Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαφήμιση

ΘΕΜΑ: “ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ”

Σημειώνεται ότι, ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ορίζεται σε διακόσια ογδόντα (280) ευρώ το χιλιόλιτρο.

Σημειώνεται ότι, ο ΕΦΚ σε βενζίνες και Πετρέλαια διαμορφώνεται σε 700 & 410 €/1000 λτ. αντίστοιχα, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94)

Σημειώνεται ότι, ο ΕΦΚ στο Υγραέριο διαμορφώνεται σε 430 €/1000 κγρ, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94)

Οι διυλιστηριακές τιμές επιβαρύνονται επί πλέον με,

Ανταποδοτικό τέλος ΡΑΕ 0,21 ευρώ ανά χίλια λίτρα (Υ.Α. 101/2014 – ΦΕΚ 745/Β/26.3.2014)

Εισφορά «Ειδικού λογαριασμού πετρελαιοειδών»: 1,2% επί της τιμής διυλιστηρίου. (Ν.3335/2005 ΦΕΚ 95/Α/20.4.2005)

Τέλος Τελωνειακών εργασιών (ΔΕΤΕ): 0,5% επί του αθροίσματος της εκάστοτε τιμής διυλιστηρίου και του ΕΦΚ (Ν.2093/1992 – ΦΕΚ/181/Α/25.11.1992).

Στο αθροιστικό αποτέλεσμα των εκάστοτε τιμών διυλιστηρίου και όλων των παραπάνω φορολογικών επιβαρύνσεων, υπολογίστε επί πλέον και Φ.Π.Α 24%. !!!!

Συντάκτης: Δημήτρης Μακρυβέλιος  Π.Ο.Π.Ε.Κ.