Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αλλαγές και ρυθμίσεις για ταξί – πάρκινγκ – συνεργεία αυτοκινήτων – ΚΤΕΟ -Πρατήρια καυσίμων – Μεταφορές – Τηλεπικοινωνίες

Αλλαγές και ρυθμίσεις για ταξί – πάρκινγκ – συνεργεία αυτοκινήτων – ΚΤΕΟ -Πρατήρια καυσίμων – Μεταφορές – Τηλεπικοινωνίες

Διαφήμιση

Άρθρο 28

Προσαρμογή πρατηρίων καυσίμων στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού

Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), όπως προστέθηκε με το άρθρο 112 του ν. 4199/2013 (Α’ 216), ορίζει ότι για πρατήρια υγρών καυσίμων εντός οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους, σε περίπτωση που η προ αυτών οδών βελτιώνεται ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσαρμόσει με δική του δαπάνη το χώρο του πρατηρίου προς τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα με την προσθήκη της φράσης «τηρουμένης της διαδικασίας που περιγράφεται στις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23». Όμως, η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Π.Δ. 1224/1981, όπως ισχύει, αναφέρεται σε συγκρότηση πρωτοβάθμιας τριμελούς επιτροπής, δι’ αποφάσεως του οικείου Νοµάρχου και έχει ως έργο την γνωμοδότηση επί της δυνατότητος ή µη συνεχίσεως της λειτουργίας του πρατηρίου, η οποία και έχει καταργηθεί, ενώ έχει διατηρηθεί μόνο η επιτροπή επανεξέτασης της καταλληλότητας των πρατηρίων υγρών καυσίμων για συνέχιση ή μη της λειτουργίας τους (δευτεροβάθμια) του άρθρου 23, παράγραφος 3, του Π.Δ. 1224/81, όπως ισχύει. Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 112 του Ν. 4199/2013 με τη διαγραφή της εξής φράσης που αναγράφεται σε αυτό: «τηρουμένης της διαδικασίας που περιγράφεται στις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23», διότι στη παρούσα χρονική περίοδο, εξαιτίας της κατάργησης της πρωτοβάθμιας τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής επί της δυνατότητος ή µη συνεχίσεως της λειτουργίας του πρατηρίου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 112 του Ν. 4199/2013 και ως εκ τούτου να εκπληρωθούν οι στόχοι για την έκδοσή του, όπως αναγράφονται στην συνοδευτική του αιτιολογική έκθεση.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων