Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 4/2/2019

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 4/2/2019

Διαφήμιση

Ανακοίνωση Περίληψης Επιβολής Προστίμου του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης (4/2/2019)

Επιβάλλουμε, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 56363(1381)/30-01-2019 απόφαση της Υπηρεσίας, στην ατομική επιχείρηση…………., με έδρα … ……………Θεσσαλονίκης , σύμφωνα με τα άρθρα 22, 24, 25 και 26 του Ν.4177/2013 και τα άρθρα 84 παράγραφος 11 και 104 παράγραφος 11 της ΥΑ 91354/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018(ΦΕΚ τ. Β΄ 4913/2018) πρόστιμο Είκοσι χιλιάδων Οκτακοσίων Πενήντα Τριών ευρώ και Πενήντα Επτά Λεπτών (20.853,57€) συνολικά, διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας στις 16 Ιανουαρίου 2019 στο βυτιοφόρο όχημα μεταφοράς και διανομής πετρελαίου θέρμανσης της προαναφερθείσης επιχείρησής, που βρέθηκε επί της οδού Νυμφαίου αρ. 10 και Μ. Αλεξάνδρου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε ότι : α) Δεν ήταν σφραγισμένα τα κρίσιμα μετρολογικά σημεία καθώς και τα λοιπά σημεία σφράγισης του συστήματος μέτρησης του βυτιοφόρου και β) Σύμφωνα με τα παραστατικά διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης που βρέθηκαν και επεδείχθησαν κατά την ώρα του ελέγχου διαπιστώθηκε έλλειμμα 1618,6 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης.
Τα ανωτέρω αποτελούν παραβάσεις: α) του άρθρου 84 παρ. 1 και 4 και β) του άρθρου 104 παρ. 8 της ΥΑ 91354/2017 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ τ.Β΄ 2983/2017) ενώ τιμωρούνται με διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 11 και το άρθρο 104 παρ. 11 της προαναφερθείσης Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 109034/2018(ΦΕΚ τ. Β΄ 4913/2018).