Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τροπολογία για παράταση και ένταξη επιπλέον οφειλών έως 30.6.2021 στη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ, παράταση θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων σωματείων και συλλόγων και άλλες διατάξεις

Τροπολογία για παράταση και ένταξη επιπλέον οφειλών έως 30.6.2021 στη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ, παράταση θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων σωματείων και συλλόγων και άλλες διατάξεις

Διαφήμιση

8/6/2021

Εντάσσονται στη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ και οφειλές μέχρι 30.6.2021, έως 31.10.2021 οι αιτήσεις , παράταση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων, παράταση έως 30.9.2021 της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων σωματείων και συλλόγων

Τροπολογία κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με τίτλο
«Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»

Με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται τα ακόλουθα:

 1. Παρατείνεται, μέχρι 31.12.2021, η προθεσμία για την απογραφή από τα αρμόδια όργανα, της ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών, σύμφωνο, με τη διαδικασία του άρθρου 53 του ν.4735/2020.
 2. Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στη νομοθεσία (άρθρα 165 και 166 του ν.4764/2020) για την έκτακτη ρύθμιση οφειλών από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, η καταβολή των οποίων γίνεται με απαλλαγή κατά ποσοστό (από 100% έως 60%) από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του ανωτέρω νόμου.

Συγκεκριμένα:

α. Εντάσσονται στη ρύθμιση και οφειλές που πρόκειται να βεβαιωθούν μέχρι 30.6.2021 (κατά τα ισχύοντα, η ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 28.2.2021).

β. Περαιτέρω, επιτρέπεται μέχρι 31.10.2021, η υποβολή αίτησης του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση (η προθεσμία λήγει 30.6.2021). Με υπουργική απόφαση, η δυνατότητα υποβολής της αίτησης μπορεί να παραταθεί για επιπλέον (6) μήνες.

γ. Προβλέπεται ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήμο, είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου.

3.Τροποποιείται το άρθρο 49 του ν.4795/2021 και προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιτρέπεται κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, η παράταση λοιπών μισθώσεων δημοτικών ακινήτων, στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή ν.π.δ.δ. αυτού, οι οποίες δεν έχουν λήξει ή έληξαν/λήγουν από 1.1.2021  έως 11.6.2021. Η ρύθμιση καταλαμβάνει και τις μισθώσεις εντός κοινόχρηστα)” χώρων που ανήκουν στους ο.τ.α.

Η παράταση δίδεται για δύο (2) επιπλέον έτη από τη λήξη των συμβάσεων, η δε δήλωση του μισθωτή υποβάλλεται εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

β. Παρατείνονται, επίσης, για δύο (2) επιπλέον έτη από τη λήξη τους, οι συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιοι; εκπαίδευσης, οι οποίες είναι σε ισχύ στις 11.6.2021 και εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού. Η σχετική αίτηση του μισθωτή υποβάλλεται αποκλειστικά έως 30.9.2021.

4.Συμπληρώνεται το άρθρο 69 του ν.4509/2017 (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ο.τ.α.) και ορίζονται τα εξής:

Τα έργα, οι προμήθειες, οι μελέτες και οι υπηρεσίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα  ανάπτυξης και αλληλεγγύης των ανωτέρω φορέων «Αντώνης Τρίτσης», λογίζονται ότι υπάγονται στους αναπτυξιακούς σκοπούς του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.ΙΙ.Δ. /δεσμευμένος τομέας).

Οι αναγκαίοι πόροι μπορεί να προέρχονται από δανεισμό από ίδιους πόρους του Ταμείου με όρους και διαδικασίες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

 1. Τροποποιείται το άρθρο 107 του ν.3852/2010, κατά το μέρος που αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών που μπορεί να συνιστούν οι δήμοι που θέτουν υποψηφιότητα για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» (προετοιμασία υποψηφιότητας και υλοποίηση δράσεων που συνεπάγεται η φιλοξενία του θεσμού). Συγκεκριμένα, αυξάνεται κατά οκτώ [από είκοσι (20) σε είκοσι οκτώ (28)], ο αριθμός του εξειδικευμένου προσωπικού που μπορεί να απασχολούν οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή/και με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή; και με σύμβαση μίσθωσης έργου. (Σύμφωνα με τα ισχύοντα οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, στους δε πόρους των εταιρειών συμπεριλαμβάνονται επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον οικείο δήμο, την περιφέρεια ή άλλους φορείς).
 2. Επιτρέπεται, με π.δ., η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων για τη χρηματοδότη των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψηφίων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
 3. Παρατείνεται από τη λήξη της. κατά τρεις μήνες, μέχρι 30.9.2021 η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων (άρθρο 78 και ε,π. του Αστικού Κώδικα), του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ), των συνδικαλιστικών, αυνταξιοδοτικών και εργοδοτικών οργανώσεων, των αθλητικών ενώσεων και επαγγελματικών οργανώσεων κ.λπ., για την προστασία της δημόσιας υγείας από covid-19, εφόσον δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων ή δεν διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες περί χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (THE) διατάξεις.

Ορίζεται ότι, ειδικά για τους συλλόγους γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιο; και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σωματείων (άρθρου 53 του ν. 1566/1985), η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων τους παρατείνεται μέχρι 31.10.2021.

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1
Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών – Τροποποίηση του άρθρου 53 του ν. 4735/2020

Η παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) αναφορικά με την καταληκτική προθεσμία διενέργειας απογραφής της περιουσίας των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και η παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφορικά με την καταχώριση της εγκεκριμένης έκθεσης τροποποιούνται και το άρθρο 53 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 53

Απογραφή ακίνητης περιουσίας δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών

 1. Τα όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων του άρθρου 26 του π.δ. 410/1995 (Α’ 231) ή, σε περίπτωση που τέτοια όργανα ελλείπουν για οποιονδήποτε λόγο, τριμελής επιτροπή του οικείου δήμου υποχρεούνται μέχρι τις 31.12.2021 στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που, κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, περιέρχονται στην κυριότητα του νομικού προσώπου.
 2. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με πράξη του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα από το νομικό πρόσωπο ακίνητα, καθώς και λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από το άρθρο 9 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147), καταχωρείται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έγκριση.».

Άρθρο 2
Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 165 ν. 4764/2020

 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) σχετικά με τις οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα τροποποιείται ως προς τον χρόνο βεβαίωσης αυτών, το τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου τροποποιείται αναφορικά με τον χρόνο έκδοσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και το άρθρο 165 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α’ έως ε’ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73). Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως την 31η.3.2021, καθορίζονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων.

 1. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης: α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου, β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.

Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση.

 1. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.
 2. Από τη ρύθμιση της παρ. 1 εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), για τις οποίες εφαρμόζονται τα ειδικώς οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο.».

Άρθρο 3

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020

Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) τροποποιείται αναφορικά με την προθεσμία, προστίθεται μεταβατική διάταξη ως προς τον τρόπο υποβολής της αίτησης ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού και το άρθρο 166 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. α) Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του άρθρου 165 υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) από 1η.3.2021 έως την 31η.10.2021 το αργότερο. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήμο, είτε μέσω του δικτυακού τόπου του δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου δύναται να παραταθεί έως επιπλέον έξι (6) μήνες, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

β) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των δήμων πλην των ΔΕΥΑ.   .

 1. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργείται μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της ρύθμισης, ο οποίος τροφοδοτείται με στοιχεία που αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου από τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Το περιεχόμενο των στοιχείων, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής τους, η αρμόδια οργανική μονάδα για τη συλλογή και διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του μηχανισμού.».

Άρθρο 4
Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4795/2021

Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) περί παρατάσεων μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων αντικαθίστανται και το άρθρο 49 διαμορφώνεται ως εξής:

«Αρθρο 49

Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων

 1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων, λοιπές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α1 114) που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από Ο.Τ.Α. α1 βαθμού, οι οποίες δεν έχουν λήξει στις 11.6.2021 ή έληγαν από 1.1.2021 έως και τις 11.6.2021, παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη από τον χρόνο λήξης τους κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 11.1.2022. Ο καθορισμός του μισθώματος του χρόνου παράτασης της μίσθωσης κατά το πρώτο εδάφιο γίνεται από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 και από το οικείο διοικητικό συμβούλιο για τα νομικά πρόσωπα.
 2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και για μισθώσεις εντός κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.
 3. Εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες είναι σε ισχύ στις 11.6.2021 παρατείνονται για δύο (2) έτη από τον χρόνο λήξης τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 30η.6.2021.».

Άρθρο 5

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν.

4509/2017

Στο άρθρο 69 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) προστίθεται παρ. 18 ως εξής:

«18. Τα έργα, οι προμήθειες, οι μελέτες και οι υπηρεσίες που εντάσσονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τους Συνδέσμους Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. «Αντώνης Τρίτσης» που καταρτίστηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 1386) λογίζονται ότι υπάγονται στους αναπτυξιακούς σκοπούς του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως αυτοί προκύπτουν από το π.δ. 95/1996 (Α’ 76) σε συνδυασμό με τον ν. 3965/2011 (Α’ 113) και την υπ’ αρ. 2/23510/0094/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΒΊ083) για τον δεσμευμένο τομέα και οι αναγκαίοι πόροι μπορεί να προέρχονται από δανεισμό από ίδιους πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με όρους και διαδικασίες που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.».

Άρθρο 6
Ρύθμιση θεμάτων επιχειρήσεων που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» – Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010

Στην παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) τροποποιούνται το όγδοο και το δέκατο πέμπτο εδάφιο προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ατόμων που δύνανται να απασχολούν οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» από είκοσι (20) σε είκοσι οκτώ (28) και να επικαιροποιηθούν οι προβλέψεις ως προς την απαλλαγή από την υποχρέωση λήψης εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 107

Επιχειρήσεις δήμων

 1. Οι δήμοι μπορεί να έχουν μόνον:

α) μία κοινωφελή επιχείρηση,

β) μία δημοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.),

γ) μία επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενουμένους δήμους, και

δ) μία δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), εφόσον είχαν συσταθεί τέτοιες εταιρείες στους συνενουμένους δήμους.

 1. Οι δήμοι δεν επιτρέπεται να συνιστούν ή να συμμετέχουν σε άλλες ανώνυμες εταιρείες, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εκτός από εκείνες που είχαν συσταθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 194 αυτού. Δήμοι των οποίων δημοτική ανώνυμη εταιρεία συμμετέχει ή θα αποκτήσει, εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την έναρξη εφαρμογής της ισχύος, των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, μετοχική ιδιότητα σε τρίτη ανώνυμη εταιρεία, δύνανται να αποδέχονται μετοχές της τρίτης ανώνυμης εταιρείας, μεταβιβαζόμενες σε αυτούς με χαριστική αιτία (εν ζωή ή αιτία θανάτου), υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή τους στην τρίτη ανώνυμη εταιρεία, συνυπολογιζομένου του ποσοστού που κατέχει ή θα αποκτήσει σε αυτή η δημοτική ανώνυμη εταιρεία, δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της τρίτης ανώνυμης εταιρείας. Κάθε δήμος που θέτει υποψηφιότητα για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» μπορεί να συστήσει ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της υποψηφιότητας αυτής και την υλοποίηση των δράσεων που συνεπάγεται η φιλοξενία του θεσμού. Επιτρέπεται η επιχορήγηση της εν λόγω εταιρείας από προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια, επιμελητήρια και λοιπά ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ., καθώς επίσης και η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους ανωτέρω φορείς, για την πραγματοποίηση του σκοπού της. Η ανώνυμη εταιρεία του δήμου που επιλέγεται να φιλοξενήσει το θεσμό, επιτρέπεται επιπλέον να επιχορηγείται από το δήμο που την έχει συστήσει, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, μπορεί δε να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα, στη χωρική περιφέρεια των οποίων θα αναπτυχθούν δράσεις, στο πλαίσιο της φιλοξενίας του θεσμού. Η ανώνυμη εταιρεία του προηγούμενου εδαφίου λύεται υποχρεωτικά και τίθεται σε εκκαθάριση, με την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο συνεστήθη. Οι ανώνυμες εταιρείες των δήμων που δεν επιλέγονται να φιλοξενήσουν το θεσμό λύονται υποχρεωτικά και τίθενται σε εκκαθάριση, αμέσως μετά την ανακήρυξη της πόλης που θα φέρει τον τίτλο της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης». Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» δύνανται να απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό μέχρι είκοσι οκτώ (28) ατόμων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή/και με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή/και με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους σχετικούς κανονισμούς λειτουργίας τους, κατ’ εξαίρεση των εφαρμοζόμενων διατάξεων της περ. α’ της παρ. 20 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α’ 54), των άρθρων 2, 7, 37 έως 42 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), περί τρόπου πρόσληψης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) και του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206) περί σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου. Η διάρκεια των ως άνω συμβάσεων επιτρέπεται να είναι μέχρι ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής τους έως τη λήξη της διάρκειας των επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Καταστατικό τους, αποκλεισμένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση των αρμοδίων για το διορισμό οργάνων, η απόσπαση υπαλλήλων φορέων που υπάγονται στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη της διάρκειας της οικείας επιχείρησης. Οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλονται από το φορέα υποδοχής.

Οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρούσας δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από το φορολογικό έτος 2017.

Οι επιχειρήσεις που συστήνονται για τη φιλοξενία του θεσμού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης εγγυήσεων συμμετοχής και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, στόχος των οποίων είναι οποιοσδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: α) δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, όπως ορίζεται στην υποπερ. αα’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 ή β) προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως ορίζεται στην υποπερ. γγ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

 1. Υφιστάμενες αστικές εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 111 του παρόντος.».

Άρθρο 7

Κωδικοποίηση με προεδρικό διάταγμα των διατάξεων για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψηφίων η/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών είναι δυνατή η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα, τις δαπάνες και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών κομμάτων και των υποψηφίων ή/και αιρετών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά την κωδικοποίηση αυτή είναι δυνατή η μεταβολή της σειράς και της αρίθμησης των κεφαλαίων, άρθρων, παραγράφων και εδαφίων, καθώς και η εναρμόνιση των διατάξεων μεταξύ τους, με τις αναγκαίες προσαρμογές στη διατύπωσή τους.

Άρθρο 8
Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης σωματείων, συλλόγων γονέων μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αθλητικών ενώσεων.

Στο άρθρο 90 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) παρατείνεται η θητεία των αναφερόμενων οργάνων διοίκησης μέχρι και την 30ή.9.2021, προστίθενται στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης ol αθλητικές ενώσεις, προβλέπεται ειδικώς για τους συλλόγους γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), η παράταση της θητείας μέχρι την 31η. 10.2021 καιτο άρθρο 90 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 90

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης

Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79), των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των αθλητικών ενώσεων του άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (ΑΊ21), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α’26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 30ή.9.2021. Ειδικώς για τους συλλόγους γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σωματείων, που έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων τους παρατείνεται, υπό τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, μέχρι την 31η.10.2021.».

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων