Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Απόσπασμα σχετικό με τις αποστάσεις των πρατηρίων

Απόσπασμα σχετικό με τις αποστάσεις των πρατηρίων

Διαφήμιση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

7 Δεκεμβρίου 2010

Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής ∆ιεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσµού του τεχνικού ελέγχουοχηµάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύµβασης µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και Ο.Α.Σ.Θ.και άλλες διατάξεις

Άρθρο 11
Εναρµόνιση διατάξεων και άρση περιορισµών ελευθερίας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων καυσίµων

 1. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
  «4. Απαγορεύεται εφεξής η εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίµων και σταθµών αυτοκινήτων εξοπλισµένων µε αντλίες καυσίµων, σε θέσεις πουαπέχουν από το πλησιέστερο σηµείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκοµείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκοµείων, οίκων ευγηρίας και γενικότερα κτιρίωνυγείας και πρόνοιας, όπως αυτά ταξινοµούνται σύµφωνα µε τον Κτιριοδοµικό Κανονισµό (ΦΕΚ 59 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει και εκπαιδευτηρίων,ανεξαρτήτως αριθµού ατόµων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, καταστηµάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, των οποίων η χωρητικότηταξεπερνά τα πενήντα (50) άτοµα, σε απόσταση µικρότερη από ογδό- ντα (80) µέτρα, µετρούµενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζοντίουεπιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαµενής καυσίµου ή της προβολής του στοµίου τουσωλήνα εξαερώσεως, µε την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε περιοχές όπουεπιτρέπονται από τις αντίστοιχες χρήσεις γης και υφίστανται νοµίµως.»

  Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου η χωρητικότητα υπολογίζεται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισμόπυροπροστασία κτιρίων π.δ 71/1988 (ΦΕΚ 32 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, αντίστοιχα για κάθε κτίριο µε χρήση µία εξ αυτώνπου αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, µε βάση το θεωρητικό πληθυσµό του.

  Σε κάθε περίπτωση που εντός του αυτού ή οµόρου ή τρίτου οικοπέδου ή γηπέδου, όπου υφίσταται ήδη ή πρό- κειται να ιδρυθεί πρατήριοκαυσίµων, υφίσταται ήδη ή θα ιδρυθεί κτίριο µε χρήση µία εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, θα τηρείται ηαπόσταση των ογδόντα (80) µέτρων του εδαφίου α΄ αυ- τής. Σε περίπτωση όπου πρόκειται να ιδρυθεί πρατήριο καυσίµων εντός οικοπέδου ή γηπέδουυπεραγοράς τρο- φίµων ή άλλων ειδών απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για το πρατήριο καυσίµων, όπως αυτή προβλέπεταιαπό τις κείµενες διατάξεις.»

 2. Οι αναφερόµενες στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄) εξαιρέσεις που αφορούν στις χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων παύουννα ισχύουν. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι ανωτέρω χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων δεν εξαιρούνται από τις απαγορευτικές προϋποθέσεις γιατην ίδρυση πρατηρίων υγρών καυσίµων ή σταθµών αυτοκινήτων δηµόσιας χρή- σης εξοπλισµένων µε αντλίες καυσίµων.
 3. Υφιστάµενα πρατήρια υγρών καυσίµων ή σταθµοί αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης εξοπλισµένοι µε αντλίες καυσίµων που λειτουργούν στα ισόγειακτιρίων µε ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄), στα οποίασυµπεριλαµβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται οι χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, αποµακρύνο-νται εντός επταετίας από της ισχύος του παρόντος. Εξαιρούνται µόνο οι σταθµοί αυτοκινήτων, οι οποίοι δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στιςυφιστάµενες θέσεις τους, εφόσον εφοδιαστούν µε άδεια λειτουργίας µόνο στο µέρος που αφορά τη στάθµευση και τις τυχόν λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις (πλυντήρια – λιπαντήρια), πλην των αντλιών καυσίµων.

  Υφιστάµενα πρατήρια υγρών καυσίµων ή σταθµοί αυτοκινήτων δηµόσιας xρήσης εξοπλισµένοι µε αντλίες καυσίµων, που λειτουργούν σε θέσεις πουαπέχουν απόσταση µικρότερη από ογδόντα (80) µέτρα από κτίρια και χώρους µε χρήσεις αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντοςάρθρου, αποµακρύνονται εντός επταετίας από της ισχύος του παρόντος. Εξαιρούνται μόνο οι σταθµοί αυτοκινήτων οι οποίοι δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στις υφιστάµενες θέσεις τους εφόσον εφοδιαστούν µε άδειαλειτουργίας µόνο στο µέρος που αφορά τη στάθµευση και τις τυχόν λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις (πλυντήρια – λιπαντήρια), πλην των αντλιώνκαυσίµων.

 4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται οι διατάξεις για τις πάσης φύσεως αποστάσεις για την ίδρυση πρατηρίου υγρώνκαυσίµων, υγραερίου (LPG) µικτού και αµιγούς, από άλλο πρατήριο καυσίµων, νόµιµα ιδρυµένο ή υπό ίδρυση τόσο αυτές που µετρώνται ακτινικά όσοκαι αυτές που µετρώνται κατά µήκος του άξονα της οδού, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 και στην παράγραφο 2 τουάρθρου 27 του π.δ.118/2006, καθώς και στην παράγραφο 1γ του άρθρου 3 του π.δ. 595/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, διατηρουµένων τωναποστάσεων της παραγράφου 1ε του άρθρου 5 του β.δ. 465/1970 όπως ισχύει.
 5. Εντός του περιγράµµατος λειτουργούντος πρατηρίου υγρών καυσίµων επιτρέπεται η εγκατάσταση διανοµέων πεπιεσµένου φυσικού αερίου(CNG) για τη χρήση του CNG στην κίνηση των αυτοκινήτων οχηµάτων, καθώς και του λοιπού απαιτούµενου σχετικούεξοπλισµού, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται από το β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150 Α΄) ή π.δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί µε το π.δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α΄), καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται µε την υπ’αριθµόν Οικ. 5063/184/2000 (ΦΕΚ 155 Β΄) Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύουν.
 6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Τα φυσικά πρόσωπα ή µέλη εταιρειών προκειµένου να τύχουν άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων ή µικτών πρατηρίων δηµόσιας χρήσης απαιτείται να είναι έλληνες υπήκοοι ή πολίτες κρατών – µελών της Ευρω- παϊκής Ένωσης. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται,η µε βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, χορήγηση άδειας ίδρυ- σης και λειτουργίας πρατηρίου ή µικτού πρατηρίου σε οµογενείς από τηΡωσία, Βόρεια Ήπειρο, Τουρκία και Αίγυπτο, καθώς και τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από αυτά τα πρόσωπα. Οιοµογενείς της Τουρκίας κατά την υποβολή των δικαιολογητικών επιδεικνύουν ακόµα και το σε ισχύ δελτίο παραµονής τουΚέντρου Αλλοδαπών, αφού αναγραφεί στην αίτηση ο αριθµός µητρώου του δελτίου αυτού. Για ανώνυµες εταιρείες πουέχουν την έδρα τους στη Χώρα, δεν εξετάζεται η υπηκοότητα των µετόχων.»
 7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «2. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών διενεργείται αυτοψία από ένα διπλωµατούχο µηχανικό ή υποµηχανικό της οικείαςΥπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. και πάντως πριν τη χορή- γηση της καταλληλότητας θέσης. Η οικεία Υπηρεσία υποχρεούται εντόςδιαστήµατος εξήντα (60) ηµερών να χορηγήσει την έγκριση καταλληλότητας στο ακίνητο για διαµόρφωση µικτού πρατηρίου ή αµιγούς υγραερίου. Η αυτοψία για την έγκριση της καταλληλότητας της θέσης για την ίδρυση µικτού πρατηρίου ή αµιγώς υγραερίου, αναφέρεται κυρίως στα στοιχεία τηςπεριοχής και όχι στις διαστάσεις του ακινήτου και τη βάσει αυτών των δυνατοτήτων διαµόρφωση πρατηρίου στο ακίνητο. Ο διπλωµατούχος µηχανικός ήυποµηχανικός της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, που διενήργησε την αυτοψία, µετά το πέρας αυτής, υποβάλλει σχετική έκθεση.»
 8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 25 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
  «6. Η άδεια ίδρυσης µικτού ή αµιγώς υγραερίου πρατηρίου, είναι διάρκειας δύο (2) ετών, δυνάµενη να παραταθεί για δύο (2) ακόµη έτη, εφόσονυποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσµίας σχετική αίτηση συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος µηχανικού, ότι δεν έχουνπερατωθεί οι οικοδοµικές εργασίες των κτισµά- των του πρατηρίου ή οι εργασίες διαµόρφωσης του προ του πρατηρίου χώρου. Αίτηση παράτασης τηςάδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσµα θεωρείται ως νέα αίτηση για την εξ αρχής χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτή τη περίπτωση διενεργείται εκνέου αυτοψία για την καταλληλότητα της θέσης και υποβάλλονται εκ νέου τα δικαιολογητικά των εδαφίων α΄, γ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α΄), ό- πως εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγµένους λόγουςανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης παρατείνεται για διάστηµα, ίσοπρος εκείνο που διήρκεσαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.»
 9. Οι υποπαράγραφοι (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του π.δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218 Α΄), όπως ισχύει, τροποποιούνται ως εξής:
  (β) «Αποθήκη βοηθητικού εξοπλισµού της εγκατάστασης, η οποία πρέπει να πληροί γενικώς τους υπό των σχετικών οικοδοµικών κανονισµώνπροβλεπόµενους τεχνικούς όρους, ενώ η µέγιστη συνολική επιφάνεια της ο- ποίας δεν περιορίζεται.»
  (γ) «Ειδικό χώρο υγιεινής που περιλαµβάνει τουλάχιστον 2 αποχωρητήρια (ανδρών – γυναικών) και νιπτήρες, αριθµού αναλόγου µε το µέγεθος τηςεγκατάστασης. Ο συγκεκριµένος ειδικός βοηθητικός κτιριακός χώρος πρέ- πει να πληροί γενικώς τους υπό των σχετικών οικοδοµικών κανονισµώνπροβλεπόµενους τεχνικούς όρους, καθώς επίσης και αυτούς για την προσβασιµότητα των ΑµεΑ, η δε αρχιτεκτονική εµφάνιση αυτών πρέπεινα είναι άρτια και σύµφωνος προς το περιβάλλον, ενώ η µέγιστη συνολική επιφάνειά του δεν περιορίζεται.»
 10. Η απόσταση του εδαφίου ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπωςισχύει, καθορίζεται σε ογδόντα (80) µέτρα.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων