Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
“Άδειες λειτουργίας µικτών πρατηρίων υγρών καυσίµων και υγραερίου (LPG)”.

“Άδειες λειτουργίας µικτών πρατηρίων υγρών καυσίµων και υγραερίου (LPG)”.

Διαφήμιση

12/12/2019
Ψηφίσθηκε από την Βουλή των Ελλήνων το παρακάτω άρθρο που αφορά τις άδειες λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG) ή μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου, σε ισόγεια πολυόροφων κτισμάτων, με δύο μέτρα και δύο σταθμά, χωρίς να ζητηθεί η θέση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.).

Η Π.Ο.Π.Ε.Κ. διαμαρτύρεται, εκφράζει την δυσαρέσκεια της και επιφυλάσσεται για τις περαιτέρω ενέργειες της, για την ψήφιση του συγκεκριμένου άρθρου, χωρίς το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο των δημοκρατικών διαδικασιών, να ζητήσει και να λάβει υπόψη του την θέση της Ομοσπονδίας.

Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΕ΄, 10 Δεκεµβρίου 2019, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

“Κατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις”

Άρθρο 32

Άδειες λειτουργίας µικτών πρατηρίων υγρών καυσίµων και υγραερίου (LPG)

Από τη δηµοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αµιγώς υγραερίου (LPG) ή µικτών πρατηρίων υγρών και καυσίµων και υγραερίου (LPG), σε ισόγεια πολυώροφων κτισµάτων, όπου στους άνωθεν αυτών ορόφους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει [κατοικίες (πλην µονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών, εφόσον αυτές χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκµεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του), καταστήµατα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας, γηροκοµεία, Θέατρα ή κινηµατογράφοι ή λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού, γραφεία και ξενοδοχεία]. Οµοίως, δεν επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) στις περιπτώσεις λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίµων που χωροθετούνται στα ισόγεια πολυώροφων κτισµάτων, όπου στους άνωθεν αυτών ορόφους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει. Οι άδειες λειτουργίας µικτών πρατηρίων υγρών καυσίµων και υγραερίου (LPG), όπου στους άνωθεν αυτών ορόφους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει, που χορηγήθηκαν προ ή µετά της έκδοσης του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), εξακολουθούν ισχύουσες, υπό τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων