Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Δυνατότητα πληρωμής στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) του Ανταποδοτικού Τέλους για τα Πρατήρια Καυσίμων και Ενέργειας

Δυνατότητα πληρωμής στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) του Ανταποδοτικού Τέλους για τα Πρατήρια Καυσίμων και Ενέργειας

Διαφήμιση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ : 156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ
Πληροφορίες : Ιπ. Σωτηρίου
Τηλέφωνο : 210 650 8512
Fax : 210 650 8481
Email : dteo@yme.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Παπάγου, 29 Αυγούστου 2018
Αρ. Πρωτ.: οικ. 65688/739

ΠΡΟΣ:
ΚΟΙΝ:
1. Όλες τις Γενικές Διευθύνσεις
Μεταφορών και Επικοινωνιών
των Περιφερειών της χώρας
2. Όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών της
χώρας
Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γενική Δ/νση Οχημάτων και
Εγκαταστάσεων
5. Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου
6. Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.
Καραγεώργη Σερβίας 3 & Νίκης 2
Τ.Κ. 105 63 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Δυνατότητα πληρωμής στην υπηρεσία του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) του
Ανταποδοτικού Τέλους για τα Πρατήρια Καυσίμων και Ενέργειας.

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αριθμ. 43559/471/4-7-2018 έγγραφό μας.
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι τα παράβολα του Ανταποδοτικού Τέλους,
καθώς και του ετήσιου Ανταποδοτικού Τέλους της εφαρμογής e-παραβόλου, έχουν εισαχθεί κάτω από
τον Φορέα Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων/Πρατήρ.-συνεργ.-πλυντ.-σταθμοί αυτ/των.
Τα ανωτέρω παράβολα μπορούν να καταβάλλονται για τη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων και
πρατηρίου υγραερίων για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών και να δεσμεύονται από τους
εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Δ/νσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε της χώρας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ε. ΖΟΥΓΚΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (3)