Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Οι βεβαιώσεις μηχανικών και η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη

Οι βεβαιώσεις μηχανικών και η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη

Διαφήμιση

ypodeigma-egkatastashsΜετά την εγκατάσταση του συστήματος εισροών−εκροών και εντός διαστήματος τριών (3) μηνών, γίνεται υποχρεωτικά ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου που τηρείται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την υποβολή όλων των δικαιολογητικών, για την έγκριση σχεδιαγραμμάτων και έκδοση νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας, που προβλέπονται από την παρούσα…

Απόφαση, καθώς και από τις διατάξεις του π.δ. 118/06, όπως ισχύει. Επίσης υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις (άρθρο 8 Ν.1599/1986) αφενός του επιβλέποντος μηχανικού και αφετέρου του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών – εκροών, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με τα υποδείγματα που ακολουθούν. Τέλος, μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, εκδίδεται ενιαία τροποποιημένη άδεια λειτουργίας που περιλαμβάνει το σύστημα εισροών – εκροών. Στην περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω αναφερομένων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Οι Δηλώσεις Εγκαταστάτη-Μηχανικού

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων