Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πρατηριούχοι και myDATA: Αλλαγές στη διαβίβαση δεδομένων από παραστατικά στην ΑΑΔΕ

Πρατηριούχοι και myDATA: Αλλαγές στη διαβίβαση δεδομένων από παραστατικά στην ΑΑΔΕ

Διαφήμιση

Με την απόφαση 1155/2021 τροποποιείται η 1060/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση», ως ακολούθως:

 1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Οι ως άνω υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., είτε με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων, που αφορούν μόνο πωλήσεις ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, με εξαίρεση τις περ. ιστ), ιζ), ιη), ιθ), κ) και κα) της ιδίας παραγράφου, εκτός της περίπτωσης του πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG».
 2. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
  «3. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται είναι, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:
  Α) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία χονδρικής πώλησης (τιμολόγια):
  α) Α.Φ.Μ. εκδότη
  β) Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου
  γ) Είδος παραστατικού
  δ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού
  ε) Σειρά/αριθμός παραστατικού
  στ) Αριθμός εγκατάστασης
  ζ) Είδος καυσίμου
  η) Ποσότητα καυσίμου
  θ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.
  ι) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή
  Β) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία λιανικής πώλησης:
  α) Α.Φ.Μ. εκδότη
  β) Είδος παραστατικού
  γ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού
  δ) Είδος καυσίμου
  ε) Ποσότητα καυσίμου
  στ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.
  ζ) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή
  η) Αριθμός Εγκατάστασης
  θ) Σειρά/αριθμός παραστατικού».
 3. Η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Εξαιρετικά, οι οντότητες-πωλητές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και οι μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης άνευ αποθηκευτικών χώρων, που διενεργούν λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης εκτός της εγκατάστασής τους, για τις ποσότητες που διατίθενται επί των βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων, υποχρεούνται στη διαβίβαση των υπόψη δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε., είτε μέσω Φ.Η.Μ. είτε μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, από την 01/10/2021».
 4. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Η παρούσα ισχύει από την 1/10/2021».
 5. Από την έναρξη ισχύος της 1155/2021, καταργείται η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1208/2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών.

Δείτε την απόφαση Α.1155/2021 και την κωδικοποιημένη Α.1060/2021 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Taxheaven

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων