Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 300/2021

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 300/2021

Διαφήμιση

ΦΕΚ 2086/Β/20-5-2021

Καθορισμός μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό του τέλους κυκλοφοριακών συνδέσεων, διαδικασία είσπραξης, αρμόδια όργανα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α.1 Την παρ. 3 του άρθρου 212 του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»(Α΄ 36).

2. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

3. Το άρθρο δεύτερο του ν. 4388/2016  «Κύρωση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και της Δημοκρατίας του Ιράκ, αφετέρου, με τα αναπόσπαστα σε αυτήν Παραρτήματα 1-4, Προσαρτήματα, Πρωτόκολλα, Σημειώσεις και Μονομερή Δήλωση της Ε.Ε. σχετικά με το άρθρο 96 της Συμφωνίας και άλλες διατάξεις»(Α΄ 93).

4. Το άρθρο 6 του ν. 4250/2014  Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄74).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).

7. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

8. Το β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α΄ 150).

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

10. Την υπό στοιχεία Δ4δ/οικ.12181/24-02-2020, απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, «Ορισμός Διοικητή της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Οδικών Τελών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 143).

11. Την υπ’ αρ. οικ.27452/05-04-2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, περί ορισμού Γενικού Διευθυντή της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Οδικών Τελών.

Β. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Οδικών Τελών- Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών, (Υ.Ο.Τ. – Η.Δ.Ο.Υ.) καθώς και η ταχεία διεκπεραίωση των θεμάτων αρμοδιότητας της.

Γ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Δ. Την υπ’ αρ. 81924/31-03-2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αποφασίζουμε:

Α. Το ύψος του ετήσιου τέλους των νομίμων κυκλοφοριακών συνδέσεων υπολογίζεται ως εξής:

Τ= Σ1 Χ Σ2 Χ Σ3 Χ Σ4 Χ Σ5 Χ Σ6 Όπου

Σ1 = επιφάνεια χ αξία γης χ 4% (αξία γης = τιμή ζώνης)

Σ2=συντελεστής κατηγορίας οδού:

– 1.5 για βασικό (πρωτεύον) εθνικό οδικό δίκτυο

– 1.2 για δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο

– 1.0 για τριτεύον εθνικό οδικό δίκτυο.

Σ3 = συντελεστής απόστασης από την έδρα της περιφερειακής ενότητας: για πληθυσμό έδρας περιφερειακής ενότητας έως 50 χιλιάδες

– 1.2 για απόσταση μέχρι και 6 χλμ

– 1.0 για απόσταση μεγαλύτερη από 6 χλμ

για πληθυσμό έδρας περιφερειακής ενότητας από 50 χιλιάδες έως 100 χιλιάδες

– 1.5 για απόσταση μέχρι και 10 χλμ

– 1.0 για απόσταση μεγαλύτερη από 10 χλμ

για πληθυσμό έδρας περιφερειακής ενότητας πάνω από 100 χιλιάδες

– 1.8 για απόσταση μέχρι και 10 χλμ

– 1.3 για απόσταση από 10 χλμ έως και 20 χλμ

– 1.0 για απόσταση μεγαλύτερη από 20 χλμ

Σ4 = συντελεστής κατηγορίας περιοχής:

– 1,6 για την Περιφέρεια Αττικής και την Π.Ε. Θεσσαλονίκης

– 1.2 για τις Έδρες (Δήμος) Π.Ε.

– 1.0 για τις υπόλοιπες περιοχές πλην παραμεθορίων σύμφωνα με τον καθορισμό του ΥΠΕΘΑ

– 0.8 για τις παραμεθόριες περιοχές σύμφωνα με τον καθορισμό του ΥΠΕΘΑ

Σ5 = οι μήνες χρήσης/12

Σ6 = το ποσοστό (τοις %) συνιδιοκτησίας

Β. Η χρέωση του ετήσιου τέλους κυκλοφοριακής σύνδεσης σε βάρος των υπόχρεων θα διενεργείται με βάση τον άνω τύπο υπολογισμού από τον Διοικητή της Υ.Ο.Τ.- Η.Δ.Ο.Υ.,

ii) Για τον σκοπό αυτό συντάσσεται και εκδίδεται σχετικό σημείωμα πληρωμής, που υπογράφεται αρμοδίως από τον Διοικητή της Υ.Ο.Τ.- Η.Δ.Ο.Υ. και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στον υπόχρεο, το αργότερο έως την 28η Φεβρουαρίου του αμέσως επομένου ημερολογιακού έτους.

Τυχόν αντιρρήσεις του υπόχρεου σε βάρος του σημειώματος πληρωμής, που αφορούν στην ακρίβεια των στοιχείων του και στο ποσό που υπολογίστηκε, υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της, επί αποδείξει, παραλαβής της ειδοποίησης από τον υπόχρεο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο ή συνεργάτη του. Επί των αντιρρήσεων, οι οποίες υποβάλλονται με συστημένη επιστολή του υπόχρεου, αποφαίνεται το όργανο που εξέδωσε και υπέγραψε το σημείωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της άνω προθεσμίας, τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.

Στο σώμα του σημειώματος πληρωμής γίνεται μνεία των προθεσμιών που παρέχονται στον υπόχρεο για την πληρωμή του οφειλομένου τέλους και την υποβολή αντιρρήσεων.

Γ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του οφειλομένου τέλους, η προβλεπόμενη, κατά τις διατάξεις των περ. α΄ και β΄της παρ. 3 του άρθρου 212 του ν. 4782/2021

(Α΄ 36) προσαύξηση καθορίζεται σε ποσοστό 1% ανά ημερολογιακό μήνα, επί του αναλογούντος ετησίου τέλους.

Δ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ν. Φιλαδέλφεια, 11 Μαΐου 2021

 Κοινή Υπουργική Απόφαση 300/2021 – ΦΕΚ 2086/Β/20-5-2021

Καθορισμός μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό του τέλους κυκλοφοριακών συνδέσεων, διαδικασία είσπραξης, αρμόδια όργανα.10 Προβολές, προστέθηκε 25 Μαϊου 2021 10:30

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων