Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Απαντήσεις για την παρακράτηση φόρου

Απαντήσεις για την παρακράτηση φόρου

Διαφήμιση

ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ που έγιναν εάν εκπίπτονται οι παρακρατήσεις υπέρ τρίτων 5% που γίνονται στα Τιμολόγια πώλησης υγρών καυσίμων εκτός των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 1%. Ο Νόμος 2238/1994 κωδικοποιηθείς με τον Ν.4182/2013 στην περίπτωση «ε» της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ρητά αναφέρει ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ποσά των κάθε είδους φόρων , τελών και δικαιωμάτων, που βαρύνουν την επιχείρηση. Ο χρόνος έκπτωσης λογίζεται ο χρόνος της καταβολής αυτών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Συνεπώς η παρακράτηση 1% αφορά παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος και θα συμψηφισθεί κατά την υποβολή της Φορολογίας Εισοδήματος για τον υπολογισμό του οφειλομένου φόρου. Η κράτηση υπέρ τρίτων αποτελεί δαπάνη που βαρύνει την επιχείρηση και εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα.

Ι. ΜΠΑΡΤΖΗΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων