Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης

Εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης

Διαφήμιση

Θέμα: «Εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο
Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών Πετρελαίου
Θέρμανσης και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των
αρμόδιων αρχών επιβολής τους»
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
και
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.4758/2020 «Περιστολή
του λαθρεμπορίου – Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου
καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για
τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών
κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242),
β) του Κεφαλαίου Α΄«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν.
4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα της περ. δ) της
παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄82),
δ) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και
άλλες διατάξεις.» (Α΄230),
2 σελίδα
ε) των άρθρων 17 και 18 του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως
και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων
πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής
συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α΄ 150),
στ) των άρθρων 17 και 18 του π.δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και
λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή
κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» (Α΄ 303),
ζ) των άρθρων 25 και 26 του π.δ. 595/1984 «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και
λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου (LPG)» (Α΄ 218),
η) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α’
184),
θ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
ι) των άρθρων 16 και 20 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης
οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»
(Α΄133),
ια) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων » (Α’ 119),
ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121και διόρθωση σφάλματος Α΄126),
ιγ) του π.δ. 142/17 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ιδ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» ( Α’ 15),
ιε) του π.δ 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Α΄ 85),
ιστ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
ιζ) του Δεύτερου Μέρους του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες
διατάξεις.» ( Α΄ 143),
ιη) του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και
άλλες διατάξεις.» (Α΄ 230).
ιθ) του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί
Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (Α΄137).
2. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (Β΄2901).
3 σελίδα
3. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).
4. Την υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων
στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).
5. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25.02.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή
Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων
Φορέων» (Β΄762).
6. Την υπό στοιχεία 38428 ΕΞ 2021/29-10-2021 Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας
«Κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών» (Β’ 5231).
7. Την υπ’ αρ. 317/22.09.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών
και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ
Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).
8. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄4738).
9. Την υπ’ αρ. 1/ 20.01.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»
(Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41
του ν.4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου
Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού
Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων».
10. Την υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του
Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, του Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών, του
Υπουργού Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι,
προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών υγρών καυσίμων και
υγραερίου καθώς και λοιπών στοιχείων που αφορούν τα πρατήρια παροχής καυσίμων της
παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 και τις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου
θέρμανσης, στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων
Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης της ΑΑΔΕ» (Β’ 489).
11. Την ανάγκη εξειδίκευσης των παραβάσεων του άρθρου 6 του ν. 4758/2020 και της υπό
στοιχεία Α.1016/28-1-2022 (Β΄489 ) κοινής υπουργικής απόφασης και καθορισμού των
κριτηρίων για τον ακριβή προσδιορισμό του ύψους των διοικητικών προστίμων για κάθε
παράβαση, εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020,
καθώς και των αρμόδιων αρχών επιβολής των διοικητικών προστίμων.
12. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής
4 σελίδα
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:
α) η κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση
απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων
Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1016/28-01-
2022 κοινή υπουργική απόφαση και ο καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων για
κάθε παράβαση, βάσει κριτηρίων, εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
6 του ν. 4758/2020,
β) ο καθορισμός των αρμόδιων αρχών επιβολής των διοικητικών προστίμων και της είσπραξης
αυτών.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
α) Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Εγκαταστάσεων Πωλητών
Πετρελαίου Θέρμανσης (εφεξής Μητρώο Δεξαμενών): Η ηλεκτρονική εφαρμογή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στην οποία καταχωρίζονται στοιχεία για τις
δεξαμενές υγρών καυσίμων και υγραερίου των πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας
χρήσης και των εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και λοιπά στοιχεία
που αφορούν στο πρατήριο ή την εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020 και την υπό στοιχεία Α.1016/28-1-
2022 κοινή υπουργική απόφαση. H ηλεκτρονική εφαρμογή είναι προσβάσιμη, μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) και υλοποιείται με βάση τους
κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών.
β) Υπόχρεοι καταχώρισης στοιχείων και καταβολής των προστίμων: Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, τα οποία
είναι υπεύθυνα για την πλήρη και ορθή καταχώριση των στοιχείων των δεξαμενών υγρών
καυσίμων και υγραερίων των πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας χρήσης και των
εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και κάθε άλλου προβλεπόμενου από
την ανωτέρω κοινή απόφαση στοιχείου στο Μητρώο Δεξαμενών.
Άρθρο 3
Κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση παραβάσεων-κυρώσεων
Για κάθε παράβαση της υποχρέωσης καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020 και την υπό στοιχεία Α.1016/28-1-
2022 κοινή υπουργική απόφαση, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται
λαμβάνοντας υπόψη το είδος των παραβάσεων και τη βαρύτητά τους, ως ακολούθως:
1. Σε περίπτωση εξ ολοκλήρου παράλειψης απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιμο ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, σε βάρος του, κατά
περίπτωση, υπόχρεου καταχώρισης, ο οποίος ευθύνεται για την παράλειψη απογραφής.
2. Σε περίπτωση μη καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται διοικητικό
πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά
υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:
5 σελίδα
α) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου
άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη
καταχώριση αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα
στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
β) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του
κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη
καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του
γ) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, σε βάρος του εγκαταστάτη του
συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, όσον αφορά στα στοιχεία καταχώρισης
υποχρέωσής του.
3. Σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών, επιβάλλεται,
κατά περίπτωση, διοικητικό πρόστιμο, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό
πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:
α) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του κατόχου
άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η ανακριβής
καταχώριση, αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα
στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/ και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
β) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος
του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η
ανακριβής καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του
γ) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά στοιχείο ανακριβούς καταχώρισης, σε βάρος του
εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, όσον αφορά στα στοιχεία
καταχώρισης υποχρέωσής του.
4. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης της μεταβολής καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο
Δεξαμενών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022
κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως
κατωτέρω με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ:
α) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του
κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη
γνωστοποίηση της μεταβολής αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών
πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών
β) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου
άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη
γνωστοποίηση της μεταβολής αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του
6 σελίδα 
γ) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του
εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών όσον αφορά τα στοιχεία
καταχώρισης υποχρέωσής του.
5. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης γνωστοποίησης της μεταβολής καταχωρισθέντων στοιχείων στο
Μητρώο Δεξαμενών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία
Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά
περίπτωση ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό
των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ:
α) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του
κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η
εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της μεταβολής αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία
αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
β) χίλια (1.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του κατόχου
άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η εκπρόθεσμη
γνωστοποίηση της μεταβολής αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του
γ) πεντακόσια (500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του
εγκαταστάτη του συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, όσον αφορά στα στοιχεία
καταχώρισης υποχρέωσής του.
6. Σε περίπτωση μη μεταβολής των απαιτούμενων στοιχείων, κατόπιν μεταβίβασης του
πρατηρίου παροχής καυσίμων ή μεταβίβασης της εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου
θέρμανσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Α.1016/ 28-1-22
κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,
ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, με μέγιστο το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000)
ευρώ, σε βάρος του νέου εκμεταλλευτή/ φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης.
7. Σε περίπτωση μη επικαιροποίησης καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022
κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως
κατωτέρω με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ:
α) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του
κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη
επικαιροποίηση αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα
στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
β) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά μη επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του
κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η μη
επικαιροποίηση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του
8. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επικαιροποίησης καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο
Δεξαμενών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α.1016/28-
1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, κατά περίπτωση, ως
7 σελίδα
κατωτέρω με μέγιστο συνολικό διοικητικό πρόστιμο, ανά υπόχρεο, το ποσό των δεκαπέντε
χιλιάδων (15.000) ευρώ:
α) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε
βάρος του κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης,
εφόσον η εκπρόθεσμη επικαιροποίηση αφορά στα στοιχεία δεξαμενών, ή/και τα στοιχεία
αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία
φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
β) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα επικαιροποιούμενο στοιχείο, σε βάρος του
κατόχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, εφόσον η
εκπρόθεσμη επικαιροποίηση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.
9. Σε περίπτωση μη καταχώρισης των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του άρθρου 8 της υπό
στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης στοιχείων, επιβάλλεται στον κάτοχο
άδειας λειτουργίας πρατηρίου διοικητικό πρόστιμο, ως κατωτέρω, και με μέγιστο συνολικό
διοικητικό πρόστιμο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:
α) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, εφόσον η μη καταχώριση
αφορά στα στοιχεία δεξαμενών ή/και τα στοιχεία αντλιών πρατηρίου ή/και τα στοιχεία
ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών
β) τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ, ανά παραλειπόμενο στοιχείο, εφόσον η μη
καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του, πλην αυτών που
σχετίζονται με τα συστήματα παρακολούθησης εισροών εκροών υγρών καυσίμων.
10. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του άρθρου
8 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής απόφασης στοιχείων, επιβάλλεται
στον κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου διοικητικό πρόστιμο, ως κατωτέρω, και με μέγιστο
συνολικό διοικητικό πρόστιμο, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ:
α) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα καταχωρισθέν στοιχείο, εφόσον η
εκπρόθεσμη καταχώριση αφορά στα στοιχεία δεξαμενών, ή/και τα στοιχεία αντλιών
πρατηρίου ή/και τα στοιχεία ακροσωληνίων ανά αντλία ή/και τα στοιχεία φορολογικών
ηλεκτρονικών μηχανισμών
β) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, ανά εκπρόθεσμα καταχωρισθέν στοιχείο, εφόσον η μη
καταχώριση αφορά στα λοιπά στοιχεία καταχώρισης υποχρέωσής του.
Άρθρο 4
Αρμόδιες Αρχές ελέγχου – Διαδικασία επιβολής και είσπραξης διοικητικών προστίμων
1. Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο των καταχωρισθέντων στοιχείων στο Μητρώο Δεξαμενών,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Α.1016/28-1-2022 κοινής υπουργικής
απόφασης είναι οι αδειοδοτούσες αρχές των πρατηρίων παροχής καυσίμων και των
εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.
8 σελίδα
2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων του άρθρου 3 της παρούσας από τις αρμόδιες
αρχές της παρ. 1, αποστέλλεται στο τελωνείο χωρικής αρμοδιότητας του πρατηρίου, ή της
εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, στο/στην οποίο/α αφορά η παράβαση,
διαπιστωτική πράξη, στην οποία αναφέρονται οι παραβάσεις και οι σχετικές διατάξεις που τις
προβλέπουν, για την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής των προβλεπόμενων
προστίμων από αυτό, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 152 του
ν.2960/2001.
3. Τα πρόστιμα της παρούσας απόφασης αποτελούν δημόσια έσοδα και εισπράττονται από τις
τελωνειακές αρχές της παραγράφου 2, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
(ν.δ. 356/1974, Α’ 90).
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
2. H απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων