπλισμός Η/Υ (κύριος και περιφερειακός) και λογισμικό 20%
 5. Μέσα μεταφοράς Φορτίων 12%

Πάγια στοιχεία αξίας κτήσης μέχρι 1.500 το καθένα, μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στην Χρήση κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία.

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Στα Εισοδήματα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος γίνεται παρακράτηση Φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής εφ’ όσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

Επίσης όταν για την επαγγελματική εξυπηρέτηση ή για την εκτέλεση του σκοπού του επαγγελματία καταβληθεί οποιαδήποτε αμοιβή ή άλλη παροχή εφ’ όσον ο λαμβάνων δεν υποχρεούται σε έκδοση φορολογικού στοιχείου οφείλουν να παρακρατούν κατά την καταβολή της αμοιβής, Φόρο 20% και να τον αποδίδουν.

ΧΡΗΣΗ 2014 (ΑΛΛΑΓΕΣ)

Το Φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Δεν υπάρχει υπερδωδεκάμηνος περίοδος και το Φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

Στον υπολογισμό του αποτελέσματος (έσοδα μείον έξοδα)

 1.  επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών με την επιφύλαξη και την δυνατότητα απόδειξης ότι πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης.
 2. αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία είναι η πραγματική
 3. εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης συναλλαγών.

ΠΡΟΣΟΧΗ Κυριότεροι λόγοι που δεν εκπίπτονται επιχειρηματικές δαπάνες

Δεν εκπίπτουν

 1. οι τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους (με προϋποθέσεις) ΕΚΤΟΣ από τα Τραπεζικά Δάνεια
 2. κάθε είδους δαπάνες που αφορά αγορά αγαθών, η λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ εφόσον η ολική ή τμηματική εξόφληση δεν έγινε με την χρήση Τραπεζικού μέσου πληρωμής (εμβάσματα- Επιταγές).
 3. Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές
 4. Πρόστιμα ποινές , περιλαμβανομένων και των προσαυξήσεων
 5. Η παροχή η λήψη οποιαδήποτε μορφής αμοιβής που συνιστά ποινικό αδίκημα
 6. Ο Φόρος Εισοδήματος, το τέλος Επιτηδεύματος, έκτακτες εισφορές καθώς και ο Φ.Π.Α που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες εφ’ όσον δεν εκπίπτεται ως ΦΠΑ εισροών
 7. Οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες
 8. Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς οποιονδήποτε που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό Φορολογικό καθεστώς

ΠΡΟΣΟΧΗ οι καταβληθείσης Ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ (Πρώην ΤΕΒΕ) εκπίπτονται για την Χρήση 2013 και 2014 και εφεξής μόνο από τις ατομικές επιχειρήσεις και τις Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. Ε.Ε. κλπ) δεν εκπίπτουν από ΕΠΕ ΙΚΕ και ΑΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Διάφορες ενδιαφέρουσες αλλαγές

 1. Η προκαταβολή φόρου που επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ορίζεται σε πενήντα πέντε (55%) του φόρου που προκύπτει.
 2. Η μη απόδοση παρακρατηθέντων Φόρων (ΦΜΥ-ΦΠΑ κλπ) σε περιπτώσεις μη εκπρόθεσμης καταβολής το πρόστιμο ανέρχεται στο 100% του φόρου.
 3. ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ καθιερώνεται ο χρόνος που ο Φορολογούμενος αποκτά δικαιώματα είσπραξης και όχι όταν εισπράττεται το έσοδο.
 4. Από 1/1/2014 δεν εκχωρούνται πλέον τα ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί από τους εκμισθωτές στο κράτος.
 5. Παραγράφονται οι απαιτήσεις του Δημοσίου για χρήσεις που έκλεισαν μέχρι 31/12/2007 εφ’ όσον δεν εκκρεμεί οτιδήποτε εις βάρος της επιχείρησης.

Από το 2014 καθιερώνεται η παραγραφή κάθε χρήσης μετά πενταετία.

Επιμέλεια Μπαρτζής Ιωάννης 

Φοροτεχνικός ΠΟΠΕΚ

Για επικοινωνία gianismp@otenet.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων