Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ταμείο Βενζινοπώλων

Ταμείο Βενζινοπώλων

Διαφήμιση

ΑΡΙΘ.: Φ.20210/4231/152/04
Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Αρχή έκδοσης: ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΦΕΚ: 427Β
Αριθ. Φ.20210/4231/152/04 (ΦΕΚ 427 Β’/2-3-04) : Τροποποίηση,συμπλήρωση και αντικατάσταση του καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 2972/2001 (Α΄ 291) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του Ν.1558/1985 (Α΄ 137) όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
 3.  Την 80088/31.10.2001 (Β΄ 1485) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
 4. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε στην 7η/10.2.2004 συνεδρίασή του.
 5. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, που διατυπώθηκε στην 46η/ 10.12.2003 συνεδρίασή του.
 6. Την συνταχθείσα τον Αύγουστο του 2000 Αναλογιστική Μελέτη.
 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων τροποποιούνται, συμπληρώνονται και αντικαθίστανται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 1
Τίτλος, Έδρα, Νομική μορφή, Εποπτεία

Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας και Κοινής Διανομής Πωλητών Βενζίνης Αθηνών Πειραιώς και Περιχώρων, που ιδρύθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 1606/39 (Α 50) και μετονομάσθηκε σε Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής Διανομής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 2972/01 (Α 291), αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στο Ταμείο λειτουργούν δύο κλάδοι:

 1. ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και
 2. ο Κλάδος Κοινής Διανομής, με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός του Ταμείου

Σκοπός του Ταμείου είναι:

 1. η επικουρική ασφάλιση των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος, κατά των κινδύνων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με τη χορήγηση σ’ αυτά και τα μέλη της οικογενείας τους, των παροχών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και την εν γένει νομοθεσία, όταν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος και
 2. η διανομή ισόποσου μερίσματος στα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 3 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 3
Ασφαλιζόμενα πρόσωπα

 1. Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν στο όνομά τους την κατά νόμο άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (βενζινών και πετρελαίων, εκτός πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού) ή υγραερίου για κίνηση οχημάτων, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν στο όνομά τους άδεια λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων με δυνατότητα χορήγησης υγρών καυσίμων (βενζινών και πετρελαίων, εκτός πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού) ή υγραερίου ευρίσκονται εντός περιοχής κύκλου με κέντρο την πλατεία Ομονοίας Αθηνών και ακτίνα μήκους 20 χιλιομέτρων.
 2. Από την 1.1.2005 η ασφαλιστική κάλυψη του Ταμείου επεκτείνεται σε όλη την επικράτεια και ασφαλίζονται υποχρεωτικά σ’ αυτό τα πρόσωπα που ορίζονται στο παρόν άρθρο, εφόσον η ηλικία τους δεν είναι μεγαλύτερη των εξήντα (60) ετών.
 3. Αν η άδεια λειτουργίας των κατά την προηγούμενη παράγραφο πρατηρίων ή σταθμών αυτοκινήτων έχει εκδοθεί στο όνομα εταιρείας, στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται οι εκπροσωπούντες την εταιρεία ως εξής:
  α. αν η άδεια λειτουργίας έχει εκδοθεί στο όνομα ανώνυμης εταιρείας ασφαλίζεται ο πρόεδρος του διοικητικού της συμβουλίου εφόσον είναι και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, άλλως ασφαλίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος (ή εκπρόσωποι) της εταιρείας,
  β. αν η άδεια έχει εκδοθεί στο όνομα εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ασφαλίζεται ο διαχειριστής (ή οι διαχειριστές) αυτής,
  γ. αν η άδεια έχει εκδοθεί στο όνομα ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας ασφαλίζεται ο εκ των ομορρύθμων εταίρων νόμιμος εκπρόσωπος (ή νόμιμοι εκπρόσωποι) αυτής.
 4. Ως πρατήριο υγρών καυσίμων ή υγραερίου στο παρόν Καταστατικό θεωρείται το κατάστημα λιανικής εμπορίας καυσίμων με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, όπου, υπό τους νόμιμους όρους λειτουργίας και με τα ισχύοντα μέσα μέτρησης γίνεται η χορήγηση υγρών καυσίμων ή υγραερίου σε οχήματα και σκάφη αναψυχής. Ως σταθμοί αυτοκινήτων θεωρούνται τα πρατήρια υγρών καυσίμων ή υγραερίου τα οποία διαθέτουν και χώρους στάθμευσης και πιθανόν και άλλες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των οχημάτων.

ΑΡΘΡΟ 4
Αφάνεια Ηλικία

 1. Όλα τα δικαιώματα τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος έχουν ως προϋπόθεση το θάνατο, γεννώνται και για την αφάνεια η οποία έχει νόμιμα, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικά, κηρυχθεί.
 2. Η ηλικία των ασφαλισμένων και των μελών της οικογενείας τους αποδεικνύεται από το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αστυνομική ταυτότητα, η ηλικία αποδεικνύεται με ληξιαρχική πράξη γέννησης, η οποία έχει συνταχθεί ή διορθωθεί σε διάστημα ενενήντα ημερών από τη γέννηση, ή με την εγγραφή στα μητρώα αρρένων ή στα ισχύοντα δημοτολόγια.
 3. Σε κάθε περίπτωση που τίθεται θέμα προσδιορισμού της ηλικίας ελλείψει στοιχείων ή λόγω οποιασδήποτε αμφισβήτησης των υπαρχόντων, ακολουθούνται τα ισχύοντα για το φορέα κύριας ασφάλισης.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων