Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ανώνυμη Εταιρεία

Ανώνυμη Εταιρεία

Διαφήμιση

Έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση Άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης.

 1. Αίτηση
 2. Βεβαίωση έναρξης άσκησης επιτηδεύματος στην οποία θα φαίνονται όλες οι μεταβολές δραστηριότητας εφόσον υπάρχουν, θεωρημένη με πρόσφατη ημερομηνία, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  Α) i. Η οργανωτική και διοικητική δομή του αιτούντος, καταθέτοντας το τελευταίο καταστατικό,
       ii. οι τυχόν υπάρχοντες δεσμοί και συμμετοχές σε άλλες εταιρείες η ομίλους εταιρειών, τουλάχιστον όσον αφορά την δραστηριότητα του εντός Ελλάδας, (προσκομίζοντας το αντίστοιχο/α καταστατικό/α της εταιρείας/ων, με την οποία υπάρχει σχέση) και σε περίπτωση μη συμμετοχής η δεσμού με άλλη εταιρεία/ες, κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει την μη συμμετοχή /δεσμό μ’ άλλες εταιρείες
  Β) Το πλέον πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό του αιτούντος ,το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, (θα αναζητηθούν, αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας), αφού ο αιτών, καταθέσει φωτοτυπία του 1ου καταστατικού σύστασης, η οποιουδήποτε άλλου, στο οποίο όμως να μνημονεύεται ο αριθμός του 1ου καταστατικού. και ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων του καταστατικού.
  Γ) Εκπροσώπηση της Εταιρείας ( ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. και εκπροσώπησης.)
  Δ) ΦΕΚ πιστοποίησης καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε μεταγενέστερης αύξησης, και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το Φ.Ε.Κ., σχετική ανακοίνωση της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης η της Αρμόδιας Νομαρχίας.
  Ε) Αποτελέσματα χρήσεως και ισολογισμοί των τριών τελευταίων οικονομικών ετών, εφόσον υφίστανται, συνοδευόμενοι από τις αντίστοιχες εκθέσεις ορκωτών λογιστών και σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου, καθώς και αντίγραφα των εκθέσεων πεπραγμένων.
 3. Α) Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας του διαχειριστή ή των μελών του διοικητικού Συμβουλίου και των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας, για να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας αντίγραφο γενικού ποινικού μητρώου του ή τους εκδοθέντα εντός των προηγουμένων εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  Β) Πιστοποιητικό του αιτούντος περί : Τα α,β,γ,δ, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας
       α. μη πτωχεύσεως και πτωχευτικού συμβιβασμού, (απαιτείται η κατάθεση του τελευταίου κατ/κού)
       β. μη υποβολής αίτησης περί κήρυξης σε πτώχευση. (πρωτοδικείο)
       γ. μη υποβολής σε εκκαθάριση, ( Διεύθυνση Ανωνύμων)
       δ. μη αναγκαστικής διαχείρισης (πρωτοδικείο)
  Γ) Φορολογική ενημερότητα του αιτούντος, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας
  Δ) Ασφαλιστική ενημερότητα, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, αφού ο αιτών καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφει τον Ασφαλιστικό του Φορέα, και τον Α.Μ. (Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου).
 4. Στοιχεία σχετικά με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων για τη χορήγηση της άδειας των αποθηκευτικών χώρων, η ελάχιστη των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 κυβικά μέτρα ανά εγκατάσταση¨
        α. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων και σε περίπτωση μισθωμένων η παραχωρηθέντων κατ’ αποκλειστική χρήση αποθηκευτικών χώρων, αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς επίσης αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου η συμβολαίου / ιδιωτικού συμφωνητικού παραχώρησης χρήσης, θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ.
 5. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι κάτοχος πρατηρίου υγρών καυσίμων,
  α. αντίγραφο άδειας λειτουργίας Πρατηρίου καυσίμων θεωρημένο από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών με τα σχεδιαγράμματα που τη συνοδεύουν (εις διπλούν).
  β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι η εμπορική δραστηριότητα του πωλητή θα ασκείται εκτός του χώρου των δεξαμενών του πρατηρίου και δεν θα έχει καμία σχέση με την λειτουργία του.
 6. Στοιχεία σχετικά με την διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων,
  α. αναλυτική Κατάσταση των ιδιόκτητων η μισθωμένων Φ.Ι.Χ. μεταφοράς υγρών καυσίμων, εφόσον διαθέτει ο αιτών, στην οποία 
  β. επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους, από την Δ/νση Συγκοινωνιών.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή.(επικυρωμένη)
 8. α. Χρηματικό τέλος 200 Ευρώ για την έκδοση, τροποποίηση ή επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του Ν. 3054/02 (ΦΕΚ 230 Α) κατατεθειμένο στον Κ.Α.Ε. 3421 στην Δ..Ο.Υ που υπάγεται ο ενδιαφερόμενος
  β. Χρηματικό ετήσιο τέλος 40 Ευρώ κατατεθειμένο στον Κ.Α.Ε. 3421 στην Δ..Ο.Υ. που υπάγεται ο ενδιαφερόμενος
 9. Σε περίπτωση αλλοδαπών απαιτείται άδεια παραμονής-εργασίας σε ισχύ.
 10. Αντίγραφο της προηγούμενης άδειας πωλητού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα παράβολα 9Α & 9Β εισπράττονται από τις Δ.ΟΥ. στον ΚΑΕ 3421 (ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) τα οποία θα αποδίδονται μέσω ΚΕΠΥΟ με τον αριθμό λογαριασμού 234226/9 στην Τράπεζα Ελλάδος

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ Φ.Ι.Χ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
1. …………………………………………… 1. ……………………………………………
2. …………………………………………… 2. ……………………………………………
3. …………………………………………… 3. ……………………………………………
4. …………………………………………… 4. ……………………………………………
5. …………………………………………… 5. ……………………………………………
6. …………………………………………… 6. ……………………………………………
7. …………………………………………… 7. ……………………………………………
8. …………………………………………… 8. ……………………………………………

 

Θεσσαλονίκη…………………………………….

Ο Δηλών

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων