Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
«Αναγκαιότητα μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κινητήρων και θέρμανσης στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας».

«Αναγκαιότητα μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κινητήρων και θέρμανσης στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας».

Διαφήμιση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ)
Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – Κρήτη
Τηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881
http://www.popek.gr * popek@popek.gr
Κιν Προέδρου 6932424482
Ηράκλειο 26 Ιουνίου 2013.-

Δελτίο Τύπου

Θέμα: «Αναγκαιότητα μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα κινητήρων και θέρμανσης στις νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας».

Μεταξύ των τομέων της οικονομίας που έχουν επιβαρυνθεί ιδιαίτερα από την υφιστάμενη οικονομική συγκυρία είναι και η αγορά πετρελαιοειδών. Η αυξημένη τιμή των καυσίμων λόγω κυρίως της υψηλής φορολογίας έχει οδηγήσει σε μειωμένη κατανάλωση αυτών με αποτέλεσμα πολλοί Πρατηριούχοι – έμποροι υγρών καυσίμων να βρίσκονται σε δεινή κατάσταση και να απειλούνται με πτώχευση καθώς δεν δύνανται να καλύψουν ούτε τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Ειδικότερα στο νησιωτικό χώρο της Ελλάδας, όπου η οικονομία παρουσιάζει κάποιο βαθμό αυτονομίας λόγω της απομακρυσμένης θέσης τους από τον ηπειρωτικό Ελλαδικό χώρο, αλλά και του περιορισμένου πληθυσμού τους, παρατηρείται μεγαλύτερη ύφεση στην αγορά των πετρελαιοειδών η οποία δίχως τη μέριμνα της διοίκησης δεν δύναται να αναστραφεί. Ο διοίκηση οφείλει να μεριμνά ιδιαίτερα για τα νησιά καθώς η προστασία των νησιών της χώρας αποτελεί συνταγματική επιταγή βάσει του άρθρου 106 παρ. 1 του Συντάγματος που περιλαμβάνει ότι τα κρατικά όργανα έχουν την υποχρέωση να δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών, αφού συνεκτιμήσουν τις ιδιαιτερότητές τους.

Για τους λόγους αυτούς υποβάλλουμε στο Υπουργείο Οικονομικών πρόταση να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης επί των καυσίμων κινητήρων και θέρμανσης στο σύνολο του νησιωτικού χώρου, μεριμνώντας ειδικά για τις περιοχές αυτές, προκειμένου να αντισταθμιστεί το αντίστοιχο υψηλό κόστος μεταφοράς των καυσίμων προς το νησιωτικό χώρο, να μειωθεί η τιμή των καυσίμων προκειμένου με τον τρόπο αυτό να διαμορφωθούν προϋποθέσεις ανάκαμψης της οικονομίας των νησιών.

«Σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ (Αποφ. 2013/192/ΕΕ) επιτρέπεται στη Γαλλική Δημοκρατία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή φορολογίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018, σε καύσιμα που διατίθενται προς κατανάλωση στην Κορσική»..

Στην Ελλάδα τα υγρά καύσιμα επιβαρύνονται μεταξύ άλλων με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας και με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ανέρχεται σε ποσοστό 23% επί της φορολογητέας αξίας ενώ για τα νησιά προβλέπεται μειωμένη φορολογία[1] κατά τριάντα τοις εκατό (30%)[2].

Η εφαρμογή του μειωμένου αυτού φορολογικού συντελεστή έχει επιτραπεί στην Ελλάδα με την υπ’ αριθμ. 96/2003 οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας με την οποία επιπλέον καθορίστηκαν οι ελάχιστοι συντελεστές φορολογίας στα καύσιμα κινητήρων και θέρμανσης[3]. Η οδηγία δε αυτή εκδόθηκε λαμβάνοντας υπόψη:

α. ότι οι σημαντικές διαφορές στα εθνικά επίπεδα φορολογίας της ενέργειας που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να αποδειχθούν επιζήμιες για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
β. ο καθορισμός των δεόντων κοινοτικών ελάχιστων επιπέδων φορολογίας θα επιτρέψει τη μείωση των υφιστάμενων διαφορών στα εθνικά επίπεδα φορολογίας. Όσον αφορά όμως στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα Καύσιμα, είναι ενιαίος για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας και ανέρχεται ως εξής:

α) Για τη βενζίνη χωρίς μόλυβδο[4] σε 670 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.
β) Για το Πετρέλαιο Εσωτερικής Καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κίνησης και θέρμανσης σε 330 ευρώ ανά 1.000 λίτρα[5] και για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου έως και την 30η Απριλίου κάθε έτους σε 60 ( μετά την εξίσωση 330) ευρώ ανά 1.000 λίτρα.
γ) Για το υγραέριο (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων σε 330 ευρώ ανά 1.000 χιλιόγραμμα[7]
δ) Για το υγραέριο (LPG) και μεθάνιο που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης σε 60 ευρώ ανά 1.000 χιλιόγραμμα.
ε) Για το βιοντήζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), σε 330 ευρώ ανά 1.000 λίτρα[8].

Κατά συνέπεια, το ανωτέρω προτεινόμενο μέτρο, ήτοι της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στο σύνολο των νησιών της ελληνικής επικράτειας θα μπορέσει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν, αντισταθμίζοντας το μεταφορικό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι λιανικές τιμές, καθιστώντας τα με τον τρόπο αυτό ικανά να «ανταγωνιστούν» τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο.

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων