Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Απαλλαγή από το 2015 από το τέλος Εισόδου Εξόδου

Απαλλαγή από το 2015 από το τέλος Εισόδου Εξόδου

Διαφήμιση

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΑΔΑ 7ΒΑΟΩΡ5-Ε90
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1078 / 13-10-2014
ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 19

Απόσπασµα από το πρακτικό της 15ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2014 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Απόφαση:
Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον καθορισµό τελών για χρήση των κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2015.

Σήµερα την 13 Οκτωβρίου 2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του προς όλους τους Συµβούλους, που επιδόθηκε στις 08-10-2014 σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω στήριξης των επιχειρήσεων της πόλης µας, ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης για το έτος 2015 θα προβεί σε µια σειρά µειώσεων και ελαφρύνσεων:

  1. Καταβολή των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την έκδοση αδειών σε δόσεις, χωρίς την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4257/14. Ταυτόχρονα γίνεται ουσιαστική µείωση του οφειλόµενου ποσού που απαιτείται για την πραγµατοποίηση δόσεων, από 800,00€ σε 400,00€.
  2. Μείωση 5% στους συντελεστές χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση τραπ/των, ψυγείων, σταντ, σταθµαρχείων-ταµείων πώλησης εισητηρίων Ο.Α.Σ.Θ.
  3. Μείωση κατά 50,00€ των τιµών για τα κουβούκλια των περιπτέρων και καθορισµός
    του χαµηλότερου συντελεστή (100,00€) για τα κλειστά περίπτερα.
  4. Απαλλαγή των πρατηρίων υγρών καυσίµων και των πλυντηρίων αυτ/των από το τέλος για είσοδο- έξοδο αυτ/των ή την χρήση διαµορφωµένου πεζοδροµίου.
  5. Μείωση κατά 50% των τελών για τα ανθοπωλεία της οδού Βασ.Ηρακλείου, καθώς και µείωση των τελών για τις αγορές Βλάλη-Βατικιώτη-Μπεζεστένι από 114,75€ σε 65,00€/τ.μ. και την περιοχή Μπιτ Παζάρ από 79 σε 65 €/τ.µ., για την ενίσχυση των παραδοσιακών επαγγελµάτων και την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων