Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Πρατηριούχοι και myDATA: Νέες αλλαγές στη διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ

Πρατηριούχοι και myDATA: Νέες αλλαγές στη διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ

Διαφήμιση

Με την απόφαση 1273/2021 τροποποιείται η 1060/2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), όπως ισχύει, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217).

Ειδικότερα, η απόφαση τροποποιείται ως ακολούθως:

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ως υπόχρεες οντότητες για την εφαρμογή τους παρούσας, νοούνται οι οντότητες-κάτοχοι αδειών, που ορίζονται με τους διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230).
Ειδικότερα:
α) Οι οντότητες-κάτοχοι αδειών διύλισης, οι οποίες πωλούν σε κατόχους άδειας εμπορίας, προμηθευτικούς συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης, σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές (π.χ. ΔΕΗ) και τις ένοπλες δυνάμεις.
β) Οι οντότητες-κάτοχοι αδειών εμπορίας πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων και υγραερίων), οι οποίες πωλούν σε κατόχους άδειας εμπορίας ή λιανικής εμπορίας, σε μεγάλους τελικούς καταναλωτές ή σε τελικούς καταναλωτές υπό προϋποθέσεις.
γ) Οι οντότητες κάτοχοι αδειών λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών (άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή υγραερίων ή μεικτής χρήσης, άδειας πώλησης πετρελαίου θέρμανσης και άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου).
δ) Οι οντότητες-κάτοχοι αδειών εμφιάλωσης υγραερίου.
Οι οντότητεςκάτοχοι αδειών λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και υγραερίων εξαιρούνται από την υποχρέωση διαβίβασης σύνοψης, με κωδικοποίηση ειδών, για τις περιπτώσεις πωλήσεων καυσίμων που αφορούν τους κωδικούς 43 «Υγραέριο και μεθάνιο βιομηχανικό/εμπορικό κινητήρων (σε φιάλες)» και 44 «Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο θέρμανσης και λοιπών χρήσεων (σε φιάλες, φιαλίδια)».

  1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 1 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Οι αντισυμβαλλόμενες οντότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν τα είδη των ενεργειακών προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας, με κοινή κωδικοποίηση, μονάδα μέτρησης και ποσότητα καυσίμου σε σχέση με τη θερμοκρασία (φυσική θερμοκρασία)».

  1. Στον κωδικό 40 «Υγραέριο (LPG) κίνησης» του κάτωθι Παραρτήματος, η μονάδα μέτρησης αντικαθίσταται από κιλά σε λίτρα, συνεπώς το Παράρτημα διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚωδικόςΟνομασίαΠεριγραφήΚωδικοί Συνδυασμένης ΟνοματολογίαςΜονάδα μέτρησηςΠερίπτωση της παρ. 1 άρθρου 73 ν. 2960
10Βenzine 95RONΑμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων2710 1241
2710 1245
Λίτραβ
11Benzine 95RON+Αμόλυβδη βενζίνη 95-97 οκτανίων2710 1245Λίτραβ
12Benzine 100 RONΑμόλυβδη βενζίνη 98-100 οκτανίων2710 1249Λίτραβ
13Benzine L.R.P.Αμόλυβδη βενζίνη με την προσθήκη ειδικών πρόσθετων που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών Σ.Ο. 27101251 και 271012592710 1245Λίτραγ
14Βενζίνη αεροπλάνωνΒενζίνη αεροπλάνων2710 1231Λίτραδ
15Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένωνΕιδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης2710 1270Λίτραε
20Diesel κίνησηςΠετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων (προωθητικό)2710 1943
27102011
Λίτραστ
21Diesel κίνησης premiumΠετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων (προωθητικό) με βελτιωτικά2710 1943
27102011
2710 1946
Λίτραστ
30Diesel HeatingΠετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης2710 1947
2710 1948
2710 2016
2710 2019
2710 1946
Λίτραζ
31Diesel Heating premiumΠετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης με βελτιωτικά2710 1947
2710 1948
2710 2016
2710 2019
Λίτραζ
32Κηροζίνη θέρμανσης (diesel light)Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης2710 1925Λίτραια
33Diesel άλλων χρήσεωνΠετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις περ. στ’ και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/20012710 1943 έως 2710 1948
2710 2011 έως 2710 2019
Λίτραη
34Diesel ναυτιλίαςΠετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων στη ναυτιλία2710 1943 έως 2710 1948
2710 2011 έως 2710 2019
Λίτραστ
35Κηροζίνη JP1Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) -Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων2710 1921Λίτραι
36Κηροζίνη άλλων χρήσεωνΦωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περ. ι’ και ια’της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/20012710 1921
2710 1925
2710 1962
Λίτραιβ
37ΜαζούτΠετρέλαιο εξωτερικής καύσης – (Μαζούτ) για λοιπές χρήσεις εκτός καυσίμου ναυτιλίας2710 1966
2710 1967
2710 2032
2710 2038
2710 1962
Κιλάθ
38Μαζούτ ΝαυτιλίαςΠετρέλαιο εξωτερικής καύσης – (Μαζούτ) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο ναυτιλίας2710 1966
2710 1967
2710 2032
2710 2038
Κιλάθ
40Υγραέριο (LPG) κίνησηςΥγραέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων – προωθητικό (για την κίνηση οχημάτων, πλωτών μέσων κ.λπ.)27111211 έως και 27111900Λίτραιγ
41Υγραέριο και μεθάνιο βιομηχανικό /εμπορικό κινητήρων (χύδην)Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες πλην της περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (χύδην)27111211 έως και 27111900 και 27112900Κιλάιε
42Υγραέριο (LPG)και μεθάνιο θέρμανσης και λοιπών χρήσεων (χύδην)Υγραέριο και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις περιπτώσεις ιγ’ και ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (χύδην)2711 1211 έως και 2711 1900 και 2711 2900Κιλάιδ
43Υγραέριο και μεθάνιο βιομηχανικό / εμπορικό κινητήρων (σε φιάλες)Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινητήρες πλην της περ. ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (σε φιάλες)2711 1211 έως και 2711 1900 και 2711 2900Κιλάιε
44Υγραέριο (LPG) και μεθάνιο θέρμανσης και λοιπών χρήσεων (σε φιάλες, φιαλίδια)Υγραέριο και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και για άλλες χρήσειςεκτός από αυτές που καθορίζονται στις περ.ιγ’ και ιε’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (σε φιάλες, φιαλίδια)2711 1211 έως και 2711 1900 και 2711 2900Κιλάιδ
50CNG (πεπιεσμένο φυσικό αέριο)Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων σε πεπιεσμένη μορφή2711 2100 (σε αεριώδη κατάσταση)Κιλάιστ
60Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες Δασμολογικής Κλάσης 2707Βενζόλιο, Τολουόλιο, Ξυλόλιο και άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250°C σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D 8627071000
2707 2000
2707 3000 2707 5000
Κιλάκβ
61Κυκλικοί Υδρογονάνθρακες Δασμολογικής Κλάσης 2902Βενζόλιο, Τολούλιο, ο-Ξυλόλιο, μ- Ξυλόλιο, π-Ξυλόλιο, Μείγματα ισομερών του Ξυλολίου και Αιθυλοβενζόλιο2902 2000
2902 3000
2902 4100
2902 4200
2902 4300
2902 4400
2902 6000
Κιλάκγ
70Ελαφρύ πετρέλαιοΕλαφρύ πετρέλαιο (WHITE SPIRIT)2710 1221Κιλάκδ
71Ελαφρά λάδιαΆλλα ελαφρά λάδια27101290Κιλάκε
72ΒιοντίζελΒιοντίζελ και μείγματα αυτού, όπως ορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση (Α.Χ.Σ.) υπ’αρ. 52/2016, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων, είτε αυτούσια είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/20013826 0010
3826 0090
Λίτρακστ
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων