Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τι αλλάζει σε ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, φορολογία αγροτών

Τι αλλάζει σε ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, φορολογία αγροτών

Διαφήμιση

Αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας , δημοσιοποίηση μεγαλοφειλετών και στα ασφαλιστικά ταμεία και αλλαγές στην φορολογία των αγροτών περιλαμβάνει το πολυνομοσχεδιο που προσαρτήθηκε με την μορφή καταργούμενων τροποποιούμενων διατάξεων στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στα καπνικά προϊόντα που κατατέθηκε στην Βουλή.

Ειδικότερα σε διάταξη του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται η υποχρεωτική πλέον η ανά τρίμηνο ανάρτηση των φυσικών και νομικών προσώπων με οφειλές προς το δημόσιο όχι μόνο προς τις εφορίες αλλά για κάθε αιτία δηλαδή και για ασφαλιστικές οφειλές που θα φτάνουν αθροιστικά πάνω από 150.000 ευρώ και η πληρωμή τους εκκρεμεί για πάνω από ένα χρόνο .

Της δημοσιοποίησης εξαιρούνται όσοι έχουν ρυθμίσει ή έχουν συμφωνήσει τμηματική καταβολή των οφειλών τους ενώ σε κάθε περίπτωση τις τεχνικές λεπτομέρειες και ο χρόνος θα αποφασίζονται κάθε φορά με απόφαση του υπουργείου οικονομικών .

Στα τέλη Κυκλοφορίας των οχημάτων προβλέπεται ότι από το 2017 θα υπολογίζονται με βάση το έτος που ταξινομήθηκε για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο με βάση το έτος που ταξινομήθηκε (πήρε πινακίδες) στην Ελλάδα. Η διάταξη αφορά εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ και οδηγεί σε μειώσεις των τελών για παλαιότερα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί σε χώρα της ΕΕ. Και έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα ως μεταχειρισμένα νέας τεχνολογία . Ειδάγει επίσης τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας για τα ΙΧ και αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά το τέλος Οκτωβρίου του 2010 με βάση του εκπεμπόμενους ρύπους .

Αγρότες

Σε ό,τι αφορά το ειδικό καθεστώς των αγροτών Τροποποιούνται, από 1.1.2017, οι διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), σχετικά με το ειδικό καθεστώς αγροτών (ισχύει για τους αγρότες με ακαθάριστα έσοδα κάτω των 15.000 ευρώ και επιδοτήσεις κάτω των 5.000 ευρώ) οι οποίοι δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ κυρίως στα εξής:

α. Για παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και για παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς άλλους αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ή προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εκδίδεται ειδικό στοιχείο που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και την αξία των παραδιδόμενων αγαθών ή το είδος και την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η αξία που αναγράφεται επί του ειδικού στοιχείου λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων (προκειμένου να υπαχθούν ή μη στο ειδικό καθεστώς).

β. Παύουν να υπάγονται στο ειδικό καθεστώς οι αγρότες που παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος μέλος της EE. [Μέχρι σήμερα η ανωτέρω κατηγορία αγροτών υπαγόταν στο ειδικό καθεστώς (ακόμα και εάν ασκούσαν και άλλη οικονομική δραστηριότητα για την οποία είχαν υποχρέωση να τηρούν βιβλία) και δικαιούνταν επιστροφή φόρου με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 3%.]

γ. Η προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τριετίας αντί πενταετίας που ίσχυε.

ΕΝΦΙΑ

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι χάνουν το 50% της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ οι ωφελούμενοι ( πολύτεκνοι , οικογένειες με αναπήρους ) εμφανίζονται να έχουν έσοδα από τόκους καταθέσεων πάνω από 300 ευρώ και το 100% της έκπτωσης όσοι έχουν έσοδα από τόκους πάνω από 600 ευρώ.

Προβλέπεται επίσης ότι φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση, με συνέπεια τη μη διενέργεια εκκαθάρισης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή την εκκαθάριση ή τον προσδιορισμό αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο, ως αφετηρία για την επιβολή των προστίμων ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Ως αφετηρία για την επιβολή των τόκων ορίζεται η επομένη της ημερομηνίας της πρώτης ηλεκτρονικής έκδοσης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το οικείο έτος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τους υπόχρεους του έτους αυτού.»

Έλεγχος φορολογικών στοιχείων

Δίνεται επίσης παράταση έως τις 30 Οκτωβρίου 2016 στην προθεσμία για την υποβολή από τους φορολογούμενους δήλωσης αποδοχής των φορολογικών τους παραβάσεων προκειμένου να καταβάλλουν πρόστιμα με βάση τις ευνοϊκότερες διατάξεις του τελευταίου νόμου για το ποινολόγιο της εφορίας (π.χ. μείωση προστίμων

Προβλέπει επίσης ότι αν τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται επιχειρήσεων και επαγγελματιών τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή, η Φορολογική Διοίκηση έχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε σχετιζόμενα αρχεία. Ειδικότερα, ο φορολογούμενος υποχρεούται να παράσχει κάθε απαραίτητη πληροφορία για την απρόσκοπτη πρόσβαση στον οριζόμενο υπάλληλο της φορολογικής διοίκησης, ανεξάρτητα από τον τόπο της αποθήκευσης και της μορφής των δεδομένων αυτών.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι τρίτοι ( λογιστές φοροτεχνικοί) παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες προς τον φορολογούμενο, οι οποίες σχετίζονται με την αποθήκευση και επεξεργασία ψηφιακών δεδομένων, εφόσον αυτό ζητηθεί από τη φορολογική διοίκηση. Η φορολογική διοίκηση δικαιούται να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.»

Επεκτείνει την «φορολογική μνήμη» επ αόριστο επίσης προβλέποντας ότι η φορολογική αρχή μπορεί να κάνει επανέλεγχο οποιαδήποτε φορολογικής περιόδου ακόμη και αυτών που έχουν ελεγχθεί και έχουν κλείσει οριστικά αν περιέλθουν σε γνώση της νέα στοιχεία .

Άλλες διατάξεις

Σε άλλες του διατάξεις το νομοσχέδιο θεσμοθετεί:

-Πρόστιμα από 1.000 έως και 100.000 ευρώ για την παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται στην φορολογική διοίκηση. Τα πρόστιμα αφορούν υπαλλήλους της φορολογικής διοίκησης. Για την παραβίαση του απορρήτου από επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν έργα του υπουργείου Οικονομικών επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ.

-Αυστηρές διαδικασίες και μέτρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καπνικά προϊόντα. Τα σημαντικότερα μέτρα είναι η αδειοδότηση σε όλο το φάσμα της διακίνησης των προϊόντων από την σύσταση και λειτουργία επιχείρησης λειτουργίας εμπορίας και διακίνησης προϊόντων καπνού καθώς και η γόρευση της διάθεσης προϊόντων καπνού μέσω διαδικτύου.

Τέλος δίνεται η δυνατότητα πρόσληψη ιδιωτών έως και τις 31/12/2016 με ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων του υπουργείου Οικονομικών.

Αιτιολογική έκθεση

Σχέδιο νόμου

Πηγή: news247.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων