Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Βασικές υποχρεώσεις Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης

Βασικές υποχρεώσεις Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαφήμιση

ΓΕΝΙΚΑ

[icon type=”icon-minus”] Τήρηση και κατοχή των προβλεπόμενων Τιμολογίων Αγοράς ή Δελτίων Αποστολής.
[icon type=”icon-minus”] Τήρηση ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (θεωρημένο από τη Δ/νση Εμπορίου).
[icon type=”icon-minus”] Τήρηση φωτεινής πινακίδας στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, κατ’ επιλογή του πρατηριούχου, με την αναγραφή του πωλούμενου είδους καυσίμου και της τιμής αυτού. Τα αναγραφόμενα στην πινακίδα ψηφία των τιμών πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου. Σε κάθε περίπτωση Ελληνικής ή Αγγλικής γραφής των υγρών καυσίμων στην πινακίδα, θα ακολουθείται αποκλειστικά ενιαίος τρόπος αναγραφής τους. Ο τρόπος και η σειρά αναγραφής θα είναι υποχρεωτικά ως κατωτέρω:

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ή Unleaded 95
ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ ή Super LRP
S. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 98 ή S.Unleaded 98
S. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ή S. Unleaded 100
Πετρέλαιο Κίνησης ή Diesel

[icon type=”icon-minus”] Τήρηση πινακίδων σε όλα τα πωλούμενα είδη των καυσίμων, όπου αυτά εκτίθενται προς πώληση.
[icon type=”icon-minus”] Τήρηση σημάτων των εταιρειών με την οποία το πρατήριο έχει συνάψει σύμβαση ή με την ένδειξη Α.Π. (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ), εφόσον δεν υπάρχει σχετική σύμβαση, επί των ανωτέρω αναφερόμενων φωτεινών πινακίδων.
[icon type=”icon-minus”] Τήρηση ωραρίου εκ περιτροπής λειτουργίας κατά τις Κυριακές και Αργίες.
[icon type=”icon-minus”] Έκδοση αποδείξεων Κ.Β.Σ. από Φορολογική Ταμειακή Μηχανή για τα πωλούμενα είδη και των καυσίμων.
[icon type=”icon-minus”] Τήρηση των προβλεπόμενων αντιδειγμάτων των προς πώληση υγρών καυσίμων, για την περίπτωση λήψης δείγματος προς εξέταση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
[icon type=”icon-minus”] Το ανεκτό όριο σφάλματος των μετρητών υγρών καυσίμων τα οποία, είτε παρέχονται μέσω αντλιών και προορίζονται για τροχοφόρα οχήματα, όπως βενζίνη Super, βενζίνη αμόλυβδη, είτε μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα και προορίζονται για πρατηριούχους, βιομηχανίες, κατοικίες κ.λπ., όπως βενζίνη Super,βενζίνη αμόλυβδη και ακάθαρτο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, είναι ± 0,5% (μισό τοις εκατό), επί της ποσότητας υγρών καυσίμων που παραδίδεται κάθε φορά μέσω του μετρητή. Σε αντίθετη περίπτωση η αντλία τίθεται εκτός λειτουργίας, με ανάρτηση επί αυτής πινακίδας με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ», μέχρις ότου επισκευαστεί και ρυθμιστεί η ακρίβειά της, με ευθύνη του πρατηριούχου.
[icon type=”icon-minus”] Όλοι οι μετρητές υγρών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές ευρισκόμενοι επί βυτιοφόρων οχημάτων ή σταθερών σημείων φόρτωσης, θα πρέπει να φέρουν απαραιτήτως:

Αντλία (όπου απαιτείται)
Ογκομετρητή
Ενδείκτη – Καταγραφικό
Αεροδιαχωριστεί

Γενικά

Οι πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης υποχρεούνται:

[icon type=”icon-minus”] Να διαθέτουν αποκλειστικά, καθ’ όλον το χρόνο άσκησης της δραστηριότητας για την οποία τους χορηγείται η άδεια Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης:

  1. Πετρέλαιο Θέρμανσης ( gas – oil, diesel- oil που δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρα εσωτερικής καύσης) και φωτιστικό πετρέλαιο σε Τελικούς Καταναλωτές με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.
  2. Φωτιστικό πετρέλαιο σε καταστήματα λιανικής πώλησης τα οποία, στο πλαίσιο σχετικής άδειας που κατέχουν, μπορούν να διαθέτουν το συγκεκριμένο προϊόν σε τελικούς καταναλωτές.

[icon type=”icon-minus”] Να προμηθεύονται τα ανωτέρω προϊόντα από κατόχους Άδειας Εμπορίας κατηγορίας Α του Ν. 3054/2002, καταθέτοντας για το σκοπό αυτό αντίγραφο της άδειάς τους στην προμηθεύτρια εταιρεία εμπορίας.
[icon type=”icon-minus”] Να αναγράφουν στα σχετικά παραστατικά πώλησης που θα εκδίδουν τον αριθμό της αδείας τους και, σε περίπτωση παράδοσης φωτιστικού πετρελαίου σε καταστήματα λιανικής πώλησης, τον αριθμό της άδειας λειτουργίας τους.
[icon type=”icon-minus”] Να μην διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης και φωτιστικό πετρέλαιο σε άλλους χώρους, χωρητικότητας τουλάχιστον 200 κυβικών μέτρων.
[icon type=”icon-minus”] Οι οδηγοί των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς και διανομής πετρελαίου DIESEL που προορίζεται για θέρμανση, υποχρεούνται να συμπληρώνουν και υπογράφουν παρουσία του παραλήπτη, στις Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης, οι οποίες πρέπει να είναι θεωρημένες από την αρμόδιας Δ.Ο.Υ.: την ώρα παράδοσης και το ύψος του πετρελαίου σε εκατοστά του μέτρου στη δεξαμενή του παραλήπτη, πριν και μετά την παράδοση της ποσότητας που παραγγέλθηκε.
[icon type=”icon-minus”] Τα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μετρικούς κανόνες (βέργες), που θα είναι βαθμονομημένοι και σφραγισμένοι από την αρμόδια Επιτροπή ογκομέτρησης τέτοιων οχημάτων, του Υπουργείου Οικονομικών.
[icon type=”icon-minus”] Οι ογκομετρητές των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων, πρέπει να είναι σφραγισμένοι με ειδική μολυβδοσφραγίδα, στην μία όψη της οποίας απεικονίζεται το εθνόσημο.

Απαγορεύσεις

Απαγορεύεται:

[icon type=”icon-minus”] Η διάθεση από τις εταιρείες εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών σε κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης άλλων ειδών καυσίμων εκτός από πετρέλαιο θέρμανσης και φωτιστικό πετρέλαιο. Τυχόν εμπορία και διακίνηση από κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης οποιουδήποτε άλλου είδος καυσίμου είναι παράνομη.
[icon type=”icon-minus”] Η διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση από:

  1. κάτοχος άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε άλλον κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.
  2. κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με ή χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.
  3. κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, ανεξάρτητα αν διαθέτει ή όχι αποθηκευτικούς χώρους, σε κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.
  4. κάτοχο άδειας χωρίς αποθηκευτικούς χώρους σε κάτοχο άδειας επίσης χωρίς αποθηκευτικούς χώρους.

Η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων που έχει σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών με βυτιοφόρο αυτοκίνητο που φέρει το σήμα της εν λόγω εταιρείας, στις περιπτώσεις που αυτός ενεργεί και ως κάτοχος άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, κατόπιν σχετικής άδειας που έχει λάβει.

[icon type=”icon-minus”] Η διάθεση ναυτιλιακών καυσίμων από κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
[icon type=”icon-minus”] Η διάθεση ναυτιλιακών καυσίμων που βρίσκονται σε χώρους σε κατάσταση TRANZIT από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Προβλεπόμενες κυρώσεις

Για τη μη τοποθέτηση πινακίδας αναγράφουσας την τιμή πώλησης και το είδος του καυσίμου, προβλέπεται η επιβολή προστίμου 350€, με έκδοση επί τόπου «ΠΡΑΞΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ».

Η νοθεία καυσίμων τιμωρείται με ποινική δίωξη και επιβολή διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1401/83.
Για τις λοιπές παραβάσεις προβλέπονται κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων