Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Απεικόνιση των τιμών υγρών καυσίμων

Απεικόνιση των τιμών υγρών καυσίμων

Διαφήμιση

Αγορανομική Διάταξη 9/2004

Τρόπος απεικόνισης των τιμών υγρών καυσίμων στις πινακίδες και αντλίες των πρατηρίων.
ΑΓΟΡ. ΔΙΑΤ 9/20.10.2004 Τρόπος απεικόνισης των τιμών υγρών καυσίμων στις πινακίδες και αντλίες των πρατηρίων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 9

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον του Ν. 1558/1985 “Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το Π.Δ. 397/1988 “Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 27/1996 “Συγχώνευση του Υπουργείου Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.”
 4. Το Ν.Δ. 136/1946 “Περί Αγορανομικού Κώδικος” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Την Α.Δ. 14/1989 “Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι 16.2.1989” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/Οικ.4889/24.3.2004 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γιώργο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου”.
 7. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού.
 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Οι τελευταίες διατάξεις της παραγρ.7 του άρθρου 69 του κεφ. 4 της Α.Δ.14/1989 όπως αυτή προστέθηκε με την Α.Δ. 1/2003 και αντικαταστάθηκε με την Α.Δ. 3/2003, οι οποίες κάνουν αναφορά ειδικά στα πρατήρια πώλησης υγρών καυσίμων, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

Όσον αφορά τα καταστήματα (πρατήρια) λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων, ορίζονται τα ακόλουθα:

Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων (πρατήρια) υποχρεούνται να αναγράφουν τη λιανική τιμή του κάθε είδους καυσίμου που πωλούν κατά μονάδα μέτρησης (λίτρο), τόσο στην αντλία όσο και στην αναρτημένη πινακίδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83Α της Α.Δ. 14/1989 σε Ευρώ, υπό την μορφή δεκαδικού αριθμού με ακέραιο μέρος και 3 δεκαδικά ψηφία μετά την υποδιαστολή π.χ. 0,795 Ευρώ ή 1,032 Ευρώ αποκλειόμενης της αναγραφής μόνο σε λεπτά π.χ. 79,5 λεπτά ή 97,8 λεπτά.

Αρθρο 2

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 και η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της Α.Δ.3/2003 καταργούνται.

 1. Οι παραβάτες της παρούσης που ισχύει σε όλη τη χώρα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.
 2. Η παρούσα ισχύει σε όλη τη χώρα από την 1.1.2005.
 3. Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο Τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 98
Τήρηση πινακίδων κατά τη λιανική πώληση υγρών καυσίμων

 1. α. Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη πινακίδα με τις τιμές πώλησης του κάθε είδους καυσίμου, που πωλούν κατά μονάδα μέτρησης (λίτρο), ανεξάρτητα από την αναγραφή των τιμών επί των αντλιών.
  Τα είδη των υγρών καυσίμων που αναφέρονται στην προαναφερόμενη πινακίδα μπορούν να αναγράφονται, κατά επιλογή του πρατηριούχου, στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.
  Σε κάθε περίπτωση Ελληνικής ή Αγγλικής γραφής των προϊόντων στην πινακίδα θα ακολουθείται αποκλειστικά ενιαίος τρόπος αναγραφής τους, με τη γλώσσα επιλογής των πρατηριούχων.
  Ο τρόπος και η σειρά αναγραφής θα είναι υποχρεωτικά ως κατωτέρω :
       1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ή Unleaded 95
       2. ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ ή Super LRP
       3. S.ΑΜΟΛΥΒΔΗ 98 ή S.Unleaded 98
       4. S.ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ή S.Unleaded 100
       5. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel

  Εφόσον τα πρατήρια διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης μέσω αντλίας εντός του πρατηρίου, θα πρέπει να αναγράφουν την τιμή πώλησής του ανεξάρτητα από την αναγραφή της τιμής επί της αντλίας και στην αναρτημένη πινακίδα.

  Η τιμή αυτή αφορά τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, αποκλειστικά και μόνο από το πρατήριο.

  Οποιαδήποτε χαρακτηριστική, των υποχρεωτικά αναγραφόμενων προϊόντων, πρόσθετη ονομασία θα ακολουθεί με μικρότερους χαρακτήρες.
  Επιχειρήσεις (πρατήρια) που διαθέτουν μικρότερο αριθμό προϊόντων θα ακολουθούν υποχρεωτικά τη σειρά προϊόντων χωρίς τη μεσολάβηση κενών.

  β. Σε περίπτωση που κάποιο είδος καυσίμου διατίθεται σε διαφορετική τιμή για συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών, θα πρέπει να διατίθεται από ανεξάρτητη προς τούτο αντλία και η αντίστοιχη τιμή να αναγράφεται πέραν της αντλίας και στην αναρτημένη πινακίδα, αναφέροντας παράλληλα και την επαγγελματική κατηγορία προς την οποία απευθύνεται.

 2. Η ανωτέρω πινακίδα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου και φωτιζόμενη κατά τις νυκτερινές ώρες, ώστε να είναι άμεσα ορατή από τους διερχόμενους οδηγούς.
  Τα αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων