Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αφαίρεση αδείας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας δημοσίας χρήσεως

Αφαίρεση αδείας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων και ενέργειας δημοσίας χρήσεως

Διαφήμιση

Αφαιρούμε, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 1871/2013 (ΦΕΚ Β 2173) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Φ2-518/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 575) απόφαση, την υπ. αρ. πρωτ. 525918/04.04.2014 απόφαση χορήγησης άδειας λειτουργίας του πρατηρίου παροχής καυσίμων & ενέργειας δημοσίας χρήσεως που βρίσκεται στο Δήμο Πειραιά, στη περιφέρεια Αττικής, για τους λόγους που εκτίθενται αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης και ειδικότερα στις παρ. 9,10 & 11 αυτής. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Αττικής, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 228 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010).

9. Το υπ΄αριθμ. πρωτ.: 8313/09.08.2017 έγγραφο της Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής – Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά & Νήσων – τμήμα Εμπορίου.

10. Την αρ. πρωτ.: 167559/07.09.2017 έγγραφο κλήσης προς έκφραση απόψεων καθώς και το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν απόψεις.

11. Το γεγονός ότι: στο πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας που βρίσκεται στο Δήμο Πειραιά, επί των οδών με το ανωτέρω σχετικό επιβλήθηκαν κυρώσεις σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 1871/2013 (ΦΕΚ Β 2173) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Φ2-518/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 575). Συγκεκριμένα, η εν λόγω διάταξη αναφέρει: «Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αποθήκευση, διακίνηση ή εμπορία υγρών καυσίμων, μέσω δεξαμενών ή αντλιών πρατηρίων υγρών καυσίμων, που δεν συνδέονται με το σύστημα εισροών εκροών, ή που το σύστημα εισροών εκροών δεν έχει εγκατασταθεί, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου».

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων