Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιβολή προστίμου για μη κανονικό δείγμα πετρελαίου κίνησης

Επιβολή προστίμου για μη κανονικό δείγμα πετρελαίου κίνησης

Διαφήμιση

Με την αρ. πρ. 1512/29-07-2019 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης – Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 20 § 5 του Ν. 4177/2013 πρόστιμο πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) στην επιχείρηση-πρατήριο Υγρών Καυσίμων «XXXXXXXXXXX,XXXXXXXXX στο XXXXXXXX, διότι ύστερα από δειγματοληψία που διενεργήθηκε από υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης – Π.Ε. Κεντρικού Τομέα στις 22/04/2019 το δείγμα πετρελαίου κίνησης που ελήφθη κρίθηκε: «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι παρουσιάζει σημείο ανάφλεξης 46οC αντί του ελαχίστου επιτρεπόμενου 55οC. [Απόφαση ΑΧΣ 316/2010 (ΦΕΚ 501/Β’/2012) και τροπ. Αποφ. ΑΧΣ 76&77/2016 (ΦΕΚ 4217/Β/2016) (ΦΕΚ 241/Β/2017)]».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ