Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
1926/2.7.2020 Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2020.

1926/2.7.2020 Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2020.

Διαφήμιση

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-07-2020 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1926/2.7.2020
Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2020.
Αριθμ. 1926

Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2020.

(ΦΕΚ Β 285/13.7.2020)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85 ΕΕ) -Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

3. Το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 129).

4. Την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 116) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4585/2018 (Α’ 216).

5. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

6. Τα άρθρα 51 και 52 του ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφο-ρές και λοιπές διατάξεις» (A’ 67).

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός De Minimis).

8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπου ργείων», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 50/2010 (Α’ 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α’ 89).

10. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

12. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

13. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).

15. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

16. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 937/02.04.2019 «Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2019» (Β’ 1094).

17. Την υπ’ αρ. 340/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

18. Την υπ’ αρ. 47/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 3100).

19. Την υπ’ αρ. 46/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100).

20. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

21. Την υπ’ αρ. 4111.08-01/1002/24.03.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020» (Β’ 1165).

22. Την υπ’ αρ. 1192/21.04.2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Παράταση της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) στο σκέλος των καυσίμων» (Β’ 1580).

23. Της υπ’ αρ. 4235/06.02.2020 (ΑΔΑ: ΨΟ7Ε46ΜΤΛΡ-0ΒΛ) εγκύκλιο Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021 – 2023 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

24. Το έργο με κωδικό 2018ΣΕ03300006 «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ» της ΣΑΕ 033 του Π.Δ.Ε του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

25. Το υπ’ αρ. 2812.7/31057/2020/26.5.2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το υπ’ αρ. πρωτ. 2812.7/38214/20/22-62020 πρόσθετο εισηγητικό σημείωμα.

26. Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται δαπάνη ύψους 1.800.000,00 €, το οποίο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί από το διάστημα 1/1/2020 έως 31/7/2020 και θα βαρύνει τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί για το σκοπό αυτό στη ΣΑΕ 033 του Π.Δ.Ε 2020 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έργο με κωδικό 2018ΣΕ03300006.

27. Την υπ’ αρ. 130433/2019 κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης Επενδύσεων (Β’4749).

28. Το π.δ. 80/2016 (Α’ 145) άρθ. 5, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στην μεταφορά καυσίμων

Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για τη μεταφορά απλής αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτ.) και Diesel κίνησης, το οποίο έχει παραταθεί με αναδρομική ισχύ, για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2020, εφαρμόζεται πιλοτικά στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυ-ρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά. Σκοπός του μέτρου είναι η αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς καυσίμων στα νησιά σε σχέση με την αντίστοιχη χερσαία.

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται: α) οι παράγοντες και ο τύπος υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. για τη μεταφορά υγρών καυσίμων από την ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά, β) το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου, γ) η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δ) η διαδικασία επιβολής και βεβαίωσης του προστίμου της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4676/2020 (Α’ 67).

Άρθρο 2

Παράγοντες υπολογισμού αντισταθμίσματος κόστους μεταφοράς καυσίμων στα νησιά

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι οι ακόλουθοι:

1. Η διαφορά τιμής χονδρικής πώλησης μεταξύ του Ν. Αττικής και κάθε άλλου νησιωτικού Νομού της χώρας.

2. Το κόστος μεταφοράς εντός του νησιωτικού Νομού.

3. Η μεσοσταθμική τιμή χονδρικής πώλησης στο νησιωτικό Νομό προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

4. Η μεσοσταθμική τιμή χονδρικής πώλησης στο Ν. Αττικής προ ΦΠΑ.

5. Ο αριθμός των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων που υφίσταται σε κάθε νησί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης.

6. Ο αριθμός των πρατηρίων που υφίσταται σε κάθε νησί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης και επικαι-ροποιείται ανά φάση πληρωμής.

7. Ο βαθμός απομάκρυνσης κάποιου νησιού από κε-ντρική/περιφερειακή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.

Ο τρόπος υπολογισμού επιδότησης αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.

Άρθρο 3

Δικαιούχοι Α.ΝΗ.ΚΟ.

Προκειμένου να είναι δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ για την μεταφορά καυσίμων μια επιχείρηση πρέπει:

1. Να είναι κάτοχος άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, το οποίο λειτουργεί σε επιλέξιμο νησί, όπως αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

2. Να έχει δηλώσει ως Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν τουλάχιστον από τους αναφερόμενους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

3. Να έχει συμπληρώσει και υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει την τελευταία τριετία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013, με βάση το υπόδειγμα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III της παρούσας (βάσει του άρθρου 6.2 του ως άνω Κανονισμού). Οι επιχειρήσεις καθίστανται ως δικαιούχοι κατόπιν ελέγχου επιλεξιμό-τητάς τους που διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Μεταφορικού Ισοδύναμου. Με την ολοκλήρωση της επιλεξιμότητάς τους, λαμβάνουν τον Μοναδικό Αριθμό Νησιωτικής Επιχείρησης (Μ.Α.Ν./Ε) κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 του ν. 4551/2018.

Άρθρο 4

Ποσό επιδότησης

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα επιλέξιμα νησιά της χώρας ανάλογα με το εάν σε κάθε ένα από τα νησιά αυτά υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες αποθήκευσης απλής αμόλυβδης (95 οκτ.) και diesel κίνησης, με τα κάτωθι ποσά:

α.1) 0,13 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες απλής αμόλυβδης (95 οκτ.) μεταφέρονται σε νησιά που δεν διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος. α.2) 0,06 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες απλής αμόλυβδης (95 οκτ.), μεταφέρονται σε νησιά, τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.

β.1) 0,13 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες diesel κίνησης μεταφέρονται σε νησιά που δεν διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.

β.2) 0,05 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες diesel κίνησης μεταφέρονται σε νησιά που διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.

Άρθρο 5

Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Επιλέξιμες δαπάνες για την καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. ορίζονται όλες οι δαπάνες μεταφοράς υγρών καυσίμων των κατηγοριών οι οποίες τεκμηριώνονται με όλα τα νόμιμα παραστατικά πώλησης (Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής) των προαναφερθέντων κατηγοριών υγρών καυσίμων που εκδίδουν οι εταιρείες εμπορίας για λογαριασμό των πρατηρίων.

2. Σε κάθε τιμολόγιο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται:

(α) η επωνυμία και τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη (ΑΦΜ, διεύθυνση, έδρα),

(β) ο τόπος φόρτωσης και προορισμού,

(γ) η ημερομηνία έκδοσης παραστατικού,

(δ) η ποσότητα και το είδος του υγρού καυσίμου και

(ε) η συνολική αξία πληρωμής.

3. Η διάρκεια επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται από 1 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2020.

Άρθρο 6

Διαδικασία πληρωμών

και απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να αποστείλουν σε φυσικό φάκελο στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς και αντίγραφα τιμολογίων που αποδεικνύουν το κόστος μεταφοράς καυσίμων που κατέβαλαν. Τα στοιχεία αυτά είναι:

(α) Μηνιαία μηχανογραφική κατάσταση, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, για κάθε κατηγορία επιδότησης των ποσοτήτων των διακινούμενων πετρελαιοειδών προϊόντων απλής αμόλυβδης (95 οκτ.) και diesel κίνησης στην οποία θα περιλαμβάνονται αναλυτικά οι ποσότητες πετρελαιοειδών προϊόντων κατ’ είδος.

(β) Οι αριθμοί των Τιμολογίων και των Δελτίων Αποστολής που συνοδεύουν την παράδοση κάθε επιμέρους ποσότητας υγρών καυσίμων. Σε κάθε τιμολόγιο θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, ο τόπος παράδοσης και ο παραλήπτης.

(γ) Ο τόπος φόρτωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων ανεξάρτητα από το αν η φόρτωση έγινε από χερσαία ή νησιωτική εγκατάσταση.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία δεσμεύονται να εμπορεύονται τα επιλέξιμα καύσιμα σε τέτοιες τιμές, ώστε τα εμπορικά περιθώρια νόμιμου κέρδους και το χορηγούμενο ΑΝΗ.ΚΟ να αντανακλάται στον τελικό καταναλωτή.

2. Η ΓΓΑΙΝΠ με την μηνιαία αναλυτική μηχανογραφική κατάσταση δικαιούχων ΑΝΗΚΟ για τις ποσότητες των υγρών καυσίμων, συγκεντρώνει τα στοιχεία σε ενιαίο κατάλογο και εκδίδει απόφαση διάθεσης πίστωσης από την αντίστοιχη Σ.Α.Ε./ Έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), αιτούμενη στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αντίστοιχη χρηματοδότηση μέσω του epde.

3. Στη συνέχεια, εκδίδεται η εντολή πληρωμής και με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής (eps) μέσω του epde προς την Τράπεζα της Ελλάδας, καταβάλλεται το Α.ΝΗ. ΚΟ. πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό που αντιστοιχεί στο IBAN που έχει δηλώσει ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 7

Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου Εφαρμογής του Μέτρου

1. Αρμόδια αρχή για την τιμοληψία ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ). Η ΓΓΕΠΚ αναλαμβάνει να παρακολουθεί τις μεταβολές στις τιμές πώλησης καυσίμων καταναλωτή και να ελέγχει την επίδραση του Α.ΝΗ.ΚΟ. σε αυτές.

2. Το παρατηρητήριο τιμών της ΓΓΕΠΚ παρέχει στη ΓΓΑΙΝΠ τα στοιχεία τόσο για τις τιμές πώλησης πριν όσο και μετά την επιδότηση. Η επίδραση ελέγχεται από την ημέρα της πληρωμής μέχρι την ημέρα του επόμενου ανεφοδιασμού και προκύπτει από τη διαφορά της διορθωμένης τιμής από την Αττική (χωρίς ΦΠΑ).

3. Η διορθωμένη τιμή πώλησης είναι η τιμή που προκύπτει από τη διαφορά της λιανικής τιμής πώλησης (χωρίς ΦΠΑ) αφαιρουμένου του συνολικού ποσού Α.ΝΗ.ΚΟ που λαμβάνει ο πρατηριούχος ανά λίτρο καυσίμου.

4. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών ορίζεται η ΓΓΑΙΝΠ.

5. Η ΓΓΑΙΝΠ προκειμένου να διαπιστώσει τη μείωση της τιμής των καυσίμων, λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία της τιμής λιανικής πώλησης των επιλέξιμων καυσίμων που έχουν αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 114 της υπ’ αρ. 91354/2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 2983).

Η ΓΓΕΠΚ ενημερώνει τη ΓΓΑΙΝΠ, εάν πρατηριούχος που έχει ενταχθεί στη δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων έχει παραλείψει να γνωστοποιήσει την τιμή της λιανικής πώλησης του επιλέξιμου καυσίμου στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων.

Στην περίπτωση μη ανάρτησης των τιμών στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων η μείωση των τιμών δύναται να αποδειχθεί από το Σύστημα Ελέγχου Εισροών Εκροών ν. 3054/2002 (Α’ 230), καθώς και με άλλα επίσημα στοιχεία που υποβάλλονται από τους δικαιούχους στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΑΙΝΠ, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τον καθορισμό δικαιολογητικών απόδειξης μείωσης τιμών και τρόπου είσπραξης προστίμων.

6. Η ΓΓΑΙΝΠ αναλαμβάνει την πληρωμή των δικαιούχων, των οποίων οι δαπάνες έχουν εγκριθεί.

7. Η ΓΓΑΙΝΠ είναι υπεύθυνη τήρησης αρχείων που αφορούν το σχεδιαζόμενο μέτρο για 10 (δέκα) οικονομικά έτη μετά από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης. Εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις, τα στοιχεία αυτά ανωνυμο-ποιούνται μετά την παρέλευση τριετίας.

8. Η ΓΓΑΙΝΠ ορίζεται υπεύθυνη για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης της ΕΥΚΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκαν.

9. Η ΓΓΑΙΝΠ αναλαμβάνει την ευθύνη για την αναγραφή του χορηγούμενου ποσού ενίσχυσης σε κάθε μεμονωμένη απόφαση χορήγησης που θα εκδοθεί βάσει του παρόντος καθεστώτος.

Άρθρο 8

Όροι ορθής εφαρμογής του Μέτρου

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές όλα τα παραστατικά και τα στοιχεία ελέγχου μεταφορικού κόστους καυσίμων που απαιτούνται.

2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδεχτούν και να εφαρμόσουν τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων που απαιτούνται για τη καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. και αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση κανονισμού de minimis που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.

3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να συμμετέχουν παράλληλα με τη παρούσα δράση στο Σύστημα Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων του ν. 3054/2002 (Α’ 230), καθώς και να έχουν κωδικούς εισόδου στο σύστημα του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων.

4. Οι δικαιούχοι οφείλουν να αξιοποιούν το Α.ΝΗ.ΚΟ. μόνο για τα καύσιμα που προορίζονται για λιανική πώληση.

Άρθρο 9

Κυρώσεις

Όταν, κατά τη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων από τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας, ελέγχων διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν έχει μειώσει την τιμή της λιανικής πώλησης καυσίμου αντιστοίχως με το δικαιούμενο ποσό, βάσει του ελέγχου που περιγράφεται στο 7.2. η ΓΓΑΙΝΠ:

α) Διακόπτει την καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. ή σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί, αναζητούνται για την αιτία αυτή ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, βεβαιώνονται ως έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (ΑΛΕ) 1590309001 Λοιπές Επιστροφές από την Εκτέλεση Έργων Επενδύσεων, αφού καλέσει τον ενδιαφερόμενο να διατυπώσει εντός εύλογης προθεσμίας έγγραφες παρατηρήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία.

β) Σε περίπτωση διαπίστωσης της παραπάνω παράβασης για δεύτερη φορά, ο δικαιούχος αποκλείεται από το καθεστώς έκδοσης M.A.N. – Επιχείρησης για το επόμενο έτος από αυτό, εντός του οποίου διαπιστώθηκε η δεύτερη παράβαση.

Παράρτημα

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει αναδρομικά από 1.1.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων