Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών» με το ΦΕΚ 5756/2020

Τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών» με το ΦΕΚ 5756/2020

Διαφήμιση

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123274/3028

ΦΕΚ 5756/Β/28-12-2020

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/ 74603/1815/30.07.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών» (Β’ 3151).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 108 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).

2.Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 6 αυτού.

3.Τον ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230) και ιδίως τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 14 και την παρ. 2 του άρθρου 19 αυτού, όπως ισχύουν.

4.Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5.Τον ν. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90), όπως ισχύει.

6.Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει.

7.Το π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α’ 6).

8.Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί μετονομασίας και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

9.Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145) και ιδίως το άρθρο 5 αυτού.

10.Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

11.Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12.Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

13.Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

14.Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

15.Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

16.Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

17.Την υπό στοιχεία Υ3/20.01.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουργείων» (Β’ 48).

18.Την υπό στοιχεία Δ2/Γ/8570/14.04.1995 (Β’ 330) κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία συστάθηκε ειδικός λογαριασμός με την ονομασία «Ειδικός λογαριασμός για τον εφοδιασμό με καύσιμα προβληματικών περιοχών της Χώρας», κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 16 του ν. 1571/1985 «Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής και εμπορίας πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 192) και μετονομάστηκε, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), σε «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της Χώρας».

19.Την υπό στοιχεία Δ2/Γ/666/15.1.2004 κοινή υπουργική απόφαση «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές Περιοχές της χώρας» (Β’ 78), σύμφωνα με την οποία το ανταποδοτικό τέλος για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του ν. 3054/2002 και τα ετήσια ανταποδοτικά τέλη για τη χρήση των εν λόγω αδειών αποτελούν έσοδα του ειδικού λογαριασμού πετρελαιοειδών.

20.Το άρθρο 2 του ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (Α’ 198), με το οποίο καταργήθηκε ο ειδικός λογαριασμός πετρελαιοειδών.

21.Την υπ’ αρ. 2/82565/12.11.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε ο κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού και το ανταποδοτικό τέλος αποτελεί πλέον έσοδο αυτού και πιστώνεται στον ΚΑΕ 3421.

22.Το υπό στοιχεία 2/92514/ΔΠΓΚ/17.12.2018 (ΑΔΑ: ΩΩΠΛΗ-ΗΝ2) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Νέα Οικονομική Ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού», σύμφωνα με το οποίο ο παλαιός ΚΑΕ 3421 αντιστοιχίζεται στον νέο Λογαριασμό 6ου Βαθμού 1110902001.

23.Τις διατάξεις της περ. 15, της υποπαρ. Δ12 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», με τις οποίες ορίζεται ότι «Οι πόροι της ειδικής εισφοράς, η οποία θεσπίσθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν. 1571/1985 και 19 του ν. 3054/2002, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν υπέρ του καταργηθέντος με τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 3697/2008 ειδικού λογαριασμού με την επωνυμία «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της χώρας» διατίθενται για την κάλυψη δαπανών του Ελληνικού Δημοσίου» (Α’ 94).

24.Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1163/3.7.2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου» (Β’ 1675), και ιδίως το άρθρο 5 αυτής, καθώς και την υπό στοιχεία Α. 1047/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου» (Β’ 979).

25.Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/107511/3088/ 09-11-2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

26.Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/ 1815/30.07.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών» (Β’ 3151), ως εξής:

Α. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

Έλεγχος παραβόλων ετήσιων ανταποδοτικών τελών – Επιβολή προστίμων

1.Τα υποβληθέντα διπλότυπα είσπραξης Δ.Ο.Υ. ή e-παράβολα ετήσιων ανταποδοτικών τελών χρήσης των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 ελέγχονται από την αδειοδοτούσα αρχή και, εφόσον είναι εμπρόθεσμα και ορθά ως προς το καταβληθέν ποσό, καταχωρούνται στο οικείο αρχείο.

2.Στους κατόχους άδειας του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 που δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση της παρ. β του άρθρου 2 της παρούσας εντός της προθεσμίας που τίθεται στο άρθρο 4 της παρούσας, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου έκαστης αδειοδοτούσας αρχής, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), επιβάλλεται πρόστιμο ως ακολούθως:

α. Σε περίπτωση μη καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης άδειας, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. β του άρθρου 2 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο αυτού, για καθεμία από τις κατηγορίες αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002.

β. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του συνόλου ή τμήματος του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης άδειας του άρθρου 4 και της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με δυόμιση φορές το ποσό του προβλεπόμενου στην παρ. β του άρθρου 2 της παρούσας ετήσιου ανταποδοτικού τέλους. Το ποσό του τέλους που έχει καταβληθεί συμψηφίζεται με το οφειλόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο.

γ. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής τμήματος του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους χρήσης άδειας του άρθρου 4 του ν. 3054/2002, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του προβλεπόμενου στην παρ. β του άρθρου 2 της παρούσας ετήσιου ανταποδοτικού τέλους. Το ποσό του τέλους που έχει καταβληθεί συμψηφίζεται με το οφειλόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο.

Δεν γίνονται δεκτές καταβολές μετά την έναρξη του ελέγχου, όπως αυτός αποδεικνύεται από την ημερομηνία κλήσης σε ακρόαση του ενδιαφερόμενου.

3.Μετά την επιβολή του προστίμου, η αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή αποστέλλει χρηματικό κατάλογο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη αυτού κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πρόστιμα αποτελούν πόρο του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 6ου ΒΑΘΜΟΥ 1110902001 (πρώην ΚΑΕ 3421).

Από τα ποσά που εισπράττονται κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, παρακρατείται από τις Δ.Ο.Υ ποσοστό 5% ως δαπάνη βεβαίωσης και είσπραξης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής η ειδικής διάταξης.»

Β. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6

Λοιπές Διατάξεις

1.Για παραβάσεις μη καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους, για τις οποίες, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία επιβολής προστίμου και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ακρόασης του ενδιαφερόμενου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους. Ειδικά, για παραβάσεις εκπρόθεσμης καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους, για τις οποίες, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία επιβολής προστίμου και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ακρόασης του ενδιαφερόμενου, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους και το ποσό του τέλους που έχει καταβληθεί εκπρόθεσμα συμψηφίζεται με το οφειλόμενο πρόστιμο.

2.Από την ημερομηνία έναρξης της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία Δ2/Α/Φ.5/οικ.2490/10.2.2005 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών» (Β’ 218), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν και για τις άδειες της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30.07.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετησίων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση των αδειών αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών» (Β’ 3151).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020

www.e-nomothesia.gr

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων