Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αριθ. πρωτ.: οικ. 75068/19.12.2014 Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών και έλεγχος συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Αριθ. πρωτ.: οικ. 75068/19.12.2014 Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών και έλεγχος συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Διαφήμιση

(Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών και έλεγχος συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων)

Κατηγορία: ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κανόνες αγοράς

Αθήνα,19/12/2014
Α.Π. : οικ. 75068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γεν. Δ/νση Εφαρμογής Κανονισμών, Υποδομών και Ελέγχου
Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας
Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος
ΤΚ: 101 81, Αθήνα
Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη
Τηλ.: 213 1514 256
Fax: 210 33 01 789
e-mail: emakatsori@gge.gr

Θέμα: «Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών και έλεγχος συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων»

 1. Με την παρούσα σας γνωρίζουμε πως σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/3.9.14) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» οι αρμοδιότητες της τέως Δ/νσης Μετρολογίας της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου έχουν περιέλθει στη Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας, στην οποία λειτουργούν, μεταξύ άλλων, δύο τμήματα με αντικείμενο τη Μετρολογία: το Τμήμα Δ’ «Μετρολογικής Πολιτικής» και το Τμήμα Ε’ «Επαλήθευσης Μετρήσεων και Επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων (Εισροών – Εκροών)».
 2. Με αφορμή την επικείμενη έναρξη του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2015, σας γνωρίζουμε πως, σε ό,τι αφορά τις αντλίες καυσίμων, σκοπός του Περιοδικού Ελέγχου είναι αποκλειστικά ο έλεγχος της εφαρμογής της Υ.Α. Α2-718/28.7.2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ» (ΦΕΚ 2090/Β/2014), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α/2013).
 3. Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο της εγκατάστασης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών, αυτός διενεργείται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/Α/2009), με σκοπό:
  i. τον έλεγχο εφαρμογής των ρυθμίσεων της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις: Κ.Υ.Α. Φ2-2022/14.11.2012 (ΦΕΚ 3017/Β/2012), Κ.Υ.Α. 40534/4859/16.8.2013 (ΦΕΚ 2041/Β/2013), Κ.Υ.Α. Φ2−515/24.2.2014 (ΦΕΚ 548/Β/2014) και Κ.Υ.Α. Φ2−2204/4.9.2014 (ΦΕΚ 2436/Β’/2014) καθώς και
  ii. τον έλεγχο εφαρμογής της ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72/Β/2012) όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1203/2.11.2012 (ΦΕΚ 3130/Β/2012) και ισχύει.
 4. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος της εγκατάστασης και λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών διενεργείται ανεξάρτητα από τον Περιοδικό Έλεγχο Μέτρων και Σταθμών, οι δύο όμως αυτοί έλεγχοι μπορούν να συνδυαστούν και να διενεργούνται ταυτόχρονα, ανάλογα με τον προγραμματισμό της υπηρεσίας σας.
 5. Θα θέλαμε επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι με την παρ. 15 της υπ’ αριθμ. Φ2-226/27.1.2012 εγκυκλίου μας: «Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών» (ΑΔΑ: ΒΟΧΩΦ-ΦΒΠ) έχουμε επισημάνει ότι: « 15. Απαγορεύεται και ελέγχεται ως πειθαρχικό παράπτωμα η είσπραξη τελών Περιοδικού Ελέγχου και η επικόλληση του αντίστοιχου σήματος σε όργανα, χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος αυτών. …».

  Εφιστούμε την προσοχή στο ό,τι κατά τη λιτρομέτρηση των αντλιών που διενεργείται κατά τον Περιοδικό Έλεγχο, το σύστημα εισροών εκροών τίθεται σε κατάσταση «λιτρομέτρησης» και εκδίδεται «Δελτίο λιτρομέτρησης», το οποίο διατηρείται στα αρχεία του συστήματος.

  Σημειώνεται ότι ενδείκνυται να διενεργείται από τους ελεγκτές και λιτρομέτρηση αντλιών χωρίς το σύστημα να έχει τεθεί σε κατάσταση «λιτρομέτρησης», προκειμένου τα αποτελέσματα να αξιολογηθούν συγκριτικά. Στην τελευταία περίπτωση, η αυτόματα εκδιδόμενη απόδειξη εσόδου θα πρέπει να μνημονεύεται και να επισυνάπτεται είτε στην απόδειξη είσπραξης τελών Περιοδικού Ελέγχου, ή στο σχετικό πρωτόκολλο λιτρομέτρησης.

 6. Ο Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 524/1978 (ΦΕΚ 112/Α/1978), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013) και ισχύει, διενεργείται ετησίως και εισπράττονται γι’ αυτόν τα προβλεπόμενα τέλη. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του αφορά τους ελεγχόμενους, οι οποίοι και είναι υποχρεωμένοι, μία φορά κατ’ έτος, να δεχθούν τον έλεγχο για τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούν και τα οποία υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο, καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα τέλη, σύμφωνα με την ΥΑ Φ2-670/2007 (ΦΕΚ 295/Β/2007). Ο έλεγχος μπορεί να επαναλαμβάνεται και περισσότερες φορές εντός του ίδιου έτους, με έκτακτο όμως χαρακτήρα και χωρίς την καταβολή τελών.

  Ο προγραμματισμός του Περιοδικού Ελέγχου γίνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα ανθρώπινων και υλικών πόρων και σύμφωνα με τις δυνατότητες της υπηρεσίας σας.

 7. Τέλος, επισημαίνουμε πως η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για την παροχή κάθε δυνατής τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων σας στα ως άνω πεδία.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Βασίλειος Μανασής

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων