Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Απελευθέρωση ωραρίου Ν. 4062/2012

Απελευθέρωση ωραρίου Ν. 4062/2012

Διαφήμιση

N. 4062/12 (ΦΕΚ 70 Α/30-3-2012):
Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Πρό­γραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργει­ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ).

N. 4062/12 (ΦΕΚ 70 Α/30-3-2012)

Άρθρο 37
Απελευθέρωση ωραρίου πρατηρίων καυσίμων
Αντικαθίσταται το άρθρο 22 του ν. 3054/2002 ως ακο­λούθως:

Άρθρο 37
Ωράριο πρατηρίων καυσίμων

 1. Το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αέριων καυσίμων, μικτών και αμιγών, συμπεριλαμβα­νομένων των αντλιών καυσίμων εντός των σταθμών αυ­τοκινήτων, είναι ελεύθερο.
 2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης δ’ με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη καταρτίζο­νται πίνακες με τους οποίους καθορίζονται:
       α. Τα πρατήρια καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτρο­πής, κατά τις εργάσιμες ημέρες, υποχρεωτικά, εντός του χρονικού διαστήματος της νυκτερινής λειτουργίας, το ο­ποίο ορίζεται ως εξής:
               αα. από 10,30 μ.μ. έως και 6.00 π.μ. της επομένης κα­τά τη θερινή περίοδο (1η Μαΐου έως και 30 Σεπτεμβρί­ου),
               αβ. από 9.00 μ.μ. έως και 6.00 π.μ. της επομένης κατά τη χειμερινή περίοδο (1η Οκτωβρίου έως και 30 Απριλίου)
  Τα ανωτέρω πρατήρια καλύπτουν ποσοστό 10% του συνόλου των πρατηρίων της οικείας Περιφέρειας, λαμ­βάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κά­λυψης του συνόλου της κάθε Περιφέρειας.
  Η λειτουργία των ανωτέρω πρατηρίων ξεκινάει Στις 10,30 μ .μ. κατά τη θερινή περίοδο και στις 9.00 μ. μ. κατά τη χειμερινή περίοδο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ωρών.
       β. Τα πρατήρια καυσίμων, τα οποία λειτουργούν εκ πε­ριτροπής, υποχρεωτικά, κατά τις Κυριακές και αργίες:
             βα. από 6.00 π.μ. έως και 10.30 μ.μ. κατά τη θερινή πε­ρίοδο (1η Μαΐου έως και 30 Σεπτεμβρίου),
             ββ. από 6.00 π.μ. έως και 9.00 μ.μ. κατά τη χειμερινή περίοδο (1η Οκτωβρίου έως και 30 Απριλίου).
  Τα ανωτέρω πρατήρια καλύπτουν ποσοστό 25% του συνόλου των πρατηρίων της οικείας Περιφέρειας, λαμ­βάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κά­λυψης του συνόλου της κάθε Περιφέρειας.
       γ. Τα πρατήρια καυσίμων, τα οποία λειτουργούν υπο­χρεωτικά, εκ περιτροπής, κατά τις Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος της νυκτερινής λει­τουργίας, όπως ορίζεται στο εδάφιο α ‘ της παρούσας παραγράφου.
  Τα ανωτέρω πρατήρια αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των πρατηρίων της οικείας Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση της πληθυσμιακής κάλυψης του συνόλου της κάθε Περιφέρειας,
  Η λειτουργία των ανωτέρω πρατηρίων ξεκινάει στις 10,30 μ, μ. κατά τη θερινή περίοδο και στις 9.00 μ.μ, κατά τη χειμερινή περίοδο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ωρών.
       δ. Οι αποφάσεις των περιπτώσεων α , β και γ’ εκδί­δονται μόνο εφόσον τα πρατήρια καυσίμων που έχουν ε­γκατεστημένους αυτόματους πωλητές δεν επαρκούν για την κάλυψη των αντίστοιχων ποσοστών στην οικεία Πε­ριφέρεια. Στην περίπτωση αυτή. οι αποφάσεις περιλαμ­βάνουν υποχρεωτικά τα πρατήρια καυσίμων που έχουν εγκατεστημένους αυτόματους πωλητές στην οικεία πε­ριφέρεια.
 3. Οι αποφάσεις της παραγράφου 2, εφόσον απαιτούνται, εκδίδονται δόο φορές το χρόνο και ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη της θερινής και χειμερινής περιό­δου, μετά από γνώμη των οικείων αντιπροσωπευτικών τοπικών ενώσεων πρατηριούχων καυσίμων ή, αν αυτές ελλείπουν των οικείων εθνικών ενώσεων πρατηριούχων καυσίμων, η οποία υποβάλλεται στον οικείο Περιφερει­άρχη, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έκδοση εκ μέρους του σχετικής πρόσκλησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο Περιφερειάρχης προβαίνει στην έκ­δοση των σχετικών αποφάσεων χωρίς τη γνώμη των α­νωτέρω φορέων.
 4. Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων των απο­φάσεων της παραγράφου 2, με απόφαση του οικείου Πε­ριφερειάρχη επιβάλλεται στους παραβάτες πρόστιμο πέ­ντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το ανωτέρω πρόστιμο βεβαι­ώνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και εισπράττεται από τη Δ,ΟΎ. της έδρας η της κατοικίας του νομικού ή φυσικού προσώπου, αντίστοιχα, στο οποίο επιβάλλεται, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει­ας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του προστίμου της παραγράφου αυτής.”
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων