Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Απόφαση Α.Α.Δ.Ε.Αριθμ. Α.1001/2021 Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και του μεθανίου

Απόφαση Α.Α.Δ.Ε.Αριθμ. Α.1001/2021 Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και του μεθανίου

Διαφήμιση

ΦΕΚ 40/Β/12-1-2021

Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παραλαβής και παράδοσης των υγραερίων και του μεθανίου των περιπτώσεων ιδ’ και ιε’ της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθώς και διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των περ. ιδ’ και ιε’ της παρ. 1, του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’265), όπως, ισχύουν καθώς και τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 73 του ιδίου νόμου.

2.Τις διατάξεις του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», (Α’ 173) και ιδίως τα άρθρα 20 και 22 του ιδίου νόμου.

3.Τις διατάξεις του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’230) και ιδίως τα άρθρα 3, 4,6, 7 και 9 του ιδίου νόμου.

4.Τις διατάξεις του ν. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 6, 7 και 9 του ιδίου νόμου.

5.Τις διατάξεις του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α’58) όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 20 του ιδίου νόμου.

6.Τις διατάξεις του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α’242) και ιδίως το άρθρο 11 αυτού.

7.Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 91354/24-08-2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

(Β’2983) και ιδίως τα άρθρα από 83 έως και 89 της ιδίας απόφασης.

8.Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1220/2012 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση – Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλόμενων αρχείων στην ΓΓΠΣ.» (Β’3517), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 της ΠΟΛ 1218/2018 (B’ 5562) και ισχύει.

9.Το Κεφάλαιο Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και το άρθρο 41 αυτού, όπως ισχύουν.

10.Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’94), την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων » (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/ 17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ.27)

11.Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

12.Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’94), όπως ισχύουν.

13.Την υπό στοιχεία ΔΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10- 2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’4738), όπως ισχύει.

14.Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1068936 ΕΞ 2020/17- 06-20 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β’ 2457)

15.Την ανάγκη αναθεώρησης της υπό στοιχεία Φ.892/434/4-7-2007 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις που διέπουν τη διαδικασία παραλαβής, ελέγχου και παρακολούθησης των υγραερίων των κωδικών Σ.Ο.27 11 12 11 έως 27 11 19 00 και του μεθανίου του κωδικού Σ.Ο. 27 11 29 00, που προορίζονται για εμπορική, βιομηχανική και βιοτεχνική χρήση σε κινητήρες» (Β’1237), καθώς και την ανάγκη καταπολέμησης των φαινομένων απάτης και φοροδιαφυγής κατά τις διακινήσεις των υγραερίων και του μεθανίου, στο πλαίσιο και των προβλέψεων του άρθρου 11 του ν. 4758/2020 σχετικά με τη φορολογική σήμανση (ιχνηθέτηση) υγρών καυσίμων και υγραερίων.

16.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

1.Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραλαβή και την παράδοση των υγραερίων των κωδικών Σ.Ο. 27 11 12 11 έως 27 11 19 00 και του μεθανίου του κωδικού Σ.Ο. 27 11 29 00, των περ. ιδ) που προορίζονται ως καύσιμα θέρμανσης και άλλες χρήσεις και ιε) που προορίζονται για βιομηχανική/βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες, πλην της περ. ιγ) χρήση ως κινητήρων οχημάτων, της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, οριζόμενα εφ’εξής στην παρούσα απόφαση και ως υγραέρια.

2.Η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των ανωτέρω προϊόντων από τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων, τις επιχειρήσεις κατόχους άδειας εμφιάλωσης και άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου καθώς και τις επιχειρήσεις παραλήπτες/τελικούς καταναλωτές υγραερίου των περιπτώσεων ιδ) και ιε), της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001.

 

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις των εταιρειών εμπορίας υγραερίων

Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίων που θέτουν σε ανάλωση ή προμηθεύονται από άλλη εταιρεία εμπορίας υγραέρια των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, υποχρεούνται:

1.Να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο αποθήκης στο οποίο καταχωρούνται, ανά χρήση προϊόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) οι τελωνισθείσες ή αποκτηθείσες από το εσωτερικό της χώρας ποσότητες φορολογημένων προϊόντων, ανά παραστατικό θέσης σε ανάλωση (Δ.ΕΦΚ ή ΕΔΕ) ή τιμολόγιο, αντίστοιχα, η ημερομηνία του παραστατικού, τα στοιχεία του προμηθευτή, η ποσότητα σε χιλιόγραμμα, σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία και λίτρα με αναγωγή στους 15ο C.

β) οι ανά παραστατικό πώλησης, ποσότητες που διατέθηκαν, σε χιλιόγραμμα, σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία και λίτρα με αναγωγή στους 15ο C.

Το ως άνω βιβλίο δύναται να υποκατασταθεί από τα τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία της επιχείρησης, εφόσον σε αυτά καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες και ανά χρήση προϊόντος, θέρμανση ή εμπορική – βιομηχανική/ βιοτεχνική χρήση, τα παραπάνω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση το βιβλίο/Λογιστικό Αρχείο πρέπει να απεικονίζει ανά πάσα στιγμή το πραγματικό απόθεμα των υγραερίων της εταιρείας.

2.Να αναγράφουν υποχρεωτικά στα παραστατικά διακίνησης/πώληση των ως άνω χύδην προϊόντων, τα παρακάτω στοιχεία:

α) την πλήρη επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τον Α.Φ.Μ. του παραλήπτη, την ένδειξη <ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΛΗΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ> ή <ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ πλην της περίπτωσης ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001> σε εμφανές σημείο, β) τον αριθμό παραστατικού θέσης σε ανάλωση (MRN Δ.ΕΦΚ ή ΕΔΕ),

γ) την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης του βυτιοφόρου οχήματος,

δ) τον αριθμό κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος, ε) το ειδικό βάρος του μεταφερόμενου υγραερίου, σε θερμοκρασία 15ο C,

στ) την ποσότητα σε χιλιόγραμμα, σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία και σε λίτρα με αναγωγή στους 15ο C.

3.Να διαβιβάζουν τα δεδομένα των παραστατικών πωλήσεων ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

4.Να συντάσσουν ετήσιο ισοζύγιο σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο παραθέτουν ξεχωριστά σε κιλά, ανά χρήση υγραερίου/μεθανίου:

α) Τις τελωνισθείσες ή αγορασθείσες ποσότητες του προηγούμενου από το ελεγχόμενο έτος ανά τελωνειακό παραστατικό ή τιμολόγιο αγοράς αντίστοιχα και στο σύνολο, που μεταφέρθηκαν στο ελεγχόμενο έτος.

β) Τις τελωνισθείσες ή αγορασθείσες ποσότητες ανά τελωνειακό παραστατικό ή τιμολόγιο αγοράς, αντίστοιχα και στο σύνολο, οι οποίες αφορούν το ελεγχόμενο έτος.

γ) Τις τελωνισθείσες ή αγορασθείσες ποσότητες του ελεγχόμενου έτους οι οποίες δεν διατέθηκαν στην αγορά το ελεγχόμενο έτος και μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

δ) Τις ποσότητες, οι οποίες διατέθηκαν στην αγορά το ελεγχόμενο έτος, ανά παραστατικό πώλησης και στο σύνολο.

5.Να συντάσσουν ετήσια κατάσταση παραληπτών, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι της παρούσας, σε ηλεκτρονική μορφή, με τις παραδοθείσες ποσότητες υγραερίου όλων των χρήσεων.

6.α) Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίων, οι οποίες θέτουν σε ανάλωση υγραέρια, αποστέλλουν ηλεκτρονικά μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους το ετήσιο ισοζύγιο και την ετήσια κατάσταση παραληπτών του προηγούμενου έτους για όλες τις χρήσεις, στο τελωνείο θέσης σε ανάλωση καθώς και στην κατά τόπο, βάσει της έδρας τους, αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.).

β) Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίων, οι οποίες προμηθεύονται υγραέρια από άλλες εταιρείες εμπορίας υγραερίων (μεταπώληση), αποστέλλουν ηλεκτρονικά μέχρι την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους για όλες τις χρήσεις, το ετήσιο ισοζύγιο και την ετήσια κατάσταση παραληπτών του προηγούμενου έτους, στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου του άρθρου 6, καθώς και στην κατά τόπο, βάσει της έδρας τους, αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ.

7.Να μην διακινούν με βυτιοφόρα οχήματα, ποσότητες υγραερίων διαφορετικών χρήσεων όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001.

8 Να δέχονται και να διευκολύνουν τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου για την πραγματοποίηση κάθε ελέγχου φυσικού/λογιστικού, τακτικού/έκτακτου καθώς και για την παροχή κάθε στοιχείου σχετικά με τις παραδόσεις υγραερίου.

 

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων κατόχων άδειας εμφιάλωσης υγραερίων

Οι επιχειρήσεις κάτοχοι άδειας εμφιάλωσης υγραερίων των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, υποχρεούνται:

1.Να υποβάλουν στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου, πριν την έναρξη της δραστηριότητας τους, Δήλωση γνωστοποίησης, του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ της παρούσας καθώς και αντίγραφο της άδειας εμφιάλωσης υγραερίων. Τα εν λόγω στοιχεία τηρούνται σε χωριστό ανά επιχείρηση φάκελο από το Τελωνείο ελέγχου.

2.Να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο αποθήκης στο οποίο καταχωρούνται, ανά χρήση προϊόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την πλήρη επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τον Α.Φ.Μ. του προμηθευτή,

β) το υπάρχον απόθεμα, τις παραλαμβανόμενες προς εμφιάλωση ποσότητες σε χιλιόγραμμα, σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία και σε λίτρα με αναγωγή στους 15ο C,

γ) το υπόλοιπο/απόθεμα της μηνιαίας ποσότητας της δεξαμενής αποθήκευσης.

δ) τον αριθμό φιαλών και το καθαρό βάρος του εμφιαλωμένου υγραερίου, ανά παραστατικό διακίνησης/ πώλησης. Στις περιπτώσεις χονδρικής πώλησης καταχωρούνται επιπλέον η πλήρης επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. του παραλήπτη.

Το ως άνω βιβλίο δύναται να υποκατασταθεί από τα τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία της επιχείρησης, εφόσον σε αυτά καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες και ανά χρήση προϊόντος, θέρμανση ή εμπορική – βιομηχανική/βιοτεχνική χρήση, τα παραπάνω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση το βιβλίο/ Λογιστικό Αρχείο πρέπει να απεικονίζει ανά πάσα στιγμή το πραγματικό απόθεμα των υγραερίων της επιχείρησης.

3.Να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των παραστατικών πωλήσεων στην Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

4.Να δέχονται και να διευκολύνουν τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου για την πραγματοποίηση κάθε ελέγχου φυσικού/λογιστικού, τακτικού /έκτακτου καθώς και για την παροχή κάθε στοιχείου σχετικά με τις εμφιαλώσεις των υγραερίων καθώς και τη διακίνηση αυτών.

 

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου

Οι επιχειρήσεις κάτοχοι άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, υποχρεούνται:

1.Να υποβάλουν στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου, πριν την έναρξη της δραστηριότητάς τους δήλωση γνωστοποίησης του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης καθώς και αντίγραφο της άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ της παρούσας. Τα εν λόγω στοιχεία τηρούνται σε χωριστό ανά επιχείρηση φάκελο από το Τελωνείο ελέγχου.

2.Να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο αποθήκης στο οποίο καταχωρούνται, ανά χρήση προϊόντος, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την πλήρη επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τον Α.Φ.Μ. του προμηθευτή,

β) το αρχικό απόθεμα φιαλών και υγραερίου σε χιλιόγραμμα

γ) τον αριθμό των παραλαμβανόμενων προς διανομή φιαλών και το καθαρό βάρος του εμφιαλωμένου υγραερίου σε χιλιόγραμμα,

δ)τον αριθμό φιαλών και το καθαρό βάρος του εμφιαλωμένου υγραερίου, ανά παραστατικό διακίνησης/ πώλησης. Στις περιπτώσεις χονδρικής πώλησης καταχωρούνται επιπλέον η πλήρης επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. του παραλήπτη.

Το ως άνω βιβλίο δύναται να υποκατασταθεί από τα τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία της επιχείρησης, εφόσον σε αυτά καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες και ανά χρήση προϊόντος, θέρμανση ή εμπορική – βιομηχανική/βιοτεχνική χρήση τα παραπάνω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση το βιβλίο/ Λογιστικό Αρχείο πρέπει να απεικονίζει ανά πάσα στιγμή το πραγματικό απόθεμα των υγραερίων της εταιρείας.

3.Να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα των παραστατικών πωλήσεων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

4.Να δέχονται και να διευκολύνουν τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου για την πραγματοποίηση κάθε ελέγχου φυσικού/λογιστικού, τακτικού /έκτακτου καθώς και για την παροχή κάθε στοιχείου σχετικά με τις εμφιαλώσεις των υγραερίων, καθώς και τη διακίνηση αυτών.

 

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων παραληπτών/ τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου

Οι επιχειρήσεις παραλήπτες χύδην υγραερίων των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, υποχρεούνται:

1.Να υποβάλουν στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, πριν από την πρώτη παραλαβή οποιασδήποτε ποσότητας:

α) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα IV της παρούσας, στην οποία δηλώνεται:

i)ότι είναι παραλήπτης χύδην υγραερίου της περίπτωσης ιδ) ή της περίπτωσης ιε), της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001,

ii)η χρήση των υγραερίων με αναλυτική περιγραφή του τρόπου χρησιμοποίησής τους,

iii)ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία κινητήρων εσωτερικής καύσης στην περίπτωση κατά την οποία παραλαμβάνεται ποσότητα υγραερίου που προορίζεται ως καύσιμο θέρμανσης.

β) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού αναφορικά με τη χωρητικότητα της δεξαμενής, τον πίνακα ογκομέτρησης, τα απαραίτητα όργανα μετρήσεων και ενδείξεων αυτής.

γ) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού από την οποία να προκύπτει η ωριαία κατανάλωση του λέβητα για τους παραλήπτες υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων ή η ωριαία κατανάλωση κινητήρων ή οχημάτων/μηχανημάτων έργου τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός των εγκαταστάσεων των παραληπτών χύμα υγραερίου για εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση.

δ) Κατάσταση με τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα οχήματα της επιχείρησης καθώς και το είδος καυσίμου που χρησιμοποιείται για την κίνηση αυτών, εφόσον υφίστανται.

Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων β), γ) και δ) υποβάλλεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, νέα βεβαίωση ή κατάσταση, κατά περίπτωση.

Το αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου τηρεί σε χωριστό ανά επιχείρηση φάκελο τα ανωτέρω στοιχεία.

2.Να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο αποθήκης στο οποίο καταχωρούνται, τα ακόλουθα στοιχεία: α) την πλήρη επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. του προμηθευτή, β) το υπάρχον απόθεμα γ) τις παραλαμβανόμενες ποσότητες δ) τις καταναλωθείσες ποσότητες υγραερίου ε) το υπόλοιπο/απόθεμα της μηνιαίας ποσότητας της δεξαμενής αποθήκευσης

Οι ποσότητες καταχωρούνται σε χιλιόγραμμα, σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία και σε λίτρα με αναγωγή στους 15ο C.

Το ως άνω βιβλίο δύναται να υποκατασταθεί από τα τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία της επιχείρησης, εφόσον σε αυτά καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες τα παραπάνω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση το βιβλίο/Λογιστικό Αρχείο πρέπει να απεικονίζει ανά πάσα στιγμή το πραγματικό απόθεμα των υγραερίων της εταιρείας.

 

Άρθρο 6

Αρμόδιες αρχές

1.Ως αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης του υγραερίων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, ορίζονται οι Τελωνειακές Αρχές στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα: α) των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια εμφιάλωσης υγραερίων β) των επιχειρήσεων που κατέχουν άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και γ) των επιχειρήσεων/ τελικών καταναλωτών που παραλαμβάνουν χύδην υγραέριο των εν λόγω χρήσεων.

2.Ειδικά, για τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων οι οποίες θέτουν σε ανάλωση υγραέρια, ως αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο ορίζονται οι Τελωνειακές Αρχές στις οποίες υποβάλλεται το κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατικό θέσης σε ανάλωση των υγραερίων των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.

Για τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων οι οποίες προμηθεύονται υγραέρια αποκλειστικά από άλλη εταιρεία εμπορίας υγραερίων (μεταπώληση), αρμόδια για τον έλεγχο είναι η Τελωνειακή Αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα τους.

3.Αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης είναι το Δ’ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά και το Γ’ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

 

Άρθρο 7

Έλεγχοι

1.Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές ελέγχου προβαίνουν σε έλεγχο:

α) των εταιρειών εμπορίας υγραερίων, των επιχειρήσεων κατόχων άδειας εμφιάλωσης υγραερίων καθώς και των επιχειρήσεων κατόχων άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, σε ποσοστό τουλάχιστον 35 % ανά έτος και ανά κατηγορία εταιρείας/επιχείρησης, με σκοπό εντός τριετίας να ελεγχθεί το σύνολο αυτών και

β) των επιχειρήσεων παραληπτών/τελικών καταναλωτών, χύδην υγραερίου και μεθανίου που προορίζεται: α) για θέρμανση και λοιπές χρήσεις και β) για εμπορική, βιομηχανική και βιοτεχνική χρήση σε κινητήρες που παραλαμβάνονται για τις ανάγκες λειτουργίας τους, σύμφωνα με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελέγχων της Α.Α.Δ.Ε..

2.Κατά τον τακτικό έλεγχο των εταιρειών εμπορίας υγραερίων η αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου δύναται να ζητά κάθε αναγκαίο στοιχείο που κρίνει σκόπιμο για τις ελεγκτικές επαληθεύσεις και να προβαίνει κατ’ ελάχιστο στους ακόλουθους ελέγχους:

I.Έλεγχο ορθής τήρησης του βιβλίου αποθήκης της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας καθώς και της αναγραφής στα παραστατικά διακίνησης /πωλήσεων των υγραερίων των προβλεπόμενων στοιχείων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου

II.Έλεγχο για την ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων των παραστατικών πωλήσεων στην Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

III.Έλεγχο του ετήσιου ισοζυγίου, σε συσχέτιση με τα ισοζύγια των προηγούμενων ετών.

IV.Επαλήθευση και διασταύρωση των ποσοτήτων των παραστατικών τελωνισμού, εφόσον το Τελωνείο Ελέγχου είναι και Τελωνείο θέσης σε ανάλωση, ή των παραστατικών αγοράς των υγραερίων όλων των χρήσεων, σε σχέση με τις δηλωθείσες ανά τελωνειακό παραστατικό ή τιμολόγιο αγοράς, ποσότητες του ετήσιου ισοζυγίου που συντάσσει η εταιρεία.

V.Επαλήθευση και διασταύρωση, δειγματοληπτικά, των ποσοτήτων των παραστατικών τελωνισμού, εφόσον το Τελωνείο Ελέγχου είναι και Τελωνείο θέσης σε ανάλωση ή των παραστατικών αγοράς, σε σχέση με τις αναγραφόμενες ποσότητες των παραστατικών πωλήσεων που περιλαμβάνονται στην ετήσια κατάσταση παραληπτών και αντιστοιχούν στο ίδιο παραστατικό τελωνισμού ή στο ίδιο παραστατικό αγοράς.

VI.Επαλήθευση και διασταύρωση των ποσοτήτων που αναγράφονται στις ετήσιες καταστάσεις παραληπτών των εταιρειών εμπορίας υγραερίων της παρ. 5 του άρθρου 2, σε σχέση με αυτές που εμφανίζονται ως παραληφθείσες, στα βιβλία αποθήκης των προσώπων των άρθρων 3,4 και 5, στην περίπτωση που τα ως άνω πρόσωπα, πωλητές και αγοραστές, είναι εγκατεστημένα στη χωρική αρμοδιότητα του τελωνείου.

VII.Στην περίπτωση που η έδρα των παραληπτών βρίσκεται εκτός χωρικής αρμοδιότητας του Τελωνείου Ελέγχου της εταιρίας εμπορίας, αποστέλλεται το σχετικό απόσπασμα της κατάστασης παραληπτών στο κατά τόπο αρμόδιο τελωνείο, το οποίο μετά τον έλεγχο αποστέλλει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου στο τελωνείο ελέγχου της ελεγχόμενης εταιρίας εμπορίας.

VIII.Έλεγχο ετήσιων πωλήσεων (λογιστικός) και φυσική απογραφή αποθεμάτων, εφόσον υπάρχουν δεξαμενές αποθήκευσης. Εάν από τον έλεγχο αυτό, προκύψει ποσότητα αποθέματος μεγαλύτερη από 3% σε σχέση με την ποσότητα που προκύπτει από τα λογιστικά στοιχεία, το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει στη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων της επιπλέον διαπιστωθείσης διαφοράς, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί τελωνειακών παραβάσεων και περί λαθρεμπορίας του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

3.Κατά τον τακτικό έλεγχο των κατόχων άδειας εμφιάλωσης υγραερίων και των κατόχων άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να ζητά κάθε αναγκαίο στοιχείο που κρίνει σκόπιμο για τις ελεγκτικές επαληθεύσεις και να προβαίνει κατ’ ελάχιστο στους ακόλουθους ελέγχους:

I.Έλεγχο ορθής τήρησης του βιβλίου αποθήκης, της παρ. 2 του άρθρου 3 και της παρ. 2 του 4 της παρούσας

II.Έλεγχο για την ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων των παραστατικών πωλήσεων στην Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

III.Φυσικό και λογιστικό έλεγχο αποθεμάτων για τον υπολογισμό και την επαλήθευση των ετήσιων πωλήσεων εμφιαλωμένου υγραερίου. Ειδικά για τις εταιρείες εμφιάλωσης, εάν από τον φυσικό έλεγχο αυτό προκύψει ποσότητα αποθέματος μεγαλύτερη από 3% σε σχέση με την ποσότητα που προκύπτει από τα λογιστικά στοιχεία, το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει στη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων της επιπλέον διαπιστωθείσης διαφοράς, επιφυλασσομένων των περί τελωνειακών παραβάσεων και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001.

4.Κατά τον έλεγχο όλων των επιχειρήσεων παραληπτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου, η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να ζητά κάθε αναγκαίο στοιχείο που κρίνει σκόπιμο για τις ελεγκτικές επαληθεύσεις και να προβαίνει κατ’ ελάχιστο στους ακόλουθους ελέγχους:

I.Έλεγχο ορθής τήρησης του βιβλίου αποθήκης της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας,

II.Λογιστικό και φυσικό έλεγχο αποθεμάτων για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης των παρεληφθεισών ποσοτήτων υγραερίων βάσει και των στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας. Εάν από τον φυσικό έλεγχο αυτό προκύψει ποσότητα αποθέματος μεγαλύτερη από 3% σε σχέση με την ποσότητα που προκύπτει από τα λογιστικά στοιχεία, το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει στη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων της επιπλέον διαπιστωθείσης διαφοράς, επιφυλασσομένων των περί τελωνειακών παραβάσεων και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

III.Επαλήθευση ποσοτήτων που αναγράφονται στην ετήσια κατάσταση παραληπτών των εταιρειών εμπορίας υγραερίων με τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης. Σε περίπτωση όπου το Τελωνείο ελέγχου δεν διαθέτει την ετήσια κατάσταση παραληπτών της παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσας αποστέλλει αίτημα για την αποστολή των στοιχείων από το αρμόδιο Τελωνείο θέσης σε ανάλωση ή το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της εταιρείας εμπορίας.

5.Το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους των επιχειρήσεων παραληπτών/τελικών καταναλωτών, εμφιαλωμένου υγραερίου της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας βάσει των ετήσιων καταστάσεων παραληπτών των εταιρειών εμπορίας υγραερίου.

6.Σε περίπτωση ύπαρξης εγκαταστάσεων της ελεγχόμενης εταιρείας εμπορίας ή επιχείρησης, εκτός της χωρικής αρμοδιότητας του αρμόδιου Τελωνείου ελέγχου, ζητείται η συνδρομή του Τελωνείου στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η εγκατάσταση, και στη συνέχεια αποστέλλεται από αυτό η σχετική έκθεση ελέγχου.

7.Εκτός των τακτικών ελέγχων, έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται τόσο από τα τελωνεία ελέγχου, όσο και από τις κατά τόπο αρμόδιες Ε.Λ.Υ.Τ.

 

Άρθρο 8

Κυρώσεις

Η μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης αποτελεί απλή τελωνειακή παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», επιφυλασσομένων και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων της παρ. 2, του ιδίου άρθρου.

 

Άρθρο 9

Μεταβατικές- Καταργούμενες διατάξεις

1.Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, η υπό στοιχεία Φ.892/434/4-7-2007 (Β’1237) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καταργείται.

2.Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίων οι οποίες προμηθεύονται υγραέρια από άλλες εταιρείες εμπορίας υγραερίων (μεταπώληση), υποβάλουν την ετήσια κατάσταση παραληπτών υγραερίων της παρ. 5 του άρθρου 2 εντός προθεσμίας δύο (02) μηνών μετά τη δημοσίευση της απόφασης.

3.Οι επιχειρήσεις κάτοχοι άδειας εμφιάλωσης υγραερίου καθώς και οι επιχειρήσεις κάτοχοι άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, οι οποίες βρίσκονται σε λειτουργία και παραλαμβάνουν υγραέρια πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, υποβάλουν τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 4, δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης

4.Οι επιχειρήσεις παραλήπτες /τελικοί καταναλωτές χύδην υγραερίων του άρθρου 5 της παρούσας, οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία και παραλαμβάνουν υγραέρια πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός προθεσμίας τριών (03) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5.

5.Τα οριζόμενα στην παρούσα σχετικά με την τήρηση του βιβλίου αποθήκης για όλους τους υπόχρεους, εφαρμόζονται εντός ενός (01) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας.

6.Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 2 τίθενται σε ισχύ εντός δύο (02) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ/ΜΕΘΑΝΙΟΥ

(ηλεκτρονικό αρχείο της παρ. 5 του Άρθρου 2).

Κατάσταση Παραληπτών Υγραερίου της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.2960/2001,

με τις παραδοθείσες ποσότητες, της εταιρείας εμπορίας υγραερίου:

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II

ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επιχειρήσεων κατόχων άδειας εμφιάλωσης υγραερίων

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ III

ΔΗΛΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επιχειρήσεων κατόχων άδειας διανομής εμφιαλωμένων υγραερίων

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV

(Για TLC επιχειρήσεις παραλήπτες χύδην υγοαεοίου της παρ.1 του άοθοου 5)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων