Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

Ανανέωση της ισχύος της απόφασης της επιστροφής του Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

Διαφήμιση

Αριθμ. Δ5 1035976 ΕΞ2013

(ΦΕΚ Β’ 463/26-02-2013)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1.  Το Π.Δ. 284/88 (Φ.Ε.Κ. 128Α΄) «περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 22 του Ν. 3634/2008 περί «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ − ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ − ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ − ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Φ.Ε.Κ. 9Α/29.1.2008) με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 73 παρ. 1 περ. ΣΤ του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265Α΄).
 3.  Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (Φ.Ε.Κ. 70Α΄/91) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις».
 4.  Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 247 Α΄), όπως ισχύουν.
 5. Την αρ. Δ5Α 1004229 ΕΞ2013/10.01.2013 απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης.
 6. Την με αρ. πρωτ. 1075801/3809/0005/31−7−2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Παράταση της επιστροφής Ε.Φ.Κ. (Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης) στους δικαιούχους από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία» (ΦΕΚ 1594/Β΄/4−8−2009), η οποία ανανεώθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5Α 1132159 ΕΞ 2012/25.09.2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2586/Β΄).
 7. Τις διατάξεις της κοινής Υπουργικής απόφασης ΔΕΦΚ Α 5007302 ΕΞ 26.2.2013 (ΦΕΚ 451/Β΄) «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ 265/ Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία».
 8. Την αριθμ. Δ6Α 1066361 ΕΞ 2012/26.04.2012 απόφαση με θέμα «Συγκρότηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ….» (ΦΕΚ 1363/Β΄).
 9. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/Α/5−7−2012) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».
 10. Την κατάργηση του ειδικού χρωματισμένου και ιχνηθετημένου πετρελαίου και την ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, σε εφαρμογή του άρθρου 8 της οδηγίας2003/96/ΕΚ, με την καθιέρωση διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. και ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού από τα δικαιούχα προς επιστροφή πρόσωπα.
 11.  Την διαπίστωση ότι με τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου 100.000,00 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικός Φορέας 23 110 − Κ.Α.Ε. 0874),

Αποφασίζουμε:

 1. Ανανεώνουμε την ανάθεση στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ − Α.Τ.Ε. BANK της επιστροφής στους αγρότες του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) από την χρησιμοποίηση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται στην γεωργία, με πίστωση των δικαιούμενων ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους, που έγινε δυνάμει της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αρ. πρωτ. 1075801/3809/0005/31−7−2009 (ΦΕΚ 1594/Β΄/4−8−2009), μόνο για την καταβολή της πρώτης (Α΄) δόσης.
 2. Η ανάθεση γίνεται με τους ίδιους όρους της ανωτέρω απόφασης με εξαίρεση τον όρο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 ήτοι την αμοιβή της Τράπεζας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η οποία ορίζεται στο ποσό 0,20 ευρώ. Κατά την πληρωμή της ανωτέρω αμοιβής θα γίνουν οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

Ο Υπουργός
Ιωάννης Στουρνάρας

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων