Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Θεσμικό πλαίσιο εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης συστήματος εισροών = εκροών

Θεσμικό πλαίσιο εγκατάστασης συστήματος παρακολούθησης συστήματος εισροών = εκροών

Διαφήμιση

Εξουσιοδοτικοί Νόμοι:

 • Ν. 3784/2009, άρθρο 31 ΦΕΚ 137 Α’: Υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος στα πρατήρια υγρών καυσίμων
 • Ν. 4072/2012, άρθρο 320, παρ.6, ΦΕΚ 86 Α’ και
 • Ν. 4155/2013, άρθρο 42, ΦΕΚ 120 Α’: Kαθορισμός διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για τις παραβάσεις διατάξεων του θεσμικού πλαισίου του συστήματος εισροών – εκροών

1. ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 1. Κ.Υ.Α. Τεχνικών προδιαγραφών:

Β. ΠΟΛ Χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης και έκδοση δελτίων συστήματος

Γ. ΚΥΡΩΤΙΚΟ – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

 • Φ2-1871/2013 (ΦΕΚ 2173/Β/02.09.2013), Ειδικό κυρωτικό:«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων – καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών − εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων», όπως τροποποιήθηκε με την:

2. ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Α. Κ.Υ.Α. Τεχνικών προδιαγραφών:

 • ΠΟΛ1206/2013 (ΦΕΚ2237/Β’/10.9.2013) «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών – Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτών»

Β. ΚΥΡΩΤΙΚΟ – ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

 • Φ2-1871/2013 (ΦΕΚ 2173/Β’/2.9.2013), Ειδικό κυρωτικό:«Κατηγοριοποίηση παραβάσεων – καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών − εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων», όπως τροποποιήθηκε με την:
 • Φ2-518/2014 (ΦΕΚ 575/Β’/7.3.2014)

3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

      A.   Κ.Υ.Α. Τεχνικών προδιαγραφών:

 • Αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014  (ΦΕΚ 1156/Β’/7.5.2014) Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό, όπως τροποποιήθηκε με την:

4. ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ

      A.   Κ.Υ.Α. Τεχνικών προδιαγραφών:

 • Αριθ. 0004170 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ 2722/Β’/16.12.2015) Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών − εκροών σε πλωτά μέσα (σλέπια, κ.λπ.) μεταφοράς πετρελαιοειδών. Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System − GPS). Δημιουργία Κέντρου Συντονισμού στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων στις μεταφερόμενες ποσότητες και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό

 

5. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡ. –  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

      A.   Κ.Υ.Α. Τεχνικών προδιαγραφών:

 • Αριθ. 0004169 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ 2722/Β’/16.12.2015) Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κ.λπ.),που αποτελούν υλικά πρόσμειξης στα υγρά καύσιμα και καθορισμός του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής, καθώς και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων