Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων

Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων

Διαφήμιση
Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-11-2020 ]
Κατηγορία: Τελωνεία – Ειδικ. φόροι
Αφορά : Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων

 

Α.1249/2020
Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό

Αριθμ. Α 1249/04-11-2020
 
(ΦΕΚ Β’ 5106/19-11-2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 33 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει (Α΄ 265),
β) του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει (Α΄ 265),
γ) του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού (Α΄ 94),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ε)  του  π.δ.  83/2019  «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121 και διόρθωση σφάλματος Α΄ 126),
στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ζ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
η) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151).

2. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄ 2901).

3. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄ 3051).

4. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει (Β΄ 4738).

5. Την υπ’ αρ. 1/20-01-2016 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), καθώς και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης» (Β΄ 2744).

7. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής» (Β΄ 2745).

8. Την υπό στοιχεία ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017/27.1.2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης» (Β΄ 810).
 
9. Την ανάγκη αναθεώρησης της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1156), όπως ισχύει, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και επικαιροποίηση των διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων, καθώς και των απαιτήσεων συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων και του είδους και περιεχομένου των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό, για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και την εναρμόνιση με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

10. Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων, τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων, καθώς και το είδος και το περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Περιγραφή-Γενικές Απαιτήσεις-Πεδίο Εφαρμογής

1. Ως ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισροών-εκροών, νοείται το σύστημα το οποίο απαρτίζεται από:
α) υποσύστημα μέτρησης στάθμης, θερμοκρασίας και πυκνότητας περιεχομένου καυσίμου δεξαμενής και παρεπόμενα μέρη αυτού,
β) υποσύστημα παρακολούθησης εκροών από τους μετρητές εκροής καυσίμων, οι οποίοι  βρίσκονται σε κάθε σημείο παράδοσης καυσίμου, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
γ) κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων και
δ) υποσύστημα συγκέντρωσης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων για ενημέρωση των δημόσιων αρχών.

2. Ειδικά για εξαγωγές ή για μεταφορά από φορολογική αποθήκη σε φορολογική αποθήκη, μεγάλων φορτίων ενεργειακών προϊόντων από τα διυλιστήρια όπου υπάρχει τεχνική αδυναμία χρήσης μετρητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 5 της παρούσας, η ποσότητα δύναται να υπολογίζεται με προμέτρηση-επιμέτρηση της δεξαμενής παρουσία της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.

3. α) Κάθε σύστημα ελέγχου εισροών-εκροών που εγκαθίσταται στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων:
i. Υπολογίζει τον όγκο του περιεχομένου καυσίμου εντός εκάστης δεξαμενής, μέσω διαδοχικής  μέτρησης της στάθμης και της θερμοκρασίας του καυσίμου εντός αυτής. Για τον υπολογισμό του όγκου λαμβάνεται, επίσης, υπόψη η πυκνότητα που προσδιορίζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ) με την ακρίβεια των πινάκων 53Β του ASTM D1250 και εισάγεται χειροκίνητα στο σύστημα μετά από κάθε νέα εισροή των ενεργειακών προϊόντων του παρόντος άρθρου. Εφόσον δεν υπάρχει διαθεσιμότητα υπαλλήλου από την αρμόδια υπηρεσία του ΓΧΚ, η πυκνότητα προσδιορίζεται σύμφωνα με την ακρίβεια που απαιτείται από τους πίνακες 53Β του ASTM D1250. Η ευρεθείσα πυκνότητα εισάγεται με ευθύνη, κατά περίπτωση, του φορέα της άδειας λειτουργίας ή/και του εγκεκριμένου αποθηκευτή ή διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Παράλληλα λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα από το προϊόν της δεξαμενής παρουσία της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, το οποίο αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΧΚ για την επαλήθευση της τιμής της πυκνότητας. Σε περίπτωση απόκλισης των μετρούμενων τιμών της πυκνότητας πέραν των ανεκτών ορίων όπως καθορίζονται από τα δεδομένα ακρίβειας της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης του προτύπου που περιγράφει τη μέθοδο που εφάρμοσαν τα εργαστήρια, λαμβάνεται υπόψη η προσδιορισθείσα πυκνότητα από την υπηρεσία του ΓΧΚ.
ii. Παρακολουθεί, καταγράφει και συγκρίνει τις ποσότητες των εξερχόμενων από τους μετρητές εκροής καυσίμων, με τις αντίστοιχες εξερχόμενες ποσότητες καυσίμων από τις δεξαμενές κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης μετά την ολοκλήρωση της κάθε κίνησης.
iii. Συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται, διασφαλίζει και αποθηκεύει ηλεκτρονικά όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εισροές και εκροές από τις δεξαμενές των καυσίμων, καθώς και αποστέλλει αυτά ηλεκτρονικά σε κεντρική βάση δεδομένων. Η κεντρική βάση δεδομένων υποστηρίζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.). Οι υποδομές της κεντρικής βάσης δεδομένων παρέχονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. Δημόσιας Διοίκησης με βάση τα προβλεπόμενα στον ν. 4389/2016 (Α΄ 94).
iv. Πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται αναλυτικά στην παρούσα απόφαση.
v. Λειτουργεί σε 24ωρη βάση.
β) Ο τρόπος αποστολής και η γραμμογράφηση όλων των στοιχείων που θα αποστέλλονται στην κεντρική βάση δεδομένων καθορίζεται από την Α.Α.Δ.Ε.

4. Τα ως άνω συστήματα εισροών-εκροών εγκαθίστανται στις δεξαμενές των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, στις οποίες κατέχονται υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, ενεργειακά προϊόντα της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, εκτός των περ. ιγ), ιδ) και ιε) της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.

5. Ειδικά στα πλωτά αποθηκευτικά μέσα, τα οποία είναι μόνιμα αγκυροβολημένα και έχουν αναγνωρισθεί ως ειδικές φορολογικές αποθήκες ή αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης εγκαθίστανται συστήματα εισροών εκροών, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 (Β΄ 2722) και ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0001160 ΕΞ 2016/27.4.2016 (Β΄ 1262) κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπως ισχύουν.

6. Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται στις φορολογικές αποθήκες, οι οποίες ευρίσκονται μέσα στον υποκείμενο χώρο των αεροδρομίων.

7. Ειδικά για την εισροή/είσοδο μαζούτ στις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων δεν εκδίδεται το προβλεπόμενο δελτίο εισόδου/εισροής της παρ. 1 του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης, καθώς και το δελτίο ισοζυγίου πριν την έναρξη κάθε εισροής της παρ. 4 του ιδίου άρθρου. Για το δελτίο ισοζυγίου μηνός της ανωτέρω περίπτωσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί συναγερμοί του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης και δεν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες αποκλίσεις.

Άρθρο 2
Συμμόρφωση με ευρωπαϊκή νομοθεσία, διεθνή πρότυπα και συστάσεις


1. Κάθε επί μέρους στοιχείο του συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών (αισθητήρες, τροφοδοτικά, κάρτες επικοινωνίας κ.λπ.) φέρει σήμανση CE, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2014/34/ΕΕ (ΑΤΕΧ) (Β΄ 1426) και 1999/92/ ΕΕ (Α΄ 44) και με κάθε σχετική Οδηγία ή Κανονισμό [ενδεικτικά οι Οδηγίες: 2014/30/ΕΕ (ΕMC) (Β΄ 1602), 2014/35/ΕΕ (LVD) (Β΄ 1425)] και σήμανση Ex, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: EC ΑΤΕΧ GUIDELINES, 3rd Edition June 2009 (ή προηγούμενες) και συνοδεύεται από σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή.

2. Οι μηχανισμοί μέτρησης στάθμης πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις σχετικές απαιτήσεις των Διεθνών Συστάσεων OIML, όπως R-85 – 1 και 2, 2008 ή/και των αντίστοιχων διεθνών προτύπων ISO (4266-1/2002 έως 42666/2002) τούτου πιστοποιούμενου από διαπιστευμένο Φορέα ή Εθνικό Μετρολογικό Φορέα. Οι μηχανισμοί θα φέρουν σήμανση CE.

Άρθρο 3
Ογκομέτρηση δεξαμενών


Οι δεξαμενές των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης των ενεργειακών προϊόντων ογκομετρώνται, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με την υπ’ αρ. 30/005/648/19.9.2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 2406), όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Υποσύστημα εισροών/εκροών δεξαμενής


1. Ο προσδιορισμός του όγκου του καυσίμου εντός της δεξαμενής, καθώς και των μεταβολών αυτού (εισερχόμενες-εξερχόμενες ποσότητες) γίνεται από τα υποσυστήματα εισροών/εκροών της δεξαμενής.

2. Ο μηχανισμός μέτρησης του υποσυστήματος μετρά τη στάθμη, τη θερμοκρασία και τη πυκνότητα του καυσίμου εντός της δεξαμενής. Ο μηχανισμός αυτός είναι σε διαρκή σύνδεση με κατάλληλο ελεγκτή συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων μετρήσεων. Ο μηχανισμός αποτελείται από κατάλληλους αισθητήρες (διάφορες τεχνολογικές μέθοδοι μέτρησης στάθμης όπως servo ή radar, καθώς και μέτρησης πυκνότητας και μέσου όρου θερμοκρασίας). Ο μηχανισμός έχει μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα μέτρησης στάθμης μικρότερο ή ίσο από ±1 χιλιοστό (mm), μέτρησης θερμοκρασίας μικρότερο ή ίσο από ±0,2°C, και μέτρησης πυκνότητας μικρότερο ή ίσο από ±5 kg/m³, ώστε να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα.

3. Ο μηχανισμός (υποσύστημα) μέτρησης στάθμης είναι σε θέση να πραγματοποιεί αναγνώριση της εισροής καυσίμου στις δεξαμενές κατά την είσοδο αυτόματα ή/και χειροκίνητα και να εισέρχεται σε κατάσταση
«Εισόδου/Εισροής». Η νέα εισροή ολοκληρώνεται χειροκίνητα μετά την παρέλευση ικανού χρόνου προς οριστικοποίηση της στάθμης και αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες παραλαβής και έχουν εισαχθεί τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 11.

4. Η παραλαβή καυσίμων υπολογίζεται ανά είδος καυσίμου για κάθε δεξαμενή.

5. Κατά την εισροή καυσίμου, η δεξαμενή εισέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας «Εισόδου/Εισροής», οπότε απαγορεύεται η παράδοση καυσίμου από τη συγκεκριμένη δεξαμενή. Με την ολοκλήρωση της νέας εισροής και την καταχώρηση των απαιτούμενων δεδομένων, τα διαθέσιμα στοιχεία οριστικοποιούνται και το σύστημα εισροών-εκροών εκδίδει το αντίστοιχο Δελτίο «Εισόδου/Εισροής».

6. Σε περίπτωση εκκένωσης δεξαμενής, πλην κανονικής εκροής καυσίμου, σύμφωνα με το άρθρο 5, το υποσύστημα εισροών/εκροών της δεξαμενής θέτει αυτή σε κατάσταση «Λοιπών Κινήσεων» και αντίστοιχα το υποσύστημα εκροών μετρητών απαγορεύει τη διάθεση από τους μετρητές εκροής καυσίμων που τροφοδοτούνται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη δεξαμενή. Με τη λήξη της διαδικασίας «Λοιπών Κινήσεων», η δεξαμενή επιστρέφει σε κατάσταση λειτουργίας, το σύστημα καταγράφει άμεσα τα διαθέσιμα στοιχεία και παράγει το αντίστοιχο «Δελτίο Λοιπών Κινήσεων» της παρ. 3 του άρθρου 11.

Άρθρο 5
Υποσύστημα εκροών μετρητών


1. Η παρακολούθηση των εξερχόμενων ποσοτήτων καυσίμων, μέσω των δεδομένων που παράγονται από τους μετρητές εκροής καυσίμων, γίνεται από κατάλληλο μηχανισμό (υποσύστημα) παρακολούθησης των εκροών. Το υποσύστημα αυτό αποτελείται από μετρητές, ελεγκτές επικοινωνίας και συλλογής στοιχείων, που παράγονται από τις ηλεκτρονικές διατάξεις μέτρησης και μεταφοράς της πληροφορίας μέσω κατάλληλης διασύνδεσης (ενσύρματης ή ασύρματης) σε κεντρική μονάδα ελέγχου.

2. Το υποσύστημα παρακολούθησης εκροών των μετρητών εκροής καυσίμου, παρακολουθεί και ελέγχει αδιάλειπτα την κάθε μεμονωμένη παράδοση και καταγράφει τις εκροές ανά μετρητή και είδος καυσίμου.

3. Κατά την εγκατάσταση του υποσυστήματος εκροών, ελέγχεται από τον εγκαταστάτη η συμμόρφωση των μετρητών βάσει της έγκρισης τους με επιθεώρηση της ταυτότητας και της ρύθμισης αυτών στο μηδέν 0,00%. Επιπλέον ο εγκαταστάτης υποδεικνύει τα προβλεπόμενα σημεία σφράγισης αυτών στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή Ελέγχου, η οποία τα σφραγίζει με αριθμημένες σφραγίδες της και συντάσσει σχετικό πρακτικό σφράγισης.

4. Οποιοδήποτε σύστημα εκροής καυσίμου της εγκατάστασης μέσω μετρητών, υποχρεούται να φέρει ηλεκτρονικούς αθροιστές. Το υποσύστημα εκροών συνδέεται υποχρεωτικά με όλα τα συστήματα μέτρησης εκροής καυσίμων της εγκατάστασης.

5. Σε περίπτωση κοινού μετρητή εκροών για παραπάνω από μία δεξαμενές, πριν την αλλαγή δεξαμενής, ενημερώνεται το λογισμικό του συστήματος εισροών-εκροών με τα στοιχεία της νέας δεξαμενής μέσω κατάλληλων χειρισμών, ώστε το σύστημα να καταγράφει σωστά τα δεδομένα εκροών.

6. Οι μετρητές εκροής είναι κλάσης ακριβείας 0,3 σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παρ. 2.1 του Παραρτήματος ΜΙ-005 της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ (MID), όπως ενσωματώθηκε με την υπό στοιχεία ΔΠΠ 1418/22-10-2016 (Β΄ 1231), και είναι ρυθμισμένοι στο 0,00%.

Άρθρο 6
Μέτρα προστασίας κατά ενδεχόμενης προσπάθειας παραποίησης του συστήματος


1. Ο εγκαταστάτης του συστήματος εισροών-εκροών προσδιορίζει και τεκμηριώνει αναλυτικά τον τρόπο προστασίας του συστήματος και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας κατά ενδεχόμενης προσπάθειας παραποίησής του.

2. Πέραν των σφραγίσεων των μετρητών εκροών του άρθρου 5 από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, ο εγκαταστάτης του συστήματος εισροών-εκροών σφραγίζει κατά την κρίση του, με αριθμημένες πλαστικές σφραγίδες που φέρουν το λογότυπο του, περαιτέρω σημεία του συστήματος για την προστασία κατά ενδεχόμενης προσπάθειας παραποίησής του. Για την σφράγιση των σημείων αυτών συντάσσει δελτίο σφράγισης, το οποίο διατηρείται στο χώρο της εγκατάστασης, με ευθύνη του φορέα της άδειας λειτουργίας ή του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης κατά περίπτωση και είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

3. Για το λογισμικό επεξεργασίας των δεδομένων του συστήματος λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων του συστήματος. Το λογισμικό ταυτοποιείται με μοναδιαία αριθμοσειρά ελέγχου (checksum) στο σύνολο του εκτελέσιμου κώδικα και με αριθμό έκδοσης αυτού.

4. Τα δεδομένα των πινάκων αναγωγής στους 15°C, καθώς και το λογισμικό αναγωγής, είναι κλειδωμένα και μη προσβάσιμα στο χρήστη του συστήματος.

5. Κάθε επέμβαση στο σύστημα για αλλαγή ή αναβάθμιση λογισμικού, μεταβολή παραμέτρων, δεδομένων, αλγορίθμων υπολογισμού ή οτιδήποτε άλλο επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τα παραγόμενα αποτελέσματα, γίνεται με ευθύνη του εγκαταστάτη του συστήματος. Η αλλαγή ή αναβάθμιση λογισμικού, δηλώνεται σύμφωνα με την παρ. 8 του παρόντος άρθρου, εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την εγκατάστασή της.

6. Για όλες τις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής και στη βάση δεδομένων τα στοιχεία των εκδόσεων (όνομα και αριθμός παλαιάς και νέας) του λογισμικού που αναβαθμίστηκε, η μοναδιαία αριθμοσειρά ελέγχου (checksum) στο σύνολο του εκτελέσιμου κώδικα, τα στοιχεία του χειριστή, η ημερομηνία, η ώρα, καθώς και όλες οι πραγματοποιηθείσες μεταβολές με τρόπο μη προσπελάσιμο και μη αλλοιώσιμο από τον χρήστη. Το σύστημα διατηρεί αναλυτικό ημερολόγιο όλων των αλλαγών και αναβαθμίσεων, εκτυπώσιμο και διαθέσιμο στις ελεγκτικές αρχές.

7. Τα δεδομένα επέμβασης που προδιαγράφονται παραπάνω πρέπει εύκολα να ανασύρονται προς επιβεβαίωση κατά τους επιτόπιους ελέγχους από τις ελεγκτικές αρχές και παραμένουν διαθέσιμα στο σύστημα για διάστημα δέκα (10) ετών για επιτόπιο έλεγχο, εκτός των περιπτώσεων που συνδέονται με παραβάσεις όπου διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

8. Για κάθε αλλαγή ή αναβάθμιση λογισμικού, υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή παρακολούθησης και ελέγχου της φορολογικής αποθήκης/αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος, όπου αναγράφονται τα στοιχεία των εκδόσεων (όνομα και αριθμός παλαιάς και νέας) του λογισμικού που άλλαξε ή αναβαθμίστηκε, η μοναδιαία αριθμοσειρά ελέγχου (checksum) στο σύνολο του εκτελέσιμου κώδικα, καθώς και η περιγραφή των μεταβολών που έχουν επέλθει στο λογισμικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της παρούσας. Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση κοινοποιείται στο διαχειριστή της εγκατάστασης προκειμένου να την αναρτήσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων. Αντίγραφο της εν λόγω Υπεύθυνης Δήλωσης διατηρείται στο χώρο της εγκατάστασης και τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών.

9. Οι αρμόδιες υπηρεσίες δύναται να ελέγχουν τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού του συστήματος εισροών εκροών της παρούσας απόφασης. Ο εγκαταστάτης του συστήματος εισροών εκροών διαθέτει προς έλεγχο τον πηγαίο κώδικα εφόσον του ζητηθεί.

Άρθρο 7
Κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων


1. Η κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει όλα τα δεδομένα εισροών-εκροών και παρέχει κατάλληλη διεπαφή με τον χρήστη. Το σύστημα διαθέτει διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας (ύπαρξη εφεδρικών διατάξεων) προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχής ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων.

2. Η κεντρική μονάδα ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων παρέχει τις εξής λειτουργίες:
α) Υπολογίζει τον όγκο καυσίμου εντός εκάστης δεξαμενής από τα δεδομένα στάθμης στην φυσική θερμοκρασία μέτρησης και από την πυκνότητα, η οποία έχει προσδιορισθεί και εισαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 α) i του άρθρου 1.
β) Ανάγει τον όγκο καυσίμου σε θερμοκρασία 15°C με βάση τους πίνακες 54Β του ASTM D1250.
γ) Παρακολουθεί και καταγράφει τις εκροές καυσίμου, σε μεμονωμένη και αθροιστική βάση, ανά μετρητή εκροής καυσίμου και είδος καυσίμου στην φυσική θερμοκρασία μέτρησης, καθώς και σε θερμοκρασία 15°C, διατηρώντας τα στοιχεία αυτά σε μνήμη, κατά τρόπο μη προσπελάσιμο και μη αλλοιώσιμο από τον χρήστη.
δ) Υπολογίζει μετά το πέρας κάθε πραγματοποιούμενης εκροής μέσω του συνόλου των μετρητών εκροής από κάθε δεξαμενή το τρέχον ισοζύγιο καυσίμου για τη δεξαμενή αυτή και καταγράφει τυχόν αποκλίσεις σε θερμοκρασία 15°C.
ε) Παρακολουθεί και ειδοποιεί άμεσα για ενδεχόμενη διαρροή, αστοχία υλικού, ανθρώπινα σφάλματα ή/και λανθασμένο προγραμματισμό.
στ) Εκδίδει και αποστέλλει ισοζύγιο δεξαμενής πριν την έναρξη κάθε εισροής και στην τελευταία κίνηση (εισροή/εκροή) του μήνα, στο οποίο εμφανίζονται οι τυχόν διαφορές μεταξύ ποσοτήτων που παραδόθηκαν μέσω μετρητών εκροής καυσίμου και αντίστοιχων μεταβολών ποσοτήτων στις δεξαμενές, σε θερμοκρασία αναγωγής 15°C, σε μονάδες όγκου ή μάζας κατά περίπτωση και ως ποσοστό με βάση αναφοράς τη μεταβολή ποσότητας στη δεξαμενή. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Ισοζυγίου ανά δεξαμενή, ανά είδος καυσίμου και τύπο αποθήκης, για χρονική περίοδο που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων.
ζ) Τα ισοζύγια μηνός, υπολογίζονται και ανά είδος καυσίμου και τύπο αποθήκης.
η) Τα ισοζύγια μηνός ανά δεξαμενή και είδος καυσίμου εκδίδονται αυτόματα από το σύστημα μετά το κλείσιμο της τελευταίας ημέρας του μήνα και μετά το πέρας της τελευταίας ολοκληρωμένης κίνησης της ημέρας αυτής.
θ) Κατά τη διάρκεια της έκδοσης του ισοζυγίου, το σύστημα αποκλείει την ταυτόχρονη λειτουργία των μετρητών εκροής καυσίμου, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα κατά τον υπολογισμό του ισοζυγίου.
ι) Διαθέτει δυνατότητα παροχής οπτικών και ηχητικών προειδοποιητικών σημάτων συναγερμού (alarms) για όλες τις κρίσιμες λειτουργίες του συστήματος. Τα γεγονότα συναγερμών, περιλαμβάνουν τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 

Κωδικός Συναγερμού

Κωδική Ονομασία Συναγερμού

Περιγραφή Συναγερμού

S01

Έναρξη ΣΕΕ

Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής Εισροών-Εκροών

S02

Κλείσιμο ΣΕΕ

Κλείσιμο εφαρμογής Εισροών-Εκροών από χρήστη

S03

Διακοπή λειτουργίας ΣΕΕ

Διακοπή λειτουργίας εφαρμογής Εισροών-Εκροών

HW01

Απώλεια επικοινωνίας με δεξαμενή

Απώλεια επικοινωνίας υποσυστήματος εισροών/εκροών  δεξαμενών

HW02

Απώλεια επικοινωνίας ΜΕΚ

Απώλεια επικοινωνίας υποσυστήματος εκροών μετρητών εκροής καυσίμου

HW03

ΜΕΚ εκτός λειτουργίας

Μετρητής Εκροών Καυσίμου εκτός λειτουργίας

HW04

Βλάβη μέτρησης θερμοκρασίας ΜΕΚ

Βλάβη/δυσλειτουργία του μηχανισμού μέτρησης θερμοκρασίας μετρητή εκροής καυσίμου

HW05

Βλάβη μέτρησης στάθμης δεξαμενής

Βλάβη/δυσλειτουργία του μηχανισμού μέτρησης στάθμης δεξαμενής

HW06

Βλάβη μέτρησης θερμοκρασίας δεξαμενής

Βλάβη/δυσλειτουργία του μηχανισμού μέτρησης θερμοκρασίας δεξαμενής

HW07

Βλάβη μέτρησης πυκνότητας δεξαμενής

Βλάβη/δυσλειτουργία του μηχανισμού μέτρησης πυκνότητας δεξαμενής

D01

Μεταβολή Ογκομετρικού Πίνακα

Μεταβολή των στοιχείων του ογκομετρικού πίνακα

 

D02

Μη εξουσιοδοτημένη Αύξηση Στάθμης δεξαμενής (όγκος στους 15°C)

Μη εξουσιοδοτημένη αύξηση στάθμης καυσίμου σε δεξαμενή. Ο συναγερμός εκδίδεται όταν η μεταβολή της στάθμης υπερβαίνει το διπλάσιο της απόλυτης τιμής της αβεβαιότητας στη στάθμη αυτή.

 

D03

Μη εξουσιοδοτημένη Μείωση Στάθμης δεξαμενής (όγκος στους 15°C)

Μη εξουσιοδοτημένη μείωση στάθμης καυσίμου σε δεξαμενή. Ο συναγερμός εκδίδεται όταν η μεταβολή της στάθμης υπερβαίνει το διπλάσιο της απόλυτης τιμής της αβεβαιότητας στη στάθμη αυτή.

D04

Μη εξουσιοδοτημένη κίνηση Μετρητή Εκροής Καυσίμου

Μη εξουσιοδοτημένη κίνηση μετρητή εκροής καυσίμου.

D05

Απόκλιση Ισοζυγίου μεγαλύτερη από ±0,5%

Απόκλιση Δελτίου Ισοζυγίου πέραν του ±0,5% με βάση αναφοράς τη μεταβολή του όγκου στη δεξαμενή.

D06

Απόκλιση Ισοζυγίου Μηνός μεγαλύτερη από ±0,5%

Απόκλιση Δελτίου Ισοζυγίου μηνός πέραν του ±0,5% με βάση αναφοράς τη μεταβολή του όγκου στη δεξαμενή.

 

D07

 

Απόκλιση Πυκνότητας μεγαλύτερη από ±5 Kg/m³

Απόκλιση της αυτόματα μετρούμενης πυκνότητας με αυτή που προσδιορίζεται και εισάγεται στο σύστημα εισροών/εκροών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2(α) του άρθρου 7, μεγαλύτερη από ±5 Kg/m³.


 

 

 

 

D08

 

 

Απόκλιση όγκου καυσίμου στη δεξαμενή μετά από διακοπή λειτουργίας

Απόκλιση του όγκου περιεχομένου καυσίμου στη δεξαμενή κατά την εκκίνηση του υποσυστήματος εισροών/εκροών δεξαμενής μετά από διακοπή λειτουργίας, σε σύγκριση με την τελευταία καταγραφή του όγκου περιεχομένου καυσίμου πριν τη διακοπή.
Ο συναγερμός εκδίδεται όταν η απόκλιση υπερβαίνει το διπλάσιο της απόλυτης τιμής της αβεβαιότητας στη στάθμη αυτή.

 

 

 

 

D09

 

 

 

Απόκλιση όγκου καυσίμου στη δεξαμενή μετά από συντήρηση

Απόκλιση του όγκου περιεχομένου καυσίμου στη δεξαμενή κατά την εκκίνηση του υποσυστήματος εισροών/εκροών δεξαμενής μετά από διακοπή λειτουργίας λόγω συντήρησης/επισκευής της δεξαμενής, σε σύγκριση με την τελευταία καταγραφή του όγκου περιεχομένου καυσίμου πριν τη διακοπή.
Ο συναγερμός εκδίδεται όταν η απόκλιση υπερβαίνει το διπλάσιο της απόλυτης τιμής της αβεβαιότητας στη στάθμη αυτή.

 

 

D10

 

Απόκλιση αθροιστή μετά από διακοπή λειτουργίας

Απόκλιση της ένδειξης του μη μηδενιζόμενου ηλεκτρονικού αθροιστή (totalizer) του μετρητή εκροής καυσίμου κατά την εκκίνηση του υποσυστήματος εκροών μετρητή μετά από διακοπή λειτουργίας, σε σύγκριση με την τελευταία καταγραφή πριν τη διακοπή.


ια) Για κάθε έναν από τους εγειρόμενους συναγερμούς του παραπάνω πίνακα, καταγράφει και αποστέλλει τα παρακάτω δεδομένα:
1. Αριθμός μητρώου Εγκατάστασης.
2. Αριθμός μητρώου δεξαμενής, εάν ο συναγερμός αφορά σε δεξαμενή.
3. Αριθμός μητρώου Μετρητή Εκροής Καυσίμου, εάν ο συναγερμός αφορά σε Μετρητή Εκροής Καυσίμου.
4. Κωδικός Συναγερμού, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.
5. Κωδική Ονομασία Συναγερμού, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.
6. Ημερομηνία και ώρα έναρξης εμφάνισης συναγερμού.
7. Κατάσταση Συναγερμού (Έναρξη).
8. Παρατηρήσεις/Πρόσθετες πληροφορίες.
ιβ) Μετά την αποκατάσταση των αιτιών εμφάνισης των συναγερμών, καταγράφει και αποστέλλει τα παρακάτω δεδομένα:
1. Αριθμός μητρώου Εγκατάστασης.
2. Αριθμός μητρώου δεξαμενής, εάν ο συναγερμός αφορά σε δεξαμενή.
3. Αριθμός μητρώου Μετρητή Εκροής Καυσίμου, εάν ο συναγερμός αφορά σε Μετρητή Εκροής Καυσίμου.
4. Κωδικός Συναγερμού, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.
5. Κωδική Ονομασία Συναγερμού, όπως αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.
6. Ημερομηνία και ώρα έναρξης εμφάνισης συναγερμού.
7. Κατάσταση Συναγερμού (Λήξη).
8. Ημερομηνία και ώρα αποκατάστασης Συναγερμού.
9. Κωδικός Αιτίας εμφάνισης/αποκατάστασης του Συναγερμού σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
10. Κωδική Ονομασία σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
11. Παρατηρήσεις/Πρόσθετες πληροφορίες.

Κωδικός Αιτίας Εμφάνισης/ Αποκατάστασης Συναγερμού

Κωδική Ονομασία

R01

Αλλαγή εξοπλισμού

R02

Αλλαγή παραμέτρων

R03

Βλάβη Κεντρικής Υπολογιστικής Μονάδας

R04

Βλάβη Δικτύου

R05

Διακοπή τροφοδοσίας

R06

Συντήρηση

R07

Λάθος Χειρισμού

R08

Αναβάθμιση/Αλλαγή  Λογισμικού

R09

Άλλο


ιγ) Όλα τα δελτία και τα δεδομένα των περ. (ι), (ια) και (ιβ) αποθηκεύονται ηλεκτρονικά κατά τρόπο μη προσπελάσιμο και μη αλλοιώσιμο από τον χρήστη, με δυνατότητα άμεσης ανάκτησης και εκτύπωσης όταν ζητείται από τις αρμόδιες αρχές σε επιτόπιο έλεγχο, διατηρούνται δε για δέκα (10) χρόνια, εκτός των περιπτώσεων που συνδέονται με παραβάσεις όπου διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8
Διαδικασίες εγκατάστασης


1. Εγκαταστάτης του συστήματος νοείται αυτός που φέρει την ευθύνη της εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού, της διασύνδεσης των επί μέρους εξαρτημάτων αυτού μεταξύ τους, της θέσης και παράδοσης σε λειτουργία, της εγκατάστασης του λογισμικού ελέγχου εισροών-εκροών και του ελέγχου του όλου συστήματος. Εγκαταστάτης δύναται να είναι και ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

2. Με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14, ο εγκαταστάτης υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση εγκατάστασης με τα συνημμένα δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης, στην αρμόδια τελωνειακή αρχή παρακολούθησης και ελέγχου της φορολογικής αποθήκης/αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης αναφορικά, με την ορθή και νόμιμη λειτουργία του εγκατεστημένου συστήματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση κοινοποιείται στον διαχειριστή της εγκατάστασης προκειμένου να την αναρτήσει, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
Αντίγραφο της εν λόγω Υπεύθυνης Δήλωσης διατηρείται στο χώρο της εγκατάστασης και τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών.

3. Σε περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος εισροών εκροών αναλάβει την συντήρηση ή/και αναβάθμιση του συστήματος άλλος εγκαταστάτης από τον εγκαταστάτη που υπέβαλε την ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση, ο νέος εγκαταστάτης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή να υποβάλλει νέα Υπεύθυνη Δήλωση  εγκατάστασης και να κοινοποιήσει αυτή, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο διαχειριστής της εγκατάστασης δηλώνει την αλλαγή του εγκαταστάτη και αναρτά την νέα Υπεύθυνη Δήλωση εγκατάστασης, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
Στην περίπτωση αλλαγής του εγκαταστάτη, παραδίδονται υποχρεωτικά όλα τα δεδομένα επικοινωνίας και λειτουργίας του συστήματος από τον προηγούμενο στον νέο εγκαταστάτη.

Άρθρο 9
Βλάβες του συστήματος


1. Κάθε δυσλειτουργία βλάβη του συστήματος, αποκαθίσταται από τον εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών άμεσα και το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών εκτός εάν αποδεικνύεται ότι η καθυστέρηση αποκατάστασης είναι δικαιολογημένη.
 
2. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της σωστής διαχρονικής λειτουργίας ολόκληρου του εγκατεστημένου συστήματος είναι ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Στις περιπτώσεις δυσλειτουργίας/ βλάβης, ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, καλεί άμεσα και το αργότερο εντός 24 ωρών τον εγκαταστάτη του συστήματος για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και την αποκατάσταση της. Η κλήση του εγκαταστάτη από τον παραπάνω κάτοχο για την αποκατάσταση της δυσλειτουργίας/βλάβης αποδεικνύεται από σχετικό αποδεικτικό (π.χ. fax, e-mail κ.λπ.). Σε περίπτωση δυσλειτουργίας/βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού, δύναται να επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής η παράδοση ή/και παραλαβή καυσίμου με προμέτρηση-επιμέτρηση.

3. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας/βλάβης και αποκατάστασής της, καταγράφονται και αποστέλλονται τα δεδομένα, όπως ορίζονται στις περ. ι΄, ια΄και ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας.

4. Τα δεδομένα τεχνικών επεμβάσεων που επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος, όπως τυχόν αντικατάσταση εξοπλισμού κ.λπ., καταγράφονται από τον εγκαταστάτη του συστήματος σε δελτίο τεχνικών επεμβάσεων, το οποίο διατηρείται στο χώρο της εγκατάστασης με ευθύνη του φορέα της άδειας λειτουργίας ή του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης και είναι διαθέσιμο στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Άρθρο 10
Ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων


1. Το σύστημα αποστέλλει τα ακόλουθα στοιχεία στην κεντρική βάση δεδομένων:
α) Τα δεδομένα των δελτίων εισροής, εκροής, λοιπών κινήσεων και ισοζυγίων, όπως ορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας, αμέσως μετά την έκδοση των αντίστοιχων δελτίων.
β) Τα δεδομένα βλαβών και συναγερμών, καθώς και των ενεργειών αποκατάστασής τους, όπως ορίζονται στις περ. (ι), (ια) και (ιβ) της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας, αμέσως μετά την καταγραφή τους.
γ) Τα στοιχεία της παρ. 6 του άρθρου 6 της παρούσας. Ειδικά ως προς τις πραγματοποιηθείσες μεταβολές αποστέλλεται μια σύντομη περιγραφή αυτών.

2. Σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής των ανωτέρω δεδομένων λόγω δυσλειτουργίας/βλάβης του συστήματος, αυτά αποστέλλονται το αργότερο, μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την αποκατάσταση της βλάβης.

Άρθρο 11
Είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης


Από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών-Εκροών εκδίδονται τα ακόλουθα στοιχεία-δελτία:

1. Δελτίο εισόδου/εισροής
Το δελτίο αυτό εκδίδεται άμεσα με την ολοκλήρωση της εισροής καυσίμου στις δεξαμενές της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.
Στο δελτίο αυτό καταγράφονται για κάθε δεξαμενή, στην οποία πραγματοποιήθηκε εισροή, τα εξής δεδομένα:
1.1. Ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
1.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.).
1.3. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ).
1.4. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την εισροή του καυσίμου:
1.4.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής, σε χιλιοστά (mm).
1.4.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου της δεξαμενής, καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός αυτής.
1.4.3. Η υφιστάμενη ανηγμένη πυκνότητα που είχε προσδιορισθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 α) i του άρθρου 1.
1.4.4. Ο ανηγμένος όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15°C.
1.4.5. Η αυτόματα μετρούμενη πυκνότητα στη φυσική θερμοκρασία.
1.4.6. Η αυτόματα μετρούμενη πυκνότητα (1.4.5.) ανηγμένη στους 15°C.
1.5. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την εισροή του καυσίμου:
1.5.1. Ένδειξη για το εάν  πρόκειται  για  Φορολογική Αποθήκη ή Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης, ο αριθμός Ε.Φ.Κ. της φορολογικής αποθήκης ή ο αριθμός άδειας λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, αντίστοιχα.
1.5.2. Κατά περίπτωση θα καταγράφονται επίσης οι παρακάτω πληροφορίες για κάθε ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:
1.5.2.1 Ο τύπος και η ημερομηνία αναφοράς του εγγράφου.
1.5.2.2 Ο αριθμός αναφοράς:
1.5.2.2.1 του Δελτίου Παραγωγής
1.5.2.2.2 του Ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-Δ.Ε.)
1.5.2.2.3 της Τελωνειακής Διασάφησης
1.5.2.2.4 της Αίτησης Επανεισαγωγής
1.5.2.2.5 της Αίτησης Μεταβολής Προϊόντων
1.5.2.2.6 της Αίτησης Μετάγγισης Προϊόντος
1.5.2.2.7 της Αίτησης Βαθμονόμησης μετρητών
1.5.2.2.8 της Αίτησης Εκκένωσης Αγωγού
1.5.2.2.9 της Αίτησης Εισροής μη παρακολουθούμενου προϊόντος
1.5.2.2.10 της Αίτησης Εκκένωσης δεξαμενής.
1.5.2.3. Κατά περίπτωση, θα καταγράφονται, επίσης, είτε το όνομα του πλοίου, καθώς και ο αριθμός ΙΜΟ (International  Maritime  Organization)  αυτού,  είτε ο αγωγός, είτε ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος που εκφορτώνει τα καύσιμα ή τα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου. Σε περίπτωση μετάγγισης προϊόντος ή μεταβολής προϊόντων ή εκκένωσης/επαναπλήρωσης δεξαμενής καταγράφεται ο αριθμός μητρώου της συμμετέχουσας δεξαμενής (ή δεξαμενών) εκροής, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
1.5.2.4. Η ποσότητα του καυσίμου που αναγράφεται στο έγγραφο.
1.5.2.5 Η εισερχόμενη ποσότητα καυσίμου στη δεξαμενή σε λίτρα στους 15°C που σχετίζεται με το έγγραφο.
1.5.3. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε χιλιοστά (mm), μετά την παρέλευση του εκάστοτε απαιτούμενου χρόνου ηρεμίας.
1.5.4. Η τιμή της φυσικής θερμοκρασίας, της προσδιορισθείσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 α) i του άρθρου 1 ανηγμένης πυκνότητας στους 15°C, της αυτόματα μετρούμενης πυκνότητας σε φυσική θερμοκρασία και ανηγμένης στους 15°C του καυσίμου της δεξαμενής και ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου στη φυσική θερμοκρασία.
1.5.5. Ο ανηγμένος όγκος του καυσίμου της δεξαμενής στους 15°C.
1.6. Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα στους 15°C (1.5.5-1.4.4).
1.7. Παρατηρήσεις: Καταγραφή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών.
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τα δεδομένα των περ. 1.5.1, 1.5.2, 1.5.4 [μόνο όσον αφορά στην προσδιορισμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 α) i του άρθρου 1 πυκνότητα] και 1.7, τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού.
Ειδικότερα, όπου σύμφωνα με την παρούσα απόφαση πραγματοποιείται προμέτρηση-επιμέτρηση του καυσίμου, όλα τα δεδομένα των περ. 1.4, 1.5.3, 1.5.4. και 1.5.5. καταγράφονται χειροκίνητα.
Για τα προϊόντα για τα οποία η φορολογητέα μονάδα δεν είναι εκφρασμένη σε όγκο αλλά σε μάζα, γίνεται μετατροπή των δεδομένων από μάζα σε όγκο ή αντίστροφα, με βάση την αντίστοιχη θερμοκρασία και πυκνότητα.

2. Δελτίο εξόδου/εκροής
Το δελτίο αυτό εκδίδεται άμεσα με την ολοκλήρωση της εκροής καυσίμου από τις δεξαμενές της φορολογικής αποθήκης ή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.
Στο δελτίο αυτό καταγράφονται τα εξής δεδομένα:
2.1. Ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
2.2. Ο αριθμός μητρώου του μετρητή εκροής καυσίμου, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
2.3. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.).
2.4. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ).
2.5. Τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τον όγκο του καυσίμου που εξήλθε από τον μετρητή εκροής καυσίμου.
2.5.1. Η ένδειξη του μη μηδενιζόμενου ηλεκτρονικού αθροιστή (totalizer) πριν την εκροή.
2.5.2. Η ένδειξη του μη μηδενιζόμενου ηλεκτρονικού αθροιστή (totalizer) μετά την εκροή.
2.5.3. Ο όγκος καυσίμου που εξήλθε από τον μετρητή (2.5.2-2.5.1).
2.5.4. Η θερμοκρασία του καυσίμου στον μετρητή εκροής σε βαθμούς Κελσίου.
2.5.5. Ο ανηγμένος όγκος του καυσίμου (2.5.3) στον μετρητή εκροής στους 15°C.
2.5.6. Η ανηγμένη πυκνότητα του καυσίμου στους 15°C που έχει καταχωρηθεί στον μετρητή.
2.6. Τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τον όγκο του καυσίμου στη δεξαμενή.
2.6.1. Η υφιστάμενη ανηγμένη πυκνότητα στους 15°C που είχε προσδιορισθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 α) i του άρθρου 1.
2.6.2. Το ύψος της στάθμης σε χιλιοστά (mm), ο όγκος και η θερμοκρασία του καυσίμου κατά την έναρξη της εκροής.
2.6.3. Ο ανωτέρω όγκος (2.6.2.) ανηγμένος στους 15°C.
2.6.4. Το ύψος της στάθμης σε χιλιοστά (mm), ο όγκος και η θερμοκρασία του καυσίμου μετά την ολοκλήρωση της εκροής και μετά την παρέλευση του εκάστοτε απαιτούμενου χρόνου ηρεμίας.
2.6.5. Ο ανωτέρω όγκος (2.6.4.) ανηγμένος στους 15°C.
2.6.6. Η μεταβολή του όγκου της δεξαμενής μετά από αναγωγή στους 15°C (2.6.3-2.6.5).
2.7. Ένδειξη για το εάν πρόκειται για Φορολογική Αποθήκη ή Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης, ο αριθμός Ε.Φ.Κ. της φορολογικής αποθήκης ή ο αριθμός άδειας λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, αντίστοιχα.
2.8. Κατά περίπτωση, θα καταγράφονται, επίσης, οι παρακάτω πληροφορίες για κάθε ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:
2.8.1. Ο τύπος και η ημερομηνία αναφοράς του εγγράφου.
2.8.2. Ο αριθμός αναφοράς:
2.8.2.1. Του Ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου (e-Δ.Ε.)
2.8.2.2. Της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.)
2.8.2.3. Της Τελωνειακής Διασάφησης.
2.8.3. Κατά περίπτωση, θα καταγράφονται, επίσης, είτε το όνομα του πλοίου, καθώς και ο αριθμός ΙΜΟ αυτού, είτε ο αγωγός, είτε ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος που παραλαμβάνει τα καύσιμα ή τα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου.
2.8.4. Η ποσότητα του καυσίμου που αναγράφεται στο έγγραφο.
2.8.5. Η εξερχόμενη ποσότητα καυσίμου σε λίτρα στους 15°C που σχετίζεται με το έγγραφο.
2.8.6. Κατά περίπτωση, θα καταγράφονται, επίσης, οι παρακάτω πληροφορίες για τους τελικούς αποδέκτες του παραδιδόμενου καυσίμου:
2.8.6.1. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του τελικού/ών αποδέκτη/ών είναι γνωστά, καταγράφονται ο ΑΦΜ, και η ταχυδρομική διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, Τ.Κ.) αυτού/ών. Σε περίπτωση πρατήριου/ων καταγράφεται μόνο ο/οι ΑΜΔΙΚΑ.
2.8.6.2. Σε περίπτωση που τα στοιχεία του τελικού/ών αποδέκτη/ών δεν είναι γνωστά, καταγράφεται ο μοναδικός αριθμός αναφοράς του εσωτερικού δελτίου διακίνησης εντός της εγκατάστασης.
2.9. Παρατηρήσεις: Καταγραφή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών.
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τα δεδομένα των περ. 2.6.1, 2.7, 2.8 και 2.9, τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού. Ειδικότερα, όπου σύμφωνα με την παρούσα απόφαση πραγματοποιείται προμέτρηση-επιμέτρηση του καυσίμου, όλα τα δεδομένα της περ. 2.6 καταγράφονται χειροκίνητα.
Στις περιπτώσεις όπου σύμφωνα με την παρούσα απόφαση πραγματοποιείται προμέτρηση-επιμέτρηση, δεν επιτρέπονται παράλληλες κινήσεις εκροής καυσίμου από την ίδια δεξαμενή.
Για τα προϊόντα για τα οποία η φορολογητέα μονάδα δεν είναι εκφρασμένη σε όγκο αλλά σε μάζα, γίνεται μετατροπή των δεδομένων από μάζα σε όγκο ή αντίστροφα, με βάση την αντίστοιχη θερμοκρασία και πυκνότητα.

3. Δελτίο Λοιπών Κινήσεων
Το δελτίο αυτό εκδίδεται άμεσα από το σύστημα με την ολοκλήρωση μίας εκ των «Λοιπών Κινήσεων» εκροής, όπως περιγράφονται ακολούθως:
Α) Κίνηση μετάγγισης προϊόντος. Εισέρχεται η δεξαμενή εκροής σε κατάσταση μετάγγισης και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο της δεξαμενής. Η/Οι δεξαμενή/ές εισροής εισέρχεται/ ονται σε κατάσταση εισροής και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο εισροής, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Β) Κίνηση μεταβολής προϊόντων. Εισέρχεται η δεξαμενή εκροής σε κατάσταση μεταβολής και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο της δεξαμενής. Η/Οι δεξαμενή/ές εισροής εισέρχεται/ ονται σε κατάσταση εισροής και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο εισροής, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Γ) Κίνηση εξυδάτωσης (πέραν αυτής που πραγματοποιείται σε κάθε αρχική εισροή). Εισέρχεται η δεξαμενή σε κατάσταση εξυδάτωσης και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο της δεξαμενής.
Δ) Κίνηση επαναδιύλισης/επανεπεξεργασίας/επιστροφής. Εισέρχεται η δεξαμενή σε κατάσταση επαναδιύλισης/επανεπεξεργασίας/επιστροφής και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο της δεξαμενής.
Ε) Κίνηση εκκένωσης δεξαμενής: Εισέρχεται η δεξαμενή εκροής σε κατάσταση εκκένωσης και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο της δεξαμενής. Η/Οι δεξαμενή/ές εισροής εισέρχεται/ ονται σε κατάσταση εισροής και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο εισροής, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
ΣΤ) Κίνηση εκκένωσης αγωγού: Εκκενώνεται ο αγωγός και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο με την ποσότητα του καυσίμου που περιείχε ο αγωγός. Η/Οι δεξαμενή/ές εισροής εισέρχεται/ονται σε κατάσταση εισροής και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο εισροής, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Ζ) Κίνηση βαθμονόμησης μετρητή: Εισέρχεται η δεξαμενή εκροής σε κατάσταση βαθμονόμησης μετρητή και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο της δεξαμενής. Η δεξαμενή εισροής εισέρχεται σε κατάσταση εισροής και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο εισροής, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Η) Κίνηση πλήρωσης αγωγού: Εισέρχεται η δεξαμενή εκροής σε κατάσταση πλήρωσης αγωγού και δημιουργείται το αντίστοιχο δελτίο με τον αρχικό και τον τελικό όγκο της δεξαμενής.
Στο δελτίο αυτό καταγράφονται για την δεξαμενή εκροής/αγωγό τα εξής δεδομένα:
3.1. Ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων ή η ταυτότητα του αγωγού για την περ. ΣΤ΄ κίνησης εκκένωσης αγωγού.
3.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.). Σε περίπτωση κίνησης μεταβολής προϊόντων (περ. Β΄), τα στοιχεία αυτά καταγράφονται και για το νέο προϊόν.
3.3. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ).
3.4. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την εκροή του καυσίμου:
3.4.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής, σε χιλιοστά (mm).
3.4.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου της δεξαμενής, καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός αυτής.
3.4.3. Η υφιστάμενη ανηγμένη πυκνότητα στους 15°C που είχε προσδιορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 α) i του άρθρου 1.
3.4.4. Ο ανηγμένος όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15°C.
3.5. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την εκροή του καυσίμου:
3.5.1. Ένδειξη για το εάν πρόκειται για Φορολογική Αποθήκη ή Αποθήκη Τελωνειακής Αποταμίευσης, ο αριθμός Ε.Φ.Κ. της φορολογικής αποθήκης ή ο αριθμός άδειας λειτουργίας της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, αντίστοιχα.
3.5.2. Κατά περίπτωση, θα καταγράφονται, επίσης, οι παρακάτω πληροφορίες για κάθε ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:
3.5.2.1. Ο τύπος και η ημερομηνία αναφοράς του εγγράφου.
3.5.2.2. Ο αριθμός αναφοράς:
3.5.2.2.1. Της Αίτησης Μεταβολής Προϊόντων
3.5.2.2.2. Της Αίτησης Μετάγγισης Προϊόντος
3.5.2.2.3. Της Αίτησης Βαθμονόμησης μετρητών
3.5.2.2.4. Της Αίτησης Εκκένωσης Αγωγού
3.5.2.2.5. Της Αίτησης Εκκένωσης δεξαμενής
3.5.2.2.6. Της Αίτησης Εξυδάτωσης
3.5.2.2.7. Της Αίτησης Επαναδιύλισης/Επανεπεξαργασίας/Επιστροφής
3.5.2.2.8. Της Αίτησης Πλήρωσης Αγωγού.
3.5.2.3. Ένδειξη σε περίπτωση που το καύσιμο προορίζεται για καταστροφή.
3.5.3. Σε περίπτωση εισροής σε συμμετέχουσες δεξαμενές, καταγράφεται ο αριθμός μητρώου της συμμετέχουσας δεξαμενής (ή δεξαμενών) εισροής, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων. Σε περίπτωση πλήρωσης αγωγού (Η΄) καταγράφεται η ταυτότητα του αγωγού.
3.5.4. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής, σε χιλιοστά (mm), μετά την παρέλευση του εκάστοτε απαιτούμενου χρόνου ηρεμίας.
3.5.5. Ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα θερμοκρασία) στη δεξαμενή, καθώς και η θερμοκρασία καυσίμου εντός αυτής.
3.5.6. Η υφιστάμενη ανηγμένη πυκνότητα στους 15°C που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 α) i του άρθρου 1.
3.5.7. Ο ανηγμένος τρέχων όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15°C.
3.6. Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα (3.4.4-3.5.7) στους 15°C.
3.7. Παρατηρήσεις: Καταγραφή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών.
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τα δεδομένα των περ. 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3., 3.5.6. και 3.7, τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού.
Για τα προϊόντα για τα οποία η φορολογητέα μονάδα δεν είναι εκφρασμένη σε όγκο αλλά σε μάζα, γίνεται μετατροπή των δεδομένων από μάζα σε όγκο ή αντίστροφα με βάση την αντίστοιχη θερμοκρασία και πυκνότητα.

4. Δελτίο Ισοζυγίου
Το Δελτίο Ισοζυγίου εκδίδεται άμεσα από το σύστημα για κάθε δεξαμενή πριν την έναρξη κάθε εισροής και στην τελευταία κίνηση (εισροή/εκροή) του μήνα. Όσον αφορά το Δελτίο Ισοζυγίου μηνός αυτό εκδίδεται εφάπαξ την τελευταία ημέρα κάθε μήνα και μετά το πέρας της τελευταίας ολοκληρωμένης κίνησης της ημέρας αυτής. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες αποκλίσεις της παρ. 4.15.2 του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ±0,5%.
Επίσης, το Δελτίο Ισοζυγίου μηνός θα εκδίδεται για το σύνολο των δεξαμενών της εγκατάστασης και ανά είδος καυσίμου.
Στο Δελτίο Ισοζυγίου δεξαμενής πριν την έναρξη κάθε εισροής καταγράφονται τα πιο κάτω δεδομένα:
4.1. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ) έκδοσης του ισοζυγίου. Η χρονική περίοδος αφορά το διάστημα από το τέλος της προηγούμενης εισροής μέχρι την έναρξη της νέας εισροής.
4.2 Οι ημερομηνίες, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης της χρονικής περιόδου για την οποία εκδίδεται το ισοζύγιο.
4.3. Τα παρακάτω στοιχεία ανά δεξαμενή:
4.3.1. Ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
4.3.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.).
4.3.3. Η υφιστάμενη ανηγμένη πυκνότητα που είχε προσδιορισθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 α) i του άρθρου 1.
4.3.4. Το ύψος της στάθμης και ο όγκος του καυσίμου κατά την έναρξη της περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία.
4.3.5. Ο ανωτέρω όγκος ανηγμένος στους 15°C.
4.3.6. Το ύψος της στάθμης, ο όγκος του καυσίμου και η αντίστοιχη θερμοκρασία κατά το πέρας της περιόδου.
4.3.7. Ο ανωτέρω όγκος ανηγμένος στους 15°C.
4.3.8. Η μεταβολή του όγκου της δεξαμενής μετά από αναγωγή στους 15°C (4.3.5-4.3.7).
4.3.9. Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα από τη δεξαμενή λόγω λοιπών κινήσεων (άθροισμα των ποσοτήτων του σημείου 3.6).
4.3.10. Η συνολική παραδοθείσα ποσότητα από τη δεξαμενή  (4.3.8.-4.3.9).
4.4. Τα παρακάτω στοιχεία ανά μετρητή εκροής καυσίμου:
4.4.1. Ο αριθμός μητρώου του μετρητή εκροής καυσίμου, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
4.4.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.).
4.4.3. Οι ανηγμένες στους 15°C εκροές του μετρητή για τη συγκεκριμένη δεξαμενή μέσα στη χρονική περίοδο αναφοράς.
Οι αναγωγές των εκροών για κάθε μεμονωμένη εκροή, γίνονται με βάση την αντίστοιχη θερμοκρασία του μετρητή κατά την εκροή αυτή.
4.5. Ο ανηγμένος στους 15°C όγκος των εκροών κατά την εν λόγω περίοδο, για το σύνολο των ανωτέρω μετρητών εκροής καυσίμου, ως εξής: [(αθροισμάτων αντίστοιχων) 4.4.3].
4.6. Ο ανηγμένος στους 15°C όγκος των εκροών κατά την εν λόγω περίοδο, άθροισμα των 2.6.6., όταν το 2.5.3 δεν έχει συμπληρωθεί.
4.7. Οι αποκλίσεις του ισοζυγίου, ως εξής:
4.7.1. Απόκλιση του όγκου εισροών-εκροών (4.3.10 4.5 4.6).
4.7.2. Η απόκλιση εισροών-εκροών εκφρασμένη ως ποσοστό με βάση αναφοράς τη μεταβολή του όγκου στη δεξαμενή.
4.8. Παρατηρήσεις: Καταγραφή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών.
Στο Δελτίο Ισοζυγίου δεξαμενής μηνός καταγράφονται τα πιο κάτω δεδομένα:
4.9. Η ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ) και η ώρα (ΩΩ:ΛΛ) έκδοσης του ισοζυγίου.
4.10. Οι ημερομηνίες, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης της χρονικής περιόδου για την οποία εκδίδεται το ισοζύγιο.
4.11. Τα παρακάτω στοιχεία ανά δεξαμενή:
4.11.1. Ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
4.11.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.).
4.11.3. Ο ανηγμένος στους 15°C όγκος του καυσίμου κατά την έναρξη της περιόδου.
4.11.4. Το άθροισμα των ανηγμένων στους 15°C όγκων του καυσίμου των εισροών στη δεξαμενή μέσα στη χρονική περίοδο αναφοράς (άθροισμα των 1.6).
4.11.5. Ο ανηγμένος στους 15°C όγκος του καυσίμου κατά το πέρας της περιόδου.
4.11.6. Η μεταβολή του όγκου της δεξαμενής στους 15°C (4.11.3 + 4.11.4 4.11.5).
4.11.7 .Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα από τη δεξαμενή λόγω λοιπών κινήσεων (άθροισμα 3.6).
4.11.8 .Η συνολική παραδοθείσα ποσότητα από τη δεξαμενή (4.11.6 4.11.7).
4.12. Τα παρακάτω στοιχεία ανά μετρητή εκροής καυσίμου:
4.12.1. Ο αριθμός μητρώου του μετρητή εκροής καυσίμου, όπως έχει ορισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Μητρώου δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων.
4.12.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός TARIC και περιγραφή και όπου υπάρχει κωδικός προϊόντος Π.Σ.Τ.).
4.12.3. Οι ανηγμένες στους 15°C εκροές του μετρητή για τη συγκεκριμένη δεξαμενή μέσα στη χρονική περίοδο αναφοράς.
Οι αναγωγές των εκροών για κάθε μεμονωμένη εκροή, γίνονται με βάση την αντίστοιχη θερμοκρασία του μετρητή κατά την εκροή αυτή.
4.13. Ο ανηγμένος στους 15°C όγκος των εκροών κατά την εν λόγω περίοδο, για το σύνολο των ανωτέρω μετρητών εκροής καυσίμου, ως εξής: [(αθροισμάτων αντίστοιχων) 4.12.3].
4.14. Ο ανηγμένος στους 15°C όγκος των εκροών κατά την εν λόγω περίοδο, άθροισμα των 2.6.6., όταν το 2.5.3 δεν έχει συμπληρωθεί.
4.15. Οι αποκλίσεις του ισοζυγίου, ως εξής:
4.15.1. Απόκλιση του όγκου εισροών-εκροών (4.11.8 4.13 4.14).
4.15.2.Η απόκλιση εισροών-εκροών εκφρασμένη ως ποσοστό με βάση αναφοράς τη μεταβολή του όγκου στη δεξαμενή.
4.16. Παρατηρήσεις: Καταγραφή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών.
Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τα δεδομένα των περ. 4.3.3., 4.6, 4.8., 4.14. και 4.16, τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού.
Για τα προϊόντα για τα οποία η φορολογητέα μονάδα δεν είναι εκφρασμένη σε όγκο αλλά σε μάζα, γίνεται μετατροπή των δεδομένων από μάζα σε όγκο ή αντίστροφα με βάση την αντίστοιχη θερμοκρασία και πυκνότητα.

Άρθρο 12
Αυθεντικότητα/ακεραιότητα και αναγνωσιμότητα στοιχείων


Η επαλήθευση της αυθεντικότητας/ακεραιότητας των εκτυπωμένων δελτίων του άρθρου 11 θα γίνεται μέσω hash code για όλα τα πεδία των δελτίων αυτών. Ο αλγόριθμος hash θα χρησιμοποιείται και από τις ελεγκτικές αρχές για την εξακρίβωση της αυθεντικότητας/ακεραιότητας των δελτίων.

Άρθρο 13
Παραβάσεις-Έλεγχοι-Κυρώσεις


1. Τα στοιχεία που παρέχονται από το σύστημα εισροών-εκροών είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και αξιοποιούνται στα πλαίσια των διενεργούμενων ελέγχων.

2. Στις περιπτώσεις μη τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, καθώς και στις περιπτώσεις που στα πλαίσια των ελέγχων, προκύπτουν στοιχεία τα οποία καθιστούν απαιτητές τις δασμοφορολογικές/φορολογικές επιβαρύνσεις ή/και επισύρουν την επιβολή κυρώσεων, ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 2960/2001 (Α΄ 265), όπως ισχύει.

3. Για τη σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος εισροών-εκροών της παρ. 2 του άρθρου 9, ευθύνεται ο φορέας της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Για την ορθή εισαγωγή και ενημέρωση των στοιχείων για την έκδοση των συναφών δελτίων του άρθρου 11, ευθύνονται κατά περίπτωση, ο φορέας της άδειας λειτουργίας ή/και ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ή διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

Άρθρο 14
Μεταβατικές-Καταργούμενες Διατάξεις


1. Για τις φορολογικές αποθήκες και τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, στις οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας έχουν εγκατασταθεί ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών, βάσει της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 κοινής υπουργική απόφασης, παρέχεται προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, για την προσαρμογή αυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.
 
2. Για τις φορολογικές αποθήκες και τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, στις οποίες έχουν εγκατασταθεί ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης της διαθεσιμότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων, ξεκινά περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκειας έξι (6) μηνών, από την ως άνω ημερομηνία ανακοίνωσης της διαθεσιμότητας, κατά την οποία αποστέλλονται τα δεδομένα του άρθρου 10. Με τη λήξη της ως άνω δοκιμαστικής λειτουργίας, άρχεται η παραγωγική λειτουργία της αποστολής δεδομένων από τα συστήματα αυτά.

3. Για τα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών που εγκαθίστανται σε φορολογικές αποθήκες και σε αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, μετά την ημερομηνία ανακοίνωσης της διαθεσιμότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων, ξεκινά περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας διάρκειας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία έναρξης της άδειας λειτουργίας φορολογικής αποθήκης ή αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, κατά την οποία αποστέλλονται τα δεδομένα του άρθρου 10. Με τη λήξη της ως άνω δοκιμαστικής λειτουργίας άρχεται η παραγωγική λειτουργία της αποστολής δεδομένων από τα συστήματα αυτά.

4. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 κοινή υπουργική απόφαση.

5. Οι αναφορές του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου στην καταργούμενη απόφαση λογίζονται ως αναφορές στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί
 
Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων