Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αλλαγές στη φορολογία 2014 – Μπαρτζής Ιωάννης φοροτεχνικός ΠΟΠΕΚ

Αλλαγές στη φορολογία 2014 – Μπαρτζής Ιωάννης φοροτεχνικός ΠΟΠΕΚ

Διαφήμιση

Σημαντική επισήμανση

Για πωλήσεις αγαθών ,παροχή υπηρεσιών και γενικά λήψη Δαπανών από επιτηδευματία σε άλλον υπόχρεο απεικόνιση συναλλαγών για τελική αξία άνω των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ ο τρόπος πληρωμής είναι ΜΟΝΟ μέσω Τραπεζικού συστήματος (Εντολή πληρωμής Έμβασμα, Τραπεζική Επιταγή ή Προσωπική Επιταγή και Πιστωτικές Κάρτες). Για πωλήσεις Λιανικής (σε μη υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών) το όριο είναι χίλια πεντακόσια (1.500) ΕΥΡΩ.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

 • Η κατάργηση όλων των πρόσθετων βιβλίων που είχαν απομείνει μέχρι τέλους του 2013.
 • Η κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων (αίτημα που επιτέλους πραγματοποιήθηκε) και θα απαλλάξει τους επιτηδευματίες από το άγχος της ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, διευκολύνοντας την απρόσκοπτη διακίνηση των αγαθών και απαλλάσσοντας τους υπόχρεους από ποινές και πρόστιμα .
 • Η κατάργηση της θεώρησης των Δελτίων Αποστολής με την αντικατάσταση τους με το νέο «έγγραφο παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων» δηλαδή το γνωστό Δελτίο Αποστολής, το οποίο και παραμένει, το έγγραφο αυτό θα εξειδικευτεί με την αναμενόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Γενικές αρχές επι της διακίνησης και τιμολόγησης εμπορευμάτων και λοιπών αγαθών:

 1. Όλα τα παραστατικά διακίνησης και πώλησης είναι αθεώρητα (Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ)
 2. Καταργείται το συνενωμένο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και γίνεται Τιμολόγιο σκέτο.
 3. Καταργείται το Ειδικό Ακυρωτικό, μόνο όμως σε περιπτώσεις που το Τιμολόγιο έχει εκδοθεί,εκτός φορολογικού μηχανισμού και έχει παραδοθεί το τιμολόγιο στον πελάτη, τότε θα εκδοθεί πιστωτικό εκτός φορολογικού μηχανισμού, όμως για τις περιπτώσεις που το Τιμολόγιο έχει εκδοθείεντός φορολογικού μηχανισμού και δεν έχει παραδοθεί στον πελάτητότε εκδίδεταιτο ειδικό ακυρωτικό στοιχείο από τον φορολογικό μηχανισμό,εάν έχει παραδοθείθα εκδοθεί πιστωτικό μέσω φορολογικού μηχανισμού.
 4. Οι χονδρικές πωλήσεις και η διακίνηση τους και η Παροχή Υπηρεσιών δεν θεωρούνται καιδεν σημαίνονται.
 5. Οι λιανικές πωλήσεις δεν θεωρούνται αλλά σημαίνονται (Ταμειακή-Φορολογικός μηχανισμός, παροχή υπηρεσιών προς ιδιώτες).

Η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης καταργείται και αντικαθίσταται από Τιμολόγιο λήψης Υπηρεσιών που εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών λήπτη των υπηρεσιών για λογαριασμό του παρέχοντος την εργασίαν.

Απόδειξη αυτοπαράδοσης μετασχηματίζεται σε Τιμολόγιο αυτοπαράδοσης.

Περίπτωση έκδοσης Α.Λ.Π οι οποίες επέχουν θέση Τιμολογίου

α1) Για τις μεμονωμένες (παραδόσεις από αντλία) Χονδρικές πωλήσεις πετρελαίου ή βενζίνης έως και τριακόσια (300) ΕΥΡΩ με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1091/14-6-2010είχεγίνει δεκτό ότι εκδίδεται απόδειξη εσόδου από το «σύστημα εισροών-εκροών» , (αντλία) με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και σφράγιση του οπισθίου μέρους της απόδειξης εσόδου.ΑΥΤΟ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ μέχρι να εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος , η οποία κατόπιν αιτήματος της ΠΟΠΕΚ πρόκειται να καθορίζει ότι για μεμονωμένες Χονδρικές Πωλήσεις Πετρελαίου ή βενζίνης για τις οποίες εκδίδεται«απόδειξη εσόδου»από το σύστημα εισροών-εκροών, (αντλία) για ποσά έως και εκατό (100) ευρώδεν χρειάζεταιη σφράγιση του οπισθίου μέρους της απόδειξης εσόδου.

Ο λήπτης θα την καταχωρεί στα βιβλία του ως έξοδο και ο πωλητής στις λιανικές του πωλήσεις με την υποχρέωση να συμπεριλαμβάνονται αυτές οι πωλήσεις συγκεντρωτικά εις τις συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων Λιανικής.

α2) Για τις πωλήσεις άνω τωντριακοσίων (300) ευρώκαιμετά την ισχύ της ερμηνευτικήςγια τις άνωτων εκατό(100) ευρώ, με έκδοση απόδειξης εσόδου με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και του ΑΦΜ του πελάτη των σχετικών στοιχείων εκδιδομένων με πληκτρολόγηση μέσω του συστήματος «εισροών- εκροών» απαιτείται η έκδοση Τιμολογίου με την αναγραφή της φράσης «εκδόθηκε εις αντικατάσταση των αριθμών……………………» και φυσικά με την επισύναψη της απόδειξης εσόδου.

Με την ρύθμιση αυτήπου αναμένουμε θα έχουμε ελαχιστοποιήσει το πλήθος των αποδείξεων εσόδων που θα μετασχηματίζονται σε Τιμολόγια για τις ανάγκες της υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων (συγκεντρωτικές Πελατών-Προμηθευτών). Είναι μια σοβαρή μείωση στον όγκο των στοιχείων που υποχρεούμεθα να υποβάλλουμε γιατί οι περισσότερες μεμονωμένες παραδόσεις είναι μέχρι εκατό (100) ΕΥΡΩ.

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

 1. Έκδοση με την παράδοση του Εμπορεύματος.
 2. Δυνατότητα να εκδοθεί και από 1/1/2014 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.σε χρόνο μεταγενέστερο της «παράδοσης-αποστολής» των εμπορευμάτων , οπότε σύμφωνα με το Ν.4223/2013 άρθρο 6 παράγρ.14 εδάφιο δεύτερο

«Το τιμολόγιο δύναται να εκδοθεί το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την αποστολή-παράδοση των εμπορευμάτων στον αγοραστή και οπωσδήποτε μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο.

Κατάργηση της απόδειξης δαπάνης

Η υποχρέωση έκδοσης απόδειξης δαπάνης όταν ο δικαιούχος της αμοιβής δεν είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών παύει να ισχύει από την 1/1/2014 περίπτωση ευκαιριακής υπηρεσίας από ιδιώτη, ή περίπτωση δώρων για την επαγγελματική προβολή του.

Μέχρι λήψης ερμηνευτικής εγκυκλίου προτείνεται η έκδοση ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από τον υπόχρεο που καταβάλλει την αμοιβή σε υπόχρεο μη απεικόνισης συναλλαγών .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Από 1/1/2014 στον νέο Κ.Φ.Α.Σ δεν υπάρχει η έννοια του «ελεύθερου επαγγελματία» καθ’ όσον έχει εισαχθεί « η έννοια της επιχειρηματικής δραστηριότητας» η οποία περιλαμβάνει κάθε « μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη» η οποία πραγματοποιεί συναλλαγή μεμονωμένη ή συστηματική με σκοπό την επίτευξη κέρδους.

Ακόμη μέχρι τρείς (3) ομοειδείς συναλλαγές που γίνονται εντός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια Πράξεων.

Ποια παραστατικά απομένουν

 1. Για τους επιτηδευματίες προς άλλους υπόχρεους συναλλαγών Τιμολόγιο (ως παραστατικό αξίας και διακίνησης) Πιστωτικό Τιμολόγιο καταργουμένου του Ειδικού ακυρωτικού στοιχείου.

Δηλαδή

 1. Το απλό αθεώρητο Τιμολόγιο χρησιμοποιείται και ως παραστατικό διακίνησης, φυσικά με αναγραφή όλων των προβλεπομένων στοιχείων της συναλλαγής (Επωνυμία αγοραστού, ΑΦΜ, Διεύθυνση, Πόλη, Τόπος, παράδοση, ημερομηνία , ώρα, αριθμός αυτοκινήτου ή φορτωτικής και τρόπος πληρωμής). Το επάγγελμα , ο σκοπός διακίνησης και η Δ.Ο.Υ είναι προαιρετικά.
 2. Το πιστωτικό Τιμολόγιο εκδίδεται για επιστροφή μη παραληφθέντος εμπορεύματος από τον αποδέκτη (πελάτη) για κάθε διόρθωση αξίας, ποσότητος ή άλλου υποχρεωτικού στοιχείου ή οποιουδήποτε λάθους (ΑΦΜ, Διεύθυνση κλ).

Β. Από Επιτηδευματία προς Ιδιώτες

Για πώληση-Παράδοση «Αποδείξεις Συναλλαγών» ή Απόδειξη Λιανικής Πώλησης και σε περίπτωση επιστροφής των πωληθέντων «Αποδείξεις Επιστροφής». Για παροχή υπηρεσιών Απόδειξη παροχής Υπηρεσιών.

Γ.Όταν ο επιτηδευματίας αγοράζει οτιδήποτε από «ΙΔΙΩΤΗ» Τίτλο κτήσης

Δεδομένου ότι ο Νόμος αφήνει μεγάλα περιθώρια ως προς την διακίνηση Εμπορευμάτων , μετά την κατάργηση της θεώρησης των Δελτίων Αποστολής, όλοι μας αισθανόμαστε αμήχανα και ξεκρέμαστοι. Ερωτήματα όπως, πως θα διασφαλίσουμε την παραλαβή των αποσταλλέντων εμπορευμάτων, όταν δεν έχουμε εκδώσει παραστατικό αξίας, πως θα διακινήσουμε σε Πρακτορεία, πως θα στείλουμε για δειγματισμό ή παρακαταθήκη, συμμετοχή σε έκθεση μεταφορά , επισκευή.

Εδώ ο Νόμος μας διευκολύνει με την σύνταξη του «εγγράφου μη Τιμολογηθέντων αποθεμάτων» δηλαδή το γνωστό Δελτίο Αποστολής που θα είναι αθεώρητο με περιεχόμενα τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 9,10 και 11 του Κ.Φ.Α.Σ (Ν.4093/2012) δηλαδή

Σε ένα απλό Χαρτί , Α4, που δύναται να εκδίδεται και από το πρόγραμμα μας κατόπιν καταλλήλου προσαρμογής . ή μέσω υπολογιστού, ή χειρογράφου.

Το άνω έγγραφο εκδίδεται από τον πωλητή, ή από τον παραλήπτη αγοραστή (υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών) εφ’ όσον δεν παραδίδεται σε αυτόν κατά την παραλαβήν τους Τιμολόγιο του προμηθευτή κατά τον χρόνο της παράδοσης ή της παραλαβής και φυλάσσεται και από τον πωλητή και από τον παραλήπτη-αγοραστή στις εγκαταστάσεις τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εγκυρότητα διαφυλάσσεται από την υποχρέωση της αποστολής με ηλεκτρονική μορφή του Τιμολογίου (με μορφή PDF) στο πελάτη.

Επίσης από την υποχρέωση από όλους της υποβολής για της χονδρικές συναλλαγές ανεξαρτήτως ποσού (και κάτω των 300 ΕΥΡΩ) «καταστάσεων φορολογικών στοιχείων» για διασταύρωση πληροφοριών ανά μήνα , για τα έσοδα και μέχρι την 15ητου επομένου μηνός, για τα έξοδα η υποβολή γίνεται εντός τριμήνου και όχι μετά την υποβολή της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Ερώτημα γεννάται στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις λαμβάνουν έξοδα από ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ που έχουν εκδοθεί σε όνομα τρίτου (πχ ιδιοκτήτη του ακινήτου) αυτές θα περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά ανά μήνα ή ανά τρίμηνο στις «καταστάσεις φορολογικών στοιχείων», με μία εγγραφή δαπανών, χωρίς αντισυμβαλλόμενο.

 • Στη περίπτωση των Λιανικών πωλήσεων που θα αναγράφονται με συγκεντρωτικά δεδομένα, η επιχείρηση θα έχει την δυνατότητα μέσω καταλλήλων Εφαρμογών να αποστέλλει τα δεδομένα από οποιαδήποτε μορφή είναι καταχωρημένα (λογισμικά προγράμματα, Ταμειακές μηχανές , χειρόγραφα παραστατικά). Επίσης στις καταστάσεις θα περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές σε μη υπόχρεους σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων, αναμένουμε τις σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες.

Προσοχή Ιδιαιτερότης

Εάν μια εταιρεία απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α, θα υποβάλει τα στοιχεία σαν εκδότης και οι λήπτες επίσης , διότι η υποχρέωση υποβολής είναι ανεξάρτητα της απαλλαγής Φ.Π.Α.

Φόροι-Πρόστιμα

Προσοχή στα πρόστιμα

Έχει νομοθετηθεί το νέο Ποινολόγιο με σοβαρά εξοντωτικά πρόστιμα για τους Παραβάτες . Η μη έκδοση απόδειξης ανεξαρτήτως της αξίας της, έστω και πολύ μικρή , επιφέρει αυτοτελές πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ έως δυόμιση χιλιάδων (2500) ευρώ αναλόγως το βιβλίων που τηρούνται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 και 57 το Κ.Φ.Δ (Ν.4174/2013) επιβάλλεται πρόστιμο για τις φορολογικές οφειλές μετά παρέλευση δύο (2) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των, ίσο με το 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα.

Εάν περάσει ένα (1) έτος από την υποχρέωση καταβολής το πρόστιμο ανέρχεται σε 20% του φόρου, εάν δεν περάσουν δύο (2) έτη το πρόστιμο ανέρχεται στο 30% του φόρου.

Η μόνη χρονική εξαίρεση της ενεργοποίησης του προστίμου μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την τελική ημερομηνία πληρωμής είναι πχ οι ασφαλιστικές εισφορές, Τέλη πολεοδομίας κ.α.

Πλέον των προστίμων προβλέπεται τόκος καθυστέρησης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τηνπρώτηημέρα καθυστέρησης . Το ύψος του τόκου θα ορίζεται από τον Υπ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ . Σήμερα είναι ετήσιο 8,75 και μηνιαίο 0,72%.

Προσοχή σημαντική υπενθύμιση

Η μη απόδοση παρακρατούμενων Φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, κ.α) σε περιπτώσεως εκπρόθεσμης καταβολής το πρόστιμο ανέρχεται στο 100% του παρακρατούμενου φόρου πλέον των προηγουμένων προσαυξήσεων.

‘Άλλες περιπτώσεις προστίμων

Είναι τόσες πολλές οπότε θα χρειάζονται ολόκληρο βιβλίο για να αναφερθούν. Περιληπτικά και ενδεικτικά τα πρόστιμα που επιβάλλονται για όσους παραβαίνουν τις διατάξειςτου άρθρου 54 του Ν.4174/2013 (Κ.Δ.Δ) που είναι:

 1. εκατό (100) ευρώ σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής Φορολογικής δήλωσης από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου .
 2. εκατό (100) ευρώ για κάθε παράβαση, εφόσον ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων λογιστικών.
 3. χίλια (1000) ευρώ για κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος τηρεί απλογραφικά βιβλία και δύο χιλιάδες πεντακόσια (2500) ευρώ εάν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης

Επιβάλλονται επί του ποσού της διαφοράς μεταξύ του τελικού διορθωτικού ποσού του φόρου που καταλόγισε η Δ.Ο.Υ με το ποσό που υπεβλήθηκε και αυτό με τα ακόλουθα κλιμάκια

 1. Εάν η διαφορά κειμένεται από 5%-20% του φόρου της Δήλωσης πρόστιμο 10% της διαφοράς.
 2. Εάν η διαφορά υπερβαίνει τα 20%-49% του φόρου πρόστιμο 30%.
 3. Εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% το πρόστιμο ανέρχεται στο 100%, εφ’ όσον αποδεικνύεται ότι η ανακρίβεια οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με τον φόρο που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση δηλαδή 100%.

Εργατικά-Υποχρεώσεις προς Σ.Ε.Π.Ε.

Γνωρίζαμε το Ειδικό βιβλίο Υπερωριών. Τώρα επέρχεται νέα μεταβολή και υπάρχει η υποχρέωση τα τήρησης του «Ειδικού βιβλίου Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας συνενωμένο με το Ειδικό βιβλίο Υπερωριών».

Το βιβλίο είναι αθεώρητο τηρείται στο χώρο εργασίας με πολλές δυνατότητες:

 1. με μορφή ημερολογίου
 2. με μηχανογραφικές σελίδες

Διατηρείται από τον εργοδότη για μία πενταετία.

Πρόστιμο για μη αναγραφή εργαζομένου στην Α.Π.Δ

Επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο για μη αναγραφή εργαζομένου στην ΑΠΔ ανεξαρτήτως πλάνης ή άλλης αιτίας εφ’ όσον διαπιστωθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος. ΕΡΓΑΝΗ, από την Ε.Υ.Π.Ε.Δ και οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό όργανο ανερχόμενο για κάθε παράληψη για υπάλληλο άνω των 25 ετών στο ποσό των 10.549,44 ΕΥΡΩ και για υπάλληλο κάτω των 25 ετών ποσό των 9.197,10 ΕΥΡΩ.

Προσοχή οι εργοδότες κατά την υποβολή της ΑΠΔ πλέον πρέπει να αναγράφουν και τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των επικουρικών ταμείων.(Ε.Τ.Ε.Α, Τ.Α.Π.Ι.Τ, Τ.Α.Υ.Ε.Κ.Ω) για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Φόρος ακινήτων

Ο ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) θα πληρωθεί σε ‘έξι (6) μηνιαίες δόσεις με αρχή τον ΙΟΥΛΙΟ/2014.

Η επιβολή του Φόρου θα είναι ανά ακίνητο και επίσης προβλέπεται και συμπληρωματικός Φόρος υπό προϋποθέσεις ( ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ΕΥΡΩ με κλίμακα ανά 100.000 ΕΥΡΩ άνω των 300.000 με ποσοστό 0,1% ανερχομένου κατά 1% μέχρι αξίας 600.000 και για αξίες άνω των 600.000 ανά 100.000€ υπό 0,6% πλέον 1% μέχρι 1.000.000€ για το υπερβάλλον των 1.000.000 με 1% )

Θα επιβαρύνει όλες τις κατηγορίες ακινήτων, όπως κτίρια εντός και εκτός σχεδίου, και οικισμών, οικόπεδα εντός και εκτός, αγροτεμάχια, αγρούς , βοσκότοπους κλπ.

Επίσης θα επιβαρύνει και τα εμπράγματα δικαιώματα όπως πλήρους κυριότητος , της ψιλής κυριότητος, της επικαρπίας, της οίκησης , επίσης επιβάλλεται και στα ενοχικά δικαιώματα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης , βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Επίσης επιβάλλεται και στο δικαίωμα της Νομής ή Οιονεί νομής (νομέως επιδίκου ακινήτου).

Ο Ε.Ν.Φ.Ι.Α θα υπολογίζεται με βάση την Γεωγραφική θέση, την επιφάνεια, την χρήση , την παλαιότητα, τον όροφο και τον αριθμό προσόψεων του κτίσματος.

ΣχετικάTags: Κ.Φ.Δ. ν4174/2013,Κ.Φ.Ε. 4172/2013, Κ.Φ.Α.Σ.

Νο4093/2012,Ε.Ν.Φ.Ι.Α ν.3842/2010 Απόδειξη Δαπάνης, Απόδειξη Λιανικής Συναλλαγής, Δελτίο Αποστολής, έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, Ληξ/σμες Υποχρεώσεις-Οφειλές Ληξιπρόθεσμα Χρέη, πρόστιμα, παρακράτηση φόρου ΦΑΠ Φόρος ακίνητης περιουσίας, δόσεις.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Κ.Φ.Α.Σ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΑΠΟ 1/1/2014 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4223/2013,ΤΟΥ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε (Ν.4172/2013) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ Κ.Φ.Α.Σ(Ν.4093/2012)

του Μπάρτζη Ιωάννη φοροτεχνικού της ΠΟΠΕΚ

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων