Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Υπόμνημα εξηγήσεων σχετικά με τα επιβληθέντα πρόστιμα Ήφαιστος

Υπόμνημα εξηγήσεων σχετικά με τα επιβληθέντα πρόστιμα Ήφαιστος

Διαφήμιση

*****************

1. Είμαι κάτοχος της με αριθμ. ………………./ ……………. άδειας Λιανικής Εμπορίας Πετρελαιοειδών της Δ/νσης ……………………….., από το έτος …………………, εκμεταλλευόμενος το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων που κείται στ…… ………………………………, επί της οδού ………………………… αριθμ. ……………… .

Από την έναρξη της επιχειρηματικής μου δράσης, ουδέποτε απασχόλησα τις αρμόδιες Υπηρεσίες ελέγχου (Κλιμάκια ελέγχου του αρμοδίου Υπουργείου ή των φορολογικών Αρχών) και υπήρξα πάντοτε συνεπής προς τις υποχρεώσεις που συνοδεύουν την Άδεια Λιανικής Εμπορίας, παρά και τους τακτικότατους ελέγχους που έχω δεχθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Πρατηρίου μου. Στα ως άνω πλαίσια, της σύννομης δηλαδή λειτουργίας του Πρατηρίου μου, εγγράφηκα την …../…/20… ως μέλος στο «Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης» (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), υποβάλλοντας (και) ηλεκτρονικά, σε συμμόρφωση προς τις οικείες κανονιστικές διατάξεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συναλλαγών πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, στο Πρόγραμμα “ΗΦΑΙΣΤΟΣ”.

2. Λόγω ελλιπούς ενημέρωσής μου, από την πρώτη στιγμή που μου γνωστοποιήθηκε η υποχρέωση περί ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης στο Πρόγραμμα “ΗΦΑΙΣΤΟΣ”, είχα την απόλυτη και ειλικρινή πεποίθηση ότι το Πρόγραμμα αυτό συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Πετρελαίου Θέρμανσης και του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Για τον λόγο αυτόν άλλωστε, από 1.1.2011 και εντεύθεν, ήτοι από το χρονικό εκείνο σημείο που έπαυσε η ισχύς της ρύθμισης περί επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, μέσω του Προγράμματος, θεώρησα ότι ουσιαστικά έπαυσε η λειτουργία του ίδιου του Προγράμματος, με αποτέλεσμα να θεωρήσω ότι δεν υφίσταται πλέον υποχρέωσή μου περί ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων.

Το γεγονός ότι η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης δεν ήτανε ο μοναδικός λόγος θέσπισης του προγράμματος, το πληροφορήθηκα μόλις τον μήνα ……………….. 2012, από συναδέλφους μου, οι οποίοι, έχοντας και οι ίδιοι την ίδια περιοριστική αντίληψη, απείχαν της ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων στο “ΗΦΑΙΣΤΟΣ”, με αποτέλεσμα να επιδοθεί και σε αυτούς αντίστοιχη με την δική μου Κλήση. Ουδείς μέχρι τότε – συμπεριλαμβανομένου και εμού του ιδίου – είχε αντιληφθεί ότι το Πρόγραμμα “ΗΦΑΙΣΤΟΣ” και η λειτουργία αυτού αποσκοπεί και στην ενεργοποίηση μηχανισμών και επεξεργασία στοιχείων για την πάταξη του λαθρεμπορίου, συνδέοντας, πλην όμως εσφαλμένως όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια, την ύπαρξη του Προγράμματος αποκλειστικά και μόνο με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

3. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σας δηλώνω με σαφήνεια ότι :

Μου είναι απόλυτα αντιληπτό ότι, από το άρθρο 5 παρ. 2, εδάφιο 1 του νόμου 3899/2010 και το άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης Δ33Α/5055143/ΕΞ2010/31-12-2010 σαφώς προκύπτει ότι το Πρόγραμμα “ΗΦΑΙΣΤΟΣ” αποσκοπεί αποκλειστικά (πλέον) στην συλλογή, επεξεργασία και διασταύρωση όλων των δεδομένων των συναλλαγών και παραστατικών, αναφορικά με τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, εφόσον δε δημιουργείται αμφιβολία για την νομιμότητα της χρήσης και της συναλλαγής, αυτά αποστέλλονται άμεσα στην Κ.Υ. ΣΔΟΕ

Όλες οι συναλλαγές για τις οποίες με καλεί η Υπηρεσία σας προς απολογία προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα με το παρόν παραστατικά έγγραφα, τα οποία δύναται η Υπηρεσία σας ευχερώς να ελέγξει, ως προς τη νομιμότητα της χρήσης και των συναλλαγών, με την συντρέχουσα μάλιστα δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων αυτών από τους προμηθευτές μου.

Αναφορικά με την μη ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων, ουδεμία πρόθεση από πλευράς μου υπήρξε ή υποκρύπτετο αλλά ούτε και προκύπτει από τα προσκομιζόμενα στοιχεία διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της πληρωμής των δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, και συνεπώς δεν στοιχειοθετείται η κατά το άρθρο 142 παρ. 2 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν 2960/2001) εκεί οριζόμενη “τελωνειακή παράβαση”.

4. Κατά συνέπεια εκτιμώ πως :

Σε κάθε περίπτωση, αφ’ ής στιγμής δεν συντρέχει ούτε περίπτωση λαθρεμπορίας ούτε περίπτωση φοροδιαφυγής, η επιβολή υψηλότατων και εξοντωτικών προστίμων, αντίκειται πλήρως στον σκοπό θέσπισης του Προγράμματος και των σχετικών κυρώσεων, που συνίσταται εν προκειμένω στην αποτροπή τέτοιων φαινομένων (λαθρεμπορίας/φοροδιαφυγής) και όχι προφανώς στην τιμώρηση του Διοικούμενου ο οποίος από έλλειψη ενημέρωσης, μετά την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, παρανόησε την αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας και χρήσης του Προγράμματος “ΗΦΑΙΣΤΟΣ”.

Λόγοι επιείκειας, χρηστής Διοίκησης και κοινωνικής αλληλεγγύης, επιβάλλουν την εκπρόθεσμη έστω υποβολή των προσκομιζόμενων παραστατικών στο Πρόγραμμα, χωρίς ωστόσο να μου επιβληθεί σχετικό πρόστιμο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου

ΑΙΤΟΥΜΑΙ
‘Όπως απόσχετε της επιβολής παντός προστίμου, αφ’ ής στιγμής ουδεμία φορολογική ή τελωνειακή παράβαση διαπιστωθεί.

(τόπος), (ημερομηνία)

Ο παρέχων Εξηγήσεις

Συνημμένα :

(Να γίνει μνεία προσκομιζόμενων παραστατικών)

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων