Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Απογραφή – 31.12.2012 – πρατήρια υγρών – καυσίμων – άρθρο – Γ.Κ.

Απογραφή – 31.12.2012 – πρατήρια υγρών – καυσίμων – άρθρο – Γ.Κ.

Διαφήμιση

Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων

Επειδή πολλοί συνάδελφοι πρατηριούχοι έχουν θέσει σχετικό ερώτημα, σας ενημερώνουμε ότι η απογραφή της 31.12.2012 για τη χρήση 2012, θα συνταχθεί, όπως ακριβώς και κατά την προηγούμενη χρήση 2011. Δεν έχομε καμία αλλαγή γι’αυτή την υποχρέωση.

  1.  Για όσους τηρούν ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

 Θα απογραφούν αναλυτικά (είδος-ποσότητα-τιμή μονάδος-αξία) :

  • Βενζίνες
  • Πετρέλαιο κίνησης
  • Πετρέλαιο θέρμανσης
  • Λιπαντικά
  • Τσιγάρα

 ΑΠΑΛΛΑΓΗ : Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να απογράψουμε τα λοιπά είδη εμπορίας, όπως :

ανταλλακτικά, αξεσουάρ, είδη αυτοκινήτων, ζαχαρώδη, σνάκς, αναψυκτικά κλπ., εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα (τζίρος), μόνο από τα είδη

αυτά δεν είναι πάνω από 150.000,00 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ αν τα ακαθάριστα έσοδα (τζίρος) από τα είδη αυτά είναι πάνω από 150.000,00 ευρώ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ η παραπάνω απαλλαγή και

απογράφονται ΟΛΑ τα είδη.

Που και μέρι πότε καταχωρείται η απογραφή

Η απογραφή πρέπει να καταχωρηθεί σε ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ βιβλίο απογραφής μέχρι τις 20/2/2013.

Παραμένει η δυνατότητα καταγραφής της χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, σε χωριστές σελίδες της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων – εξόδων ή των θεωρημένων και μη χρησιμοποιημένων μηχανογραφικών εντύπων του βιβλίου εσόδων – εξόδων ή σε ιδιαίτερες σελίδες του χειρόγραφα τηρούμενου βιβλίου.

Β. Για όσους τηρούν ΒΙΒΛΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 Απογράφονται ΟΛΑ τα εμπορεύματα, όπως και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επιχειρήσης (πάγια, απαιτήσεις, υποχρεώσεις).

Προθεσμία καταχώρησης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμού ή ίδια όπως παραπάνω.

Γιώργος Κοκκινάκης
Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ο.Π.Ε.Κ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων