Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Άρθρο 42 Συστήματα εισροών – εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων κυρώσεις

Άρθρο 42 Συστήματα εισροών – εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων κυρώσεις

Διαφήμιση

«6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α΄ 137) προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:

«8.α. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του συστήματος εισροών-εκροών, και ειδικότερα προβλέπονται σωρευτικά ή διαζευκτικά:

α.α επιβολή διοικητικού προστίμου από χίλια (1.000) ευρώ έως ένα πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ,
α.β αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων,
α.γ οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

8.β. Με όμοια απόφαση κατηγοριοποιούνται οι ανωτέρω παραβάσεις και καθορίζονται:

β.α η διαδικασία επιβολής των διοικητικών κυρώσεων και προσφυγής εναντίον των πράξεων επιβολής τους,
β.β το είδος της κύρωσης και τα όρια του προστίμου,
β.γ οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και η κατά περίπτωση σύσταση μικτών κλιμακίων διενέργειας των ελέγχων για παραβάσεις των διατάξεων του συστήματος εισροών-εκροών,
β.δ τα αρμόδια για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και την απόφανση επί της προσφυγής όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

8.γ. Ειδικά η μη εμπρόθεσμη τοποθέτηση του συστήματος εισροών εκροών επισύρει αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, εκτός εάν ο πρατηριούχος επιδείξει στα ελεγκτικά όργανα κατηρτισμένη σύμβαση, με συγκεκριμένη ημερομηνία τοποθέτησης και εγκατάστασης του συστήματος εισροών εκροών. Η σε κάθε περίπτωση παρέλευση προθεσμίας πέντε (5) μηνών από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του συστήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επισύρει πέραν τον λοιπών κυρώσεων και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ του παρόντος.

8.δ. Το είδος της επιβαλλόμενης κύρωσης και το ύψος του προστίμου αποφασίζεται λαμβάνοντας υπόψη ως κριτήρια ιδίως τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Για τις ανάγκες του παρόντος, ως υπότροπος νοείται όποιος εντός τριών (3) ετών από την επίδοση της απόφασης ή τη βεβαίωση επιβολής του προστίμου για παράβαση διατάξεων του συστήματος εισροών-εκροών τελεί εκ νέου την ίδια παράβαση. Στους καθ’ υποτροπή παραβάτες επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση διπλασιασμός του προστίμου και πέραν αυτού όποια άλλη κύρωση ρητώς ορίζεται. Τα ονόματα των παραβατών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο διαδίκτυο, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για την ίδια παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο μόνο από ένα προς τούτο αρμόδιο όργανο. Τυχόν επιβολή δεύτερου προστίμου για την ίδια παράβαση δεν παράγει οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται για τις πράξεις των ανωτέρω περιπτώσεων δεν αποκλείει την επιβολή άλλων διοικητικών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως του άρθρου 17 παρ. 6 του Ν. 3054/2002 (Α΄ 230). Οι διοικητικές κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τις ποινικές κυρώσεις.

8.ε. 1. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών τιμωρούνται όσοι:
1.α Υποβάλλουν ψευδή δήλωση ότι το λογισμικό πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
1.β Υποβάλλουν ψευδή δήλωση νέων εκδόσεων λογισμικού στην αρμόδια αρχή.
1.γ Παραποιούν τα δεδομένα παρέμβασης που σημαίνονται από τον φορολογικό μηχανισμό ή δεν τα αποστέλλουν.

       2. Με κάθειρξη και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ τιμωρούνται όσοι επεμβαίνουν χωρίς εξουσιοδότηση, τροποποιούν ή αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή μέρη (υλικά, κατασκευαστικά μεταφοράς πληροφοριών, συνδέσεων, διεπαφών, λογισμικού κλπ.) ή αλλοιώνουν παραγόμενα στοιχεία του συστήματος, που φυλάσσονται ή/και αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, καθώς και όσοι διαπιστώνεται κατά τον έλεγχο ότι διακινούν/εμπορεύονται καύσιμο μέσω αντλιών ή δεξαμενών που δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο σύστημα εισροών εκροών.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων